R U Q Y A H


IWAN KUN
iwan.fajarbp@gmail.com

Assalamualikum Wr.Wb. “ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim “

Salam Pamuji Lan Rahayu, Sholawat Serta Salam Kita sama sama Haturkan Kejunjungan dan Pemberi Safaat Nabi Muhammad Rasululloh SAW, Salam Takdzim saya haturkan Kepada Seluruh Sedulur KWA yang saya Cintai dan saya Mulyakan

Dalam Kesempatan ini Ijinkan saya Yang Dhoif Ingin menyampaikan Sedikit Artikel Di Karenakan Keterbatasan dan Kebodohan Saya Mengenai Pengobatan, Dalam Hal Ini Saya Menyampaikan Artikel “ RUQYAH “. Ruqyah adalah Metode Pengobatan dengan Ayat Al-Quran, Dzikir dan Wirid., Ruqyah adalah Suatu Tekhnik Pengobatan yang dianjurkan Dalam Islam dan Disamping Ruqyah kita juga berusaha Ikhtiar dengan Pengobatan yang dilakukan dengan Medis.

Wa Idzaa Maridhtu Fa Huwa Yasyfiin : Dan Apabila Aku Sakit maka Dia Penyembuhku

( QS Asy-Syu’araa : 80 ), Wa Nunazzilu Minal Qur-aani Maa Huwa Syifaa-uw wa Rohmatul Lil Mu’Miniina : Dan Kami Turunkan Dari Alquran itu sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang Mukmin ( QS Al-Israa : 82 )

Langkah-Langkah Awal untuk Technik Ruqyah Adalah kita Memohon Kepada Allah SWT Untuk Penyembuhan penyakit apabila penyakit yang datangnya karena Allah mohon diberikan obat dan penyembuhan dan apabila Penyakit yang datangnya akibat gangguan makhluk Lain mohon dimusnahkan dan di berikesembuhan karena Seizin Allah SWT.

1 – Mengucapkan Istiqfar lalu dilanjutkan Dengan Niat Untuk Penyembuhkan Penyakit hanya Karena Allah Semata “ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim Yaa Allah dengan Se-IzinMu, Dan Dengan RidhoMU Serta Ridho Kedua Orang Tua Mohon Disembuhkan (Nama Yg Diruqyah Bin/Binti ),apabila Penyakit Ini datang karena Engkau Hamba Mohon diberikan obat dan Penyembuhan dengan Ruqyah ini sebagai obat,dan Apabila Penyakit ini datang Karena Mahluk lain Hamba Mohon Disembuhkan dan Di Musnahkan dari Pengaruh JIN atau Syetan yang berada di Tubuh (Nama Yg Diruqyah Bin / Binti ), Laa Illaaha Illaa Antaa, Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil’Aliyyil’Azhiim

2 – Tawasul Kepada Nabi Muhammad Rasululloh SAW.

3 – Membaca Sholawat Syifaa Atau Sholawat Thibbil Qulub 1 X

Sholawat Syifaa:

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

“ Allahumma Sholi Alaa Sayyidina Muhammadin Thibbil Qulubi Wa dawa’ihaa Wa Afiyatil Abdani Wa Syifa’ihaa Wa Nurill Abshori Wa Dhiya’Ihaa Wa Quwtila arwahi Wa Ghidza’ihaa Wa Alaa alihii Wa Shohbihii Wa Salliim”.

Diteruskan Dengan membaca :

4 – Bismillahil-Ladzi Laa yadhurru Ma’as-mihi Syai-un Fil Ardhi Wa Laa Fis Sama-i Wa Huwas-Sami’ul Aliim . ( 3 x )

5 – A’udzu Bikalimatillahit-tammatillati Laa Yujawizu Hunna Barrun Wa La Fajirun Min Syarri Ma Kholaqa Wa Dzaro-a Wa Baro-a Wa Min Syarri Ma Yanzilu Minas-sama-I Wa Min Syarri Ma yakh’ruju Fiha Wa Min Syarri Ma Dzaro-a Fil Ardhi Wa Min Syarri Ma Yakhruju Minhaa, Wa Min Syarri Fitanillailli Wannahar, Wa Min Syarri Tho-wariqillailli Wannahar Illaa Thoriqon Yatruqu Bikhoirin Yaa Rohman. ( 1 X )

6 – Bismillahi Arqika Wallahu Yasyfika Min Kulli Da-in Yu’dzika Wa Min Kulli Nafsin Au’ainin hasidin, Allahu Yayfika Bismillahi Arqik. ( 3 x )

7 – Allahumma Robban-nasi Adz-hibil ba’sa Isyfi an-tasy-syafi laa syifa-a illa syifa-uku syifa-an Laa yughadiru Saqoma. ( 3 x ).

8 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Kulliha Min Syarri Ma Kholaqa. ( 3 x )

9 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Min Ghodhobihi Wa Iqobihi Wa Min Syarri Ibadihi Wa Min Hamazatisy-Syayathini Wa an Yahdhurun. . ( 1 x )

10 – A’udzu Bikalimatillahit-tammati Min Kulli Syaithon Wa Hammatin Wa Min Kulli A’inin Lammah . ( 3 x )

11 – Robbi a’udzu Bika Min Hamazatisy-Syayathin, Wa a’udzu bika Robbi An Yahdhurun. ( 3 x ).

12 – Membaca Surat Al-faatiha . ( 1 X )

13 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 1 – 5. ( 1 X )

“ Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Aliif Laammiim. Dzaalikal Kitaabu Laa Roiba Fiihi Hudal Lilmuttaqiin Alladziina yu minuuna bil ghoibi wa yuqii Muunash-sholaata Wa Mimmaa Rozaqnaahum Yunfiquun Walladziinaa Yu Minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qobliq Wa bil aakhirotihum yuuqinuun. Ulaa-ika alaa hudam mir robbihim wa ulaa-ika humul muflihuun.”

14 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 102 , ( 3 X atau 7 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wattaba’uu Maa tatlusy Syayaathiinu alaa Mulki Sulaimaana Wa maa Kafaro Sulaimaanu Walaakinnasy Syayaathiina Kafaruu Yu’allimuunan naasa sihro wa maa unzila ala malakaini bi baabila haaruuta wa maaruuta wa maa yu’allimaani min ahadin hattaa yaquulaa innamaa nahnu fitnatun fa laa takfur fa yata’allamuuna Min Hummaa Maa yufarriquuna bihii bainal mar-I wa zaujihii wa maa hum bi dhoorriina bihii min ahadin illaa bi idznillaahi wa yata’allamuuna Wa laqod alimuu la manisy taroohu maa lahuu Fil Akhiroti Min kholaaqiw Wa La Bi’sa Maa Syarau bihii anfusahum Lau Kaanuu Ya’lamuun “

15 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 163 – 164 . 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa Ilaahukum Ilaahuw Waahid Laa Illaaha Illaa Huwar Rohmaanur Rohiim. Inna Fii Kholqis samaawaati wal ardhi wakhtilaafil lailli wan Nahaar wal fulkil latii tajrii fil bahrii bi maa yanfa’un naasa wa maa anzalallaahu minas sama-i mim maa in fa ahyaa bihil ardho ba’da mautihaa wa batstsa fiihaa min kulli daabbatin wa tashriifir-riyaahi was sahaabil musakh-khoir bainas-sama-i wal ardhi laa aayaatilli qaumiy ya’ qiluun “

16 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 255 / Ayat Kursi . 1 X

17 – Membaca Surat Al-Baqoroh , Ayat 285 – 286, 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Aamanar rosuulu bi maa unzila ilaihi mir robbihii wal mu’minuuna kullun aamanaa billaahi Wa malaaikatihii wa kutubihii wa rosullihii laa nufarriqu baina ahadim mir Rosulihii wa qooluu sami’naa wa atho’naa ghufraanaka robbanaa wa ilaikal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa mak tasabat Robbanaa laa tu aakhidznaa in nasiinaa au akhto’naa robbanaa wa laa tahmil allaina ishron ka maa hamltahuu allal ladzinaa min qoblinaa robbanaa wa laa tuhammilna maa laa thoqotolanaa bihii wa’fu annaa wagh fir lanaa war hamnaa anta maulaanaa fan shurnaa alal qoumil kaafiriin “

18 – Membaca Surat Ali – Imron , Ayat 18 – 19 , 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Syahidallaahu annahuu laa illaaha illaahuwa wal malaaikatu wa ullul ilmi qooimam bil qisthi laa illaaha illaa huwal aziizul hakim. Innad dinnaa indallaahil islamu wa makhtolafal ladziina uutul kitaaba illaa mim ba’di maa jaa-a humul ilmu baghyam bainahum wa man yakfur bi aayaatillaahi fa innallaaha sarii’ul hisab”.

19 – Membaca Surat Al– A’Raaf , Ayat 54 – 56 , 1 X

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Innaa Robbakumullahul ladzi kholaqos-samaawaati wal ardho fii sittati ayyaa min tsumma tawaa alal arsyi yughsyii lailan naaharo yathlubuhuu hatsiitsaw wasy syamsa wal qomaro wan nujuuma musakhkhorootim bi amrihii allaa lahul kholqu wal amru tabaarokallaahu robbul’aalamiin. Ud’uu Robbakum tadhorru’aw wa khufyatan innahuu laa yuhibbul mu’tadiin. Wa laa tufsiduu fil ardhi ba’da ishlaahihaa wad’uuhu khaufaw wa thoma’an inna rohmatillahii Qoriibum minal Muhsiniin “.

20 – Membaca Surat Al– A’Raaf , Ayat 117 – 122 , ( 5 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa auhainaa illaa Muusaa an alqi ashaaka fa idzaa hiya talqofu maa ya’fikuun Fa waqo’al haqqu wa bathola maa kaanuu ya’maluun.

Fa ghulibuu hunaalika wan qolabuu shooghiriin.

** WA – ULQIYAS SAHAROTU SAAJIDIIN …… 33 X

Qooluu aamannaa bi robbil aalamiin ,Robbii Muusaa wa Haaruu.

21 – Membaca Surat YUUNUS , Ayat 81 – 82 , ( 5 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Fa Lammaa alqau qoola Muusaa maa Ji’tum bihis sihr

** INNALLAAHA SA YUBTHILUH…. 33 X , Innallaaha Laa yushlihu’amalal mufsidiin Wa yuhiqqullaahul haqqo bi kalimaatihii wa lau karihal mujrimuun “.

22 – Membaca Surat THAA-HAA , Ayat 69 , ( 7 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa alqi Maa Fii Yamiinika talqof Maa Shona’uu innamaa shona’uu kaidu saahiriin wa laa yuflihus saahiru haitsu ataa “.

23 – Membaca Surat , AL-Mu’Minuun , Ayat 115 – 118 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. A Fa Hasibtum annamaa Kholaqnaakum’abatsaw wa annakum ilainaa laa turja’uun. Fa ta’aalallaahu malikul haqqu laa illaaha illaa huwa robbul ‘ arsyil kaariim. Wa may yad’u maa allaahi illaaha aakhor laa burhaana lahuu bihii fa innamaa hisaabuhuu inda robbihii innahu laa yuflihul kaafiruun. Wa Qur Robbigh Fir War Ham Wa Antaa Khoirur Roohimiin “.

23 – Membaca Surat , ASH-Shaaffaat , Ayat 1 – 10 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wash Shooffaati Shoffaa faz zaajirooti zajroo Fat taaliyaati dzikroo Inna Illaahakum lawaahid Robbus samaawaati Wal ardhi wa maa bainahumaa wa robbul masyaariq Innaa Zayyannas samaa-ad dunyaa bi ziinatinil kawaakib Wa hifzhom min kulli syaithoonim maa-rid Laa Yassamma’uuna illaal mala-il aalaa wa yuqdzafuuna min kulli jaanib, Duhuuraw wa lahum adzaabuw waashib. Illaa Man Khothifal khathfata fa at ba’ahuu syihaabun tsaaqib “.

23 – Membaca Surat , AL-Ahqaaf , Ayat 29 – 32 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Wa Idz Shorofnaa Ilaika Nafarom Minal Jinni Yastami”uunal Qur-aana Fa lammaa hadhoruuhu qooluu anshituu Fa Lammaa Qudhiya wallaw illaa qoumihim Mundziriin, Qooluu Yaa Qoumanaa Innaa Sami’naa Kitabaan unzila mim ba’di muusaa mushoddiqol lii ma baina yadaihi yahdii illaal haqqi wa illaa thoriiqiim mustaqiim Yaa qoumanaa ajiibuu daa’iyallaahi wa aaminuu bihil yaghfir lakum min dzunuu bikum wa yujirkum min’adzaabin aliim, wa mal laa yujib daa’iyallaahi fa laisa bi mu’jizin fil ardhi wa laisa lahuu min duunihii auliyaa-u ullaa-ika fii dholaalim mubiin “.

24 – Membaca Surat , Ar-Rahmaan , Ayat 33 – 36 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim. Yaa Ma’syarol Jinni Wal insi Inistatho’tum an tanfudzhuu min aqthooris-samaawaati wal ardhi fanfudzuu laa tanfudzuuna illaa bi sulthoon Fa bi ayyi aalaa-I robbikumaa tukadziban Yursalu ‘alaikumaa syuwaazhum minnaaiw wa nuhaasun fa laa tantasshiroon, Fa Bi ayyi aalaa-I robbikumaa tukadziban

25 – Membaca Surat , AL-Hasyr , Ayat 21 – 24 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim.Lau Anzalnaahaadzal Qur-aanaa allaa jabalil la ro’aitahuu khaasyi’am mutashoddi’ammin khasyyatillaahi wa tikal amtsaalu nadhribuhaa lin naasi la’allahum yatafak-karuun,Huwallaahul Ladzii Laa Illaaha illaa Huwa’aalimul ghoibi wasy syahaadati huwar rohmaanur rohim,Huwallaahul Ladzii laa illaaha illaa huwal malikil qudduusus salaamul mu’minul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbiru Subhaanallaahi ammaa yusyrikuun, Huwallaahu khooliqul baari’ul mushowwiru lahul asmaa-ul husnaa yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal ‘Aziizul Hakiim. “

26 – Membaca Surat , AL-JINN , Ayat 1 – 9 , ( 1 X )

“Bismillaahir Rohmaanir Rohiim.Qul uuhiya ilayya annahus tama’a nafarum minal Jinni Fa qooluu innaa sami’naa qur-aanan’ajaba Yahdii illaar rusydi fa aamannaa bihii walan nusyrika bi robbinaa ahadaa,wa annahuu ta’aalaa jaddu robbinaa mat takhodza shoohibataw wa laa wa ladaa, Wa annahuu kaana yaquulu Safiihunaa’alallahi syathothoo Wa annaa zhonannaa al lan taquulal insu wal jinnu ‘alallaahi kadzibaa, Wa annaahuu kaanaa rijaalum minal insi ya’uudzuuna bi rijaalim minal Jinni Fa Zaaduuhuum Rohaqoo,Wa annahum zhannuu ka maa zhonantum al lay yab’atsallaahu ahaadaa, Wa anna Kunnaa Naq’udu minhaa maqoo’idalissa’I Fa may yastami’il aana yajid lahuu syihaabar roshadaa”.

27 – Membaca Surat , AL-IKHLAS, ( 1 X )

28 – Membaca Surat , AL-FALAQ, ( 1 X )

29 – Membaca Surat , AN – NAAS, ( 1 X )

Demikian Saya Sampaikan artikel mengenai Metode Pengobatan Dengan Ruqyah, bila ada sesuatu yang kurang lengkap mengenai Rukyah ini saya pribadi Mohon Maaf yang sebesar-besarnya kepada sesepuh KWA, serta Poro sedulur KWA, ini adalah sesuatu kebodohan saya pribadi sessungguhnya kesempurnaan Hanyalah Milik Allah SWT, dan saya yakin Poro sesepuh dan Sedulur KWA, yang lebih mumpuni mengenai pengobatan dengan Metode Ruqyah, Mudah-mudahan Dengan Artikel Pengobatan Metode Ruqyah Dapat Diambil Manfa’atnya Untuk Sedulur Sedulur KWA , dan disamping Metode Ruqyah Mohon Kiranya Sedulur Juga Ber ikhtiar Dengan Jalan Medis , Akhirul kalam Wabillaahii Taufiq Wal hidayah Wasalammualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
@@@

Iklan
Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 178 Komentar

Navigasi pos

178 thoughts on “R U Q Y A H

 1. tarjo

  hore

 2. kamarul Zaman

  2

 3. Lee Ping Ho (cah mboemen)

  Ke 2 kali ya ?

 4. om makruf

  binguuuuuuung

 5. daneeys

  assalamualaikum para sesepuh semuanya

 6. Laskar cinta

  Salam salim
  @tarjo,d muat semua om 😀
  @om makruf
  @kamarul zaman
  @lee ping ho
  @daneey
  @semuanya

 7. trinity

  TOP 10 BESAR

 8. http://Www.qomara77.wordpress.com
  amalannya tingkat tinggi semua, d bina oleh seorng ustadz.

 9. http://Www.qomara77.wordpress.com
  amalannya tingkat tinggi semua, d bina oleh seorng ustadz.. Kalau tidak p’cya ayo datang, amalan di jamin ASLI. .

 10. http://Www.qomara77.wordpress.com
  amalannya tingkat tinggi semua, d bina oleh seorng ustadz.. Kalau tidak p’cya ayo datang, amalan di jamin ASLI. . Ada RDR,ASR,RDR TK 1,2,3. ..

 11. Betjo

  Qobiltu,.. Mohon ijin ngamalken smg bermanfaat,..

 12. maulana ortega

  mantaB…
  emang betul dengan ruqyah ayat2 alquran semua jIN atau pun khodam apa saja yang jahat akan keluar…
  saya sudah merasakanya sendiri..

 13. ===Assalamualaikum wr wb. Alfatihah sent utk semua sedulur KWA tanpa terkecuali dimana pun panjenengan semua berada dan apapun kondisinya. Semoga panjenengan semua dilimpahi kesabaran dan ketabahan menjalani laku ujian hidup baik susah dan senang, sehat atau sakit, miskin atau kaya dan senantiasa bersyukur. Amin. Wassalamualaikum wr wb.===

 14. Oray

  Hadir…salam semua..mdh2an malam ini kita tetap dlm lindungan-Nya…amin

 15. rizal

  izin ngamalinnya, terimakasih

 16. aiebie

  حاضر،،،حاضر،،،حاضر،،،

 17. Lunguding Sabdo Wangsiting Gusti

  QOBILTU SAVED

 18. Santosoiman Wahyu

  Assalamualaikum All Kawula Wong ALus di mana saja…
  buat Mas Wong ALus juga salam…
  Mas Iwan Kun Manteb Rugyahnya..mudah2an dibales Oleh Allah dengan limpahan rahmat Nya. Amin.
  Sudah lama saya tidak menulis disini. ternyata banyak perkembangan yg menarik dan positif di KWA. semoga Allah meredhoi kita semua.

  Ada sedikit kisah dari seorang Imam Mazhab 4 yg tersohor.. diantaranya Syeh Imam Syafi’i tentang Seorang yg kesurupan jin..setelah banyak diruqyah orang tsb tetap kesurupan..Nah ada seorang yg berinisiatif mengundang Syeh Imam Syafi’i tergopoh gopoh dia menghampiri Imam yg sedang asyik membaca Al Quran di pojok masjid.. Imam Syafi’i tersenyum dan memberikan terompah/ Sandalnya sambil berkata “Ini katakan sandal Ku, Insya Allah hilang Jinnya’ lalu orang tsb balik sambil membawa sandal Sang Imam besar tsb. Begitu sampai orang tsb berkata pada orang yg kesurupan kalimat tsb diatas. maka gemetarlah jin yg ada didlm badan orang tsb dan segera keluar. setelah Sang Imam Wafat ada orang yg kesurupan lg dan dan orang2 teringat sandal sang Imam dan mengatakan seperti kalimat diatas…tapi…ternyata orang tsb tetap kesurupan…
  Jadi kesimpulan pelajaran yg dpt dipetik adl Bukan sandalnya yg sakti yg membuat jin ketakutan tetapi Jin tsb tahu siapa pemilik sendal tsb dan apa resiko jk tetap berada didlm tubuh manusia. tentu Sang Imam tidak akan tinggal diam dan akan datang jika dia nekat tetap berada di dlm tubuh manuisa. garis besarnya apapun yg kita baca apapun yg kita berikan ‘Air minum atau dll’ maka bergantung tingkat Kesolehan/ke ikhlasan/keridhoan/kecintaan Orang tsb kpd Allah dr yg meruqyah tsb. Jika orang kurang cinta pada Allah bahkan dengan membaca satu Al Quran pun bolak balik 1000x belum tentu JInnya pergi bahkan mungkin akan menertawai kita…
  Sehingga ada baiknya kita sebelum meruqyah orang lain ruqyahlah diri kita sendiri..Insya Allah hanya dengan Basmallah pun Jin akan kabur..Wallahu Alam.
  Tanpa mengurangi rasa hormat sy kepada Mas Iwan yg memberikan Tulisan yg sangat baik ini semoga hidayah tercurah utk kita semua. Amin

 19. aku ajah

  Ki wongalus salamhurmat,

  Maaf ki nickname @jazza hanyalah oknum pengadu domba antar blog dan dia juga bukan ustadz komarudin namun dia hanya oknum dukun cabul/mata duitan yg gak suka dengan kwa maupun qomara77,
  Dia hanya ingin membenturkan aja.dia antek2nya amongroso dulu dia pake nickname si@raja jin.
  Yg sabar ajah ya kiwongalus.

 20. Halang tambonau

  Ki wongalus.IJIN hadir.
  Salam salim kepada para sesepuh dan sedulur yg sudah hadir ataupun belum.
  Sy undur diri dl kebelakang. Mau ngerumus….

 21. OJIBUAKU

  no berapa..

 22. Halang tambonau

  Apa yg terjadi disini ??? Semoga suasana kampus dingin kembali,biar sy tenang ngerumus….
  Dan apa jg yg terjadi dg avatarku.Kenapa berubah.Apakah ini pertanda,berubah jg perjalanan hidupku kedepannya.WALLAHU A’LAM.

 23. wawan

  absen malam , ijin hadir.
  @ salam hormat ki wongalus. makasih sekali.
  @ ojibuaku, mas halang tambonau, @ Santosoiman Wahyu, @ Lunguding Sabdo Wangsiting Gusti, dan all sedulurku selamat malam.
  off dulu mau ronda di kampung, maaf. doain kampung ku aman ya.

 24. Mamat Kumis

  slamet malem….aye ngikut absen juge neh….

 25. Raden Ajisaka

  Absen malam

 26. @aku ajah
  siapa yg bhong, lha w0ng bner kok. . Ada ilmu yg hebat hebat. . .!

 27. aiebie

  s-7…..

 28. atok bujang

  ikut me nyimak

 29. jibrut

  jazza aka among roso aka ustad gaib aka ki satya aka satyajendra aka raja jin aka wawan sragen 16 th ckckck kasian ya

 30. aiebie

  @jazza: sopan dikit donk klw bertamu. @ki wongalus: sabar y ki, warga KWA punya akal yg bs membedakan mana yg anfa’, man yg tdk.

 31. bang jampang

  asslmkm….ki@wong alus salam sungkem…bang@mamat kumis….salam salim bang….pa kbr bang….jangan lupe….ane minte bimbingan nye bang……wat sedulur semua……..ilmu yang hebat hanya milik Allah….kita hanya sebagai cangkang yang kosong…..tiada daya dan upaya tanpa kehendakNya……he..he..he.mohon ma’af kalo ade nyang salah…..sambil rapatkan tangan di depan dada….membungkuk ta’zim kepada semua sedulur….

 32. atok bujang

  apakah ada yang hebat ketika berhadapan dg cambuk malaikat di padang mahsyar
  (tahan nafas)
  apakah ada yang tahan pukul malaikat jabaniah
  (tahan nafas)
  apakah ada yang bisa menahan panas api neraka
  (tahan nafas)

  kalau ada hubungi temam teman kita yang sudah pulang kampung yang belum sempat balas sms saya …
  (senyum)

 33. edi

  betul…..

 34. laskar lembu suro

  aslkm…lo avatar hilang lagi

 35. edi

  jgn lupa sedulur diatas langit masih ada langit ………

 36. wawan

  jazza aka among roso aka ustad gaib aka ki satya aka satyajendra aka raja jin aka wawan sragen 16 th ckckck kasian ya

  begitu ya

 37. Cungkring Cerbon

  permisi ijin lewat………nuwun sewu…..

 38. Kertapati(RSA)

  Assalammu’alaikum.wrwb……….. (semua warga kwa)
  Salam Hormat ….. Sesepuhku Ki Wongalus
  silahkan bagi yg mo iklan tp jangan disini………….!!!
  Tolong hargai kebijakan2 yg ada di blog ini.

 39. Jibrut

  Mas Wawan Sleman maaf lho bukan yang saya maksud tapi Wawan sragen yg dulu itu lho yg ngaku ini dan itu…buat semua Bolo wong ALus sudah jangan ditanggapi cuekin aja ..si Jazza ini..ntar jadi seneng kalo ditanggapi

 40. BANDAR SAHAM

  ASS.WR.WB, SAYEMBARA BERHADIAH RP. 50 JUTA RUPIAH , BAGI PARA SESEPUH , PARA LINUIH & PARA SEDULUR , YANG PALING CEPAT BISA MEMBAWA ORANG YANG DAPAT MEMBELI RUMAH KAMI DENGAN HARGA RP. 500 JUTA RUPIAH. HUBUNGI IBU PHANG SUPARTI , TELP. 031-7876605 .

 41. Cungkring Cerbon

  La ilaha illalloh
  ……
  Utk pinih sepuh da yg bs membedarkan alasan huruf hijaiyah yg da d dlm tubuh,contoh:
  Alif kenapa itu hidung?
  Ba’ knp Mata?
  Tsa knp Bahu kanan?
  Dzal knp kepala rambut?
  Ro’ knp Rusuk?
  Mim knp Otak? Dll..
  Jd apa dalil/alasannya kenapa Alif itu mjd Hidung,dll?
  Mohon yg mumpuni wiluwih Ponakawan Ngasuh Pangaweru…..
  Nuwun lan selamat malam smwY

 42. wawan sleman

  ganti nama ah, hick hick hick

 43. laskar lembu suro

  sugeng dalu @ki wong alus

 44. tidur semua nh!

 45. Cungkring Cerbon

  Aduch Om edi, ponakwan langit yg menayungin (ke-1) z lom tau Om…ktY yg tampak diats tu adl bats pandgn ponakawan Om bkn langit……jd lumrah banyak yg ujub riya bin takabur Om,krn bru bs ngira2 Om 🙂

 46. puji lembah dieng

  sugeng ndalu nderek nyimak… Monggo dilanjut…. Artikele kok manteep tenan….

 47. puji lembah dieng

  salam N salim saya ki wongalus@’ nderek sinau lan nyimak kmawon…

 48. ikt nyimak aja,,,

 49. Mamat Kumis

  @bang jampang…wa’alaykum salam…salam salim juge bwat bang jampang…alhamdulillah aye sehat wal ‘afiat…aye satuju ame pendpt bang jampang…bgimane kbr nye ?

 50. Jibrut

  Mas Cungkring itu ada dalam Ayat kok..jika kita mau melihat Allah maka lihatlah ciptaan Nya.
  Alif = Berdiri sendiri bermula Dzat kehidupan (Udara di hirup) Hayun / ha ha ha waktu bernafas
  Ba = Mata (Bashir) melihat huruf melengkung seimbang antara kiri dan kanan, abjad kedua setelah Alif
  Tsa = Tsabbata = meneguhkan = tsabata (menetapkan) = tetapkan dan teguhkan Islam dalam tindakan kebenaran
  Dzal = Rambut kepala (dzakara = dzikra = pengingat ) dialah pengingat /utusan Malaikat Maut mengingatkan kita bahwa umur kita cuma sebentar ( rambut memutih)
  RO = rusuk / penjaga organ tubuh asal kata Rooqibun / pengawas artinya kita ada yang mengawasi dikiri kanan kita seperti rusuk yg menjaga organ tubuh
  Mim = Otak / pemikir / pemimpin tubuh asal kata (Mudiirun) pemimpin yang mempunyai sifat memimpin..bermasyarakat Majlis. sebagai TUan (misterun) dan sumber kemaslahatan (masholih) dalam pengetahuannya (Ma’aarif) sehingga mulia (ma’aali)
  sedikit saja dari mudah2an ada yg nambahin dan koreksi

 51. Cungkring Cerbon

  @Om Jibrut_wah dsusun jd artikel trus d share k KWA ne Om, insyaAlloh bolowongalus siap antre ky beli karcis masuk GBK Om,tp 30 huruf y Om….jgn kridit….dtungguh jabaranY Om,AWAS KLO G…!!!!!!!

 52. Mamat Kumis

  @jibrut, @cungkring cerbon… mantabsss! salam dlu ah…hri enih blom salaman ame bang jibrut + bang cungkring….

 53. Cungkring Cerbon

  @Om Jibrut_Ato jelasin z dsni Om:
  Kenapa:
  Alif adl Hidung
  Ba adl Mata
  Ta adl Lubang tempat Mata
  Tsa adl Bahu kanan
  Jim adl bahu kiri
  Cha adl Tangan kanan
  Kho adl Tangan kiri
  Dal adl Telapak Tangan kanan kiri
  Dzal adl Kepala rambut
  Ro’ adl Rusuk kanan
  Zai adl Rusuk Kiri
  Sin adl Dada kanan
  Syin adl Dada kiri
  Shod adl Pantat kanan
  Dhod adl Pantat kiri
  Tho adl Hati
  Dzo adl Gigi
  Ain adl Paha kanan
  Ghain adl Paha kiri
  Fa adl Betis kanan
  Qof adl Betis kiri
  Kaf adl Kulit
  Lam adl Daging
  Mim adl Otak
  Nun adl Nur
  Wau adl Sumsum
  Lamalif adl Manusia utuh
  Hamzah adl Memenuhi segala
  Ya adl Mulut/manusia

  Om pasti tau hukumnya klo da org yg brtanya ttg kebenarn & kbaikn sdg Qt tau/mengerti tp g mau menunjukan arah hgga tersesat org yg brtanya?

  (pemaksaan_halus@ngarep.co.id)

 54. Cungkring Cerbon

  Bang Mamat Kumis_ayo Bang ikut babar dlm dsikusi ini……biar KWA lebih hangat,bkn hy tmpt Qobiltu & absen tp jg tmpt ngasuh pangaweruh srta tukar pendapat/pengetahuan…..

 55. Mamat Kumis

  @cungkring cerbon…aye mo tanye ttg syekh maulana abdurrohman nyang maqomnye ade di daerah kaki gn.ciremai…ntu di desa ape bang cungkring? sejarah beliau setau bang cungkring bgimane? mksh….

 56. Mamat Kumis

  @cungkring cerbon…nyang bener maqom beliau ntu di kaki gn.ciremai ataw di puncak nye? aye bth inponye….

 57. izin nyimak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 58. pagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dunia………………

  ass sdulur kwa………….

 59. Dongkrak

  All para pakar sesepuh kwa saya mohon ijazah QOSAM SAYYID MAITHOTHORUN DAN ASMAK NURONIYAH LENGKAP DENGAN TEXT ARABNYA AGAR MUDAH DIBACA/BENAR DALAM PELAFALANNYA.
  Trimakasih.

 60. Monggo, , ,

 61. sunar

  pas guruku wongalus atas tanggapan komentar dr jazz setuju 1000.000persen.aku ngikutan blok ini hampir 2 thn.banyak sekali manpaatnya.silahturami pertama blok ini dijogja aku jg ikut.mestinya seberlum ngasih komentar yg nggak suka atas blok ini.baca dl motto blok ini kan dah jelas,bahwa disini semua ilmu yang diberikan/diijazahkan semua gratis tampa pamrih iklas lahir batin dan mencari persaudaraan tampa membedakan antar agama apapun tampa pengecualian.saya tiap hari nyimak blok ini,dan blok lainya seperti blok:ki kumintir,sabda langit,kang boed dan santri gundul bisa sampai 6 jam setiap harinya,banyak sekali manfaatnya yg saya rasakan.melihat lingkungan sekitar banyak yang perga ke mesjid,ke haji,ikut pengajian kemana2 tapi kelakuanya nggak berubah malahan semakin menjadi,slalu ngomongin orang karena menganggap sudah punya jaminan masuk surga.coba kita tarik ke dlm dsiri kita yg paling dalam,jgn melihat kejelekan orang lain trs,merasa benar sendiri.bagi saudaraku bolo KWA mari kita bersama2 jaga persatuan dan kesatuan demi menjaga kampus ini jgn sampai terhasut oleh segelintir orang yg akan merucak/memecah belah kampus ini.dan bagi yg tdk suka jgnlah msk ke blok ini dan ngasih komentar yg miring.dan kampus dikhususkan bagi orang2 yg sesat.wassalam

 62. triwiyono

  assalamu’alaikum
  semangad pagi poro sedulur bolo wongalus…
  salam takdzim @Ki wongalus @Ki santosoiman wahyu @kangmas deadman @kangmas lunggading @kangmas wawan sleman@kangmas cungkring @@all semuanya..

 63. mas.rio

  ass…wrwb para dewan pakar para sedulur K.W.A setanah air salam hormat salam salim…semoga di.berikan kesehatan oleh allah swt selalu..aaaaamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn……

  absen..menyimak isi pelajaran…semogah mendapat berkah..aamiin……

 64. triwiyono

  @kangmas rio.. semangad pagi….. punten kabarnya… mugi2 diparingi kesehatan…. amin

 65. mas.rio

  @kangmas.triwiyono:semangat pagi menjelang siang… alhamdulillah berkat doa kangmas dan sedulur k.w.a semua..aamiiiiiin..semoga kangmas.triwiyono sekeluarga di.berikan kesehatan oleh allah swt selalu..aamiiiin…

 66. Jibrut

  Mas Cungkring …ini Insya Allah dapat menjawab pertanyaan Mas. tapi gak bisa lebih…hehehe lagi males ngetiknya panjang-panjang jadi banyak saya garis besar saja.. kalo salah mohon dikoreksi semua ya ga apa-apa saya bersyukur banget..maklum masih belajar…

  Alif adl Hidung :Berdiri sendiri bermula Dzat kehidupan (Udara di hirup) Hayun / ha ha ha waktu bernafas

  Ba adl Mata= Mata (Bashir) melihat huruf melengkung seimbang antara kiri dan kanan, abjad kedua setelah Alif

  Ta adl Lubang tempat Mata = taamun = sempurna untuk menjadi sempurna dalam semua hal harus ada lobang atau pondasi harus tersusun (ta’ alafa) sehingga dapat memperhatikan (ta’ammala)

  Tsa adl Bahu kanan Tsabbata = meneguhkan = tsabata (menetapkan) = tetapkan dan teguhkan Islam dalam tindakan kebenaran

  Jim adl bahu kiri = Jaanibun = samping = karma selalu ada disamping sehingga dia adl tetangga (jaawara) yang harus kita perhatikan baik atau buruk (jaahilun) karena dia adalah naluri dasar (jabala) dari manusia sebagai tubuh (jasad) yg harus di murnikan (jar rada) agar menjadi mulia (jalla) supaya tidak menjadi ke kiri-kirian /jahat (jarroo’im) supaya tidak masuk neraka (jahim).

  kha adl Tangan kanan = husnun = kebaikan = tangan kanan diharapkan selalu berbuat kebaikan

  Kho adl Tangan kiri = khobitsun = kejelekan – sbaliknya tangan kiri digunakan untuk hal sekiranya kurang baik seperti membersihkan kotoran sehingga menutup rapat (khotam) semua aib kita sehingga jika selesai dengan sempurna (Kholaso) kita diharapkan menjadi Khalifah (Pemimpin) yang baik (khoyrun) = artinya kesempurnaan istinja menutup segala keburukan kita sehingga kita menjadi kholifah/pemimipn/manusia yg baik.

  Dal adl Telapak Tangan kanan kiri= (da’atsa) = kotor = hendaknya memegang suatu yg kotor dengan telapak kiri karena dari sana dapat masuk (dakhola) dalam darah ( damun) suatu penyakit (daa’un) maka kabarkan serukan pelajaran2 (duuruusun) agar menjadi tahu (daroo) tentang hidup di dunia (dunya) dengan apa ya dengan pengetahuan agama (diin)

  Dzal adl Kepala rambut= Rambut kepala (dzakara = dzikra = pengingat ) dialah pengingat /utusan Malaikat Maut mengingatkan kita bahwa umur kita cuma sebentar ( rambut memutih)

  Ro’ adl Rusuk kanan RO = rusuk / penjaga organ tubuh asal kata Rooqibun / pengawas artinya kita ada yang mengawasi dikiri kanan kita seperti rusuk yg menjaga organ tubuh

  Zai adl Rusuk Kiri = Zaadun (bekal) manusia untuk mati sehingga dapat Mati dengan cepat ( zaa a’ma) jika kita bersih (zaakiyun) berhias dengan perhiasan (ziinatun) amal sehingga kita menjadi harum wangi (zaitun) seperti bunga (zahrun) jangan hiasi dengan hal dusta (zahafa) , kebatilan ( zuurun) sehingga kita menjadi berbau busuk ( zuhmatun)

  Sin adl Dada kanan = sadatun = penguasaan akan keadaan terutama pada hal buruk ( saa’a) dalam perjalanan (safar) hidup di jalan yg lurus (sirothun mustaqiem) karena dalam dada kana nada kitab (sifrun) catatan .dokumen (sijilun) yg tertutup takbir (sitaarun) yang rahasia ( sirrun) yang di langit (samaa’un) baru nanti di buka apakah kita orang yg selamat (salimun) atau orang yg jelek./ celaka (suu’un)

  Syin adl Dada kiri = ego / pribadi (syakh’shun) yang jika kita turuti menjadi jahat (syar’run) atau kita jadi pejuang islam yg baik (syahid) maka kt harun berani dan kuat (Syadidun) hingga kita menjadi orang yg mulia (Syarifun)

  Shod adl Pantat kanan = dasar duduk / kedudukan / tekat (Shoo’ Shoo) yang bersih ( Shoofin ) maka kita menjadi orang yang baik (sholihun) terumata Sholat artinya dasar agama yg baik akan menjadikan kita orang yang baik.

  Dhod adl Pantat kiri : dasar pada kiri adalah lemah ( shoo’inun) jika kita mempunyai dasar yg lemah maka akan bahaya ( Shororun) karena akan condong ( Shoo fa) sempit (shooqo) maka carilah cahaya ( shiyaun) agar kita menjadi bercahaya (shoo’a) tidak redup (Sho’iilun)

  Tho adl Hati : Bagus (Thoba) atau durhaka( Thofa) tergantung hati dia taat( Thoatun) dalam mencari (tholaba) dengan cara (Thoriqoh) beberapa jalan (Thuruqun) atau satu jalan ( thoriqun) maka dia akan mendapat ketenangan (thuma’ninah)

  Dzo adl Gigi = seblum makanan masuk maka dihaluskan : (dZoo’aro) menyayangi orang lain seperti gigi menyayangi organ pencernaan lainnya. Tapi jika dia rusak maka akan menjadi sumber penyakit = (Dzob’dzobbun) dia menjadi Dzolim dan menganiaya (dzolama) orang lain. Maka peliharalah Gigi dengan baik..gigi adalah cerminan perbuatan kita. Jadikan dia terang (dzuhuurun)

  Ain adl Paha kanan = secara bahasa sebenarnya AIn itu adl Bahu (aatiqun) hanya secara hakikat dia adl Paha kanan = (aada) kembali kepada Allah jika kita Adil (adilun) maka akan menjadi orang yng berakal (aaqilun) dan pandai (aalimun) tapi jika jelek maka hanya aib /cela/cacat (aarun) yg didapat

  Ghain adl Paha kiri = hal yg Ghoib (Ghoba) letaknya pada paha Kiri segala tipu daya (Ghoodaro) , marah (Ghodiba) maka harus di tutup (Ghithoo’un)

  Fa adl Betis kanan : kaki kanan lebih utama jika kita masuk ketempat yg baik : Utama (Fadilah) karena ada pahalanya (Faedah) agar terlepas dari (Fitnah) sehingga kita mendapat kemuliaan (Fakhoomatun) . maknanya mulailah Sesutu dengan yg lebih utama sehingga nanti kita menjadi mulia.

  Qof adl Betis kiri : Qobithun = buruk menjauhkan (Qobaha) masuk ketempat yg buruk mulailah dengan kaki kiri

  Kaf adl Kulit = Batas / cukup (Kafin) : setiap manusia mempunyai batasan-batasan. Seperti manusia yang mempunyai batas terluarnya adalah kulit. Maka hendaklah kita tahu batasan kita. Agar supaya kita tidak sombong merasa paling besar ( Kubro ) karena ada Allah yang Paling Besar (Akbar) sehingga Allah akan memberikan kemulia (karomah) jika kita sadar.

  Lam adl Daging = daging adl bagian peka/ jaringan otot yg terlindung dari luar dan menempel pada Tulang, (Laajiun) = yang berlindung. (Laa siyamaa) terutama
  Secara arabnya memang Daging (Lahmun). Dia itu yang halus (Lathifun) maka hendaknya selalu dijaga

  Mim adl Otak / pemikir / pemimpin tubuh asal kata (Mudiirun) pemimpin yang mempunyai sifat memimpin..bermasyarakat Majlis. sebagai TUan (misterun) dan sumber kemaslahatan (masholih) dalam pengetahuannya (Ma’aarif) sehingga mulia (ma’aali)

  Nun adl Nur = Cahaya = Keimanan kita akan membuat kita bercahaya atau tidak

  Wau adl Sumsum = (Wajibun) wajib harus.. sumsun aalah inti sari kehidupan yg wajib ada. Seperti Iman yang wajib selalu ada di hati setiap muslim

  Lamalif adl Manusia utuh = Lam melambangkan pertemuan (laqiya) dan alif (Pencipta) asal muasal kehidupan = sehingga manusia yg utuh adalah yang bertemu dengan penciptanya

  Hamzah adl Memenuhi segala = tenang (Huduu’un) jika kita terpenuhi makan rohani dan jasmani maka kita akan tenang , jika belum tenang maka kita harus pindah (hijrah) karena jika tidak maka kita akan menuju (Hadafa) keadaan membinasakan (HAdada) yang merusak (HAdama) kerena adanya Kecenderungan Nafsu (Hawan)

  Ya adl Mulut/manusia = jika dalam bahasa maka Ya adalah tangan (Yadun) tetapi secara hakikat ia adalah semula ajakan (Ya) kepada manusia lain bersumber dari Mulut / perkataan manusia kepada manusia lain sehingga mulutmu harimaumu pada mulut ini terjadi pertentangan kebaikan dan kejahatan (Yaqhodzohu).

  Demikian dari saya mohon di koreksi lagi karena keterbatasan pengetahuan dan waktu saya hanya menyingkat setiap makna huruf saja secara garis besarnya. Karena untuk dijabarkan bisa sendiri-sendiri…dan Hanya Allah yang Tahu (Wallahu’alam)

 67. Satya

  Assalamu’alaikum. .

 68. @www, all kwa ass.wr.wb..
  absen pagi..
  @mas cungkring cirebon…wah bagus tuch mas….
  itu huruf hijayah yg ada pada batang tubuh adam..yg merupakan uraian doa sandaran alif yg saya miliki…
  salam takzi buat panjenengan.
  @wong alus salam takzim dan salam peseduluran aja.
  biarkan aja mas org yg nyombongkan dirinya…sebenarnya dia belum mencapai makrifat, walaupun kita sendiri belum sempurna bahkan jauh dari sempurna, yg di kwa ini kita saling berbagi pengalaman karena cara dan tingkat makrifat seseorang tidak sama…kita rido karena Dianya jualah berkehendak. Wasalam.

 69. Satya

  MHON MAAF KI ALUS, Q WAWAN SRAGEN YG ASLI.. Q HANYA INGIN MEMBERI TAHU SUPAYA TDK TRJD FITNAH, JAZZ,RAJA JIN, USTAD,, ITU BUKAN Q.

 70. Satya

  JANGAN MENYALAHKAN Q TANPA BUKTI, BULAN LALU Q MEMANG PENGRUSUH, TP SKARANG TDAK LG,, JD BILA ADA YG MERUSUH, ITU BUKAN Q. Trimakash

 71. Satya

  Q SDAH BRTAUBT, JD Q TDK MUNGKIN MRUSUH D KWA LG KI.. N BILA DA YG MENYALHKAN Q, QU AKN MENJLASKN DISINI.

 72. Satya

  SMOGA KI ALUS BISA MEMBDAKAN YG BNAR N YG SALAH KI,, MHN MAAF YG SEBSR2NYA ATS KSALAHAN Q Thn Lalu.smga kwa sukses. Wasalam

 73. khozin A

  halo semuaaaa…gmn pd baik semua.?

 74. khozin A

  satya..!
  ente kmn aja..!?

 75. Oval75

  Ass. Salam salim semua……@Santosoiman Wahyu : Seeeiiip, betul, ane sepakat 1975x……… @Iwan Kun: Iya, lebih baik klu disebutkan nama surah dan ayatnya…….atau tulisan arabnya……….

 76. khozin A

  wwwsepi.com

 77. mas.rio

  @ki.khozin salam hormat.. apa kabar..?tahun ini ke.palembang nggk..?

 78. yan@ganti~nama

  assalamu’alaikum mas iwan kun, makasih artikelnya, semalam saya mulai meruqyah diri sendiri

 79. @mas rio…. bagi2 donk empekempek palembanya…….
  @khozin…..pasang taruhan lagi…..
  @all kwa salam hangat sepeduluran…

 80. Cungkring Cerbon

  @Om Jibrut_trnyata Om salah satu sesepuh toriqoh,Manteb Om…emg jgn djabar luas Om tar bs dpake Om sampiran wt nyantet…xixixx @Om Laskas Isen Mulang_y Om cm ponakawan bingung soaly dkasih 3versi ne…., @Om Satya_tenang Om, Alloh maha melihat Om

 81. @cungkring cirebo, minta tlg dibabar kegunaannya ttg doa sandaran alif tuch….
  @jibrut…salam takzim aja
  kita semua sama2 dalam mencari tujuan…..kira2 githu ya?

 82. Wagiman

  Aslmkm…ijin buat absent…,tq

 83. khozin A

  -mas ria
  insya allah mas,gmn kbrnya.-?
  -laskar isen p
  waduh gmn garudanya da tumbeng ni..ga ada lg yg jd jago..he3

 84. mas.rio

  @laskar isen mulang:wah baru aja habis pempeknya saya makan sama teman2..@mulang kemana………..?
  @om.wagiman..salam hormat…
  @ki.khozin:sehat alhamdulillah..kabari ya ki.kalau kepalembang..maaf ki. bukan ria tapi rio..he..3x..protes..

 85. Lunguding Sabdo Wangsiting Gusti

  Mas Cungkring …ini Insya Allah dapat menjawab pertanyaan Mas. tapi gak bisa lebih…hehehe lagi males ngetiknya panjang-panjang jadi banyak saya garis besar saja.. kalo salah mohon dikoreksi semua ya ga apa-apa saya bersyukur banget..maklum masih belajar…

  Alif adl Hidung :Berdiri sendiri bermula Dzat kehidupan (Udara di hirup) Hayun / ha ha ha waktu bernafas

  Ba adl Mata= Mata (Bashir) melihat huruf melengkung seimbang antara kiri dan kanan, abjad kedua setelah Alif

  Ta adl Lubang tempat Mata = taamun = sempurna untuk menjadi sempurna dalam semua hal harus ada lobang atau pondasi harus tersusun (ta’ alafa) sehingga dapat memperhatikan (ta’ammala)

  Tsa adl Bahu kanan Tsabbata = meneguhkan = tsabata (menetapkan) = tetapkan dan teguhkan Islam dalam tindakan kebenaran

  Jim adl bahu kiri = Jaanibun = samping = karma selalu ada disamping sehingga dia adl tetangga (jaawara) yang harus kita perhatikan baik atau buruk (jaahilun) karena dia adalah naluri dasar (jabala) dari manusia sebagai tubuh (jasad) yg harus di murnikan (jar rada) agar menjadi mulia (jalla) supaya tidak menjadi ke kiri-kirian /jahat (jarroo’im) supaya tidak masuk neraka (jahim).

  kha adl Tangan kanan = husnun = kebaikan = tangan kanan diharapkan selalu berbuat kebaikan

  Kho adl Tangan kiri = khobitsun = kejelekan – sbaliknya tangan kiri digunakan untuk hal sekiranya kurang baik seperti membersihkan kotoran sehingga menutup rapat (khotam) semua aib kita sehingga jika selesai dengan sempurna (Kholaso) kita diharapkan menjadi Khalifah (Pemimpin) yang baik (khoyrun) = artinya kesempurnaan istinja menutup segala keburukan kita sehingga kita menjadi kholifah/pemimipn/manusia yg baik.

  Dal adl Telapak Tangan kanan kiri= (da’atsa) = kotor = hendaknya memegang suatu yg kotor dengan telapak kiri karena dari sana dapat masuk (dakhola) dalam darah ( damun) suatu penyakit (daa’un) maka kabarkan serukan pelajaran2 (duuruusun) agar menjadi tahu (daroo) tentang hidup di dunia (dunya) dengan apa ya dengan pengetahuan agama (diin)

  Dzal adl Kepala rambut= Rambut kepala (dzakara = dzikra = pengingat ) dialah pengingat /utusan Malaikat Maut mengingatkan kita bahwa umur kita cuma sebentar ( rambut memutih)

  Ro’ adl Rusuk kanan RO = rusuk / penjaga organ tubuh asal kata Rooqibun / pengawas artinya kita ada yang mengawasi dikiri kanan kita seperti rusuk yg menjaga organ tubuh

  Zai adl Rusuk Kiri = Zaadun (bekal) manusia untuk mati sehingga dapat Mati dengan cepat ( zaa a’ma) jika kita bersih (zaakiyun) berhias dengan perhiasan (ziinatun) amal sehingga kita menjadi harum wangi (zaitun) seperti bunga (zahrun) jangan hiasi dengan hal dusta (zahafa) , kebatilan ( zuurun) sehingga kita menjadi berbau busuk ( zuhmatun)

  Sin adl Dada kanan = sadatun = penguasaan akan keadaan terutama pada hal buruk ( saa’a) dalam perjalanan (safar) hidup di jalan yg lurus (sirothun mustaqiem) karena dalam dada kana nada kitab (sifrun) catatan .dokumen (sijilun) yg tertutup takbir (sitaarun) yang rahasia ( sirrun) yang di langit (samaa’un) baru nanti di buka apakah kita orang yg selamat (salimun) atau orang yg jelek./ celaka (suu’un)

  Syin adl Dada kiri = ego / pribadi (syakh’shun) yang jika kita turuti menjadi jahat (syar’run) atau kita jadi pejuang islam yg baik (syahid) maka kt harun berani dan kuat (Syadidun) hingga kita menjadi orang yg mulia (Syarifun)

  Shod adl Pantat kanan = dasar duduk / kedudukan / tekat (Shoo’ Shoo) yang bersih ( Shoofin ) maka kita menjadi orang yang baik (sholihun) terumata Sholat artinya dasar agama yg baik akan menjadikan kita orang yang baik.

  Dhod adl Pantat kiri : dasar pada kiri adalah lemah ( shoo’inun) jika kita mempunyai dasar yg lemah maka akan bahaya ( Shororun) karena akan condong ( Shoo fa) sempit (shooqo) maka carilah cahaya ( shiyaun) agar kita menjadi bercahaya (shoo’a) tidak redup (Sho’iilun)

  Tho adl Hati : Bagus (Thoba) atau durhaka( Thofa) tergantung hati dia taat( Thoatun) dalam mencari (tholaba) dengan cara (Thoriqoh) beberapa jalan (Thuruqun) atau satu jalan ( thoriqun) maka dia akan mendapat ketenangan (thuma’ninah)

  Dzo adl Gigi = seblum makanan masuk maka dihaluskan : (dZoo’aro) menyayangi orang lain seperti gigi menyayangi organ pencernaan lainnya. Tapi jika dia rusak maka akan menjadi sumber penyakit = (Dzob’dzobbun) dia menjadi Dzolim dan menganiaya (dzolama) orang lain. Maka peliharalah Gigi dengan baik..gigi adalah cerminan perbuatan kita. Jadikan dia terang (dzuhuurun)

  Ain adl Paha kanan = secara bahasa sebenarnya AIn itu adl Bahu (aatiqun) hanya secara hakikat dia adl Paha kanan = (aada) kembali kepada Allah jika kita Adil (adilun) maka akan menjadi orang yng berakal (aaqilun) dan pandai (aalimun) tapi jika jelek maka hanya aib /cela/cacat (aarun) yg didapat

  Ghain adl Paha kiri = hal yg Ghoib (Ghoba) letaknya pada paha Kiri segala tipu daya (Ghoodaro) , marah (Ghodiba) maka harus di tutup (Ghithoo’un)

  Fa adl Betis kanan : kaki kanan lebih utama jika kita masuk ketempat yg baik : Utama (Fadilah) karena ada pahalanya (Faedah) agar terlepas dari (Fitnah) sehingga kita mendapat kemuliaan (Fakhoomatun) . maknanya mulailah Sesutu dengan yg lebih utama sehingga nanti kita menjadi mulia.

  Qof adl Betis kiri : Qobithun = buruk menjauhkan (Qobaha) masuk ketempat yg buruk mulailah dengan kaki kiri

  Kaf adl Kulit = Batas / cukup (Kafin) : setiap manusia mempunyai batasan-batasan. Seperti manusia yang mempunyai batas terluarnya adalah kulit. Maka hendaklah kita tahu batasan kita. Agar supaya kita tidak sombong merasa paling besar ( Kubro ) karena ada Allah yang Paling Besar (Akbar) sehingga Allah akan memberikan kemulia (karomah) jika kita sadar.

  Lam adl Daging = daging adl bagian peka/ jaringan otot yg terlindung dari luar dan menempel pada Tulang, (Laajiun) = yang berlindung. (Laa siyamaa) terutama
  Secara arabnya memang Daging (Lahmun). Dia itu yang halus (Lathifun) maka hendaknya selalu dijaga

  Mim adl Otak / pemikir / pemimpin tubuh asal kata (Mudiirun) pemimpin yang mempunyai sifat memimpin..bermasyarakat Majlis. sebagai TUan (misterun) dan sumber kemaslahatan (masholih) dalam pengetahuannya (Ma’aarif) sehingga mulia (ma’aali)

  Nun adl Nur = Cahaya = Keimanan kita akan membuat kita bercahaya atau tidak

  Wau adl Sumsum = (Wajibun) wajib harus.. sumsun aalah inti sari kehidupan yg wajib ada. Seperti Iman yang wajib selalu ada di hati setiap muslim

  Lamalif adl Manusia utuh = Lam melambangkan pertemuan (laqiya) dan alif (Pencipta) asal muasal kehidupan = sehingga manusia yg utuh adalah yang bertemu dengan penciptanya

  Hamzah adl Memenuhi segala = tenang (Huduu’un) jika kita terpenuhi makan rohani dan jasmani maka kita akan tenang , jika belum tenang maka kita harus pindah (hijrah) karena jika tidak maka kita akan menuju (Hadafa) keadaan membinasakan (HAdada) yang merusak (HAdama) kerena adanya Kecenderungan Nafsu (Hawan)

  Ya adl Mulut/manusia = jika dalam bahasa maka Ya adalah tangan (Yadun) tetapi secara hakikat ia adalah semula ajakan (Ya) kepada manusia lain bersumber dari Mulut / perkataan manusia kepada manusia lain sehingga mulutmu harimaumu pada mulut ini terjadi pertentangan kebaikan dan kejahatan (Yaqhodzohu).

  Demikian dari saya mohon di koreksi lagi karena keterbatasan pengetahuan dan waktu saya hanya menyingkat setiap makna huruf saja secara garis besarnya. Karena untuk dijabarkan bisa sendiri-sendiri…dan Hanya Allah yang Tahu (Wallahu’alam)

  _______________________________________________

  CUMA BISA NGOMONG MANTABZ
  OM JIBRUT

 86. @mas rio, saya lagi melanglang buana ………

 87. Wagiman

  @mas .rio : he he salam hangat .,,gmn rncn kumpul kwa sumsel..
  @om khozin : salam takzim om

 88. mas.rio

  @laskar isen mulang:wah enak ni lagi melanglang buana..nambah pengetahuan..mendalami spritualnya…bagi2 ya ilmunya..biar bermanfaat untuk sedulur kwa ..disini..
  @om.wagiman:insya allah..kata kang rudi [kertapati]tungu sesepuh dari pusat mau datang..entar dikabari..
  @bang LC:dimana dirimu…..?
  @peri chentyl:datang…datanglah atu ado pelmen untuk peli…….mau ndak….?kito tukaran be…atu mintak gelang pengacihnya…ntar acih pelmen…….

 89. khozin A

  -wagiman ww
  salam takzim jg..e ya di krm lum.?
  -mas rio
  laskar c mkn lg anteng2 aja kali..krn smalam sampai jam 3 an lbh berkomen ria..he3

 90. atok bujang

  @lunguding sabdo
  subhanallah akhi sebuah kupasan yang bagus untuk kami warga kampus n
  semoga gusti Allah SWT mencatat sebagai amal sholeh
  amin!!!
  (senyum)

 91. @Mas rio, melanglangbuana membanyaki dosa…..xixixixixi

 92. @mas khozin A, geer aku dibilang ganteng, badan boleh tua
  tapi semangat tetap 17 thn….hahahahah…malu ah..uban udah nggak kehitungan lagi…..

 93. mata udah kabur, usia udah uzur, jalan terasa mundur, uban
  terhambur, melihat kuntilanak..kabuuuuuuuuuur….

 94. khozin A

  -laskar isen m
  muantaaaaaap..

 95. Tiang Bungkuk

  assalamualaikum wr.wb
  siapa yang berkenan membabar ilmu cepat bisa belajar dan memahami bahasa asing (inggris,arab,perancis,jerman,mandarin,jepang,dll) katanya ada amalannya
  monggo dibabar siapa tau ada yg berkenan mengijazahkan

 96. ikut absen mbah..menjelang siang………. nuwun 🙂

 97. bang jampang

  asslmkm….wat sedulur smua….bang@mamat kumis:alhamdulillah bang msh dlm lindungan Allah…….@datok bujang: salam sungkem bang……..izin nyimak pembabarannye…..

 98. dilanjtt pembhasanya yang awam ikt gulir aja soalnya gak mudeng,he,he m khozin emailnya lum di blz??kok hizib btin lum muncul ya?

 99. Lee Ping Ho ( cah mboemen)

  sugeng siang mas Agung? piye liburan tahun barunya ? marem tenan yomas? aku liburan 10 hari di mbumen.

 100. Bengawan.Candhu

  @mas agung….asswrwb,kangmas…salam hormat salam takzim….on the way ke blora…. @tiang bungkuk….salam hormat…salam paseduluran…@m chozin a…kumahak damang….@bang jampang….salam hormat,salam kenal dr sy yg msh bocah dan awam….

 101. Bengawan.Candhu

  @datok bujang….salam dan salim kagem panjenengan,stlh ikut pnyelarasan dr panjenengan kmrn jd lbh tng dan kalem ya…trmksh…alfatihah sent…3x…. @mas iwan kun…mhn ijin menyimak dan ngalab berkah,smbl gelaran tiker…@lee ping hoo…pss spt itu apa gak pegel po?kaki panjenengan diangkat bbrp hr,latihan pisik kah,enyong nyawang terus kiye….

 102. Lee Ping Ho ( cah mboemen)

  @ mas bengawan candhu : kiye inyonge lagi latihan ginkang men oleh pertamax, tapi urung tahu kasil mas, ginkangkanku tesih lemod bae lah, xi..xi..xi. jebule mas bengawan bisa basa mbayumasan, nek kaya kuwe aku usul pertemuan semar joglo+jateng kepenake nang obyek wisata BATURADEN BAE mas ?

 103. @ pakdhe lee ( kapan bancakane iki? ) ; wah, kok yo ora ngajak2 to? oleh2nya masih ada gak, aku tak meluncur kesitu he…he… 😀
  @ kangmas bengawan : salam takzim juga kangmas, leremno atimu dhisik yo..ojo kakehan mikir sing ora2, mengko malah mbludak kebanjiran kabeh qiqiqi….. wis akeh sing ngungsi kae lhooo….salam kanggo mbak lasmi nek neng blora

  salam rahayu spesia kagem yang punya lapak mas iwan d yang punya kawasan.
  @ mas khozin, mas ampel, bang jampang, laskar IM, tiang bungkuk..n all….

 104. Absen siang..

 105. khozin A

  @ki BC
  alhamdulillah ki,
  salam takzim kerahayuan teruntuk njenengan slalu.

 106. khozin A

  -rm ampel
  maaf ye,.imail kulo lg eror..lwt hp mawön jih.?
  -mas agun
  salam salam salaman slalu..

 107. laskar lembu suro

  aslkm met siang@ki bengawan candhu@ki wong alus@lee ping ho@mas khozin@mas agung@tiang bungkuk. selamat beraktivitas j

 108. khozin A

  -le peng ho
  salam salim senggol kanan n kiri..he3..tu gravatarnya lg ngluarin jurus tingkat brp ya..he3

 109. Absen siang, sambil nyimak, la trus kon piye maneh, wong isone yo mung absen karo nyimak..
  Salam kagem all sesepuh dan sedulur KWA semua, mugi panjenengan sedoyo winengku ing karahayon.. Amin.

 110. laskar lembu suro

  …………………

 111. khozin A

  lembu suro
  sumulungjati
  slamat siang lan salam salim slalu..jih.

 112. Bengawan.Candhu

  @mas agung…injih oom,tp msh blm bs,hati dan fikiran tetep dingin oom,cuman fisik mmg lg ingin mjd spt ini,msh blm bs lerem triwikramanya. Gambaran hati sj besarnya nafsu dan angkara murka dlm diri yg mgkn msh perlu sy selami kembali @lee ping hoo….iyo mas,inyong kiye klrg besare soko magelang salaman,msl karo mbumen mingseh cedek to?kapan2 bodin dgowo yo lumayan sie kanggo bakaran.
  @m chozin a…trmksh ya,salamnya kmrn sdh dsampaiakn sama pecinta habib wkt acr kwa digedong songo kmrn.

 113. Bengawan.Candhu

  @laskar lembu suro…nnt tmn2 yg pake nama laskar dkumpulin,biar klo pas ada acr gathering bs foto bareng2,msl nnt ada game di acr gathering group laskar melawan group wong kayanya hmpr memenuhi.
  @sumulungjati…salam hormat…salam paseduluran…smg berkah dan rahmat allah snantiasa trlimpah pd panjenengan pd khususnya dan pd poro bolowongalus pd khususnya.

 114. Salam para sesepuh sekalian,sy setuju dg pendapat ki wong alus,bagi pakai nama nick jazza yg tadi pagi, klau memang anda memiliki ilmu asr,rdr,dll merasa diri anda sudah sakti janganlah masuk dikwa ini dan janganlah menggangu sesepuh lainnya yg berbaik hati membagi ilmu2nya Dan yg br memulai belajar spiritual.Sepandai2nya tupai melompat suatu hr pasti jatuh…Mohon maaf jika anda tersinggung dg perkataan sy…Peace…
  🙂

 115. khozin A

  -kh BC
  sama sama ki,..
  e ya ngemeng2 skrg tambah ehem3..he3

 116. khozin A

  -the stars
  lo la yo wonten nopo yo.?
  salam salim slalu…

 117. Bengawan.Candhu

  @m chozin a…tmbh ehem2 apaan oom,sy gak mudeng malahan,gak ngapa2in soale…cuman manut dan nyimak sj bisanya.
  @The stars….salam pamuji rahayu,wah ini nominasi ketiga…stlh group wong…laskar….kmdn star/bintang perlu dkumpulkan dan dkelompokkan…buat foto2 wekekek…oya lupa sama group joko…kayanya banyaaaaak banget dtata maneh….wekekekekkk…

 118. @ mas sumulungjati : ayolah, keluarin jurus goyang karawang, biar pakde lee ping ho ada temennya qiqiqii…., abis bobo ho dah gak main.
  @ mas khozin : iki nomermu gak? 085648951332 kalo bukan tolong direvisi secepatnya qiqiqi….

 119. Laskar cinta

  Absen,nyimak aja dari jauh sambil ngantuk 😀

 120. khozin A

  ,he3…ki BC
  ah jgn gt ah..mbok yao kl saget ku di paringi..
  sy pernah pinjem lo ki..sangking mriki..he399

 121. Absen siang,salam rahayu para sesepuh,@the stars,@bengawan chandu dan semua semua yg lg ol.

 122. Bengawan.Candhu

  @m chozin a…walah sy gak punya apa2 kok ya dpinjem ha5x…waduuhh…opo maneh iki,rak ngerti aku wekekekkk…
  @laskar cinta…sugeng siang mas….monggo mas,gantian sy yg mo melanjutkna perjalanan….

 123. Laskar cinta

  @BC,monggo om,hati2 d jalan 😀
  @khozin A,salam mbah
  @the stars,salam om
  @semuanya salam….

 124. Bengawan.Candhu

  @the man….salam pamuji rahayu mas,sy tak pamit dulu njih,monggo mas dlanjut aktivitasnya,mhn maaf ada janji soalnya…nuwun….

 125. khozin A

  -mas agung
  sy mtk no njenengan mawon jih..
  -ki BC
  wele2,he3,.lo barusan yg tanya pake tl sapa ya..he3

 126. Salam rahayu @khozin ngak ada apa2 cuma ikut dikit comentar yg tadi pagi yg diatas sana.
  @mas agung,@Lc,@the man salam rahuyu jd rame sekarang

 127. khozin A

  -laskar c
  wah dah siap begadang lg ni…
  malam langsung tumbeng ni..he3
  ,the man
  salam salim salaman slalu..

 128. Semua Yang Tadi Ada di Kitab Begawan Sirna Dirasa Kitab Jaman Dulu Karangan Hasan Mustafa Bandung Asli asal dari garut dan dari Wali Syeh Abdul Muhyi Pamijahan Tasik
  Insya Allah Terbuka Ilmu Pangaweruh Dari Alif Sampai Ya dan Keterangan manfaat kegunaan Allah ciptakan Itu
  Man Arofa Nafsahu Faqod Arofa Robahu Artinya : Barang Siapa Tahu Akan Dirinya Maka Tahu Akan Yang Menciptaknnya Maka Kita Harus Mengenal diri dulu sebelum masuk dunia sepiritual Yang Di Sebit Al Dhohiru Wal Bathinu silahkan dibuka banyak keajaiban diri kesaktian hati tau Nurasa Rasa Rosul terbuka juga Dari Kata Semar : Nyengsem Barang Kang Samar Awas Kasamaran Diri Maka Harus Belajar Sama Mbah Kuwu Artinya = Kurungan Wujud

  Ah Lumayan Uing Lieur Ah Sok Dilanjut Ah Agan Agan

  Nih Dari Budak Gemblung

 129. @ mas khozin : boleh, langsung kirim indomie rebus elektrik ke 081315432234 yaaa 😀
  @ the stars : ini kayaknya masih klan dari starnight, star mild, star one, star radio n bintang buana ya? salam kenal, salam takzim salam rahayu salam salim salaman dari saya dan tim sorak-sorak ya mas

 130. Sy yg sms ke no.@mas khozin cuma mau beri salam kenal aja mas,maaf klau merasa terganggu atas sms sy.

 131. @ budak gemblung : mangga dilajeungken, abdi bade nyiapkeun pulpen sareng bukuna ( oleh2 tadi anu shopping 😀 ), sekalian nyalin do’a ruqyah mas iwan 🙂

 132. maspri131

  olehe online karo bluncat bluncat sambil ngetesi laptop sing pada error
  @mas Agung: nek kepengin jajanan monggo silahkan meluncur ke serang , biasanya kalau malam jum’at aku ndeprok nang padepokane ki Ageng JJ, lan mulihe biasane diwenenhi oleh oleh karo ki Ageng JJ, arep ora mas?
  @mas bengawan candhu: pokoke mengko nek sida ketemuan SEMAR JOGLO JATENG, tak gawakna sate ayam khas AMBAL bae ya? makyos pokoke lah, daripada bodhin bakar mbok pada kemlekeren pesertane

 133. Sorry the man salah pencet namanya sengaja hehehe bercanda mas abis mirip,salam jg mas agung…Maaf yg mas khozin jika merasa terganggu maklum pakai hp buntut jd aksesnya lama.

 134. wagiman

  @m khozin : blm om..bsok aja skalian kul xi xi
  @ll slm takzim

 135. assalamualalkm sdulur…ikut ndeprok nyemaaak….
  salam salim buat
  @ki wong alus,
  @mas bc,
  @mas hijrah,
  @mas teno,
  @bang krisna,
  @ki wawan sleman,
  @mas satrio,
  @kakek genit,
  @satrio mataram,
  @khozn,
  @mas agung,
  @the man,
  @laskar cinta,lung gading,
  @sspuh2 n warg kwa smua salm hormat,,,ikut nyemak…lama ga absen…..koneksi baru lumayan ni..hhehehe,,waaah rame yaaa…..ada yg mengaku2 hebat,sakti…..xiixixiiixiiixiixiiixiixiii,,wakkakakkaka….wakakaa…wakawaka…..

 136. @Khozin: wilujeng siang Ki, salam hormat salam persaudaraan
  @Ki BC: salam hormat dan salam persaudaraan jg Ki..
  @Mas Agung: salam hormat mas, wah goyang krwg nya perlu arena kusus mas hehe.. bukan mas, ini hp sy:085711799839
  @All sedulur KWA: selamat siang, tetap semangat…

 137. aiii….si eta budak gemblung horeng geh jalmi sunda euy…mangga atuh kang di babar sadaya na xixxii…
  Mas agung@ asli orang jawa pa sunda sih….jadi bingung paseh pisan ngomong sunda na….? wgwgwgwwg

 138. Supaya @mas khozin lbh yakin kesaya sms tadi ini no.Hp sy 085792023619.Maaf jika membuat mas khozin terganggu.Sy pamit dulu pulsa terakhir ngenet…Hikhikhik…

 139. @ mas sumulung jati : siippp mas..monggo dilanjut semangat siangnya
  @ mas andry : lah, namanya juga usaha mas, coba aku diajari bahasa lampungnya he..he…
  @ mas andra : sinyalmu keno lahar dingin yo, opo njaluk diqyah ( menawi priyantunipun sampun dipun ruqyah njih mas..hihihi..nuwun sewu )

 140. iblis

  bung jazz,…salam kenal

  saya baca blog anda isi amalan nya mengahayal semua ada ilmu kuat kaki ada ilmu tiup bola jadi kalau amalan di baca bola gak bisa masuk ke gawang,,..kalau emang ampuh kok indonesia gak bisa juara AFF,..dan paling tidak taun2 berikut nya masuk piala dunia,…wkwkwkkwkwk bung jazz ini menghayal ngasi ilmu nya,..dah gitu blog nya SEPI KAYAK KUBURAN yang KASI KOMEN AJA JANGAN2 DIA2 JUGA,…SEMUANYA PADA BILANG QOBILTU WKWKWKWKWKKWKWKWKWKWK

 141. Laskar cinta

  @keblondrok asmara,salam salim om 😀
  @khozin A, saya jga bsok kirimnya mbah 😀

 142. @mas pri131: wilujeng siang mas.
  Biginilah indahnya di KWA, cuma absen, duduk nyimak dan salam-salaman sama sedulur2 wae wis gae mak clesss no ati, tentrem rasane hehe…
  Mudah2an seterusnya begini. Amin..

 143. wagiman

  @iblis : salam om..,sdh muncul lg to,…jd tambah wahana yg menggetarkan xi xi xi

 144. @mbah agung:sudah pernah mbah….dikota baru,terbukti clearn…tanpa pemanis buatan….xiiixiixiixiiixiixixiixixi,,
  😀
  kmrn juga di gedong songo sudah “Cek Kesehatan” dinyatakan aman….wakakkakakkakakkakkaaaaa,,
  😀
  @om iblis:salam salim om…lamo tak jumpo,mkin garang aja nih om…wakkakkaaa,,,
  @laskar cinta:om bagi ilmu cintanya om….siap di stempel nii om….wkwkkwkwkkw,,
  @mbah kyai jazz mi’un:QUBILTU” kesaktianya…
  xiiixixiixixiixixiixiixiixixixiii……

 145. @ mas khozin : wah, ini kok pada daftar semuanya toh..beneran ini dapet yang sik asik gitu? selamat menunggu ya mas, semoga ada tukang mi ayam atau bakso yang uenakkkk he..he…
  @ mas iblis : alo mas, nek iblis merayakan taun baruan juga gak ya? 🙂

 146. @ki wagiman:salam salim ki….lagi dmn skrang ?sudah tdk riwa riwi lagi…xiixiiix,,peace ki..
  @budak angon:salam hormat ki….mantaf pnjabaranya…ikut ndeprok….
  @the star,sumulungjati:salam salim mbah…salam kenal….

 147. om makruf

  @iblis iblis siapa ya…?

 148. Laskar cinta

  @WWW,salam om 😀
  @keblondrok asmara, d stempel apanya neh om? 😀

 149. wagiman

  @keblondrok asmara : salam takzim om.,udah capek om jd nglincer dsni aja,..
  @mas agung: wah entok oleh2 to ko gojekan wet mau ro mbak you xi xi xi

 150. @ om WWW : oleh2 dikittt..qiqiqi..lumayan bisa buat nulis2 😀 salim dulu ah sama om wagiman…..salam pempek ya om
  @ mas LC ; yo tinggal stempel aja itu andra biar cepet laku qiqiqi…

 151. hekh hekh..hayo…yang masih muda semangat pamali bilang capek capek..capek…

 152. Laskar cinta

  @mas agung, wah g tau caranya om 😀

 153. wah ada kakek genit, kok baru keliatan kek? udah sembuh kan masuk anginnya kek hekh…..hekh…

 154. Pengemis

  ,,,
  permisii,,, poro sedulur semua,,,

  pengemis mohon izin menyimak artikel dan komen2nya.

  nuwuun

 155. @ mbah pengemis : piye mbah, tak bantuin pegangin tongkat apa batoknya ?

 156. mantaaaaaaaaaaaaaaaaaap

 157. wagiman

  @lc : salam takzim jg om,.
  @kakek genit : he he,..cucu cm lerep denget gae lelaku dadi mlaka mlakune di krngi kek,.slm kwa_ngen he he he
  @mas agung : jgn gtu om.,ane yg muda hrz menimba ilmu ma senior xi xi xi,..biar hdp kgk bengkok akeh2 xi xi salim ndeprok

 158. @laskar cinta:apa aja bole bos…xiixxiixixiix,,
  @kakek:kakek cucu minta 4000 donk….xiixixixiii,,
  @pengemis:salam hormat ki…
  @mas agung:ndue ponakan ra kang…xiixixiixiii,,
  @wan piece:salam salim mbah…..

 159. Pengemis

  @mas agung : iya ni kangmas tongkat saya sedang tersangkut ke akar waluh. jadinya bathok sy juga masih kosong. monggo bathok sy diisi kangmas

  salam sedulurku semua,,, ‘moga damai selalu

 160. KOMARUDIN AL FIKRI

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.salam ta’zhim selalu untuk semuanya.al faqir hanya ingin menyampaikan bahwa inisial/nick name @jazza adalah bukan diri sy.sy sendiri sama sekali tidak mengetahui akan hal ini.hal ini penting untuk sy klarifikasi agar tidak terjadi fitnah,namimah,ghibah dan provokasi yg bathil.dan untuk @iblis,terimakasih atas komentar anda tentang sy dan blog sy.ingatkan sy jika terdapat kekhilafan dan kesalahan.semoga cahaya ilahi selalu menerangi hari2 anda dgn kebahagiaan lahir dan batin.dmkian,salam silaturrahim selalu.

 161. asalamualaikum, mohon izin menyimak kepada saudara2 yang ada di KWA ini, semoga allah meridhoi kita semua, amin..
  saya masih baru di Blog ini, saya sangat tertaik dengan ilmu-ilmu yang disajikan di sini….

 162. Muhammad rusdi

  Absen dulu

 163. Cungkring Cerbon

  @Om Mamat Kumis_punten ane baru bs klarifikasine, da 3 versi Om, 1 da d Cirebon (Mundu) di Gunung/bukit Cangak Syekh Maulana Abdurrohman dsebut Syekh Lobama yg mendirikan Masjid Aljin (masjid tanpa atap dan tembokY hanya setinggi Pusar/dada Orang dewasa), ada yg mengatakan d tengah gunung ceremai (tp g da jejak/patilasannya), dan dkaki tepatY daerah Matangaji Bang….Allohua’lam krn ponakawan kurg paham jd mangga Bang Mamat Kumis yakin yg mn,Tp klo dpuncakY menurut ponakwan saat ngamba alas (taon 2001) adl Sulthon Haji Soelaiman

 164. laskar lembu suro

  aslkm absen mlm ,smbil nggu ,,,,,,,,.?

 165. laskar lembu suro

  lanjut gan!

 166. Aris Joko Thole

  3 besar neh kyke..

  @wongalus: matur nuwun kageman doa Alfatihah bwt all sdr.2 di KWA.

 167. Mamat Kumis

  @Komarudin al fikri…aye percaye 100% kl nyang namanye jazza itu bkanlah pa ustadz komarudin…insha allah…amiin.
  @Cungkring cerbon…mantepzzz…! enih die nyang aye tunggu2…mksh bnyak bwat inponye brader…

 168. jarkasi

  MOHOM IJIN MINTA ILMUNYA.SEBELUMNYA TRIMAKASIH.

 169. wisanggeni

  qobiltu. mohon ijin mengamalkan

 170. Bajul Kesupen

  Sugeng enjang,,skrg suasana kampus makin sejuk,,pak dosen dah mulai pantau2 mahasiswa semoga suasana yg sejuk ini bertahan selamanya…nuwun

 171. @ass wr.wb…..
  @www kwa yg lg on nich…salam takzim dan salam perseduluran aja…..
  yg tenang…yg akur ….yg damai…..yg …..
  enak khan kita berbagi pendapat, berbagi pengalaman….
  silahkan dilanjuuuuuuuuut………

 172. ASSALAMU’ALAIKUM …. IJIN NGAMALKAN MAS IWAN KUN …..

 173. Qobiltu…izin copas dan mengamalkan mg bermanfaat utk saya dan orang lain..amiiin

 174. WONG GANTENG

  ILAHI ANTA MAKSUDI..WARIDHOKA MATLUBI..A’TNI MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA…QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA ILMU2 YANG ANDA IJAZAHKAN DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

 175. RONI

  qobiltu

 176. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar beserta kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah tersebut tentang pentingnya RUQYAH tersebut dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar .Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar supaya saya berhasil dalam mengamalkan RUQYAH tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga nama baik blog Kampus Wong Alus dan saya TIDAK ingin menyalahgunakan isi dari blog Kampus Wong Alus ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Muhammad Wildan , dan Bapak Ustaadz Iwan Fajar juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: