DZIKIR SEGITIGA EMAS


ADIM
adim_82@plasa.com

Assalamu`alaikum Wr.Wb
Bismillah hirohmanirrohim
Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji bagi alloh SWT, yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian, sholawat serta salam kita hatur kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati sesepuh KWA Ki wongalus, saudaraku dan sedulurku semua yang saya hormati pula. Izikan sekali lagi saya disini untuk memposting amalan Dzikir Agung Wong Tani.

Deskripsi :

I. Pendahuluan :
Dzikir ini meliputi 3 komponen permohonan
a. (sholawat, tahmid, takbir, Tahlil dll) pada doa ini kita bersifat memuji kebesaran Asma Alloh serta utusanNya,
b. (Tawasul/ pemberian hadiah/ Pemohonan batuan Doa/ mohon penyaksian) kepada para leluhur hujatul islam dari berbagai latar belakang serta para leluhur tanah jawa, tawasul ini diharapkan para auliyaillahita`ala memberi hadiah kepada sang pembaca atau mereka akan membatu kita dalam permohonan ini serta memberikan berbagai barokah yang di miliki masing2 leluhur disini terdapat lebih 50 kekasih Alloh SWT. Yang akan kita mintai perantara / barokah/bantuan dlm berbagai hal dalam doa` ini, dalam proses membaca sebagian besar wali-wali alloh akan datang berada disekitar kita untuk turut medoakan kita pada saat itu juga terutama bagi yang sudah istiqomah. Kenapa tawasulnya kok begitu banyak? Karena mereka2 adalah wali alloh yang telah banyak mengarang dan menyusun berbagai keilmuan dari berbagai sisi dan dimensi, insyaalloh tanpa kita belajar ilmunya kita akan mendapatkan secara langsung wali-wali alloh tersebut ilmu tersebut tanpa kita minta amin3x.
c. (Sholat wajib, sholat sunnah nawafil, Tobat, Lidafil bala`, Birrul walidain dll) disini sholat merupakan ujung tingkat tinggi dalam berdoa yaitu sholat di mana setelah kita memuji Alloh yang telah digariskan adalah hanya melalui sholat juga bersamaan kita minta sarana bantuan kepada leluhur Wali Alloh baik di wilayah tanah arab dan wali Nusantara RI untuk membawa doa kita pada sisi Alloh SWT. Jadi sholat merupakan ujung dari segala doa.
Dari semua itu kami menyimpulkan sebagai Dzikir Segitia Emas, karena antara sisi satu dengan yang lainnya saling menguatkan untuk membetuk segitiga trapezium menuju Alloh SWT.
II. Nama :
Asmak ini diberi nama cukup istimewa karena amalan ini adalah warisan dari beberapa guru yang kemudian saya simpulkan dan diringkas serapi-rapinya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Termasuk didalamnya terdapat Dzikrul Ghofilin dari Mbah Khamid, Gus Miek, Mbah siddiq, serta dari kyai-kyai lain yg tidak bisa di sebut satu persatu.

III. Proses Peyusunan
Dzikir ini disusun layak lahirnya seorang bayi, perlu perawatan diuji lalu dirasakan di telaah manfaat dan faedahnya di dilihat latar belakang setiap kalimat setiap wali-wali alloh yang dikirimi fatikha serta kitab-kitab, doa dan asma-asma yang telah di karang oleh mereka sampai pada dampak langsung posisi kita di akhirat pada saat sidang ila yaumil qimayah sampai perjalanan sidratul muntaha. Karena memang begini tidak serta merta tersusun langsung jadi seperti ini dulu hanya poit A-E lalu Dzikrul Ghofilin kemudian meningkat tambah banyak dan insyaalloh mentok sampai disini tingkat paling tinggi.
Butuh 2 tahun untuk merampungkannya selesai pada tahun 2003 meskipun tidak pernah saya tulis dalam lembaran apapun. Pada tahun 2010 bulan juli ada tambahan 2 asmak pada poin M dan N yang saya ambil sesepuh di ASR mencari ridho alloh SWT. Di kampus KWAngen ini.
sebagian kecil Dzikir ini sudah saya blow up di ‘posting asmak warisan dua Guru’ beberapa bulan yang lalu.

IV. Cara membaca
Amalan ini dibaca setelah sholat maghrib sampai isya, untuk membaca Dzikir ini membutuhkan waktu 80 menit jika sudah hafal kalau dalam tahap pertama bisa sampai 2 jam + sholat sunnahnya, jelas membutuhkan waktu luang bagi sedulur yang hendak mengamalkannya, apalagi dijaman serba ruwet bin mumet benar-benar harus bisa mendisiplinkan waktu, apabila tidak ada waktu silahkan diamalkan diatas jam 9 malam. Sedulur bisa membacanya sekali saja seumur hidup atau hanya untuk mencoba silahkan, sedulur bisa membuat amalan ini sebagai koleksi lemari atau sekedar dibaca juga tidak apa-apa.

V. Tujuan
Tujuan mengamalkan Dzikir ini tidak lain hanya untuk mencari ridho alloh SWT. Sama sekali tidak ada terlintas /terbesit untuk mengharap kesaktian karena manusia sudah sakti bin mandraguna.

Selamat membaca semoga bermanfaat :

VI. Dzikir Segita Emas
Bismillahirrohmanirrohim
A. Istighfar 11 x
B. Subhanalloh 33 x
C. Allohu akbar 33 x
D. Alhamdulillah 33 x
E. Lailaha illalloh 100 x
F. Baca QS (Tha`ha /20:39). 3X
“Wa`alqoitu alaika mahabbatamminni walitus na`a ala ainin”
G. Bismillahirrohmanirrohim. Wabimu`jizati Wabikaromati Wabibarokati Wabissafa`ati rosulillah Nabiyulloh Isa Khidir Sulaiman Alfatikha …3X
H. Ayat Kursi … 3X
I. Sollallohu ala Muhammad 11 X
J. Bismillahimasyaalloh 7 X
K. La haula wala quwata illabillah 1 X
L. Bismillahirrohmanirrohim 11 X
M. Inna kuwwatih nakaban nata kitaban nata 11 x
N. Inna kuwwatih nakatahta kitaban nata lailahaillalloh bi idznillah illa haula wala quwata illa billah 3 x
O. Tawasul
1. Ila hadrotin 1. Nabi mustofa muhammad sollallohu alaihi wasallam 2. Tsumma ila hadroti sayyidisy-syaikh abdul qodir zaelani 3. wasayyidisy-syaikh abi khamid muhammad al-ghozalie 4. wasayyidisy-syaikh habibi abdi alwi al-haddad rodiyallohu anhu lahumul fatikha …(50x) setiap 10 kali diulang ilahadroti …dst.
2. Doa ‘Allohumma inna nas`aluka bihaqil fatikhatil muaddlomatil wasab il matsani antaf tahalana bikulli khoir wa`an tatafadlolana alaina likulli khoir wa antu amilana mu amalaka bi ilmil khoir wa`antahfadlona fi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ahbabina wa ashabina min kulli mihnatin wafitnatin wa bu’sin wadhoirin innaka waliyu likulli khoir wamutafaddilu likulli khoir wamu`din likulli khoir birohmatika ya arhamarrohimin wasollahlu ala sayidina muhammadin waala ali wasohbihi wasallam walhamdulillah hirobbil alamin.
3. Huwallohu lailahaillalloh huwararrohmanu jalla jalalu Arrohimu jalla jalalu…( baca asmaul khusna… ila akhir setiap asma di akhiri dengan lafad “jalla jalalu) 1x
4. Robbana atina fiddunya hasanah wafil a-khiroti hasanah wakina adzabannar 10X (doa sapu jagat)
5. Alladzi lamyalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad laitsa kamislihi syai`un fil ardli wala fissama`I wahuwas sami`ul alim 1 x
6. Ila hadroti jami`il ambiya`I wal mursalin wa`ulil azmi minarrusuli wajami`il malaikatil muqorrobin alaihimussolatu wassalam lahumul fatikha …1x
7. Allohumma sholli ala sayyidina jibril Wasayyidina mikail Wasayyidina isrofil, Wasayyidina ijro`il, wahamalatil arsy, wa’alal malaikatil muqorrobin wa`ala jami`il ambiya`I walmursalin solawatullohi wasalamuhu alaihim ajma`in 1x
8. Astaghfirulloh hal adhim 100x
9. Ila hadrotissyafi`ina sayyidissadati muhammadin sholallohu alaihi wasallam wa`ala alihi wasobbih, wakhususon ahlil badri minal muhajirina wal ansori rodiyallohu anhum ajma`in, wajami`i atba`ihi wasyuhada`I wajami`il ambiya`I wal mursalin wajami`il auliya`i wal ulama`I wassyuhada`I was sholihin sholawatullohi wasamuhu alaihim ajma`in walmusonnifina wamuallifina wajududina wajaddatina waaba ina waummahatina faman lahu huqukun alaina ghofarullohu lana lahumul fathika …1 x
10. Ila hadroti bachkrissyafa`ati sayyidina mahbubi muhammadin sollallohu alaihi wasallam lahumul fatikha ..1x
11. Ila hadroti nabiyina khadiri abi abbas balyan bin malkan alaihissalam lahumul fatikha ..1x
12. Ila hadroti 1. sultoni auliya`I auwali sayyidisy syababi ahli jannati sibti khoiri bariyyah, 2. abi Mummadin sayyidina khasani aliy ibni abi tholib, 3. wa`akhihis sokhibi sayyidina husain 4. wawalidaihima sayyidina ali bin abi tholib 5. wassayyidatina fatimatus zahro al-bathul rodiyallohu anhum lahumul fatikha …1x
13. Ila hadroti 1. sayyidisy-syaikh muhyiddin abi muhammad shulton al-auliya asyikh abdul qodir al-jaelani ibni abi soleh musa janka dzausat 2. wasayyidisy-syaikh abi hamid muhammad al-ghozali 3. wa akhihi shoghiri sayyidisy-syaikh achmadal ghozali 4. wasayyidisy-syaikh abi bachri as-sibli 5. wasayyidisy-syaikh qutbi ghousi habibi abdi alwi al-hadad rodiyallohu anhum lahumul fatikha ..2 x
14. Ila Hadroti 1. sayyidisy-syaikh abu yazid taufur ibni isa al-bustomy 2. wasayyidisy-syaikh muhammad hanafi 3. wasayyidisy-syaikh yusuf bin ismail an-nabhani 4. wasayyidisy-syaikh jalalidin as-suyuti 5. wasayyidisy-syaikh abi zakariya abi yahya ibni sarofi an-nawawi rodiyalluhu anhu lahumul fatikha …1 x
15. Ila Hadroti 1. sayyidisy-syaikh abdi wahab asy sya`roni 2. wasayyidisy-syaikh ali nuriddin as-sauni 3. wasayyidisy-syaikh abi abbas achmad ali bunniy 4. wasayyidisy-syaikh ibrohim adzhama 5. wasayyidisy-syaikh ibrohim ad-dasuki rodiyallohu anhum lahumul fatikha …1x
16. Ila Hadroti 1.Assyaikh abi abbas sihabiddin achmad umar al-ansori al-mursiyi 2. wasayyidisy-syaikh abi sa`id abdi karimi busyiri 3. wasayyidisy-syaikh abi hasan al-bachkri 4. wasayyidisy-syaikh abi abdillah ibni ismail al-bukhori 5. wasayyidisy-syaikh jainiddin ibni abdi aziz al-mali baril fanani 4. wasayyidisy-syaikh tajiddin ibni atoillah as-sakandari rodiyallohu anhu lahumul fathika ..1x
17. Sholawat 300 x
18. Ila hadroti a`immati arba`ati mujtahidi ashabi madzahibi arba`ah 1. wakhususon sayyidisy-syaikh Muhammad idris as-syafi`I 2. wasayyidisy-syaikh abi khofdin umar suhro wardiyi 3. wasayyidisy-syaikh abi madyana 4. wasayyidisy-syaikh ibnu maliki al-andalusia 5 wasayyidisy-syaikh. Zainiddin sulaiman az-zajuli 6. wasayyidisy-syaikh muhyiddin ibni arobi 7. wasayyidisy-syaikh imron bin Husain rodiyallohu anhu lahumul fatikha ..1x
19. Ila hadroti 1. Qutbi kabiri abdi salam al-masyisi, 2. wasayyidisy-syaikh abi al-hasani ali ibni abi abdi jabbari as-syadzili 3. wasayyidisy-syaikh abi ma`fudin al-karhiyi 4.wasayyidisy-syaikh abil hasan sarris saqoti 5. wasayyidisy-syaikh abi qosim al-imam al-zunaid al-baghdadi 5. wasayyidisy-syaikh abi abbasi achmad al-badawi 6. wasayyidisy-syaikh achmad abi husain ar-rifaiyi 7. wasayyidisy-syaikh achmad al-badawi 8. wasayyidisy-syaikh abi abdillah ibni nu`mani rodiyallohu anhu lahumul fatikha …1 x
20. Ila hadroti 1. wasayyidisy-syaikh imam al-hasan abi hasani abi said al-basyri 2. wasayyidatir robiah al-adawiyah 3. wasyyidah ubaidah binti abi kilab rodiyallohu anhu lahumul fatikha …1x
21. Ila Hadrotin 1. sayyidisy-syaikh Sulaim adz-daroein, 2. wasayyidisy-syaikh as`adinil mukhasibin, 3 wasayyidisy-syaikh abi sayyid din-dunnun al-misri, 4. wasayyidisy-syaikh Husain al-Mansyur al-hallaj, 5. wasayyidisy-syaikh Jalaluddin ar-rumi, 6. wasayyidisy-syaikh Abi khofdin umar bin farid al-sarofi al-hamwiyi al-misri rodhiyallohu`anhu lahumul fatikha …1x
22. Wakhususon sunan ampel, sunan bonang, sunan drajat, sunan giri, sunan gunungjati, , sunan kudus, sunan muria, sunan, sunan kali jogo, syeich maulana malik ibrahim alfatikha …1 x
23. Wakhususon 1. Mbah Kyai Hasyim As`ary 2. Mbah Munawwir 3. Mbah Bahkruddin, 4. Mbah Kyai Muhammad Soleh Bahruddin rohimallohu ta`ala Al-Fatikha …1x
24. Wakhususon Ila ruhi wa jasadi, 1. Mbah Kholil, 2. Mbah Khamid, 3. Mbah Abdulloh Amin, 4. Mbah Min, 5. Mbah Qusyairy Ilyas, 6. Gus Khamim Jazuli, 7. Mbah Slagah, 8. Mbah Sumberkerto, 9. Mbah Darrin, 10. Mbah Nyai Kholifatus sarifah 11. Mbah Semendi 12. Mbah Kyai Jalil Mustaqim, 13. Mbah Kyai Nawawi 14. Sayyid Arif, 15. Sayyid Abdurrohan, 16. Syeich Jumadil Kubro, 17. Syeich Yasin, 18. Mbah Syahri, 19. Mbah Mangli, 20. Mbah Kyai Badrudin, 21. Mbah Kendil Wesi 22. syeich Damanhuri Al-Fatikha …3x
25. Wakhususon Ila ruhi wa jasadi 1. mbah Madun 2. mbah ki ageng penanggungan Al-Fatikha 1x
26. Ila Ruhi…/… (sebutkan nama kakek dan nenek minimal 2 turunan) Al-Fatikha…1x
27. Ila Ruhi wa jasadi Abi wa Umi … (ibu/ bapak) Al-Fatikha…1x
28. Ila Hadiyati babir rohmatin nafsi… (sebutkan nama istri dan anak bagi yg sudah menikah) Al-Fatikha…1x
29. Wakhususon wilayah (sebut nama dusun, desa kec. Kab. Prop. Pulau, NKRI) ‘jauhkan dari segala marabaha dan musibah aman3 ila yaumil qiyamah” al-fatihka ..1x
30. Ila hadroti ahya`i wal amwati min jami`issolikhina minal auliya`irrizalil arifin wal ulama`il amilin wajai`il auliya`i’ fi jawata wa madurota wa Indonesia wabil khossin jami`i sunan-sunan walisongo ajma`ina wasairissadati shoufiyatil muhakikina ainama kanu mim masyarikil ardlo ila maghoribiha innalloha yajma`una waiyahum wayahdina bi himayatihim yamahmina bihimamatihim wayumiduna bimadadihim wayu`iduna mim barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa`ulumihim fiddaroein, waila hadrotin mujtabah sollallohu alaihi wasallam alama nawassalafussolihk Al-Fatikha …3x
31. Ila hadroti ihwani dzkirina bi dzikril ghofilin wadzakiroti taghommada humullohu wamaghfirotu minallohi waridwan lahumul fatikha …1 x
32. Tahlil 100 x
33. lamabuda illaloh lamaksuda illalloh lamadzluba illalloh lamaujuda illalloh maula yasolliwasallim daiman abada ala habibika khoiril kholqikul lihimin huwal habibulladi turjasofa atuhu likullihau liminal ahwalimuktahimi
34. lishohibi burdati liqodoi hajatina wahajatiku min hawaijiddunya wal akhiroh al-fatikha …1x

P. Sholat at-taubah 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan littaubati rokataini ada`an lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“ ya Alloh terimalah tobat saya ampunilah segala dosa saya perkataan saya dan tingkah laku saya. segala tinglaku saya jadikanlah amal ibadah untukMu)
Q. Sholat Litsubutil Iman 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Litsubutil Iman rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“ Ya Alloh tambahkan nikmat islamku nikmat imanku dan nikmat ihksanku, mudahkan segala urusanku, bahagiakanlah diriku ila yaumil qiyamah)
R. Sholat Birrul Walidain 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Birrul Walidain rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“Ya Alloh ampunilah dosa Ibu Bapak saya terimalah tobatnya, segala tingkah lakunya jadikan amal ibadah, jauhkan dari segala macam musihbah, segala macam mara bahaya, jin setan, tambahkan nikmat islam ikhsan, iman mudahkan segala urusannya
S. Sholat Lidaf`il Bala` 2 rokaat
Niat : usolli sunnatan Lidaf`il Bala`rokataini lillahita`ala (Surat sesuai yang sedulur sukai)
Pada rokaat kedua sujud terakhir setelah membaca doa subhanarobbiyal a`la dst.baca do`a :
“Ya Allah saya beserta keluarga sahabat sanak famili dimanapun berada serta desa, kecamatn, kab. Prop. NKRI (sebutkan nama wilayah masing2) Jauhkan dari segala macam bentuk musibah didarat maupun di laut selamatkanlah alamnya selamatkanlah rakyatnya

T. Sholat Isya Untuk dzikir setelah sholat isya baca point A- H
U. Doa : “Ya Alloh kulo anak putu kulo tiang sepah kale kulo guru-guru kulo sedoyo dulur-dulur kulo sedoyo bolo tonggo luko sedoyo sak anak putune tobate panjenengan terami dosa-dosane panjenegan sepuro sedoyo tingkah polahe panjengan dadosaken amal ibadah sedoyo amal ibadahe panjengan terami gusti .. tambahaken nikmat islame nikmat imane nikmat ihsane ila yaumil qiyamah gampilaken dalane drajat gampilanken dalane pangkat gampilaken dalane ilmu gampilaken dalane rizki rizki jembar barokah masalah ruweto yonopo panjenengan udaraken masalah jeruwo yonopo dadosaken cetek masalah angelo yonopo dadosaken gampil masalah buteko yonopo dadosaken bening la haula wala quwata illabillahhil aliyil adhim.” ( bagi sedulur yang berdoa ini hendak menggunakan bahasa adat masing2 )
V. Sholat Tasbih
W. Sholat Hajat/ Tahajut
X. Sujud Syukur

Keterangan :
1. Ba`da sholat magrib dibaca dan dilaksanakan Point A – S
2. Untuk ba`da sholat subuh baca point A – O
3. Sholat ba`diyah dan Qobliyah di ikutkan juga sholat point J dan M ( Taubat & Lidaf`il bala`)
4. Dzikir setiap sholat Fardhu Dhuhur, Asyar Isya baca Point A – N
5. Untuk shoaltul lail/ sholat malam ditambah poin V – X
6. Sebainya setiap sholat fardhu pad rokaat pertama setelah membaca alfatikha baca surat At-taubah ayat
29,”laqod jaa akum rosulum min anfusikum ..ila akhir …
7. Sholat hajat (poin W) lebih diperbanyak rokaatnya setiap 2 salam akan lebih menambah mantaaap tak terasa hingga berjam-jam jik sudah khusu`nuwun.
sekian

Demikian Amalan ini saya sampaikan dan mungkin ini adalah amalan terakhir yang saya posting ke Kampus KWA, dan apabila ada kata2 yang kurang berkenan dihati sedulur semua saya mohon maaf… dan mohon dibenarkan apabila ada kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa pada Dzikir ini. Sekali lagi mohon maaf saya wong tani sekali extion lagi garap sawah… maklum wong ndeso HP saja dipinjami pecah lagi casingnya sukur2 yang punya gak minta balik…untung kakak saya punya warnet jadi bisa ketemu sama wong alus sekali lagi saya tidak bisa apa-apa nulispun sangat jadul tanpa sopan santun norak amat narsis bin edan .. rumahpun ngampung ke orang tua telingaku dungu sekali kalau orang bicara satu meter kalo gak keras gak dengar sudah kurang apa bodoh saya …Duh gusti …kulo mboten nyuwun nopo-nopo gusti… namung ridho panjenengan gusti ingkang kulo suwun …sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamu`alaikum Wr.Wb. @@@

Iklan
Categories: DZIKIR SEGITIGA EMAS | 307 Komentar

Navigasi pos

307 thoughts on “DZIKIR SEGITIGA EMAS

 1. Laskar Permadani

  Nyimak

 2. tarjo

  hore

 3. Kanjeng Alam Biru

  http://www.absenmalam.com

 4. wakgondrongx

  ppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrr
  tttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaa
  mmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxxx
  …………………………………………………..

 5. om makruf

  Keberapa yaaa

 6. iwan sableng

  HAHAHA….., gk dapat Baaahhh…

 7. Dg. Nyampa'

  Nyimak..

 8. lumayan … hehehehehehe …

 9. Driji Limo

  Absen malam juga

 10. wakgondrongx

  ingkang dahat kinurmatan;
  sohibul ijazah
  @mbahe dimyati
  sholutum bisalaamil mubiinii
  linuqthotit ta’yiinii ya ghoroomi….
  salam..salam..salam…
  SEMANGAT MALAM…..

 11. Abseeen malam……salam peseduluran semua

 12. Gatholoco/CNDJ

  Uwiih………minyak jlantah lagi,,,,,,,,,,,salam2 dulur2……absen malam

 13. dimAsYuDie

  …4JJI…

 14. paing

  ngintip nganti gosong…

 15. Absen dulu

 16. JOYO SENTIEK

  Mohon ijin nyimak dn ngamalkan
  Matus suwun

 17. dimAsYuDie

  ……Duh gusti …kulo mboten nyuwun nopo-nopo gusti… namung ridho panjenengan gusti ingkang kulo suwun …

  kata2nya sangat DALAM… wujud kepasrahan yang dalam Seorang Hamba Kepada Tuhannya…
  Salam Takzim Ki…

 18. wakgondrongx

  MINYAK ANGIN…..

 19. ds

  Assalamu’alaikum W.W

  sebelumnya mohon dimaafkan atas komentar saya. apa tak sebaiknya aurad/dzikir yg dinamakan segitiga emas disertai dengan bacaan arabnya ? hal ini diperlukan agar tidak salah baca dan salah arti. nwn.

 20. log in….

 21. Sakiran wildan

  Setia nyimak object taruhan

 22. Sakiran wildan

  Hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack

 23. Mamat Kumis

  muantep neh dzikirnye…aye ijin nyimak & ngamalin suatu hari nanti…mksh byk bang adim….

 24. selor

  – – – – –
  – – – – –
  – –
  – – – – –

 25. muhammad69

  wuih komplit banget ki adim dzikir ini,mantabzzz…salim bang mamat kumis

 26. Sakiran wildan

  Hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack
  hack

 27. faruq

  assalamualaikum
  salam untuk semua sedulur kwa…

 28. Bajul Kesupen

  sugeng dalu poro sederek, salam sungkem dan perkenalan buat mas adim. saya ucapkan terima kasih pada mas adim krn telah banyak memberi pencerahan pd kami di blog KWA ini. Dzikir merupakan salah satu cara menuju kemakrifatan, saya pernah mencoba dzikir semakin lama saya berdzikir akhirnya sampe tak teringat lg apa yg saya ucapkan yang ada adalah keheningan tp saya tidak tidur disitulah saya melihat peristiwa spiritual yg menajubkan tp sayang saya tdk sampe tuntas krn masih gondeli dunia akhirnya saya tersadar setelah kejadian itu hatiku semakin tenang dalam menempuh perjalanan hidup ini,,saya mohon maaf jika dalam penulisan ini ada kekeliruan dan mohon pencerahannya….

 29. ehen zaxis

  amalanx sipppppp….

 30. Sakiran wildan

  Nyimak object taruhan,
  sambil nunggu si piton keluar.

 31. Laskar cinta

  Nyimak aja dari jauh dari atas gunung d tengah laut 😀

 32. masduki

  sugeng dalu sedanten rencang KWA kang lagi online, khusus @ Adim alias penulis, saya sangat memohon kalau menulis lagi yang berbhs arab tolong ditulis arab agar nyaman dan enak dibaca serta tak ragu-ragu. bagaimanapun bagi saya dan yakin juga teman-teman lain akan lebih senang jika yang arab tetap ditulis arab. ngapunten kang kathah menawi mboten berkenan .
  masduki blitar kawulo_gusti@ymail.com

 33. kiudeng_hhb

  PRESENSI MALAM…SALAM SEDULUR SEMUANYA

 34. Mamat Kumis

  @muhammad 69….salim jg bwat bang muhammad dri aye mamat kumis…. kite ude lame kaga nongkrong brg di enih blog….kl aye perhatiin bang muhammad kaye penyanyi afgan nyang suke ade di tipi yee….

 35. ha,ha,ha om wildan nunggu piton,,ularnya lg tidur om?

 36. ta KWA -----

  .
  .
  .
  salam…salam…

 37. arek ilank

  semangat malam smua,,
  Absen&ijin nyimak dari seberang,,,

 38. ds

  kang ADIM, salam kenal, sampean katakan bahwa jika dzikir tersebut telah diamalkan secara istiqomah, dengan lantaran tawasul maka insya alloh para wali alloh akan hadir.

  bagi orang yang khowas, mungkin dapat membedakan apakah yang hadir adalah wali alloh atau sebangsa jin. tetapi bagi orang yang belum khowas tentu sulit membedakan apakah yang hadir tersebut wali alloh/jin

  barangkali kang ADIM atau poro sesepuh KWA atau rekan anggota KWA dapat memberikan rumusan untuk membedakan yang hadir adalah wali alloh atau jin … hal ini perlu dikaji, bukankah satu2nya makhluk alloh yang tidak dapat ditiru oleh makhluk alloh lainnya adalah Rosululloh.

  atas ketulusan hati kang ADIM atau Poro Sesepuh KWA atau Rekan2 Anggota Kwa saya ucapkan terima kasih dan semoga menjadikan barokah bagi kita semua.

  wassalam

 39. lanjuttt monggo di bahas kang,,,,
  om tarjo mana ya?

 40. bang ampang

  assalamualaikum, salam peseduluran semua, ane rasa betul yang di utarain sama bang arek ilank, tapi ane tetep minta redo’ wat ngamalin suatu hari nanti, Qobiltu…..al fatih sent…wat ust.adim…..insya allah berkah dunia akhirat…..

 41. arek ilank

  @bang ampang;maaf bang salah orang,yg protes bukan sy tp yg dibawah sy,he,,he,,,

 42. Bajul Kesupen

  @ Laskar Cinta : ktemu lg, mas sakiran wildan : onde2nya disiapin lg malam2 gn enak apalagi perut lg berkokok

 43. Anugrah Budi

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  Rabbana TaQobbal minna innaka antas sami’ul ‘alimu
  TaQobballahu wa minna wa minkum
  Wassalamu’alaikum wr.wb.

 44. sepii?
  pecinta bola
  indonesia vs malaysia menang mana nih?

 45. muhammad69

  @mamat kumis,haha2 itu photo skitar 2 bln yg lalu bang,skrng rambut dah dibabat abizzz,wkwkwk,prasaan bang mamat suka muncul di sebelah jg toh,hehehe…di WG dll, atw nicknamenya aja yg mirip,ane g tau jyakakaak

 46. assalamualaikum. ijin nyimak aja?

 47. Cungkring Cerbon

  Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang – orang yang tetap mendirikan sholat , ya Tuhanku perkenankanlah doaku , ya Tuhanku beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan seluruh orang mukmin , pada hari terjadinya hisab .

 48. Laskar cinta

  @bajul kasupen,salam salim om 😀

 49. bung hery

  assallammu’alaikum.derek nyimak sekalian absen pg
  mas laskar cinta,pa kbr?

 50. Bajul Kesupen

  @ Ki Laskar Cinta : salam sungkem, ak nunggu onde2 nih malam2 gn perut berkokok dasar manusia ga da puasnya td dah makan yo msh berkokok,,gmn mau bsa sampe samudra sejati kalo msh diliputi nafsu yg berkobar2 gn ya Ki Laskar Cinta

 51. Laskar cinta

  @bung hery,baik om, om sendiri gmna? Baik juga kan? Gmna om hasil dri ijajahan kmrn?

 52. danaramdhan

  Assalamualaikum
  Mohon izin menyimak

 53. laskar lembu suro

  aslkm…..mas ADIM manteb tenan dzikirnya

 54. Laskar cinta

  @bajul kasupen, ah,lapar kan wajar om,namanya jga makhluk om :D. Lagian mau nyampe kmana om? Sana sini sini sana sama saja om 😀

 55. Mamat Kumis

  @muhammad69….wg paan ntuh ??!! blog supranatural juge yee ?? ntu blog siape nyang punye bang ?
  mngkin di wg kbneran aje ade nyang namanye sm ame aye…orgnye beda….soalnye mamat kumis nyang ini kaga’ pernah ngikut porum/blog ape2 di internet…maklum bang,aye orgnye bner2 gaptek…wkwkwk……
  kl aje penyanyi afgan liat rambut abang dicepakin,aye pecaye die juge pingin ikut cepak kaye bang muhammad….

 56. bung hery

  mas laskar cinta,alhamdulilah msh seperti dulu,g d perbhn.ade yg g bres x ma dr ane,ude bljr kmane-mane nhl aje

 57. muhammad69

  @mamat kumis,bhuakakakak,kalee aja dia mo ngikutin model rambut ane dan perut ane yg mulai membuncit,wkwkwkwk,iya bang mirip aja x yak…hehehe,webgaul name nye ky kaskus juga…syg da byk yg meninggalkan web tersebut bang

 58. assalammualaikum wr…wb

 59. Laskar cinta

  @bung hery,y sama om,saya jga tetap biasa2 aja 😀

 60. Bajul Kesupen

  @ Ki Laskar Cinta : akhirnya kena jg ane pancing..ya kan Ki Laskar Cinta ngetes ak mslh samudra sejati td siang, buktinya tuh tau sana sini sama aj, inget kata2 Syekh Siti Jenar dalam buku yg ditulis oleh Dr. Mulkan (kalo ga salah soale dah lama bacanya) disini ya disana en disana ya disini,,thenk yu dah diingetin,,,mohon pamit dulu ya Ki Laskar Cinta mo jalan2 kermh ane yg disana…..he….he….mohon pamit dl tmen2 KWA…sugeng tengah dalu….he….he….

 61. Laskar cinta

  @bajul kasupen,ikan kali om d pancing :D. Monggo om,silahkan

 62. Mamat Kumis

  @muhammad69…kl aje aye knal ame penyanyi afgan,die ude aye undang ksini biar bs liat abang….sayangnye aye kaga’ tau die jktnye dimane….wkwkwk..!
  iye bner webgaul kaye blog kaskus…(aye sotoy bgini ngarti juge kaga’..he3!)…tpi kl kaskusnye seh pernah denger…ade blog2 nyang pernah aye liat kaye blognye ki umar org jogja,ustad komarudin,bang dead man….ame nyang terakhir blog pondok hikmah ustad amirudin nyang menurut kbar di blognye sndiri tu ustad lgi kena serangan santet…
  aye numpang tanye neh,bgimane caranye masukin poto/gambar kaye org2 disini bang ? aye juge pingin ade gambarnye kaye abang ame nyang laen….

 63. fandholin

  assalamuallaikum wr wb nderek absen pagi.!

 64. AMIN…..TETAP HASILNYA AKAN BERBEDA BAGI PARA PENGAMALNYA……….SALAM

 65. Sartono jenar

  Absen malem…

 66. ianthea

  met malem sesepuh KWA n sedulur semua…ikutan deprok ya.

 67. Salam rahayu,weleh2 muhamad 69 dan mamat kumis lanjut aja debatnya mas yg hati tetap dingin,salam @Lc masih ada ngak masnya?

 68. Laskar cinta

  @the stars,masih nyimak om 😀

 69. Moch.Riyan

  Assalamu’alaikum Wr. Wb poro sedulur semua
  absen menjelang sepertiga malam,
  moga2 dapet berkahnya melek malam, amien…….
  aurod/dzikir yang mantab, dan penutupan kata yang dalam nan menyentuh hati..
  monggo dilanjut…
  izin nyimak aja……

 70. Mamat Kumis

  @The stars…slm rahayu juge bang star…darimane aje bru hadir dimari ? tdi malem mingguan dimane ?

 71. Sartono jenar

  Semangat pagi…Wayahe absen marang gusti Allah kang moho kuoso…Monggo dulur2….

 72. abah hikam

  Assalamu’alaikum Wr. Wb met pagi konco2,gimana kabarnya? qobiltu…………………. alfatihah………………..

 73. Pamit dulu para sesepuh sekalian,@Lc ntar siang kita ketemuan ya lg,jika berkenan email sy dan kasih sy no.Hp @Lc biar silaturami lbh mantap email sy
  A.Susanto76@ymail.Com
  ,dan mamat kumis,itu malam mingguan hanya diperuntukkan anak2 br gede klau udah menikah udah ngak ada malam mingguan yg ada malam keluarga.

 74. abah hikam

  kok sendiri ni malem ……………….

 75. Mamat Kumis

  @The stars…ente sm ame aye…aye juge malem minggu tdi dirume aje ame bini+si kecil…si sulung ame nyang ke 2 pade maen keluar,maklum anak2 mude…tpi jngan salah aye sndiri walaupun ude menjelang kepale 4 pstinye tetep berjiwe mude,mdhan2an aje dri situ aye bs tetep awet mude…
  aye juge pamit dlu ke smuanye…ude subuh neh…
  wsslm. wr wb.

 76. Sakiran wildan

  Piton sumatra, kobra kalimantan, boa sulawesi, sanca jawa, anaconda ntt….

 77. andra

  assalamualaikum…….

 78. sancai….sancai…sancai…..

 79. absen dulu ah..ane dah lama baru nongol.

 80. Qobiltu om,
  Ijin nyimak,
  Dan suatu saat anti mengamalkan,…

 81. UNLUCKYMAN

  Qobiltu MBAH ADIM,
  Ijin nyimak,
  Dan suatu saat anti mengamalkan,….

 82. Bajul Kesupen

  absen dulu ah….”met pagi sederek2 KWA, Ki Laskar Cinta : smlem sampe jam brapa? Salam sungkem dan perkenalan but Ki Lembu Suro,,,pagi ini piknik dulu ah ke parangtritis

 83. Laskar cinta

  @bajul kasupen,entah om,sampe ketiduran :D. Enak nih jalan2 ikut dong 😀

 84. absen pagi terus nyimak ajaa,,
  ternyta nyri guru susah juga,,,yang bnyak pada gak cocok apa hrus nyari ke gunung gunung yah,,

 85. Sakiran wildan

  Klo carg guru di gunung, dapetnya guguran lava pijar.
  Hahahahaha….

 86. muhammad69

  @mamat kumis, nah bang mamat, ente klik avatar ente,ntar ada linknya http://en.gravatar.com,ntar ente sign up dulu bang/daftar dulu…disuruh masukkin e-mail ma photo….nah ikutin aja petunjuknya bang, klo kurang jelas tanya aja bang google,wkwkwkwkw

 87. Laskar cinta

  @the stars,ini email saya om Laskar_cinta1618@yahoo.com

 88. Cungkring Cerbon

  Allohumma inni dho’ifun faqowwini wa inni dzarlilum fa’izzani wa inni faqirun fa aghnini ya arhamar rohimin

 89. Bajul Kesupen

  @7 mata air : aneh2 aj om, cari guru digunung, emg susah cri guru tp kadang bukan ga co2k tp kta yg ga bsa menyerap ilmu sang guru, contone ak ni dah gonta-ganti guru tp te2p ga da peningkatan mslh ak sendiri yg bodoh tp stlh masuk di dunia KWA mlh ktemu guru yg co2k tuh Ki Laskar Cinta, pelajarannya asik mslh cinta melulu jd tambah awet muda….he…he…
  @ Ki Sakirran Wildan:dibeberke onde2 lg Ki nih dah jam makan siang

 90. Salam rahayu..Weh.Weh.Weh..Panjang banget postingnya..Kenapa gak di kasih read more ya..Ini sangat disayangkan kalo gak di kasih pengalaman/lebih lanjutnya tentang amalan ini..Biar rekan2 bisa analisa di amalkan atau gak..Saya yakin byk yg cuma copy/save page..Sangat disayangkan..Salam untuk ki adim

 91. Salam rahayu.. Mas bc itu acara di gedong9 buruan di posting bnyk temen2 yg gak datang pada pengin tahu..ntar malah aku posting lengkap di blogku lo..He.He.He..Ayo dong di posting di kwa..,ijin numpang http://minary.wordpress.com

 92. laskar lembu suro

  aslkm…sugeng siang dulur KWA,

 93. assalammu alaikum wr wb

 94. Laskar cinta

  @bajul kasupen,jiah si om,jgn gtu dong om,masa saya d blg guru, g pantes om,keberatan neh :D. Saya g tau apa2,msh belajar dan g bsa ngajarin,masa d blg guru 😀
  @semuanya,sekalian mau pamit undur diri

 95. Oray

  @Ki sakiran wildan lam kenal and bagi ilmu mancingnya ki..sy ga dapet2 nich..

 96. bukan gak bsa nyerap kang alat sedotnya ndak ada he,he sy bru seminggu bljr jdi lum ada 1 pun dpt gru,kmren nemu guru tpi guru smp?he,he,he

 97. Mas Jaluaji

  Biyuh, Biyuh …..
  Slamet-slamet ….
  Hhhh…….., ngelus dodo

 98. Joko Umbaran 577

  Ada empat tipe manusia berkaitan dengan harta dan gaya hidupnya :
  Pertama, orang berharta dan memperlihatkan hartanya. Orang seperti ini biasanya mewah gaya hidupnya, untung perilakunya ini masih sesuai dengan penghasilannya, sehingga secara finansial sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Hanya saja, ia akan menjadi hina kalau bersikap sombong dan merendahkan orang lain yang dianggap tak selevel dengan dia. Apalagi kalau bersikap kikir dan tidak mau membayar zakat atau mengeluarkan sedekah. Sebaliknya, ia akan terangkat kemuliaannya dengan kekayaannya itu jikalau ia rendah hati dan dermawan.

  Kedua, orang yang tidak berharta banyak, tapi ingin kelihatan berharta. Gaya hidup mewahnya sebenarnya diluar kemampuannya, hal ini karena ia ingin selalu tampil lebih daripada kenyataan. Tidaklah aneh bila keadaan finansialnya lebih besar pasak daripada tiang. Nampaknya, orang seperti ini benar-benar tahu seni menyiksa diri. Hidupnya amat menderita, dan sudah barang tentu ia menjadi hina dan bahkan menjadi bahan tertawaan orang lain yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

  Ketiga, orang tak berharta tapi berhasil hidup bersahaja. Orang seperti ini tidak terlalu pening dalam menjalani hidup karena tak tersiksa oleh keinginan, tak ruwet oleh pujian dan penilaian orang lain, kebutuhan hidupnya pun sederhana saja. Dia akan hina kalau menjadi beban dengan menjadi peminta-minta yang tidak tahu diri. Namun tetap juga berpeluang menjadi mulia jikalau sangat menjaga kehormatan dirinya dengan tidak menunjukan berharap dikasihani, tak menunjukan kemiskinannya, tegar, dan memiliki harga diri.

  Keempat, orang yang berharta tapi hidup bersahaja. Inilah orang yang mulia dan memiliki keutamaan. Dia mampu membeli apapun yang dia inginkan namun berhasil menahan dirinya untuk hidup seperlunya. Dampaknya, hidupnya tidak berbiaya tinggi, tidak menjadi bahan iri dengki orang lain, dan tertutup peluang menjadi sombong, serta takabur plus riya. Dan yang lebih menawan akan menjadi contoh kebaikan yang tidak habis-habisnya untuk menjadi bahan pembicaraan. Memang aneh tapi nyata jika orang yang berkecukupan harta tapi mampu hidup bersahaja (tentu tanpa kikir). Sungguh ia akan punya pesona kemuliaan tersendiri. Pribadinya yang lebih kaya dan lebih berharga dibanding seluruh harta yang dimilikinya, subhanallaah.

  Perlu kita pahami bahwa zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak mempunyai hal-hal yang bersifat duniawi, semacam harta benda dan kekayaan lainnya, melainkan kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan makhluk. Bagi orang yang zuhud terhadap dunia, sebanyak apapun harta yang dimiliki, sama sekali tidak akan membuat hatinya merasa tenteram, karena ketenteraman yang hakiki adalah ketika kita yakin dengan janji dan jaminan Allah.

  Andaikata kita merasa lebih tenteram dengan sejumlah tabungan di bank, saham di sejumlah perusahaan ternama, real estate investasi di sejumlah kompleks perumahan mewah, atau sejumlah perusahaan multi nasional yang dimiliki, maka ini berarti kita belum zuhud. Seberapa besar pun uang tabungan kita, seberapa banyak saham pun yang dimiliki, sebanyak apapun asset yang dikuasai, seharusnya kita tidak lebih merasa tenteram dengan jaminan mereka atau siapapun. Karena, semua itu tidak akan datang kepada kita, kecuali ijin Allah. Dia-lah Maha Pemilik apapun yang ada di dunia ini.

  Begitulah. Orang yang zuhud terhadap dunia melihat apapun yang dimilikinya tidak mejadi jaminan. Ia lebih suka dengan jaminan Allah karena walaupun tidak tampak dan tidak tertulis, tetapi Dia Mahatahu akan segala kebutuhan kita, dan bahkan, lebih tahu dari kita sendiri.

  Ada dan tiadanya dunia di sisi kita hendaknya jangan sampai menggoyahkan batin. Karenanya, mulailah melihat dunia ini dengan sangat biasa-biasa saja. Adanya tidak membuat bangga, tiadanya tidak membuat sengsara. Seperti halnya seorang tukang parkir. Ya tukang parkir. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan sebagai perumpamaan dari tukang parkir. Mengapa mereka tidak menjadi sombong padahal begitu banyak dan beraneka ragam jenis mobil yang ada di pelataran parkirnya? Bahkan, walaupun berganti-ganti setiap saat dengan yang lebih bagus ataupun dengan yang lebih sederhana sekalipun, tidak mempengaruhi kepribadiannya!? Dia senantiasa bersikap biasa-biasa saja.

  Luar biasa tukang parkir ini. Jarang ada tukang parkir yang petantang petenteng memamerkan mobil-mobil yang ada di lahan parkirnya. Lain waktu, ketika mobil-mobil itu satu persatu meninggalkan lahan parkirnya, bahkan sampai kosong ludes sama sekali, tidak menjadikan ia stress. Kenapa sampai demikian? Tiada lain, karena tukang parkir ini tidak merasa memiliki, melainkan merasa dititipi. Ini rumusnya.

  Seharusnya begitulah sikap kita akan dunia ini. Punya harta melimpah, deposito jutaan rupiah, mobil keluaran terbaru paling mewah, tidak menjadi sombong sikap kita karenanya. Begitu juga sebaliknya, ketika harta diambil, jabatan dicopot, mobil dicuri, tidak menjadi stress dan putus asa. Semuanya biasa-biasa saja. Bukankah semuanya hanya titipan saja? Suka-suka yang menitipkan, mau diambil sampai habis tandas sekalipun, silahkan saja, persoalannya kita hanya dititipi.

  Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, “Melakukan zuhud dalam kehidupan dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan memboroskan kekayaan. Zuhud terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah. Dan hendaknya engkau bergembira memperoleh pahala musibah yang sedang menimpamu walaupun musibah itu akan tetap menimpamu.” (HR. Ahmad).***

 99. Khrisna

  ijin nyimak

 100. Bajul Kesupen

  @Ki Joko umbaran 577 : msh ada 1 lg manusia yg mulia dan memiliki keutamaan yaitu orang yg miskin tp berani mengeluarkan sedekah

 101. Bajol putih

  alah2 tes3 ngetes disek..

 102. Khrisna

  ada kisah pada zaman nabi seorang anak yg menggendong ibunya yg lumpuh kemana2.

  rosululloh berkata kepada sahabatnya : “minta di do’akan lah oleh anak itu,do’a nya sampai langit ke 7 dan menggetarkan Arsyi alloh ,,”

 103. Mr.Zm

  Absen

 104. Bajol putih

  indonesia vs malaisia
  Garuda vs macam…
  Tiga……………Satu
  indonesia menang tipis…..
  Ghonzale
  virman u
  Arif
  hati2 ya…awas ntk mau ada yg incar kakimu….
  tp jgn kawatir,tak bantu sampe beres,ntk yg mau celakai kamu tau akibatnya…awas..

 105. sadewa

  ijin nyimak,salam persaudaraan pada sedulur semua.

 106. Sudadi

  Ketika Mayat Tergeletak Akan Dimandikan….
  Terdengar Dari Langit Suara Memekik,
  “Wahai Fulan Anak Si Fulan…
  Mana Badanmu Yang Dahulunya Kuat
  Mengapa Kini Terkulai Lemah
  Mana Lisanmu Yang Dahulunya Fasih
  Mengapa Kini Bungkam Tak Bersuara
  Mana Telingamu Yang Dahulunya Mendengar
  Mengapa Kini Tuli Dari Seribu Bahasa
  Mana Sahabat-Sahabatmu Yang Dahulunya Setia
  Mengapa Kini Raib Tak Bersuara

 107. Sakiran wildan

  Nyimak object taruhan
  sambil makan onde-onde
  hihihihihi….

 108. Bajol putih

  BUSSSET..DAVIT VILA PEMAIN DGN HARGA 474 MILYAR…
  KPN DI INDONESIA ADA YG SEHARGA SEGITU…
  YA3 MKN HARUS JD JUARA DUNIA DULU YA…
  -SAKIRA W
  Kl mau taruhan ntk indo v malay…jgn jago malaisia ok.
  -lask cin..
  orang yg pandai bercinta..kl mau taruhan pegang indonesia aja..ok

 109. Sakiran wildan

  @ki bajol putih
  sya pasang ke 2 nya.
  Jadi klo yg 1 kalah masih impas sama yg 1 lagi.
  Salam damai “peace”…
  Hehehehe….

 110. Cungkring Cerbon

  🙂 …… 🙂 …….., 😉 …….., 😎

 111. Laskar cinta

  @bajul putih,saya g taruhan mbah
  @khrisna,salam salim om
  ada g y ilmu pelet yg ampuh utk jarak jauh

 112. Mamat Kumis

  @muhammad69…mksh bynk inpo + linknye bang…nti aye buke bang gravatar ame bang googlenye biar maknyuss….

 113. Salam…
  Absen sore…
  Ijin slonjor di pojokan sambil sedeku nyimak…
  Mugi kabeh sedulurku keluarga besar Kampus Wong Alus diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin..

 114. selamat sore
  ki sadewa
  ki bajul,KI mamat kumis,ki laskar love(LL) Kì samulung
  ki sakiran
  ki.m.zm
  dan semua salam damai slalu ijikan boch ingusan ini ikt nimbrung,ajarin jdi orng baik ya aki2,ustd2,kyai2,dan semua warga kwa,,trmksh

 115. Laskar cinta

  @7 mata air,salam salim om, punya ilmu pelet yg ampuh buat jarak jauh g om?

 116. waduh sy msh bocah om gk pnya pelet2 an om,,biasanya pakek ayat 15 om,it aja mantap kok dlu pernh coba tpi pelan om tpi bgus om,he,he,he

 117. Bajol putih

  kalau suporter tdk bisa menahan diri dan sabar bisa2 permainan di pindahkan ke negara lain…
  BUSSSET Deh…blm apa2 suporter sudah masuki stadion dan tempat duduk VIP sdh di tempati dan sbagian pagar pembatas pd rusak dan lagi2 beberapa anggota BRIMOB jd korban..wah2 mbok yaooo pd sabar to lee lee,.biar tim kt mainnya tenang dan bisa konsen..ok..

 118. @ bajol putih………..itulah nafsu birahi…hikhikhikhik

 119. Laskar cinta

  @7 mata air,g ada yg cpat y om? Keadaan mendesak nih

 120. pea paser

  PASUkan wong alus ayo tebak,terawang siapakah yang menang nanti malam??berapa berapa skornya?
  Ayo doakan bersama agar timnas menang..amin..

 121. yang cepat tembak aja om,he,he,he kok bsa darurat om dah stadium berapa om? PAKEK surat ar rahman semalem bsa om?

 122. Laskar cinta

  @7 mata air, darurat banget om,stadium tertinggi.pake surat arrohman gmna caranya om?

 123. tarjo

  kalau saya cuman tau segitiga pengaman..hihihi..

 124. tarjo

  @LC…om udah ga sabaran pengan menghunuskan kerinya ya…hahaha…

 125. Laskar cinta

  @tarjo,om tolong om,darurat banget om

 126. Bajul Kesupen

  @Ki Bajul Putih : namanya mirip Ki, skor 2-1 untuk Ina gol terjadi menit 20 dan 86
  @Ki Laskar Cinta : lg jatuh cintrong ya
  @Ki Sakiran Wildan : onde2-nya msh ga
  @Ki Tarjo : Ki Laskar Cinta jgn diksih ntar keterusan
  Sesepuh KWA jarang hadir, pak rektor dosen2nya suruh dtang mahasiswa dah nunggu

 127. Sakiran wildan

  @ki laskar c
  pusaka keturunannya masukkan ke onde-onde aja, ntar juga moncroot kok…
  Hihihihihi….

 128. Laskar cinta

  @bajul kasupen,kok jgn d ksih om? Lgi gawat neh om

 129. waduh2 dah stadium tinggi ya,om tarjo jagonya om?sy dlu puasa 1 hari malem bc surat ar rohman smbl byngin target dngn penuh kehalusan gak pakek emosi om,krimin fatehah ke target udah om gt aja,
  he,he,he

 130. Laskar cinta

  @sakiran wildan,bkan masalah keris om 😀
  @tarjo,lgi gawat om,saya cma punya waktu 4 hari ;(

 131. sombet

  Absen mlm.. Skory brp brp ya….

 132. Owh ea. . .
  Hadir ki. . . . .
  {suka boloz}
  😀

 133. Bajul Kesupen

  @Ki Laskar Cinta : klo Ki Tarjo ga ksih kontek Ki Gusbonex nmer hapenya ada di comen pengobatan,,sabar Ki LC waktu 4 hari tuh lama, ak jg ada peninggalan primbon yg bahas mslh pengasihan tp ak lum coba syaratnya berat
  @ Ki Sakiran Wildan : klo asal nancepin keris ke onde2 urusan panjang nanti lo Ki
  @ Ki 7 Mata air : pernah jg ya, target nak mana Ki

 134. kholik

  qobiltu…..

 135. Lazer’e keren ment. . .

 136. Nico alamsyah

  INDONESIA VS MALAYSIA sangatlah memancing emosi tuk menonton Pertandingannya,, Tetapi bagaimanapun juga kita haruslah tetap arif & bijak untuk menyikapinya..”Walaupun Indonesia yang menang ataupun Malaysia yang kalah,,maka kita harus berlapang dada untuk menerimanya”..MERDEKA !!

 137. assallammu alaikum wr wb
  salam ta’zim utk smuanya
  nyimax aj a

 138. Mr.Zm

  Hahahaha.. Om nico bisa aja stuju om ha.ha.ha.. Merdeka!!

 139. Nico alamsyah

  Dan mudah-mudahan saja..Gol,,Gol dari Timnas kita dipertandingan malam ini janganlah kemudian di klaim oleh Malaysia…Amiin

 140. yoyok

  nangdi kabeh sing ol kok setitik
  opo podo delok balbalan kabe, poro kadang KWA jatim opo podo kesel habis cangkrukan
  wah meh gol sayang opset

 141. arek ilank

  semangat malam smua,,,
  Absen sambil nobar,,,
  Hidup indonesia,,,
  ””””””””””MERDEKA””””””””’

 142. Raden ajisaka

  Ikut nyimak

 143. Bajul Kesupen

  @ Yoyok : ya pasti do liat bola mgko yen diklaim kan iso protes ono seksine, mgko iso2 BLOG KWA yo di klaim kro malaysia lo Ki Yoyok

 144. Laskar cinta

  @bajul kasupen,gmna kalo saya telp om aja?

 145. om makruf

  kalah….

 146. Kanjeng Alam Biru

  http://www.ikutanmenyimak.com

 147. Nico alamsyah

  @ ALL : Diharapkan untuk tanggal 29 Desember nanti di saat pertandingan final yg di Indonesia,, Untuk menggangu konsentrasi Tim Malaysia, kita semua janganlah ikut2an menggunakan Laser seperti Suporter Malaysia… Sebaiknya kita menggunakan Kemenyan aja, tuk mngganggu konsentrasi Tim Mereka…MERDEKA

 148. Cungkring Cerbon

  saat pemain masuk lapangan dan menyanyikan lagukebangsaan Indonesia Raya da sms masuk “Kang Cungkring knp Indonesia pk kostum putih, Sy jd hanya bs berharap” awalY sy hy menganggap guruan, atu sms iseng sj……Ternyata stlh Ronde-2 sy bru “Ngeh”……..Klo dpikir emg bener semangatY jd kendor habis msa pake yel2 “Tunjukan Putihmu (berkabung)”……….Utk yg ngirim SMS sy mohon utk memberi dukungnY utk putrn k-2 d Gelora BungKarno…..

 149. dimAsYuDie

  @ Ki Nico.. Setuju KI…bawa Kemenyan Aja… Mantap!

 150. suwanto

  di sana pake laser disini apa ya?? liat di detik.com kompas.com duuwh ngenese.. jaya negriku..

 151. Cungkring Cerbon

  Om Om smw Ponakawan usul dlu Qt maklumat Prang Goib skrg bgmn sluruh Pemilik & Pewaris Elmu Asma’ Rajeh & Ngelmun Khidir & yg mrasa Mumpuni dikumpulin Qt melumpuhkn gawang & pertahanan Malaysa dputarn k-2 utk mnciptakan Gol bagi Indonesia 25-0……….Ini tantangan Terbuka utk membuktikn kesaktian Ajian itu……

 152. arek ilank

  nasip timnas hampir sama dengan para TKI/TKW,
  Di kampung halaman di puja2 tp di seberang di injak2,hiks,,,,hiks,,,,,,

 153. nawiazky

  @suwanto
  Khususon utk Supporter Mania TimNas, jangan lupa bawa Tabung Gas Hijau 3 kg,,,,

  Malingsia boleh pakai laser hijau, tuk mengecohkan TimNas….
  Nanti awas loe2 pade saat tandang ke Indonesia kita balas dengan tabung gas hijau 3 kg….. Hehehe
  Curhat semangat chauvinistnih yg agak lebay
  Wassalam

 154. ayo kita dukung timnas qt melalui japamantra doa doa mustajab semoga timnas qt menang,
  TIMNAS YANG BERUSAHA/IKTHIAR, KITA KITA YG BERDOA

 155. om makruf

  bagaimana kalau dipukau aja xixixi

 156. Bener bener malingsia kurang ajar,.Pakai petasan segala sudah skenario tuh ..Malah ingatain kalo teroris nurdin,azhari di indonesia orang malaysia

 157. nawiazky

  Biar heboh laser hijau balas dg gas hijau 3kg, ledakkan mereka…
  Hehehehe
  Kalah menang biasa, entah timnas memang mngkin belum teruji ϑî kandang lawan… Atau memang penampilannya tadi kurang pas…
  Atau
  Suatu pembelajaran bagi kita karena Kalah menang kita adalah tetap indonesia. Pelajaran buat semua org indonesia agar tdk takabur dg euforia yg berlebihan melihat perkembangan tim nas sebelumnya
  Wassalam

 158. sadewa

  sabar waelah…

 159. Bajul Kesupen

  @ Ki Laskar Cinta : klo mo hubungi silahkan tp klo mo laku/cara ilmunya nanti kirim nmernya Ki Laskar Cinta nanti ak sms-kan lakune lwat e-mail jg ga apa” tp klo e-mail bsok bru ak kirim soale ni ak OL hny lwat hape

 160. jibrut

  hik..hik..hik..sedih..dari kemaren udah prihatin sama pertahanan belakang yg lemah..karna markus kurang bagus jd pertahanannya musti kuat eh..kejadian juga…bener jg kata Mas Cungkring yg punya Asma Sunge Rajeh, RDR ato rajeh2 lain mbok coba tulungin…

 161. jibrut

  buat mas Laskar Cinta ga usah pake pelet..kalo jodoh ya jadi kalo ga ya ga usah sedih Allah pasti ada rencana laen sabar n doa aja brader..pelet itu merubah keseimbangan pemakainya..biasanya jadi banyak masalah di keluarga..

 162. Bajul Kesupen

  mohon pamit sederek2….nuwun

 163. jibrut

  ini ada Asma Mengi yg td di halaman lain..
  ..Lafalnya Ngik..ngik..ngik..Susah napas susah ambekan. Ngombe segelas ora marai waregan. minum napasin men gawe lego. ho ho ho asma soho ya ra opo-opo. baca 3x sesudah makan atau sesuai anjuran…….hehehehe kiding

 164. Wahyu taqwa

  GARUDA DIDADAKU

 165. bang jampang

  asslmkm,,,,@arek ilank: waduhhh ma’af bang ane salah orang, sekali lagi ma’af sedalam-dalamnya,,,,,mohon diterima lahir dan batin….dan mohon dimengerti baru di balas commentnya karna kesibukan…..dan kpd sedulur yang laen salam ta’zim ane….

 166. tetap indonesia,,,ayo semangat semangat semangat,,,indonesia nanti menang 6-0 amiiin

 167. Sudadi

  @Mas jibrut..baca komenmu bikin tertawa terus

 168. andra

  cihui…internet bisa lagi…..nyoret absen…..ikut nyemak,…

 169. dead man

  mantapzzzzzzzzzzzzz

 170. andra

  salam salim kang mas dead man…..

 171. dead man

  salim balik kang mas andra,,,,,,,,,,,,,

 172. Arjuna hitam

  Assalamu ‘alaikum waohmatullohi wabarokatuh

  Ikutan ngisi absen malem …
  @ Mr. Deadman terimakasih atas amalannya kemarin malam, semoga barokah dunia akhiratnya,amin.
  Al-Fatihah sent ….
  wassalam

 173. dead man

  @arjuna hitam,,,,,,,,,,,,ya thanks mas. sama2 ya,,,,,

 174. Begitulah timnas kita, mereka mabuk dg pujian setinggi langit. Pujian yg terlalu dini diberikan, mengingat fakta bahwa mereka blm mendapatkan hasil apapun, akibatnya justru menjadi bumerang bagi penampilan sekuad garuda.
  Kemaren kita merasa bahwa mereka telah juara, padahal mereka belum memeroleh apa2 sebagai konfirmasi dari ukuran pencapaian keberhasilan, bahkan sesungguhnya mereka baru saja memulainya mengingat sejarah panjang minimnya prestasi internasional sekuad merah putih.
  Cristian Gonzales, Irfam Bachdim dkk beberapa hari ini menjelma menjelma mnjdi selebritis fenomenal yg kaos dan atributnya diburu di sepanjan jalan pedagang kaki lima.
  Mereka menjadi sibuk dg kegiatan selebritas dibandingkan fokus urusan sepakbola.
  Kalau kita menengok ke belakang lg, sesungguhnya persepakbolaan kita memerlukan pembenahan yg fundamental. Baik dr sisi yg ngurusi maupun segi budaya nya, sehingga investasi yg besar yg kt keluarkan menghasilkan sepak bola dan budaya sepak bola yg baik, sehingga bentrok suporter, perkelahian pemain, pemukulan wasit dll yg slm ini menjadi tontonan kita sehari2 dpt dihilangkan dberganti dg berkumandangnya Indonesia Raya di mana2.
  Tgl 29 masih ada kesempatan buat membuktikan kapasitasmu meskipun itu akan jauh lbh berat dr sebelumnya.
  Sy akan ttp medukungmu, jadikanlah lagunya Band Netral itu pantas kunyanyikan untukmu, Amin…

 175. Sakiran wildan

  Tanggal 29. Jgn bakar kemenyan.
  Bakar wasit nya aja biar menang.
  Bila perlu SUMANTO diterjunkan jadi striker penyerang, biar pemain malaysia dimakan semua sama SUMANTO.
  Hahahahahaha…..

 176. Laskar cinta

  @bajul kasupen,saya tunggu emailnya om,ini email saya Laskar_cinta1618@yahoo.com
  @jibrut,terpaksa om,sebab kalo g bisa menyebabkan dia menjadi murtad om,gawat g sih?

 177. Mamat Kumis

  @Laskar cinta…lgi ade masaleh ape bang laskar ? ame cewe ?

 178. Mamat Kumis

  @Laskar cinta…tenang + sabar aje yee…mdah2an mslh nyang lgi dihadepin ame bang laskar bise segere dapet jalan keluarnye…amin

 179. Laskar cinta

  @mamat kumis,makasih doanya om,punya ilmu pelet yg ampuh buat jarak jauh g om,gawat om kalo sampe dia murtad om

 180. arek ilank

  absen 1/3 malam,,,,,
  Masih dari seberang,,,,,,,,,!!

 181. Mamat Kumis

  @Laskar cinta…saran aye jngan dipelet…lbh baek ente bnyak2 berdoa aje biar die tetep dijage iman islamnye…abis itu jngan lupe kirim juge al-fatihah bwat ruh,jasad,qolbi,sirri,aqli cewe itu dngan cara bc: tsumma ila ruuhi wal jasadi wa qolbi wa sirri wa aqli…(lalu sebutin nama lengkep die) binti (sebutin nama ibunye)…al-fatihah (bc surat al-fatihah 1x ataw kl mau lbh juge kaga ape2)…mdah2an ade mangpaatnye…aye tnggu kelanjutan ceritanye…
  ude subuh aye kudu pamit…wsslm.wr.wb

 182. Kang Dullah

  Ass. Gimana caranya daftar jd anggota KWA?
  Mohon kesediaan sedulur2 untuk menjelaskannya. Yth Wong Alus, rahayu nuwun.

 183. Bajul Kesupen

  Absen dl………………’ Met pagi,,,bagi yg beragama islam ni dah saatnya shalat subuh…
  @Laskar Cinta : ya nanti insyaallah saya kirim
  inilah sifat manusia kalo sudah disanjung menjadi takabur, padahal hidup manusia blum sampe tujuan akhir. Dah jd kodratnya setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu yg berfungsi menjadi kendaraan hidup didunia tp hawa nafsu yg dimiliki manusia bukan digunakan semau guwe tp harus dikendalikan shg kendaraan yg kita tumpangi dpt berjalan dengan baik membawa kita mencapai tujuan

 184. Laskar cinta

  @mamat kumis,makasih om
  @bajul kasupen,saya tunggu om

 185. absen dhuha assalamualaikum….

 186. Moch.Riyan

  hadir absen………………

 187. Halang tambonau

  Indonesia vs malaysia.
  Kita hanya mengandalkan rumus secara matematika dan akal.Kita lupa,kalau rumus allah SWT didunia ini,banyak yg terjadi diluar rumus matematika dan akal.
  Semoga tgl 29 nanti.Tim nas kita bisa merebut kemenangan.

 188. jibrut

  Mas Laskar Cinta..jika itu memang kehendak sang kuasa maka apa yg musti terjadi maka terjadilah kalau itu cewek pun pindah agama karena cinta maka kehendak jua. sebab iman dan islam adalah hidayah tertinggi Allah SWT. manusia tiada jua kuasa. Bahkan Rasulullah tidak mampu membuat beriman pamannya.
  Ini ada maklumat dari Pangeran Cinta di Republik Cinta tapi tentunya bukan dari Dani ahmad dan Mulan Jameela…tapi hanya ilham semata
  Ini Lafalnya…
  HA..Ha…ha…Cinta
  Cinta sama siapa
  Manusia apa Yang Sama Kuasa
  Ha..ha..ha..Cinta
  Cinta pakaian sementara
  karena Cinta sesungguhnya
  Amal ibadah kita
  Siapa yang Paling Cinta
  Hanya Dia yang memberikan semuanya
  bahkan tanpa diminta

 189. Sakiran wildan

  Jibrut…oh..jibrut…gemes..gemes..aaaah..

 190. Bajul Kesupen

  @ Ki Laskar Cinta : dah ak kirim lewat e-mail….semoga sukses

 191. ijin nyimak sambil absen pagi… 🙂

 192. Assalamualaikum…
  Absen pagi..
  @Ki Bajul kesupen
  @Ki Mamad Kumis
  @Ki Laskar Cinta
  @Ki Sakiran Wildan
  @Ki Halang
  @Ki Jibrut
  @Ki Moch Riyan
  @Ki Alfaqir
  Dan Ki sesepuh semua salam paseduluran dan salam hormat, semoga panjenengan semua tansah winengku ing karahayon dan dimudahkan segala urudan. Amin…

 193. mas.rio

  ass..wrwb..
  absen..pagi menjelang siang..
  nyimak mata pelajarannya ki.adim…somga bendapat berkah..

 194. Kertapati(RSA)

  assalammu’alaikum wr.wb………
  Absen pagi..
  @Mas Rio
  @Ki Bajul kesupen
  @Ki Mamad Kumis
  @Ki Laskar Cinta
  @Ki Sakiran Wildan
  @Ki Halang
  @Ki Jibrut
  @Ki Moch Riyan
  @Ki Alfaqir
  salam salim sukses selalu…

 195. Laskar cinta

  @jibrut,jdi biarkan saja dia pindah agama dan msuk neraka? Sungguh saya g bisa om…
  @sumulungjati,salam salim om
  @mas rio,salam salim om

 196. murid baru

  Salam

 197. @Ari hermana: salam Ki, pajenengan kmrn sy tunggu lo sama Ki Raden AjiSaka

 198. pecel

  @bajul kesupen…iya om moga sukses,tapi jangan langsung ditancepin kerisnyakan om ^_^

 199. mas.rio

  @kertapati ..salam salim kang..met pagi..
  @kangmas.laskar love.. i love you puul..he.3x..salam salim kangmas..gmn kabarnya..?
  mana om.wagiman,,..?

 200. Sakiran wildan

  @all wargi kwa
  blog pesantren hikmah, asuhan ki ustad amirudin kok gak ada kabar berita.
  Apa benar ki ustadz amirudin nya mati di santet ?

 201. pecel

  @LC…baca norbuat 100x jg bisa om…aku dulu malah pernah coba bacakan ke cewek kristen,,,jadi muallaf akhirnya dia…hahaha…

 202. @murid baru : maaf sebenarnya sy mau datang, tp sy ditelpon masuk kerja.. yach namanya juga kuli.. he 3X

 203. pecel

  @Sakiran wildan…betul om,katanya ustad disantet ama salah satu sesepuh kwa jakarta…

 204. maksudnya sumulungjati…. jadi keder nih comment nya… 🙂

 205. mas.rio

  @kangmas.LC….lagi jatuh cinta Ya…?

 206. Laskar cinta

  @kertapati,salam salim om
  @mas rio,lagi sedih om
  @pecel.gmna caranya om? Baca 100x sambil liat fotonya ato gmna?

 207. mas.rio

  @kangmas.LC ..sedih kenapa?kok saya nggk tau ..siapa yang jail sama kamu ntar saya yang maju…hi..4x

 208. tarjo suka pecel

  @LC…ga usah pake foto om…abis solat fardu isya..solat hajat 2 raka’at,raka’at pertama setelah fatihah baca al-ikhlas 3x,begitu juga raka’at kedua,,setelah salam baca astaghfirullooHal ‘azhiim 3x..trus baca : “Yaa Robbi,Yaa AullooH,saya memohon…….(titik-titik di isi permintaan)..terus dilanjutkan membaca doa nurun nubuwwah 100x…tiap dilafal wa mustajabi luqmanil hakim,itu dibaca 3x…

 209. @Ki Laskar Cinta kayaknya sedang terluka dalam, kena jemparing asmara nih hehe… Semoga panjenengan segera dberikan kemudahan dan pintu solusi terbaik Ki. Amin…
  Semakin panjenengan keras berkeinginan, semakin berat beban yg panjenengan akan pikul.
  Sebaliknya semakin panjenengan iklas, maka urusan ini akan diambil alih oleh Gusti Allah, tdk lg menjadi domain panjenengan tapi sudah mnjadi domainnya Allah.
  Hikmah yg akan pannjenengan terima akan lebih cepat hadir Ki kl panjenengan tenang dan percayakan padaNya.
  Krn mungkin Allah saat ini sedang dlm proses mengangkat kelas panjenengan lewat ujian ini Ki…
  Maaf Ki kalau sy yg cubluk ini lancang berbicara, nyuwun samodra pangaksami…

 210. Sakiran wildan

  @ki pecel
  Wah…orang kwa jakarta suka main santet.
  Kasihan ki ustadz amirudin.
  “innalillahi wa innalillahi roji’un”.
  Smoga arwahnya tdk jadi hantu/setan usil di blog kwa ini.

 211. Sakiran wildan

  Santet…oh…santet…
  Knpa kamu gentayangan dihati para sesepuh kwa.
  Santet…iiih…santet….
  Datang tak di undang pulang tak diantar.
  Weleh..weleh..weleh..
  Duooo…r.

 212. Laskar cinta

  @tarjo bin pecel,wa mustajabi lukmanil hakim 3x,baru lanjutkan sampai selesai y om? Makasih
  @sumulungjati,tapi saya jga g mungkin diam saja tanpa usaha liat dia murtad. Bkankah saya hrus berusaha baru selanjutnya terserah Allah?
  @mas rio,gawat om,bsa2 dia murtad om

 213. mas.rio

  @kangmas.LC..maksud dia murtad itu pacar kamu atau siapa..?insya allah saya bantu doa juga..

 214. Mangkuperwira

  Nampaknya masrkus kurang berminta pegang piala suzuki, karena sudah pegang Piala SuzuKiki.

  Markus terlalu cepat keluar gawang,pelatih marah2, Markus terlalu cepat keluar….Kiki yang ngamuk2.

  Salam buat smua yang ada di blog ini.

 215. Laskar cinta

  @mas rio,y pacar saya om,gawat kan?

 216. tarjo

  @LC…iya bener banget om…cara itu juga bisa dipake buat mahar beli khodam,,,tinggal pesen aja…maharnya ya nor buat 100x itu…misal minta khodam naga,khodam macan,khodam ular,khodam buaya,khodam monyet,khodam burung,khodam kucing….dipiliih dipiliih dipilihh…heheh…1 kali ritual cuman boleh minta satu lho…kalo mau dapet banyak sering-sering ja ritual penebusan kayak gitu…

 217. Laskar cinta

  @tarjo,saya cuma mau minta dia tetap dalam imannya dan jadi istri saya yg sakinah om

 218. mas.rio

  @kangmas.LC..wah gawat tu..gmn sudah ada solusi dari sedulur yang lain..?ikuti apa yang menurut anda baik..

 219. mas.rio

  @sancang_Kuning/datok bujang salam kenal salam hormat dari saya..

 220. tarjo

  @LC…oh gt ya om…amin…siapa tau om LC minat sama khodam cantik montok bahenol seksi,,bisa dicoba juga tuh…hihihi…

 221. Laskar cinta

  @mas rio,alhamdulillah udah ada beberapa saran dari sedulur d sni om, nanti tinggal saya jalankan, selanjutnya terserah Allah. Ada saran dari om tarjo jga dari om bajul kasupen,nanti insya Allah saya jalankan dua-duanya. Mohon doanya om. Harta memang bsa menyilaukan om…
  @tarjo,makasih om,mohon bantuan doanya

 222. Sakiran wildan

  Hueee…bat… Je…

 223. uux

  para sesepuh wong alus… ini ada info agak menyimpang dari materi diatas. kemarin saya diberi tahu keponakan saya bahwa ternyata di youtobe adan artikel Ahmad dani pentolan dewa 19 itu.. ternyata hasil dari investigasi yg bisa dipercaya, dia adalah penganut/ penyembah dajjal. menurut situs itu (sampai 5 jilid) , setiap manggung, yg dipake dasar/lantai ada gambar bertulisan Allah yg di belokkan dan diinjak2, simbol dewa 19 juga ada artine. mereka yg berada di bawah naungan dani juga penganut dajjal. dan lebih mengagetkan lagi, ternyata ahmad dani adalah keturunan dari bani yahudi. coba sih para sesepuh KWA …. tolong dicek dan di konform ke sesepuh yg lain… kalo emang bener demikian harusnya orang islam segera sadar…musuh dekat dgn kita, malah di dewakan kaum muda.

 224. Salam salim salaman untuk sedulur sekalian…SALAM RAHAYU, ndherek absen siang.

 225. Sakiran wildan

  Wkawkawkawka….
  Hidup dajjal…hidup dajjal…
  Hidup ya’juj…hidup ma’juj…
  I love you pull dajjal..
  I love you pull ya’juj…
  I love you pull ma’juj…

 226. @Ki LC: tentu dong Ki, iklas dan pasrah itu bukan berarti berpangku tangan menunggu keajaiban tnpa melakukan apa2, tp hrus berusaha semaksimal mungkin sedang hasil akhir kita serahkan kepadaNya. Selanjutnya apapun krtentuan yang trjdi jika itu dari Allah maka kita hrs iklaskan. Saya doakan doa dan harapan panjenengan kobul Ki. Amin…

 227. Oval75

  Ass. semangat pagi………salam semua………
  Cinta adalah anugrah dari yang Maha Kuasa….. Jangan dipaksakan…biarlah cinta berjalan sesuai takdirnya……….

 228. Laskar cinta

  @sumulungjati,nah itu maksud saya om,saya akan berusaha sebisa saya,meskipun hrus pake pelet. Biar saja saya berdosa krn pake pelet,yg penting dia tetap dlm imannya :D.

 229. jibrut

  Mas Laskar Cinta biarkan saja…lepaskan saja
  urusan neraka urusan yang Kuasa, urusan surga kita juga belum tentu kesana. semua urusan tahasia Yang Kuasa. Iman orang lain turun naik juga kita tak punya daya. jika dipaksa dalam agama kita tentu tidak bijaksana, karena urusan hidayah urusan Allah semata. kita manusia di beri cinta tapi Sesungguhnya Cinta hanya milik Allah saja. Manusia cuma menjalankan apa yg ada..mau makan tidur atau ibadah silahkan saja. Mau mancing dan taruhan juga tak apa. semua sudah ada resikonya. kita adalah wayang di dunia…Piss Love Brader…

 230. tarjo

  @uux…anda ga usahlah ngurusi orang lain…

  @LC…amin…

 231. tilung

  absen

 232. Laskar cinta

  @jibrut,maunya jga gtu om,tpi saya g bisa hanya melihat saja. Surga ato neraka emang urusan Allah,tpi stdknya jgn sampai menjadi murtad, kan boleh/bisa berharap dpt syafaat dari kanjeng Nabi

 233. mas.rio

  @kangmas.LC..lakukan menurut hati mu yang baik apa yang harus kamu lakukan..pikir saya kangmas.main2 minta ilmu pelet..rupanya memang ada perlunya..maaf sewaktu itu saya bercanda ngasih ilmu peletnya..kalau memang membutuhkan insya allah saya kasih ilmu peletnya..

 234. jibrut

  @Mas Laskar Cinta
  saya hanya bisa berdoa
  semoga urusannya menjadi mudah adanya
  karena kita semua adalah saudara
  membantu doa adalah utama
  Dan Allah memberkahi kita semua
  Amin.

 235. Laskar cinta

  @mas rio,beneran perlu om,emailin k saya y om nih emailnya Laskar_cinta1618@yahoo.com
  @jibrut,makasih doanya om
  @tarjo,doa nurbuatnya bleh sambil baca atau hrs d hapal om?

 236. tarjo

  @LC…boleh sambil dibaca om…oiya 1 lg teknik menebus benda pusaka dialam gaib disertai puasa bila ruh…siapa tau om mau koleksi,keris,kujang,mustika,dll

 237. Laskar cinta

  @tarjo,makasih om,blh minta no hpnya om?

 238. uux

  tarjo @ percuma omong dakik2 soal agama, dan aklak kalo didepan mata kita ada penyimpangan, diem aja. pake rok aja skalian

 239. tarjo

  @LC…cari aja diruang konsultasi alamat emailku om…ku pergi dulu ya mau bikin rok mini nih…hihihi…

 240. dono

  Assaamualaikum,
  saya mau bertanya,, apa ada amalan untuk mendapatkan ilmu kabegjan ya …
  Terimakasih penjelasannya.
  Wasamulaikum

 241. mas.rio

  @kangmas.LC..ada no.hp?kalau nggk sempat ngirim ke.email.. saya kirim lewat hp aja.. siapa tau bisa membantu kangmas..soalnya..disini nggk bisa email..maklum..ditutup..cuma bisa internetan..

 242. yoyok supriyadi

  kok sejak kemarin laskar cinta ini membahas masalah pelek memelet nanti bisa termelet melet lo, wong wedok aekok harus make pelet padahal leluhur kita mengajari witing tresno jalaran soko glibet, selamat mencoba kalo dak mau yang cari yang lain wong donyo gak sak godong kelor dan perlu diingat bahw yang menurut kita baik belum tentu menurut gusti Allah baik

 243. Laskar Permadani

  Rupanya saudara2 q lg dsni to…ijin nyimak

 244. KWA 1709

  nyimak

 245. Sakiran wildan

  Betul ki uux.
  Ayo kita smua pakai rok, mumpung ada pertandingan sepakbola.
  Yg menang dpt piala bergilir dari ki laskar cinta.
  Hehehehe……..

 246. Bajul Kesupen

  salang sungkem buat : Sesepuh KWA, ki sumulungjati, ki sakira wildan, ki L.C, Ki mamat kumis, ki arex ilang, kang dullah, ki alfaqir ilmu, ki moch. Riyan, ki halang tambonau, ki jibrut, ki ari herman, ki kertapati (RSA), Ki murid baru, ki pecel, mas rio, Ki Tarjo, ki mangkuperwira, ki uux, mas agung, ki oval75, ki yoyok supriyadi, ki laskar permadani, all sedulur2 KWA dimana saja
  untuk masalah ustadz amirudin yg katanya disantet sesepuh KWA dan saya sampaikan ke beberapa sesepuh KWA biar dicek kebenarannya. Saya berharap sedulur2 KWA bersabar jangan comen yg berlebihan biar suasana ga memanas
  @uux : coba cari bukti gambar ato video yg menguatkan komen ada nanti dikirim ke KWA biar sesepuh KWA tau dan cari solusinya

 247. Bajul Kesupen

  @ Ki Dono : kabegjan dapat kita peroleh dg cara bersihkan diri dari sifat2 yg tidak baik,bersifat welas asih thd semua makhluk, manembah yg khusyuk thd Tuhan sesuai dg agama dan kepercayaan kita, kalo kita umat islam perbanyak dzikir malam LAA ILAAHA ILLALLAH dan Istighfar, isyaallah kita selalu diberi kemurahan oleh Allah SWT

 248. Laskar cinta

  @mas rio,085664001427

 249. Sakiran wildan

  Wah….kalau benar disantet sesepuh kwa jakarta, bisa gawat nih (gajah makan kawat).
  Jadi sesepuh punya hati tukang santet dong.
  Kalau gitu benar kata ki iblis, katanya ada energi negatif dan yg kena sawan santet.
  Wah…wah…ilmu dibuat mainan.
  Hihiiii….takuuu…t.

 250. Bajul Kesupen

  @ Sakiran Wildan : biar dibuktikan sm sesepuh KWA dl apa bener yg nyantet ustadz amirudin tmen KWA, ato hanya ngaku2 tmen KWA dg maksut supaya tali silaturahmi di KWA putus
  @ tmen KWA tlng mslh ustadz amirudin jgn dicomen dl biar suasana ga memanas tunggu konfirmasi dr sesepuh KWA, mslh ini dah ak infokan ke beberapa sesepuh KWA, termasuk pak rektor, Ki Wong Alus dah saya ksih tau

 251. Wagiman Wara Wiri

  @laskar cinta : salam rahayu…oalah om..,gtu to.,kox dulu t? Mahabah teruz…moga2 sukses
  @bajul kesupen @sakiran wildan…salam takzim…

 252. Laskar cinta

  @WWW,y begitulah om, parah neh

 253. Wagiman Wara Wiri

  Subhanalloh…
  Coba kirim nama om dan pacarnya ke email..,nanti saya bantu doa’in coz cm bs itu xi xi xi

 254. Bajul Kesupen

  @Ki Wagiman Wira-Wiri : salam sungkem ugi kagem panjenengan, mugi2 pinaringan kanugrahan Gusti Sing Akaryo Jagat sahinggo panjenengan saged paring pencerahan dumateng sedulur wonten KWA ugi ngerataken tali silaturahmi wonten KWA

 255. Moch.Riyan

  isi absen sare……….

 256. Sakiran wildan

  Nyimak object taruhan aja…

 257. Laskar cinta

  @WWW,makasih om

 258. Wagiman Wara Wiri

  @bajul kesupen : sami2 ki…kulo engkang taseh bocah ijin ngangsu kawruh kaleh sampeyan…monggo kulo namung biso nyimak mawon…

 259. Laskar cinta

  @bajul kasupen,salam salim om,mohon d bantu doa

 260. Bajul Kesupen

  Sugeng dalu…Nyuwun Pangapunten dalem derek slonjor :
  @ Laskar Cinta : semua tergantung hati panjenengan makanya saat ini kuatkan hati kirim sinyal yg kuat pd si doi biar doi terima dengan jelas shg panjenengan dan doi bisa konek tanpa terputus-putus
  @ Ki Wagiman wara-wiri : kita sedoyo wonten KWA inggih tasih sinau, saling isi, asah, asuh. Wonten keropotan kito songgo bareng2, woten bungah kito raosaken bareng2.
  Dalu meniko malem seloso kliwon, sederek2 ingkang ngangsu kawruh jawi, sampun ngantos kesupen caos dahar dumateng Leluhur ingkang sampun katimbalan kalian Gusti Ingkang Akaryo Jagat,,mugi2 poro leluhur dipun tampi ngamal kabecikanipun ugi dipangapuro dosanipun kalian Gusti Ingakang Akaryo Jagat” Ojo parang tumuleh terusno lakumu, lepaso parane jembaro kuburane”
  @ all sederek KWA sedaten mugi tansah diparingi kanugrahan kalian Gusti ingkang akaryo jagad

 261. Kang Dullah

  Ada yang bisa bantu, bagaimana caranya dsftar jadi santri KWA ???

 262. Bowo (Macan kumbang)

  Ass, Maav ki Tarjo saya mw Banyak Tanya Niyh
  Doa Nurun Nubuah selain Bisa Buat CipTa kodam & Menarik Pusaka/benda-2 gaib dry Alam Gaib.
  apakah Bisa juGa Diniatkan Untuk Membuka 7 Cakra Utama, indra ke 6/7/9, Hipnotis/Gendam, kebal, Halimunan/hilang, Malih Rupo/mancala Putra Mancala Putri, Pecah Raga, Telekinetik, Levitasi/melayang di Udara, Telepati, Trawangan, Baca Hati/pikiran, OBE/Proyek Astral/rogo sukmo…???
  Seandainya Bisa Apakah Tata Cara Pengamalanya Tetap Sama sprty Cipta kodam/tarik Pusaka Gaib ataw apakah ada Sedikit Perbedaan,
  Mohon di jawab Ya ki Tarjo Yg Tampan
  Hehehew…..:D
  Rayu Dikit. Com
  kebetulan saya Pengamal Doa Nurrun Nubuah/Doa Nurbuat/Hizib Sulthon & Surat Al-ikhlas.
  Sebelum & sesudahnya Saya Ucapkan Banyak-2 Trima kasih.
  Wss, wr, wb.

 263. Bajul Kesupen

  @ Kang Dullah : coba masuk ke menu database yg ada di sebelah kanan cari posting daftar anggota KWA ato kirim data lwat sms ke hape saya nanti ak daftarke ni nmerku 085876205777…nuwun

 264. Laskar cinta

  Nungguin @mas rio

 265. mas.rio

  @bang laskar cinta…untuk media air itu cuma 1x aja lakonnya..trus untuk selanjutnya..fotho itu dipegang di.tengah-tengah telapak tangan seperti orang bertapa..sambil baca amalannya..trus baca sahadat lengkapny di.banyakin tanpa hitungan tasbih kalau udah capek ya sudah besok lagi..truskan untuk beberapa malam..entar ada reksi dari energi amalannya.. biarkan tangan bergerak sendirinya..fotho tetap dalam telapak tangan..bacanya dengan ihklas lemaskan tubuh pasrahkan apa yang anda baca..insya allah ada kabar dari sitarget..kalau sudah anda beramal dalam hitungannya..telpon sitarget..dengan napas yang halus biar dia kena energinya..saya buktikan dengan perantara teman minta bantu alhamdulillah berhasil..tapi kita coba dengan jarak jauh..solnya saya tidak tau dengn sitarget dan anda..berusahalah semoga terkabul..aamiin..

 266. Aksara

  @om laskar cinta: ada apa nunggu mas rio om??

 267. mas.rio

  @bang.laskar cinta kalau masih belim paham tanya..tapi saya ada kerja dulu..entar saya sambung kalau kurang paham..

 268. Aksara

  Ohhh masalah cinta toh 🙂 saran mas rio juga bagus. Tapi kalau masih belum ada hasil pakai media jeruk purut dan daun sirih sambung urat aja om laskar. Hasil sekitar 3 hari. Sementara ini silahkan di coba saran mas rio. Good luck deh om laskar

 269. mas.rio

  @kangmas.aksara..salam hormat dari saya…untuk apa ada sedulur di.k.w.a kalu nggk ada yang membantu..kita disini saling bantu membantu.. kita hanya berusaha dan berdoa allah yang menentukan..
  hayyo kangmas.aksara bantu doanya untuk laskar cinta…

 270. Laskar cinta

  @mas rio,yg pertama kali syahadatnya 100x y mas,trus 8 hari berikutnya syahadatnya sebanyak mungkin y? makasih mas. Baiknya mulai jam brp mas?
  @aksara,caranya gmn om?

 271. mas.rio

  @bang LC..kalau mulai yang baik waktu malam sudah sholat hajat..malam kan sitarget tidur..nah energi itu akan masuk dalm tidurnya selagi kita wirid..sewaktu mau nelpon baca sahadat lengkap dulu baru telpon..dengan napas yang halus..katakan apa mau bang lc.tapi itu udah melakukan wiritan..lakukan semua amalan baik semua tergantung niat..
  pengalaman saya:..kalau maslah cewek maaf ngomong..demi allah.. biar saya jelek kalau saya mau si A pasti dapet..sya udah bosen gonta- ganti cewek tapi sipat si cwek kadang nggk semasukan dengan sipat kita..kalu saya dapat cewek tergantung mau di.apakan mau aja dia nggk nolak..tapi tergantung niat..alhamdulillah saya dapet istri yang pengertian semasukan sipatnya dengn saya..kalau teman saya minta bantu alhamdulillah berhasil..tapi saya pesan tergantung niat..GODAAN ILMU YANG PALING BERAT adalah WANITA..

 272. lostsouls

  run rembuk aja deh,binung mau ngomong apa?

 273. wanita itu anugrah bukan ujian……….ujian itu ya si iblis………

 274. mas.rio

  @HEBAT..salam kenal…salam hormat…memang benar wanita anugrah..tanpa wanita dunia sepi… ya itu ki.hebat kalau kita nggk bisa menahanya iblis yang menggoda dengan perantara wanita….salam salim ki.HEBAT…

 275. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 276. mas.rio

  @ki.HEBAT.. maaf maksud saya godaan ilmu peletnya pasti wanita…tergantung kalau udah dapat mau di.apakn tergantung niatnya…MAAF KALAU SAYA SALAH….

 277. Hary_24

  @mas rio .. salam kenal,,… mas rio tipe orang yang bisa menempatkan diri salut mas

 278. mas.rio

  @HARY_24..salam kenal kembali..salam salim hormat..dari saya..

 279. ki dewa cakra

  DEWACAKRA.com

 280. Sanjaya Guitarholic

  Artikel yang bagus dari Mas Adim. Semoga berkah dan bermanfaat bagi para sedulur yang mengamalkannya. Amiin.

 281. duan ganu

  salam minta ijin utk mengamalkn sgala amalan bermanfaat..q0lbitu..amin

 282. gus zan

  Bismillah para guru semua Qobiltu..mhn ijin mengamalkan dan izin pula buat keluarga dan orang lan sekiranya d butuhkan
  Baarokallah alaik..

 283. IJIN MENGAMALKAN SUATU HARI……..NUWON

 284. Nagabuana

  Qobiltu lillahi ta’ala,mohon izin mengamalkannya moga bermanfaat dunia akhirat.. amin~ 🙂

 285. wawan sleman

  amiiiin

 286. arif

  qobiltu,,,,
  trim’s
  insya Alloh,,,,,

 287. dah ketemu ame penguasanye…

 288. Tie Pat Kay

  izin mengamalkan. . .
  klo bisa sudilah kiranya dikirim ke email saya untuk versi bahasa arabnya.
  hatur nuhun!!!

 289. kamal

  Assalamu’alaykum wrwb. Apa mungkin nggak lebih baik di tulis dengan huruf arabiyyah pada amalannya atau perlu panduan penulisan hurufnya dgn panduan paten ? Agar mungkin ada manfaatnya, Saya misalkan memaparkan tulisan latin wakil huruf arab/hijaiyyahnya saja. Permisiii….biasanya terjadi kerancuan pada beberapa huruf dibawah

  Ha Bundar : H (Ha Hi Hu) misal pada AllaH
  Ha sabit : Ch (Cha Chi Chu) misal pada MuCHammad
  Ho’ : Kh (Kho Khi Khu) misal pada Khoyrun

  Dal : D (Da Di Du) misal pada Dukhul
  Dal bertitik : Dz (Dza Dzi Dzu) misal pada DZul Jalaali
  Tho’ Bertitik : Dh (Dho Dhi Dhu) misal pada DHuhur

  Zay : Z (Za Zi Zu) misal pada Zakaah

  Sin : S (Sa Si Su) misal pada Samaa-a
  Sin bertitik tiga : Sy (Sya Syi Syu) misal pada maa SYaa-a
  Sod : Sh (Sho Shi Shu) SHoum SHiyaam
  Sod bertitik : Dl (Dlo Dli Dlu) misal pada arDLi arDLo arDLu
  Tsa’ : Ts (Tsa Tsi Tsu) misal pada TSaabit

  Ta’ : T (Ta Ti Tu) misal pada Taqwa
  To’ : Th (Tho Thi Thu) misal pada faaTHir

  Ya’ : Y (Ya Yi Yu Ay ) misal pada KhoYrun (tidak ditulis khoirun , karena y / ya’ bukan i /alif)
  Waw : W (Wa Wi Wu) misal pada LaWch machfuudh (tidak ditulis LaUch machfuudh)
  Alif : A ( A I U -) misal pada samaa-i dan syay-un
  Ain : ‘A ( ‘A ‘I ‘U ) misal pada ‘Alaa ‘Aliyyun
  Ghoyn : Gh ( Gho Ghi Ghu) misal pada GHoniyyun

  Kaf : K (Ka Ki Ku ) misal pada maliK
  Kof : Q (Qo Qi Qu ) misal pada Qod atau pada walaQod.

  Penyelarasan ini agar menjadikan pembaca tidak salah baca tulisan arab yang digantikan dengan huruf latin, semoga manfaat

 290. gelas kosong

  qobiltu….

 291. Adim

  @ Kamal
  Trimakasih Saudaraku Kamal.. atas perhatiannya .. isnyaalloh kalo ada waktu sy lampirkan teks arabnya …
  trimakasih wassalam

 292. yusuf.H

  Mohon ijin nyimak dn ngamalkan
  Matus suwun

 293. Assalamualaikum

  ADIM
  Mohon izin mengamalkannya

  AL-FATIHAH

 294. Guspri

  Qobiltu Al Fatihah sent

 295. fahmi

  waduh panjang bener ya

 296. endang sohibulkahfi

  assalamualaiku wr.wb
  mohon izin saya dan para santri mengamalkan wirid ini. liman ajazani…. alfatihah ….

 297. nerah wiranata kusuma

  salamualikum mohon ijin tuk mengamalkan..alfatihah send kanggo pengijazah…

 298. bughury

  mantap para sedulur kumpul kabeh ng kwa..
  salam damay sekabeh..wassalam

 299. ahmad ridho

  Ijin ngamalin kang adim
  ( kpn2 )…..,qobiltu
  Al fatehah

 300. saiful

  assalamualaikum akhi mhn ijin mengamalkan dan qobiltu ijazahnya..bi barokatil fatihah..

 301. Ki Ghantenx Santri Pariyangan

  Qabiltu,Izin Mengamalkan Ilaa Bi Idznillaah

 302. adam

  Ass Wr Wb, Pak Adim ….
  Terima kasih banyak atas pembabaran amalannya.
  Mohon ijin bagi saya dan juga keluarga saya atau kerabat saya untuk sewaktu-waktu mengamalkan amalan tsb.
  Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayat dan rejeki serta kebahagiaan yang banyak dan melimpah kepada Pak Adim beserta keluarganya. amin.

 303. Muh. Taslim BH

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  Mohon ijin bagi saya dan juga keluarga saya atau kerabat saya untuk sewaktu-waktu mengamalkan amalan tsb.
  Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayat dan rejeki serta kebahagiaan yang banyak dan melimpah kepada Pak Adim beserta keluarganya. amin.

 304. Adim

  AMIN … 3X YA ROBAL ALAMIN ….

 305. Qolbitu ya ki ijin mengamalkan.

 306. Ahmad Syah

  izin untk mnyalin & mmbca wirid yg d ats.. barokallahu amiin.

 307. Izin mgamalkan y ki mg manfaat amien

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: