MU’ZIZAT AL – FATIHAH


ASSALAMU’ALAIKUM

Banyak hadits Rasulullah saw yang menerangkan tentang keistimewaan Al-Fatihah, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Paling Utama

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, “Yahya bin Said menyampaikan kepada kami dari Syu’bah yang menerima kabar ini dari Hubaib bin Abdurrahman, dari Hafidz bin Ashim, dari Abu Said Al-Ma’alli ra, ‘Ketika aku sedang shalat, Rasulullah memanggilku. Aku tidak menyahut. Setelah selesai shalat, aku mendatangi beliau.’
Rasulullah bersabda, ‘Kenapa kamu tidak segera mendatangiku?’
Aku menjawab, ‘Karena aku sedang shalat, ya Rasulullah.’
Kemudian, Rasulullah bersabda, ‘Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling utama dalam Al-Qur`an sebelum kamu keluar dari masjid ini, yaitu Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (dan seterusnya) ialah tujuh ayat yang berulang-ulang dan itulah Al-Qur`an Al-Azim yang telah disampaikan kepadaku.’”

2. Tidak Ada yang Menyerupainya dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur`an

Imam Malik bin Anas meriwayatkan dalam kitabnya, Al-Muwaththa, dari Al-‘Ala bin Abdurrahman bin Ya’kub Al-Haraqi bahwa Abu Sa’id Maula ibnu Amir bin Kuraiz mengabarkan kepada mereka, “Rasulullah saw memanggil Ubay bin Ka’ab, sementara Ubay bin Ka’ab sedang shalat.
Setelah selesai shalat, Ubay bin Ka’ab mendatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah memegang tangan Ubay dan bersama-sama berjalan keluar dari masjid sambil bersabda, ‘Aku ingin kamu jangan keluar dari masjid ini sebelum mengetahui satu surat yang tak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, dan tidak pula dalam Al-Qur`an yang menyamainya.’
Ubay berkata, ‘Aku memperlambat jalanku dan bertanya kepada Rasulullah, ‘Surat apakah itu, ya Rasulullah?’ Lalu, Rasulullah membaca, ‘Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (dan seterusnya), inilah surat itu, yaitu tujuh ayat yang berulang-ulang dan dialah Al-Qur`an Al-Azhim yang telah disampaikan kepadaku.’”

3. Langsung dari Arsy

Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya, Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Amalkanlah semua yang terdapat dalam Al-Qur`an, halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya, dan patuhilah ia. Jangan sekali-kali engkau ingkari apa yang ada di dalamnya. Pada apa-apa yang kamu tidak mengerti maksudnya, kembalikanlah kepada Allah dan orang-orang yang memiliki pengetahuan sesudah aku meninggal nanti, supaya diterangkan kepadamu. Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Al-Qur`an dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Qur`an itu pemberi syafaat, sesuatu yang tak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy.”

4. Sebagai Obat (Penawar)

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Sa’id Al-Khudri berkata, “Pada suatu hari, kami bermalam di suatu dusun. Seorang budak perempuan datang kepada kami dan berkata, ‘Kepala desa di sini sedang sakit dan tak seorang pun di antara kami yang dapat mengobatinya. Adakah di antara tuan-tuan yang dapat mengobatinya?’ Salah seorang dari kami berdiri dan mengikuti budak tadi. Kami tidak yakin ia dapat mengobatinya. Ia membacakan sesuatu, dan ternyata kepala desa itu sembuh. Ia diberi hadiah 30 ekor kambing dan kami disuguhkan susu. Ketika ia kembali, kami bertanya, ‘Apakah yang kaubaca tadi? Apakah engkau tukang mantra?’ Ia menjawab, ‘Tidak, saya bukan tukang mantra, tetapi saya hanya membacakan Ummul Kitab (Al-Fatihah).’ Kami berkata, ‘Jangan kabarkan kejadian ini kepada siapa pun sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah.’ Sesudah sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah bersabda, ‘Al-Fatihah itu obat.’”

Kisah ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Dalam beberapa riwayat dari Imam Muslim diterangkan bahwa penyakit orang tersebut adalah terkena sengatan binatang berbisa, dan orang yang mengobati itu adalah Abu Sa’id Al-Khudri sendiri.

Menanggapi hadits di atas, para ulama berbeda pendapat tentang maksud Al-Fatihah yang dapat mengobati penyakit. Pokok perbedaan pendapat itu bermuara pada hadits di atas dan ayat-ayat Al-Qur`an berikut ini.

“Wahai manusia! Sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur`an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS Yunus [10]:57)
“…Katakanlah, ‘Al-Qu`an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman….’” (QS Fushshilat [41]:44)
“Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an (sesuatu) yang menjadi penawar (obat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman….” (QS Al-Isra [17]:82)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits di atas, para ulama sepakat bahwa Al-Qur`an itu merupakan obat. Namun, obat bagi penyakit apa, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Qur`an menjadi obat bagi penyakit batin atau rohani, bukan obat bagi penyakit jasmani. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa Al-Qur`an dapat menjadi obat bagi penyakit rohani dan jasmani. Di antara ulama besar yang berpendapat bahwa Al-Qur`an, khususnya Al-Fatihah, dapat menjadi obat bagi penyakit jasmani dan rohani adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, Madarij As- Salikin, menulis, “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai Al-Fatihah dapat menjadi obat bagi penyakit rohani. Selain itu, Al-Fatihah dapat pula menjadi obat bagi penyakit jasmani sebagaimana telah diterangkan dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ulama ahli hadits (muhadditsin) tidak berselisih pendapat mengenai kesahihan hadits tersebut. Dalam hadits tersebut diterangkan dengan jelas bahwa penyakit tersebut sembuh dengan dibacakan Al-Fatihah.”
“Al-Fatihah banyak mengandung rahasia dan hikmah yang sangat tinggi. Di dalamnya terkandung penjelasan tentang tauhid, penyerahan diri kepada Allah, pujian kepada Allah, nama-nama Allah yang baik dan dapat Mukjizat Al-Fatihah mendatangkan kebaikan, yang salah satunya adalah kesembuhan. Inti persoalannya memang bukan semata-mata sebagai obat, tetapi bergantung pada tingkat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah karena Dialah yang menyembuhkan,” demikian tulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

BERSAMBUNG…
WASSALAM.
USTADZ MUHAMMAD BUDIONO AL AMIN
HP. 085296189700

SHALAWAT MIFTAHUL RIZQI


Zainal Riyadi
asza84@gmail.com

Bismillaahirrohmaanirrohim. Assalamu’alaikum warohmatullaahi wabarokatuh

Pada segala puji syukur kehadirat Allah swt yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, izinkanlah saya berbagi amalan shalawat ini kepada saudara-saudaraku di KWA, yang insya Allah berfaedah untuk keberkahan dalam menarik rizki, mendapatkan rahmat dari Allah swt. Amien.

Bismillaahirrohmaanirrohim, Alloohumma yaa kariim yaa wahhab yaa dzat-thouli yaa Alloh, Sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa Muhammadin adada kholqika, Wa ridhoo-a nafsika, wa zinata arsyika, wa midada kalimaatika, Alloohumma yaa ghoniyyu yaa hamiid yaa mubdi’u yaa mu’iid yaa rohiimu yaa waduud yaa fa’alu limaa yuriid aghninii bihalaalika an-haroomik, wabi fadhlika amman siwaak, Washollalloohu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washohbihii wasallim adada maa-fii ilmillaahi sholaatan daa-imatan bidawaami mulkillaahi, walhamdu lillaahi robbil aalamiin.

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, yang maha mulia,yang maha pemberi dan yang maha berkuasa, Wahai Allah, limpahkanlah (berikan) rahmat takzim, salam sejahtera (shalawat dan salam) serta keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw sebanyak hitungan hambaMu, dan sebanyak keridhoanMu, dan seberat ArasyMu serta sejumlah kalimat-kalimatMu, Ya Allah, yang maha kaya dan maha terpuji, yang maha menakdirkan dan yang maha mengembalikan, yang maha kasihan dan maha kasih sayang, berilah aku kekayaan harta yang engkau halalkan bukan yang engkau haramkan, berilah aku kelebihan dari yang lain dengan berkah kurniaMu, Dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kapada junjungan kami Nabi Muhammad saw,keluarga dan sahabatnya menurut hitungan apa-apa yang ada dalam pengetahuan Allah swt. Shalawat yang berkesinambungan dengan kesinambungannya dari kerajaan Allah swt. Segala puji bagi Allah,Tuhan semesta alam

Manfaat dan Faedah Shalawat Miftahul Rizqi

1.Memperoleh rezeki, keberkahan dan keberuntungan yang luar biasanya.

2.Menghilangkan segala macam kesulitan hidup dan kefakiran.

3.Mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.

4.Mendatangkan rezeki yang begitu luasnya dari segala penjuru dengan kemurahan Allah swt

Silahkan dibaca setiap sehabis sholat 11 kali atau 41 kali dan pada malam jumat 100 kali, Insya Allah berkat syafaat Rosulullah saw hidup akan lebih sejahtera dan selalu tercukupi.

Jangan lupa bertawasul terlebih dahulu:

1.Ilahi anta maqsudi wa-ridhoka matlubi atini mahabbataka wa makrifataka, Laa haula wala quwwata illa billahil aliyil azhiim. Al-Faatihah

2.Biniyati liridho lillahi ta’alla wa’rohmatihi,wa’taufikihi,wa’hidayatihi,wa’nurri subhaanahu wata’alla wabi syafa’ati Nabiyyi Muhammadin SAW Al-Faatihah

3.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Nabiyyil musthofaa Muhammadin shallallaahu alaihi wasallam Al-Faatihah

4.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Nabiyulloh Khidir Alayhi salam Al-Faatihah

5.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Syekh Muhyiddin Abdul Qodir Al-Jaylani RA. Al-Faatihah

6.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Syeikh Abu Hasan Asy-Syadzili RA. Al-Faatihah
7.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Pengijazah Shalawat Miftahul Rizqi Al-Faatihah

Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-3


“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Assalamu’ alaikum Wr. Wb.

Salam pamuji rahayu katur dulur-dulur semuanya

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dulur-dulur aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan saya menghaturkan terima kepada para pini sesepuh atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.
Monggo kita lanjutkan belajarnya tentang Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-3

Keadaan tubuh kadang semakin berat dirasa … getaran jiwa semakin kuat dan … emosi jiwa semakin tidak bisa dibendung, rasanya ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya untuk mengungkapkan rasa kerinduan yang dalam kepada Allah …

Saat itulah kita pasrahkan seluruh jiwa raga kita dengan ikhlash … sehingga Allah akan berkehendak membimbing sholat … membimbing ruku’ dan membimbing hati kita untuk bersabar … ( lihat surat Azzumar 22-23)

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Allah (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.”

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Alqur’an yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah, itulah petunjuk Allah …

Sebelum saya lanjutkan pada bab-bab berikutnya … se-baiknya semua pembaca mengulangi sekali lagi membaca artikel saya tentang bab syariat, bab etika Islam, dan hakikat manusia … karena disanalah dasar-dasar hukum yang saya tulis untuk bekal menuju kehadhirat Allah Swt.

Dan kali ini saya menepati janji saya untuk mengungkapkan praktek dalam tazkiyyatunnafs (pembersihan jiwa). sebab pada intinya “JIWA” lah yang menjadi penyebab kerusakan manusia … , dan pada jiwa pula manusia menjadi tinggi derajadnya disisi Allah … sedang kebersihan jiwa hanya bisa ditempuh dengan jalan mengingat Allah ( Dzikrullah ) secara terus menerus … serta … berusaha keras menghadap untuk berbakti kepada Allah kemudian berpaling dari kemauan syahwat itulah yang membersihkan dan menjernihkan hati.

Secara luas, alqur’an menggambarkan sebagai fokus dari apa yang membuat seorang manusia menjadi manusiawi, pusat dari kepribadian manusia. Dan karena manusia terikat erat dengan Allah, pusat ini merupakan tempat dimana mereka bertemu Tuhan. Pertemuan ini merupakan dimensi kognitif dan juga dimensi moral.

Karena hati merupakan pusat sejati dari seorang manusia. Tuhan menaruh perhatian khusus padanya dan kurang begitu memperhatikan amalan-amalan aktual yang dilakukan orang-orang “Tidak ada celanya jika kamu berbuat salah, kecuali jika hatimu menyengaja” (Qs 33:5)

“Tuhan tidak akan menghukummu karena sumpah yang tidak disengaja, akan tetapi Tuhan akan menghukummu karena sumpah yang disengaja oleh hatimu . Dan Tuhan maha pengampun lagi maha penyantun ( Qs 2:225)

Dan sebuah Hadist menyatakan bahwa ” Allah tidak melihat badanmu atau bentukmu ,melainkan kedalam hatimu ”

Karena hati adalah tempat yang dilihat Tuhan, ia merupakan kunci menuju kemunafikan, watak yang paling buruk dalam pandangan muslim. ” Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu (Qs 33:51)

Hati adalah tempat dimana Tuhan mengungkapkan diri-Nya sendiri kepada manusia . Kehadiran-Nya terasa didalam hati, dan wahyu diturunkan kedalam hati para Nabi .

” (Jibril ) menurunkan wahyu kedalam hati nurani mu dengan izin Tuhanmu , membenarkan wahyu sebelumnya , ………( Qs 2:97)

Selanjutnya persoalan hati akan saya bahas secara khusus pada kesempatan yang akan datang … insya Allah. Selamat mencoba ……
“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua).

Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah . Wassalamu alaikum wr. Wb.

Ki Ageng JJ

KWA PEKALONGAN


Assalamu alaikum wr wb
ki wongalus,ki bengawan chandu dan bolo wongalus semua.salam damai sejahtera selalu.smoga tetap dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.
mencermati terbentuknya KWA-KWA di tiap daerah yg sudah terbentuk tali silaturrohim dan pembentukan cabang2 KWA,maka kami warga KWA yang ada di Pekalongan berencana untuk mengadakan acara kumpul2 bareng.dan dari kumpul~kumpul ini siapa tahu dapat terbentuk cabang KWA Pekalongan yg mudah~mudahan bisa memiliki agenda kegiatan yg bermanfaat untuk kemaslahatan umat,seperti halnya KWA jakarta,semarang dan lain2nya.
untuk warga KWA Pekalongan dan sekitarnya silahkan menghubungi Abah Hikam di nomor 0858 7846 2009 untuk membicarakan rencana demi suksesnya acara kumpul2 dan jagongan bareng agar saling mengenal satu sama lain.
Demikian tulisan singkat ini saya buat untuk mewakili dan meneruskan keinginan para bolowongalus se karesidenan Pekalongan.
mohon maaf bila ada salah kata
wassalamu alaikum wr.wb
Prayoga.
085727874444

*** UNDANGAN TERBUKA KWA SUMSEL DAN SEKITARNYA ***


ario.muhammad@yahoo.co.id

Assalamu’alaikum wr,wb….Alhamdulillah Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas semua rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan kepada kami team panitia KWA Sumsel dan sekitarnya untuk membentuk kepanitiaan secara resmi dan terbuka.

Niat dan tujuan pertemuan malam minggu [ 15/01/2011 ]:
Hanya untuk menjalin silaturahmi dan bertatap muka,untuk pengijazahan maaf belum dapat kami laksanakan.

Maaf sebesar-besarnya untuk sesepuh anggota KWA sumsel dan sekitarnya yang belum dapat hadir semalam, karena kami dadakan membentuk team panitia dikarenakan banyak sebagian anggota menanyakan kapan kita kumpul ni?, jadi dari situlah ada inisiatif dari mas Rio untuk hadir di kediaman/mess yang ditempatinya, beberapa hari lalu mas wage mendapat wangsit Aji Sukma Kembar,maksud dari arti Aji Sukma Kembar bukanlah suatu amalan yang harus dibaca, tapi maksud artinya:
Hati,pikiran,pendapat harus sama sejalan setujuan jadi untuk masa depan kwa sumsel dan sekitarnya tambah maju dan sukses menambah saudara wawasan untuk kesosialan masyarakat.

Inti dari pertemuan sudah klop dibahas secara resmi kami team panitia yang hadir semalam, untuk itu kami dari team panitia membuka menyebarkan undangan resmi terbuka umum untuk sesepuh dan anggota KWA Sumsel dan sekitarnya agar dapat hadir menghadiri Membentuk Kepengurusan Kwa Sumsel Dan Sekitarnya, Tapi Kalau Diantara Sesepuh dan Anggota Belum Dapat Hadir Juga Untuk Pertemuan Dimohonkan Diharapkan Untuk Ikhlas serta Mendoakan Sesepuh dan Ketua Yang Resmi Ditunjuk Oleh Anggota-Anggota Yang Lain, Jadi Tidak Ada Rasa Cemburu Sosial Sesama Anggota, Untuk Visi Dan Misinya Kita Tentukan Dipertemuan Nanti.

Untuk itu kami team panitia mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, jika ada saran atau usulan kami terima dengan senang hati karena acara ini untuk kita bersama dan masyarakat. amiin.

Maksud dan tujuan memilih sesepuh dan ketua : Sebagai Penyambung Lidah aspirasi anggota serta mewakili keanggotaan KWA Sumsel dan sekitarnya untuk duduk bersama dengan dewan-dewan Sesepuh KWA lainnya untuk menjalin silaturahmi persauduluran. Dan untuk kwa pusat sekitarnya kami mohon doanya, serta kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dengan adanya kwa ini, salam hormat, salam ta’dzim, salam salim, salam asah asih asuh, salam persauduluran,,

Untuk saudara2 yang datang semalem mohon maaf karna fotho2 nya belum dapat di tampilkan…

ANGGOTA KWA / TEAM PANITIA YANG HADIR MALAM MINGGU [ 15/ 01/2011 ] :
Pangeran Sukemilung, 085268468720
Ki. Johan, 085273767377
Mas.Rio, 082175775695
Kertapati/RSA, 081367781118
Aa Yan, 07117954457
Ki.Pamungkas, 081367435656
Pangeran Pengasih, 081278006539
Hengki Duanche, 085268850879
Mas.Wage, 081271521983
Wongwongan, 081275775792
Datok Rao Bamato Ijo,081373225831

MOTTO : WAHANA SILATURAHIM, BELAJAR DAN MENGAJAR.

Tempat pertemuan di kediaman Datok Rao Bamato Ijo :
Jln:Swadaya No.2615.Rt.45/13. Lr.Lebak Harapan 1 Kel.Srijaya. Kec.Alang-Alang Lebar Pakjo. Palembang

HARI : MINGGU / AHAD
TANGGAL : 06.02.2011.
WAKTU PELAKSANAAN : BA”DA DZUHUR S / D SELESAI

HORMAT KAMI,
TEAM PANITIA PELAKSANA
KWA SUMSEL & ANDALAS

ASMA KAROMAH DZIKIR MULTIFUNGSI


Salam hormat dan takzim kepada ki wongalus dan para sesepuh pinisepuh serta para santri kwa, ijinkan saya membagi ilmu pengetahuan asma karomah dzikir, ilmu ini ijazahan dari guru saya “ Ki Sewu Brojo”.

Wiridkan amalan ini:

1. Syahadat 3x, Sholawat 3x > tiap habis sholat subuh dan maghrib
2. Istighfar 21x, Ya Allah 21x > dalam sehari

Tawasul kepada : Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasidin Abu Bakar – Umar – Usman – Ali r.a, Malaikat Muqorrobin, Syekh Abil Hasan As-Syadziliy r.a, Syekh Abdur Qodir Jailani Al-Baghdadiy r.a, Syekh Ahmad Ali Al-Bunni r.a, Sunan Kalijogo, Man Ajazani

1. Agar wajah Anda selalu Awet muda dan untuk pengasihan, bacalah ayat ini : “BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM, IZQOLA YUSUFU LI-ABIIHI YAA ABATI INNI ROAYTU AHADA ‘ASARO KAUKABAW-WASAMSA WAL QOMARA RA-AYTUHUM LIISAAJIDIN”.

Dibaca 3x setiap habis sholat subuh dan maghrib tiupkan ketangan anda lalu usapkan keraut wajah anda secara merata. Untuk pengasihan baca 125x sebut nama orang yang dituju si….bin…agar mencintaiku ya Allah

2. Pagar badan & pagar rumah, bacalah : “YA ALLAH YA KARIM YA RAHMAN YA RAHIM YA QOWIYYU YA MATIN” > 11x habis sholat fardhu. Untuk menggunakan pagar rumah baca 11x dengan menahan nafas sambil mengepal batu kemudian tiup ke batu tsb, batu tsb ditaruh di tempat rumah yang hendak dipagar.
3. Pukulan jarak jauh untuk menghadapi musuh dari jarah jauh, bacalah : “YA ALLAH YA JABBAARU YA QOHHAARU YA QORIIBU YA MUJIIBU”. Dibaca 111x dengan menahan nafas dan membayangkan musuh yang kita hadapi seperti kita memukul atau menjatuhkan lawan.
4. Untuk Menarik rezeki ke seluruh penjuru, bacalah : “YA ZALIILU YA KARIM” > 11x habis sholat fardhu
5. Supaya dagangannya laris, bacalah : “YA WADUD YA RAZAQ YA WASI”. > 11x habis sholat fardhu, kemudian baca “YA LATHIF” > 11x tahan nafas lalu tiupkan ke seluruh dagangan.
6. Selamat dari segala menakutkan , bacalah : “INNA ANNA AMMANA”. > 3x
7. Do’a bepergian agar selamat dalam perjalanan, bacalah : “BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM, SUBHAANALLAZI SAKHOLANA HADZA WAMAKUNNA LAHU MUQRINIIN”. Dibaca 3x setiap akan bepergian
8. Mendatangkan kekasih lewat jarak jauh/telepati, bacalah “BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM, ALLAA TA’LUU ‘ALAYYA WA’TUUNII MUSLIMIIN”. Dibaca 3x/7x dengan membayangkan wajah yang akan kita tuju.
9. Pukulan agar menjadi berat/Brojomusti, bacala : “WA IDZA BATHOSTUM BATHOSTUM JABBARIN”. Dibaca 3x lalu tiupkan dikepalan tangan. Cara menggunakan pukulkan kearah musuh, insyaallah musuh akan pingsan terkena hantaman kita.
10. Memberi kepekaan indra ke-enam pada hal yang ghaib, dibaca habis sholat fardhu “YUSABBIKHU LAHUMAA FISSAMAAWATI WA MAA FIL ARDHI LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAIN-IN QODIR”. > 111x. InsyaAllah ilmu yang anda miliki akan tambah sempurna, dapat diganti dengan dzikir “YA BATHIN” sekut-kuatnya.
11. InsyaAllah dapat menolak serangan santet, teluh, sihir dan lainnya kepada anda. Dan masih banyak lagi khasiat yang tidak perlu saya sebutkan di sini, insyaAllah akan terasa dengan sendirinya.

Demikianlah amalan asma karomah dzikir, bila di amalkan tentunya akan bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah sembari mengharap limpahan barokah rahmat dan nikmatnya.

Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf lahir bathin apabila ada kesalahan penuliasan teks tersebut diatas mohon diralat.

By sudadi
sudadijawi@yahoo.com

ILMU KHODAM JIN MAIMUN


Dwi Saryanto
brjdento43@gmail.com

Assalamu’alaikum warohmatullah wabarokatuh. mohon maaf bagi sedulur dan para pinisepuh. Ijinkan saya berbagi sedikit amalan yang saya punya mudah mudahan bisa bermanfaat bagi sedulur semua. Ilmu ini adalah ilmu khodam jin maimun yg mana banyak dimaharkan tanpa ada rasa toleransi sedikitpun. Maka dari itu saya jadi terpanggil untuk membeberkan sedikit pengetahuan saya. Siapa tau bisa bermanfaat. Bagi sedulur semua.

Mantranya:

ANNUKHIN ANUKHIN SYANSYANUUKHIN SYANSYANUUKHIN NUUKHIN NUUKHIN AJIB YAA MAIMUUNU ABAA NUUKHIN WAF’AL KADZA (sebutkan tujuan memanggilnya)

Puasanya:
3 hari, dengan hari yang ketemu 40 hitungan jawa. Dan tidak boleh makan yang bernyawa atau bilaruh harus ada kamar khusus .tempat bersih ,suci,sunyi dan gelap. Kalau bisa didalam gua lebih bagus lagi sebelum puasa mandi dengan bunga setaman dicampur minya zafaron 3 gram. Amalannya dibaca 1000 kali tiap habis sholat fardhu, dan malam 1000 kali juga. Dengan bakar menyan madu.
Khodam ini tidak mau diperintah yang jelek. Kadang kala dia membantu hajat kita setelah kita panggil biarpun dia tidak menampakkan diri. Ingat jagalah kebersihan hati sebelum ritual agar berhasil dalam ritual. Ilmu khodam ini tidak membuat gila, karena khodam ini jenis pendamping yang setia pada majikannya.

Ciri cirinya gagah,wibawa,kedatangannya menyejukkan dan aroma harum yang menyebar kerungangan dan wajahnya ganteng. Cukup sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan. Akhir kata wassalamu’alaikum wr wb. @@@

MENELUSURI KEASLIAN MANI GAJAH


rajaryzal kelayang
rajaryzalkelayang@gmail.com

MUSTIKA MANI GAJAH/MANI GAJAH (menelusuri keaslian mani gajah pedalaman sumatra)

bismillahirrahmannirrahim berkat penghuluku nabi MUHHAMMAD serta berkat keramat si Pahit lidah,dengan maksud hanya untuk meluruskan warisan nenek moyang serta keunikan bangsa kita indonesia yang kebetulan saya dari lahir sampai setua ini slalu ber akrab ria dengan benda atau ilmu yang di namakn oleh orang MANI GAJAH ini.
selain dari pada itu saya agak merasa miris sebab ilmu dan benda mani gajah ini sekarang di luaran sudah sangat menyalahi dari benda yang sebenarnya,biasanya di adat suku melayu sumatra setiap pemudanya mulai merantau/berdagang ke kota kota besar maka keluarganya pasti menitipkan benda ini sebagai piandel/syarat hidup bekerja keras dalam mencari kesuccessan di rantau,begitu juga dengan saya.
mani gajah/geliga gajah ini sebenarnya bukanlah perkara mudah mendapatkan dan membuatnya ada banyak ritual imbauan untuk membuat mani gajah tersebut berdaya ampuh/mangkus tidak pernah gagal saat di gunakan,bahkan di daerah sumatera selatan ada satu jenis ilmu pelet (raja gile,atau jika di riau si palit gile)yang sangat di takuti oleh masyarakat yang medianya menggunakan mani gajah/geliga gajah ini.
mani gajah yang sebenarnya itu bukanlah sperma dari gajah yang selama ini terukir dalam pikiran banyak orang,oleh sebab inilah banyak sekali mani gajah yg di rawat oleh orang2 sekarang tidak lagi ada khasiat apapun karna memang sperma gajah tidak memiliki daya ghaib apapun selain hanya untuk obat kencing manis dan stroke.
mani gajah yang di wariskan oleh nenek moyang tadi adalah batu sebesar biji beras yang ada di kening gajah jantan tunggal(gajah jantan yg belum kawin) kalau orang pedalaman menyebutnya dengan GELIGA GAJAH/MUSTIKA MANI GAJAH.nah dengan mengambil mustika gajah tersebut (caranya sprti ilmu memasang/menanggalkan susuk) lalu benda tersebut di imbauan/di ritualkan dulu selama 33 hari kalau yg mantap jika yang standar cukup 3 mlm saja.baiklah saya akan beberkan tata cara serta mantra asli pemanggil keramat mani gajah ini.tata cara beserta mantra aslinya saya dapatkan dari nenek saya yang memang ilmu jenis ini hanya di ajarkan pada keluarga turun temurun saja,agar warisan ini tidak punah di makan matinya usia dan juga agar kebenaran mani gajah dapat di rasakan oleh saudara2 saya sebangsa dan setanah air dalam berbisnis dan mencari jodoh maka saya rasa ada manfaatnya jika saya hanturkan pada yang memerlukannya. ini cara lengkapnya:

-carilah kumpulan gajah liar(gajah yg hidupnya masih liar dihutan) di daerah sumatra masih lumayan gampang di temukan,carilah yg bergerombolan sekitar 6 atau 7 gajah,maka gajah yg paling depan berjalannya pastilah gajah tunggal(ciri2 gajah tunggal selalu di kejar2 gajah betina di belakangnya lebih dari 3 ekor)nah jika ketemu:
-siapkanlah dahan/batang pisang yang muda 1 atau 2 batang lalu batang pisang tersebut di bacakanlah KALIMAT PUKAU yg saya ijazahkan kemaren sebanyak 999x lalu ludahi batang pisang tersebut 3 x (ni bagi yg sdh sempurna mengamalkan pukau jenis saya kemaren saja) kalau belum sebaiknya jgn di lakukn bisa2 di injak2 gajahnya..hehe.setelah itu lemparkan batang pisang tadi ke kumpulan gajah agar di makannya (biasanya yg makan duluan pasti gajah tunggal) tunggu sekitar 30 menit maka gajah tersebut akan terlihat lemash dan terduduk,jika sdh terlihat lemah maka gajah lain akan meninggalknnya,datangi gajah tersebut pegang kening gajahnya dengan jempol jari tangan kiri(jgn tangan kanan karna ada racunnya) lalu bacalah kalimat pukau yg sama tetapi dengan nada bernyayi lembut (boleh nada atau irama apa saja,asal jgn irama goyang dombreng) dan setiap ujung kalimat pukau di tambah kalimat (ALLAH HU MUHAMMAD KU) maka tidak begitu lama akan keluar benda kecil dari kening gajah tersebut,tekan yang kuat dan usahakan tdk terjatuh ke tanah karna jika terjatuh maka pasti akan hilang di makan tanah,biasanya si gajah akan segera mati dengan menempelkan keningnya ke tanah.nah setelah ini baru mani gajah/geliga gajah di ritualkan imbauannya di rumah (ini bagi yg belum punya benda mani gajah,bagi yang sdh punya tinggal ikuti saja cara mengimbau/meritualkan/menghidupkan daya mani gajah tersebut.) ini mantra beserta tata cara ritualnya :

-buatlah tungku perapaian(tempat masak orang jaman dulu kalau di kampung2)bisa juga buat sendiri versi kecil saja.
lalu bungkuslah benda geliga gajah tadi dengan daun pisang muda seperti pepes ikan (jika di bandung) sambil di asapi dengan kemenyan putih/serbuk dupa stangi selama 30 menit bacalah imbauan ini (bahasa asli belum pernah di modifikasi siapapun)

bismillahirrahmannirrahim..
ALLAH HU MUHAMMAD KUK
HAI CINUA ELANG RAJAWALI TUGASMU MENGAMBIL JANTUNG HATI
HAI JIN PUTIH JIN KERAMAT JIN PUTIH GELIGE EMBUN TURUN BERTANGGA ANGIN NAIK BERTANGGA EMBUN.
MINTAK HADIR KE DUNIA (boleh bilng minta masuk ke benda tsb)
HAI NENEK NAN BASUSU TUNGGAL YANG KERAMAT DI CANGGAI OMBUN,MINTA HADIR..KE (MANI GAJAH)
HAI SI GULANG NAMA GAJAH,AKU TAU ASAL MU JADI,
KERINGGAT MUHAMMAD YG ENGKAU CURI
AKU MEMAKAI SUMPAH SEMULA JADI
SUMPAH ALLAH SUMPAH NABI
JIKA TAK JADI KAU DI KUTUK ALLAH DI KUTUK NABI
BERKAT ALLAH HU MUHAMMAD KU..AMIN.

-kalimat/imbaun di atas bacalah semampunya di depan mani gajah/geliga gajah yang lagi di asapi dengan asap kemenyan atau dupa stangi,jika setelah selesai hembuskan napas melalui hidung ke bungkusan mani gajah tersebut(bukn di hembus melalui mulut),lakukan tehnik di atas minimal 3 hari maximal 33 hari.
-setelah selesai silahkan di test langsung,cara yg paling aman ngetestnya(tdk menjahati siapapun) poleskan geliga/mani gajah tersebut pada jarum jahit,lalu bengkokkn jarum tersebut jika jarum itu membengkok tidak patah maka mani gajahnya pasti sdh hidup(jarum jahit dasar besinya kan baja,sipat baja jika bengkok akan patah).
-nah jika mani gajah asli ini sdh hidup maka daya peletnya sangatlah nyata ampuhnya,saya pernah test poles/colekkn ke kambing jarak 3 km lalu saya poleskn juga mani gajah tersebut pada pintu rumah saya,dalam waktu 1 jam mampu kambing tersebut mendatangi pintu rumah saya.
-perlu di ingat benda geliga gajah/mani gajah asli ini sangatlah luar biasa untuk menarik pembeli dalam kita berdagang apa saja(mungkin jual kentut aja laku mungkin,,heheh..canda sikit) maka oleh itu sya selalu menganjurkan ilmu2 atau benda dari ijazah saya di gunakn saja untuk kemakmuran ekonomi keluarga (pasti jauh lebih sangat bermanfaat)bahkan saya punya teman seorang pengusaha pabrik rokok cukup terkenal di surabaya yang bapaknya tionghoa yg akrab dengan orang2 pedalaman sumatra memiliki dan mengawali karir bisnisnya dengan media mani gajah asli ini.hanya dalam 5 tahun rokoknya yang tidak bergengsi sama sekali menjadi sangat laris di pasaran(berkat kerja keras nya dan strategi penjualn juga mungkin).
-dan yg terakhir ini sangat perlu di ingat( mani gajah asli itu hanya boleh di bawa pada satu arah maksud saya jika di gunakan untuk pelet/wibawa/pemanis maka kedepannya dia hanya bisa untuk itu saja,dan jika di bawa untuk urusan ekonomi maka dia juga hanya bisa untuk ekonomi saja tdk bisa lagi untuk pelet/pengasihan dll.)
-SEMOGA BERMANFAAT BAGI SAUDARA SAUDARA SAYA PEKERJA KERAS NAMUN BELUM MENEMUKAN KESUCCESSAN.AMIN @@@

TASBIH SAYYIDINA JIBRIL A.S


Pangeran Samikelung
rico_endo@yahoo.com

Telah terdapat suatu riwayat mengenai adanya satu zikir Tasbih yang mustajab untuk siapa yang ingin melihat tempatnya disurga dalam mimpinya, jika dia adalah memang salah satu dari ahlinya. Dia adalah Zikir Tasbihnya Sayyidina Jibril A.S. Yang meriwayatkannya adalah As-Sayyid Al-Ajal Ali bin Thawus R.a, dan beliau mendapatkannya dari Abi Zahariah R.a. Dia menceritakan tentang apa yang dialaminya. Dia berkata ,” Pada suatu malam kami pernah melaksanakan sholat isya’ di masjid Baitul Maqdis, setelah itu kami duduk-duduk dengan bersandar kesebuah tiang dimasjid itu. Kemudian khadim pengurus masjid itu mulai menutup pintu-pintu dan jendela masjid dan menguncinya. Kami dibiarkannya saja, tidak diusirnya sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya saat mengunci masjid. Maka masjid harus dikosongkan terlebih dahulu agar tidak ada yang terkurung disitu.
Akhirnya kami pun tertidur disitu. Dan kami terbangun oleh suatu suara asing. Yang akhirnya kami ketahui berasal dari suara sayap-sayapnya para malaikat yang telah memenuhi masjid itu. Diantara mereka ada yang sangat dekat dengan kami. Dilihatnya bahwa kami jadi terbangun. Maka dia berkata kepada kami,” Apakah engkau manusia ?” kami jawab ,” Betul.” Kemudian kami beritahu alasan-alasan kenapa kami sampai berada dan tertidur disitu. Malaikat itu berkata lagi, “ Untukmu hal itu tidaklah menjadi suatu kesalahan bagimu.”
Kemudian kami mendengar malaikat yang berada disebelah kanan kami mengucapkan tasbih (seperti diatas). Setelah itu yang disebelah kiri kami juga mengucapkan ucapan yang sama. Maka kami memberanikan diri dan bertanya kepada malaikat yang berada didekat kami itu.” Demi Yang memberi kalian kekuatan beribadah , siapakah yang mengucapkan tasbih yang berada disebelah kanan kami ?” Malaikat itu berkata,” Dia adalah Jibril.” Kemudian kami bertanya lagi siapa pula yang berada disebelah kiri kami. Dijawabnya,” Dia adalah Mikail.”
Maka kami bertanya lagi padanya,” Demi yang memberi kalian kekuatan beribadah, apakah yang akan diperoleh bagi seseorang yang mengucapkan seperti yang kalian ucapkan itu ?”
Maka malaikat itu menjawab ,” Barangsiapa mengucapkan seperti apa yang telah kami ucapkan itu setiap hari satu kali dan itu dilakukannya selama satu tahun, maka dia tidak akan mati sehingga dia melihat terlebih dahulu tempat yang telah disediakan untuknya di surga.”
Ini redaksi Tasbih yang dimaksud :

• بسم الله الر حمن الرحيم
• سبحان الدائم القائم,سبحان الواحد الاحد,
• سبحان الفرد الصمد,سبحان الحي القيوم,
• سبحان الحي الذي لا يموت,سبحان الله وبحمده,
• سبحان الملك القدوس,سبحان رب الملا ئكة والروح,
• سبحان العلي الاعلى,سبحانه وتعالى

• Subhaanad-daa-imil Qoo-im.Subhaanal wahidil ahad.
• Subhaanal fardhish-shomad.Subhaanal Hayyil Qoyyum.
• Subhaana Hayyil ladzii laa yamuutu.Subhaanallahi wa bihamdihi.
• Subhaanal Malikil Quddus. Subhaana Robbil Malaa-ikati war-ruuh.
• Subhaanal ‘Aliyyil a’laa. Subhaanahu wa ta’alaa.

Maknanya :
• Maha suci Engkau yang Maha Melanggengkan/Mengabadikan yang Berdiri Sendiri,
• Maha Suci Engkau Yang Maha Esa, Maha Suci Engkau Yang Tunggal yang menjadi tempat memohon, Maha Suci Engkau Yang Hidup dan Berdiri Sendiri,
• Maha Suci Engkau Yang Hidup dan Tidak akan Pernah Mati, Maha Suci Engkau Ya Allah dan Segala Puji Bagi-MU
• Maha Suci Engkau Yang Merajai dan Yang Maha Suci, Maha Suci Engkau yang menjadi Tuhannya para Malikat dan Ruh,
• Maha Suci sang Maha Tinggi yang Luhur, Maha Suci Allah yang Maha Luhur dan Agung.”
Syaikh Abi Zahariah melanjutkan ceritanya,” Ketika pagi harinya timbullah satu pikiran dibenak kami, mungkin saja umur kami yang tertinggal sudah tidak mencukupi masa satu tahun. Mengingat hal itu maka kami ambil satu keputusan untuk tetap saja duduk disitu dan membacanya sebanyak 360 x yaitu sebanyak bilangan hari-hari dalam setahun. Setelah dia dapat kami selesaikan, malam berikutnya diperlihatkan Allah Ta’Ala kepada kami tempat kami disurga. Benarlah apa yang telah dikatakan oleh malaikat tersebut.
Begitu pula Syaikh Al-Juaini R.A, beliau mengatakan ,” Pada saat kami pergi untuk menunaikan ibadah Haji, kami bertemu dengan Ar-Rabii dan kami ceritakan tentang riwayat itu padanya. Kemudian pada musim haji tahun berikutnya kami berjumpa lagi. Dan dia berkata pada kami,” Saya sangat berterima kasih kepadamu atas riwayat yang telah engkau ceritakan kepada saya, dan semoga Allah membalasnya untukmu dengan segala kebaikan. Saya telah mengucapkan apa yang engkau suruhkan kepada saya itu dan telah saya lihat tempat untuk saya disurga.”
Dan banyak lagi dari para As-Sholihin yang mendengar riwayat tersebut, mereka telah mencoba dan mendapatkan hasilnya seperti yang dikatakan Syaikh Abi Zaharia R.A.

TASBIH MALAIKAT LANGIT
Barangsiapa bertasbih dengannya maka dia tak dapat dikalahkan oleh segala makhluk

بسم الله الر حمن الرحيم
Subhaanal ‘aliyyul a’laa, subhaanahu wa ta’alaa wal ‘aliyyu wal ‘aliyy, Al-Qoohirul Ghoolib.
سبحان العلي الاعلى,سبحانه وتعالى والعلي ولعالي,القاهر الغالب
“ Maha suci yang Maha Tinggi Yang Tertinggi, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi, dan Dialah yang Maha Tinggi yang Tertinggi , Penakluk yang Menang “

Sehubungan dengan keterangan mengenai zikir tersebut, Syaikh Ibnu ‘Athiyah mengatakan pula apa yang telah disampaikan oleh Abdurrahman bin Qarath,yaitu bahwa Rasulullah SAW pada malam dimana beliau di isra’kan, disitu beliau mendengar suara di semua langit yang tinggi mengucapkan tasbih dengan kalimah tersebut.
Catatan :
Guru kami Al-Habib Muhammad bin Ali Syihab menerangkan tentang fadhilah Tasbih tersebut yaitu barangsiapa merutinkan bertasbih dengannya setiap hari setiap habis sholat sebanyak bilangan kalimahnya yaitu 12 kali atau diamalkan selama 40 hari setiap hari diucapkan sebanyak bilangan hurufnya yaitu 50 kali, tanpa ada hari yang terlewat selama 40 hari itu. Maka dia akan mendapat suatu kedudukan yang tinggi dikalangan masyarakat yang ada dibumi dan langit dan tidak ada yang dapat mengalahkannya.

=== Tamat Syarah Al-Adzkar wal Ismullah Al-A’dhom ===

KAWIN BATIN MANUNGSA


KI CIPTO HUSODO
purboleksonojati@yahoo.co.id

Ass.nyuwun sewu kepareng Ki Cipto Husodo matur dateng poro pinisepuh blog wong alus mugio maringi tempat dateng kulo ingkang taseh latihan dadi wong Apia bade nandur winih engkang sae. Kulo ijazahaken kawin batin manungso dateng poro bolo wong alus dengan iklas dan sampurno . email kulo purboleksono jati@yahoo.co.id

KAWIN BATIN MANUNGSA

Hayyun birabillahi urip tan kena ing pati.

Makamna Allah,Muhamad rasullah ing ati sulbi terus ing naktu goib

Utamane kawin batin iku opo?badan kalawan nyawa

Opo patuhune ? hidayatullah

Opo mas kawine ? Rosullah lan sopo waline ? irodatullah Lan sopo sing ngawinake ? wujud hak opo gawene ? bumi langit sakersane

Tatacaranya : di baca tiap malam lebih baik jam 12 malam ke atas .sy mohon apabila mngamalkanya mohon menjaga ucapan jangan bicara yang kotor baik melihat kejahatan jangan disepatani karena ucapanya sabdo dadi.kalau Belum Siap jangan mengamalkan doa ini.@@@

PENGALAMAN AMALKAN ILMU DRI KWA


Andik Prasetyo
pandik72@yahoo.co.id

Ass..wr,wb..?salam takzim,smuanya tuk poro sedulur KWA Disni,tuk wong alus,trimakasih bnyk sbelumnya.disini,sy akn berbagi pengalaman sdkit sewaktu amalkn ilmu dri KWA ini,? 2 bln yg lalu,sy trbelit hutang ke rentenir lumayan besar.smntra gaji bulanan ga ckup tuk byr cicilanx,krn tuk swa kntrakan rmh,byr cicilan mtor dn pegangan mkn dn rokok sehari hri.selain itu,uangku dipjm tmn2 bnyk yg gak kmbali,.prnah suatu pgi sepulang krj mlm,ad tlpn 4 org scra bersamaan pda menagih htg2nya kpdku stu persatu,dn meminta sgra melunasix,?
termasuk dealer mtor jg dtg ke rmh,tuk mengambil mtor yg sdh 3 bln nunggak.dn televisi jg di ambilx.Dlm htiku ke mna cri uang 11 jta dlm wktu sekejap,lalu sy berinisiatif main judi dadu,agr menang,trnyata hsilx malah kalah besar.lengkap sdh penderitaanku dikala itu,mna tunanganku sdh meninggalkn sy,krn bnyk htg2 ku.
Dlm htiku brkta,gmn ya carax cri uang cpt ini,agr bsa lunas semua htg2 ku dlm sekejap,.?

mau merampok bank,ketahuan bsa msuk penjara dn bsa malu nti keluargaku semua,akirx gak jdi lah merampok bank,mau pjm uang ke tmn,tmn2 ku jg ga pnya.,mau pjm uang di kntor htgku blm lunas di situ,.mna slh stu rentenir mengancam2 akn dtg krmhku dgn membuatku malu ke tetangga2 di sekitarku jk blm lunas.

Lalu sy sholat isya dn berdoa kpd Allloh,smbil menangis,..dn mhn ampun ats dosa2 ku di masa lalu,dn agr dberi ptnjuk jln keluar dr permasalahanku itu.lalu sy amalkan amalan doa “PERBENDAHARAAN LANGIT”,doa yg prnh di posting dlu.KU pikir doa ini bgs sekali,krn bendaharax bumi dn langit,aplg nbi muhammad yg diksh doa itu lgsung dr alloh dn dteruskan ke Ali bin abu tolib.kemudian doa itu kubca trus shbis shlat frdhu dn tiap malam mulai jam 12 mlm smp jam 3 pgi setelahx itu tidur,krn kecapekkan duduk bersila.

Selama seminggu berturut turut.stelah itu hbs amalkn itu lalu tidur,sy bermimpi””
Ada org gemuk sekali dn wjhx putih bersih memakai sorban dikepalax,sperti Syech kayaknya.Syech itu merangkul sy terbang ke langit,dn membwa sy ke suatu Goa.dan disitu sy takjub skali,krn bnyk permata2 berkilaun.lalu Syech itu brkta;Ini untukmu,ambillah slh stu dn bwalah plg,??.lalu kuambil stu yg permata berwarna biru kutruh di jariku,.?dn aku brtnya lg>>>Lho pak,jadi gimana dgn hutang2ku,sy hrus sgera melunasix bulan ini,,?

Syech itu mnjwb::Tenanglah,nti akn dtg rejeki untkmu,,??
stelah itu Syech itu menghilang,dn sy terbangun dri tidurku dn tertegun dgn ap yg kumimpikan tdi,..? Hri demi hari trus kulalui,stiap hri trus sy berdoa tiap mlm dgn doa perbendaharaan langit itu,walaupun beberapa rentenir menagih trus,dn calon tunangankupun sdh tdk ad dsampingku lg,smbil aku trus berusaha mncri uang stiap hri.tetepi hatiku sdh agk tenang setelah amalkn doa itu.??
beberapa hari kemudian,kehidupan sy sdh mulai merasakan perubahan,tmn2 yg dulux htg2x susah mbayarx,akirx sdh pada membyar semua,dn bisnnisku jd makelar motor sdh mulai meningkat,..dn Alangakah kaget nya sy ketika itu, Ad org kaya raya yg suka dgn cincin yg kupakei sehari hari dgn kupasang harga 11 jta pas sesuai dgn htgku itu,dn org itu masih mau membelix,katax cincinku bgus sekali,,pdhal cincinku sdah kusang embanx,,tp org itu masih mau saja membelix.,?
kutanyak,smbil terheran heran,..knp kok suka sm cincinku ini,kan bnyk di toko2 yg antik yg jualan lbh bgus2 lg,,?ia menjwb,ktax dia bermimpi di temui olh org brjubah putih,kl mau sukses karirx dn naik pangkat d jabatanx,dn mau tunduk semua bawahan nya,carilah cincin yg di pke olh seorang pemuda di kotamu,dn berapapun harga yg dipasang anak muda itu hrus kau terima,dn tdk blh di twar2 lg.dn ternyata ciri2 yg di sebutkan dlm mimpix itu sma persis dgn ciri2 fisikku,,,dn tryta org itu sdh sekitar 1 bulan lbh mencari cari diriku,,?

padahal kami bertemu tnp sengaja wktu itu setelah hbs sholat jumat,d masjid besar di kota kami.lalu sy pun di ajk org itu kermhx,dn kami prgi ke Bank,setlah ngobrol2 lama drmh nya,,dan di transferlah ke rekeningku itu sebesar 11 jt sesuai dgn htg2ku?di samping itu sy di ksh bisnis orderan bju dn kaos2 partai,,lalu setelah itu,uang itu kupke tuk melunasin semua htg2 ku semuanx,,dn akirx lunas sudah semua htg2ku,dn skrg aku lbh bersemangat lg tuk bkrj kmbali,,
dn akhirx ,tunanganku meminta maaf ats kesalahanx dn mau kembali lg kpdku,,? Demikian,sedikit kisahku..semoga bsa mnjdi bhn wawasan tuk sedulur2 di KWA iini,?sedulur2 yg mempunyai masalah yg sma agr tabah selalu,dan sy mhon maaf,bila ada yg krg berkenan ats tulisan2 sy di ats. salam tuk para sesepuh kwa semua nya dan tmn2 semua nya,,,,Wassalam…wr,wb..??. @@@

SURAT DARI SYEKH MANSYURUDIN


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum.Kepada wongalus para sesepuh dan pembaca yang saya
hormati.Mungkin surat yang saya terima beberapa puluh tahun yang lalu
ditujukan bukan hanya untuk saya secara pribadi mungkin surat tersebut
ditujukan kepada seluruh manusia umat islam pada khususnya.Berawal
rasa senang mengunjungi tempat tempat bersejarah tanpa ada niat
riyadhoh kami bersama beberapa teman mengunjungi sumur batu qur’an yg
lokasinya di cimanuk pandeglang banten.Konon sumur batu qur’an
merupakan tembusan dari sumur zam zam yang berada dimekah.Menurut
penuturan juru kunci yg waktu itu bpk H.ismail dulu sewaktu syeh
mansyur yang suka menjalani kehidupan zuhud sedang menuntut ilmu
dimekah.Walaupun beliau mempunyai hak unt menduduki tahta kerajaan
beliu enggan mencampuri urusan kerajaan beliau meninggalkan kemewahan
duniawi dan menuntut ilmu dimekah.

Pada suatu ketika kerajaan banten
kalah melawan belanda maka salah satu saudara syekh mansyur memanggil
syeh mansyur pulang segera ke banten.Karena waktunya mendesak syeh
mansyur mencebur ke sumur zam zam dan atas kehendak alloh syeh mansyur
muncul di cimanuk pandeglang banten.Tempat munculnya syeh mansur dr
dalam bumi memancarkan semburan air yang tiada henti.Mungkin kalau
sekarang mirip semburan lumpur lapindo.Karena syeh mansur kwatir air
tersebut menggenangi seluruh wilayah daerah tersebut maka ditutlah
pancaran airnya ditutup dg alquran lalu ditindih batu diatasnya.Maka
berkuranglah pancaran air yg keluar dr sumber tadi.Walaupun batu
penyumbat sumber tersebut hanya sebesar meja tamu kecil namun sampai
sekarang belum ada yg berhasil mengitari sampai 7x putaran walaupun
seorang juara renang nasionalpun.Disaat kami ingin membuktikan mampu
dan tidak mengitari sumur batu qur’an 7x.

Ternyata saya hanya mampu
mengitari 3x.Disaat saya mengitari batu tersebut saya melihat benda
sepanjang 30cm sebesar ibu jari berputar2 membentuk pusaran air
kecil.Lalu saya kejar benda tsb.Ternyata tanah yg telah mengeras dan
kering sekeras genteng.Setelah sy amati ternyata ada selembar kertas
yg digulung didalamnya.Setelah saya ambil kertas tsb dr wadahnya
anehnya kertas tsb tidak basah sedikitpun.Kertas tersebut bertulisan
latin ejaan lama begini tulisanya:

UNTUK MENANGKIS SERANGAN NYATA DAN
TIDAK NYATA DUNIA AKHERAT.LALU ADA TULISAN ARAB WALAU ANNA QUR’AANAN SUYYIROT BIHIL JIBAALU AUQUTHIAT BIHIL ARDHU AUKALLAMA BIHIL MAUTAA
BALLILAHIL AMRU JAMII’AN.

tertanda raja banten lalu bertanda tangan
gambar pedang saling menyilang.Tidak ada keterangan lain.Lalu kami
menanyakan benda tersebut apa makna dan maksudnya ke abah othong
nawawi saketi pandeglang waktu itu.Beliau menjawab ini surat dari syeh
maulana mansyur.Maksudnya problem dunia akherat seberat apapun ada
jalan keluarnya kalau kalian mau mempelajarinya.Mulai saat itu saya
mulai belajar alquran scr otodidak dg selalu minta bimbingan
alloh.Alhamdulilah walaupun cuma sedikit hasil yg saya pelajari
bermanfaat bg diri saya khususnya.

Sekaligus saya mau menanggapi
tulisan dr saudaraku @TIANG BUNGKUK YANG BERJUDUL MOHON
DETEKSI.sebelum saya berusaha mendeteksi berdasarkan pemahaman saya yg
dangkal surat al.A’roof ayat 1-3.Coba anda tanyakan kepada teman anda
yg sakit mirip kena sakit gula tanyakan padanya Apakah dulu dia pernah
memakai benda mistis buatan paranormal?Entah buat pagar rumah atau
penglaris atau apa saja.Mungkin bendanya sangat sederhana bisa hanya
sobekan kertas yg seolah sepele atau bungkusan kecil dll.Coba disuruh
mengingat2.Kalau dia menjawab ya sakitnya sulit disembuhkan oleh
medis.Bisa sembuh dg menumbuhkan rasa akan kekuasaan dan kekuatan
alloh yg maha segalanya.

Kalau teman anda menjawab ya insya alloh akan
sy tuliskan dikomentar prosesi terjadinya penyakit seperti itu
sekaligus solusinya berdasarkan apa yg sy pahami dr surat al.A’roof
ayat 1-3.Coba teman anda suruh mengingat2 dengan teliti.Tp kalau
jawabnya tidak saya juga belum tahu solusinya.Semoga bisa menambah
wawasan mohon maaf bila ada tulisan kata yang tidak berkenan. @@@

RITUAL BAJU PENDERAS REJEKI


Aditya Riza Kurniawan
rizafanaa@gmail.com

Assalamualaikum para sedulur KWA yang saya hormati ijinkanlah kali ini saya membeberkan ritual membuat baju menjadi media ampuh untuk menderaskan rejeki. Amalan ini saya sapatkan dari seorang paranormal muda terkenal dari Jakarta. Berikut ini tata cara membuat baju penderas rejeki :

 1. Puasa 1 hari pada hari Kamis. Niat puasanya : “ NAWAITU SHOUMA GHODIN LI QODHO’I HAJATI SUNNATAN LILLAAHI TA’ALA “
 2. Pada malam harinya yaitu malam jum’at dirikan sholat hajat 2 rakaat. baiknya dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir (kira2 jam 2 dinihari).
 3. Setelah selesai sholat malam tersebut, baca Q.S.Al Qadar sebanyak 36X, lalu tiupkan ke air putih.
 4. Kemudian percikan air tersebut pada baju yang akan digunakan sebagai baju penderas rejeki.
 5. Syaratnya baju tersebut masih baru&belum pernah digunakan sekalipun.
  Selama memakai baju tersebut disarankan menjauhi hal2 yang dilarang agama meskipun sepele seperti mengunjing, memfitnah dll. Juga disarankan juga menjaga kesucian hati&tubuh.
  Sebagai catatan mesti baju yang telah dirituali bisa menjadi semacam media mistis penderas rejeki, namun bukan berarti kita harus malas-malasan. Sudah tentu diharuskan bekerja keras sesuai bidangnya masing-masing.
  Baju ini menjadi media pengasihan sebab dengan menggunakan baju ini menjadikan orang menjadi simpatik.
  Demikian amalan yang saya bagi kepada para sedulur KWA, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan&mau mengamalkan dengan sungguh2&serius.

AJI SENGGORO MACAN


Aji Senggoro Macan adalah sesuatu ilmu pengaruh harimau, hingga barangsiapa mempunyai aji ini da menjalani laku da syarat-syaratnya, akan menjadi seseorang yang berpengaruh besar, ditakuti dan diindahkan banyak orang. Mantranya :

“Yaa Jabaruut, Petak gelap sekati.”

Mantra ini amat sederhana dan mudah sekali diingatnya, tapi laku dan syaratnya yang agak berat. Waktu orang hendak menjalankan laku harus dicarinya hari kamis, dengan lebih dahulu dalam sehari itu mandi keramas 3x, yaitu pagi, siang dan sore hari.
Puasa dimulai hari jum’at, berpuasa mutih 7 hari, dan hari ke-7 tidak makan minum tidur sehari semalam.
Dan semenjak menjalankan laku tersebut sehingga genap 49 hari, orang harus merafalkan mantra 72x tiap selesai solat Subuh, 72x tiap selesai solat Zuhur. dan 72x tiap selesai solat Asar. Setelah hatam, setiap makan nasi maka harus menyuap nasi 3 suapan dengan tanpa lauk-pauk dan sayur-mayur lebih dulu, sehabis itu baru boleh mengambil lauk-pauk dan sayur-mayur. Cara makan demikian ini untuk selama-lamanya.
Cara mengunakan baca mantranya 9x, lalu ditiupkan kekedua telapak tangan, terus diusapkan kewajah. Semua org akan takut pd kita karena pemilik ajian tersebut, kelihatan sangat berwibawa dihadapan orang banyak.

Pantangan selama lelaku 49 hari tersebut, tidak boleh kencing berdiri & dilarang banyak bicara/bicara seperlunya saja.

Dari : Ngatimin
Kifli Burung
mistik_sejati@yahoo.co.id

AJIAN KILAT BUANA


singo luedro
mahsun_qoiri@yahoo.co.id

assalaamu’alaikum.wr.wb
slm hormat sy untuk semua sesepuh kwa dan seluruh bolo alus di manapun berada.
Ijinkan sy yg miskin ilmu ini berbagi sedikit amalan sbg sarana penunduk/mempe ngaruhi pikiran orng lain secara jrk jauh.keinginan sy berbagi amalan simpel ini berawal saat bbrp hari lalu di mintai tlng sahabat teman saya yg tggl di daerah rungkut,surabaya. Beliau mengatakan bhw bbrp hr lg hrs pindah dr tmpt kostnya sbb ada saudara tuan rumahnya yg akan menempati kamar trsbt.pdhl beliau sdh terlanjur kerasan tggl di situ. Beliau ingin agar yg punya rumah membatal kan niatnya.agar beliau ttp bs tggl di situ.saat itu juga spontan sy teringat amalan yg prnh sy dpt dr perguruan suryo pitu kudus.yaitu ajian kilat buana yg kaifiatnya sbb:
sholat hajat dua roka’at, stlh salam berdoa sesuai hajat.kemudian baca asmak Allah ”YA ‘AZIS” 100X dgn niat mempengaruhi/menun dukkan target dan fokuskan konsentrasi pd target.
Dan alhamdulillah bsk paginya beliau mengabari saya bahwa beliau br saja di panggil tuan rumahnya dan di minta ttp tggl di situ.
Smg amalan yg sederhana ini dpt memberi manfa’at dan barokah bagi sedulur anggota kwa semua. Aamiin. @@@

Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-2


“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Assalamu’ alaikum Wr. Wb.

Salam pamuji rahayu katur dulur-dulur semuanya

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dulur-dulur aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan saya menghaturkan terima kepada para pini sesepuh atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.
Monggo kita lanjutkan belajarnya tentang Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-2
Membuka Jalur Komunikasi Kepada Allah

Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Muadz bin Jabal tentang bacaan doa yang didawamkan ” Ya Allah , ajarkan aku tentang ingat (dzikir ) kepada Engkau, dan syukur serta ajarkan kekhusyu’an dalam beribadah kepada-Mu”

Wasiat diatas merupakan pintu untuk membuka jalur komunikasi kepada Allah dimana ada hal-hal yang manusia tidak mampu mendialogkan kepada orang lain atau manusia tidak bisa menunjuki jalan yang diinginkan. Seperti yang tercantum dalam do’a Sayyidina Muadz bin Jabal diatas, hanya kepada Allah-lah kita meminta pertolongan dan petunjuk. (Qs 1:5)

Komunikasi adalah melakukan dialog langsung secara lugu dan polos sesuai dengan keadaan hati kita, tidak perlu bergaya-gaya dihadapan Allah apalagi dilagu-lagukan. Cukup diam dengan rasa rendah hati (tawadhu’), dan menjaga kesopanan dihadapan Allah, serta rasakan bahwa Allah sedang berada sangat dekat bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Panggillah Asma-Nya yang baik-baik …. Ya Allah…Ya Allah … Ya Allah berulang -ulang dengan menghadirkan hati serta kerinduan yang dalam. Hal tersebut selalu harus terus Anda lakukan setiap habis melakukan shalat. Kemudian kalau ada kesempatan waktu lakukanlah dialog-dialog dimana saja berada karena Allah ada dimana saja anda berada.

Kalau seandainya tiba-tiba anda menangis ketika berdzikir atau bahkan ketika shalat … hal tersebut tidak perlu dirisaukan karena Alquran telah menjamin dan akan membimbing perjalanan kita … mudah-mudahan anda mendapatkan karunia dari Allah swt. Amin

( Buka surat Maryam ayat 58)

Didalam tafakkur kita sebaiknya tetap berbekal ilmu syariat , bahwa Allah bukan laki-laki juga bukan wanita atau tidak bisa dibayangkan dan disamakan dengan makhluqnya.

Mulailah setiap melakukan dialog dengan didahului membaca :

Bismillahirrahmanirrahim…..
Dua kalimat syahadat

Shalawat kepada Rasulullah

Bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk , maupun berbaring ..(Annisa : 103)

Hubungkan hati kita, perasaan kita , dan coba timbulkan rasa rindu dan cinta kepada Allah. panggil Asman-Nya berulang-ulang (tanpa menghitung-hitung jumlahnya) dengan suara hati yang dalam … lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga terasa ada sambutan yang menyeruak dalam kalbu kita … rasakan kedamaian dan keheningan yang sejuk didada … sebut terus Ya Allah …Ya Allah … Ya Allah … dan kuatkan hati kita tetap berpegang kepada tauhid hanya Allah tujuan kita, hunjamkan sampai kedalam lubuk hati yang dalam … sehingga akan ada bimbingan didalam hati kita untuk selalu ingat Allah … hati kita akan bergerak terus seakan-akan tidak mau diajak untuk berhenti … terkadang ucapan dzikirnya berubah dengan sendirinya … ya Allah …. ya Allah berganti la ilaha illallah ….dan seterusnya …

Tubuh akan semakin ringan dan pasrah … hati menjadi lebih tenang dan terang benderang … rasanya sejuk dan nyaman yang akan mengakibatkan hati menjadi lunak dan mudah terkendali.
Bersambung… Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-3
“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua).

Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah .

Wassalamu alaikum wr. Wb.

Ki Ageng JJ

Merubah Sari Pati Rasa Rokok


hadiana candra
kop_djon@yahoo.co.id
Terimakasih sebelumnya kepada KWA yang memuat artikel yang sederhana ini, amalan ini saya dapat dari anjengan di bogor yaitu untuk merubah rasa rokok menjadi rasa apa yang kita inginkan asal kita yakin dan berkonsentrasi jika sering di latih dapat merubah rasa makanan menjadi rasa yang lain semisal makan tempe menjadi rasa dengan daging, semoga amalan yang ringan ini bisa menjadi pembendaharaan ilmu buat sedulur semua..dan dengan ini saya ikhlaskan/ijazahkan jika sekiranya ada yang berminat mengamalkan.
MERUBAH SARI PATI RASA ROKOK
LIRIDHO ILLAHI ALLAYA AN ARRODA TAKA ROBAN LILL AHI WALAM DOTIHI TA ALLA Alfateha………….
LI RUHI SYAIDINA MUHAMMAD SAW Alfateha…….
SHOLAWAT ARDZIKNI 7X TAHAN NAPAS SETIAP 1X
SURAT AL ALAQ 7X TAHAN NAPAS SETIAP 1X
Keterangan:
Siapkan 1 gelas air putih
Sholat sunah 2 rokaat, setelah sholat isya
setiap membaca sholawat 1x dan al alaq ditiupkan pada air
Diamalkan selama 7 hari tanpa putus
Berdoa “ya allah saya mohon rahmat mu, ya allah saya mohon ridho mu, ya allah saya mohon syafaat dan mujijat dari amalan ini masuk kedalam jiwa raga saya amin..(ditiupkan ke air lalu airnya diminum)
cara menggunakan :
pegang roko yang sudah menyala dengan tangan kanan dan baca sholawat ardzikni 3xtahan napas (pendek kok) tiup ke rokok
lalu baca ” ya allah sejak kaula ngalengitkeun sari rasa rokok ie” (tahan napas lalu tiup ke rokok) , “ya allah sejak kaula ngisi sari rasa roko ie jadi rasa (sebutkan rasa yang di inginkan misal jie sam soe) (tahan napas lalu tiup ke rokok)
semoga bermanfaat. @@@

KEUTAMAAN BERDOA DAN WAKTU YANG MUSTAJAB


Zainal Riyadi
asza84@gmail.com

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh. Kepada saudara-saudaraku di KWA, izinkan saya menyumbangkan sebuah tulisan sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.
BERDOA
Sebagai seorang muslim adalah suatu bagian dari ritual ibadah yang tidak bisa dipisahkan, dimana hal tersebut sebuah pengharapan seorang hamba yang lemah dan kecil dihadapan Tuhannya untuk memohon atas segala sesuatu yang menjadi niat dan kebutuhannya, karena Doa merupakan inti ibadah dan senjata seorang mukmin untuk memohon perlindungan kepada sang Maha kuasa,dimana dalam suatu Hadist.
Do’a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. (HR. Tirmidzi)
Do’a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR. Abu Ya’la).
Namun dari sebagian orang banyak yang menghiraukan waktu-waktu yang sangat mustajab agar doa-doa kita bisa terkabul. Dan waktu-waktu Mustajab itu antara lain :
1.Malam Jum’at dan Hari Jumat.
Imam ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Malam Jum’at dan hari Jum’at mempunyai hak, maka janganlah sia-siakan kemuliaannya, jangan mengurangi ibadah, dekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shaleh, tinggalkan semua yang haram. Karena di dalamnya Allah swt melipatgandakan kebaikan, menghapus kejelekan, dan mengangkat derajat. Hari Jum’at sama dengan malamnya. Jika kamu mampu, hidupkan malam dan siangnya dengan doa dan shalat. Karena di dalamnya Allah mengutus para Malaikat ke langit dunia untuk melipatgandakan kebaikan dan menghapus keburukan, sesungguhnya Allah Maha Luas ampunan-Nya dan Maha Mulia.”
Dalam hadist yang mu’tabar, Imam Ja’far Ash-Shadiq berkata: “Sesungguhnya orang mukmin yang memohon hajatnya kepada Allah, Ia menunda hajat yang dimohonnya hingga hari Jum’at agar ia memperoleh bisa keutamaan yang khusus (dilipatgandakan karena keutamaan hari Jum’at).”
Betapa pentingnya malam jum’at dan siang harinya Allah swt berikan kepada hamba-hambanya yang memohon agar apa yang menjadi Hajat dan kebutuhan bisa tercapai, Dimana dalam suatu Riwayat yang lain dijelaskan.
Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Allah swt memerintahkan kepada Malaikat agar pada setiap malam Jum’at ia menyeru dari bawah Arasy dari awal malam hingga akhir malam: Tidak ada seorang pun hamba mukmin yang berdoa kepada-Ku untuk keperluan akhirat dan dunianya sebelum terbit fajar kecuali Aku mengijabahnya, tidak ada seorang pun mukmin yang bertaubat kepadaKu dari dosa-dosanya sebelum terbit fajar kecuali Aku menerima taubatnya, tidak ada seorang pun mukmin yang sedikit rizkinya lalu ia memohon kepadaKu tambahan rizkinya sebelum terbit fajar kecuali Aku menambah dan meluaskan rizkinya, tidak ada seorang pun hamba mukmin yang sedang sakit lalu ia memohon kepadaKu untuk kesembuhannya sebelum terbit fajar kecuali Aku memberikan kesembuhan, tidak ada seorang hamba mukmin yang sedang kesulitan dan menderita lalu ia memohon kepadaKu agar dihilangkan kesulitannya sebelum terbit fajar kecuali Aku menghilangkannya dan menunjukkan jalannya, tidak ada seorang pun hamba yang sedang di zhalimi lalu ia memohon kepadaKu agar Aku mengambil kezhalimannya sebelum terbit fajar kecuali Aku menolongnya dan mengambil kezhalimannya; Malaikat terus-menerus berseru hingga terbit fajar.” (Mafatihul Jinan, Bab 1,pasal 4, halaman 28-38 )
2.Malam Hari Raya Idul Fitri
3.Malam Hari Raya Idul Adha
4.Malam 10 Muharram
Pada malam 10 Muharram ini sangat mustajab bagi seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah SWT untuk memohon segala Hajatnya karena pada malam ini biasa sebagian orang menyebutnya Hari Raya Anak Yatim, dimana Allah memberikan kepada siapa saja yang berdoa pasti Allah mengabulkannya, apalagi disertai dengan puasa 10 Muharram, dimana dalam suatu Riwayat dijelaskan:
Dari Ibnu Abbas Ra berkata Rasulullah SAW bersabda : ”Sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Asyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu derajat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah SAW yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka.”
Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W : ”Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Asyura daripada hari-hari lain?”. Maka berkata Rasulullah SAW: ”Ya, memang benar, Allah Ta’ala menjadikan langit dan bumi pada hari Asyura, menjadikan laut pada hari Asyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Asyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Asyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Asyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Asyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub As pada hari Asyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Asyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Asyura “
5.Malam Nisfu Syaban
6.Malam Lailatur Qodar
Pada Malam Lailatur Qodar sering dimanfaatkan oleh seluruh umat islam untuk beritikaf dan berdoa kepada Allah SWT, karena pada malam tersebut para malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, dimana dalam Al-qur’an Allah berfirman :
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan. Dan, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (Al-Qadr: 1-5).
Pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar (malam mulia), yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, do’a dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi :
“Barangsiapa mendirikan shalat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. ” (Hadits Muttafaq ‘Alaih).
7.Sepertiga Malam Yang Akhir Sekitar Jam 02.00-03.000
Pada saat-saat inilah dimana umat islam yang taat untuk memohon segala sesuatunya kepada Allah SWT, karena pada sepertiga malam ini Allah SWT turun ke bumi, dimana dalam suatu Hadist dijelaskan :
Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : “Adakah orang yang berdo’a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa- dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya..?” Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). (HR. Ahmad).
Allah SWT berfirman:
“Mereka (para muttaqin) sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir
malam, mereka memohon ampun (kepada Allah).” (QS. Adz-Dzaariyaat: 17-18).
8.Ketika Hendak Berbuka Puasa
Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, melipat gandakan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk diriNya dari amal-amal ibadah lainnya.
Firman Allah dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi :
“Puasa itu untukKu dan Aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum dari pada aroma kesturi.” (Hadits Muttafaq ‘Alaih).
Dalam Hadist diterangkan :
Ada tiga orang yang tidak ditolak do’a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, (2) Seorang penguasa yang adil, (3) Dan do’a orang yang dizalimi (teraniaya). Do’a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah, “Demi keperkasaanKu, Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera.” (HR. Tirmidzi)
9.Antara Adzan dan Iqomat
Dan di antara waktu mustajab ini merupakan suatu saat dimana doa di dengar oleh Allah SWT, dimana di dalam suatu Hadist menerangkan:
“Doa itu tidak ditolak antara adzan dan iqamah, maka berdoalah!” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, shahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan menurut Al-Arnauth dalam Jami’ul Ushul).
Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr Ibnul Ash RA, bahwa ada seorang laki-laki berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya para muadzin itu telah mendahului kita”, maka Rasulullah SAW bersabda: “Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muadzin itu dan jika kamu selesai (menjawab), maka memohonlah, kamu pasti diberi.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Hibban, di-hasan-kan oleh Al-Arnauth dan Al-Albani).
Disaat akan menunggu shalat berjama’ah, Namun sayangnya waktu mustajab ini sering tidak dimanfaatkan sebagian umat Islam yang kurang mengerti sunnah ataupun orang yang kurang menghargai sunnah Rosulullaah.
10.Pada Waktu Khotib Duduk antara Dua Khutbah
Di dalam hadist Muslim dan Abu Dawud dijelaskan:
”Yaitu waktu antara duduknya imam (khatib) sampai selesainya shalat (Jum’at)”. Inilah Riwayat yang paling shahih dalam hal ini.
11.Setiap Selesai Sholat Fardhu
Rasulullah SAW ditanya, “Pada waktu apa do’a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?” Lalu Rasulullah Saw menjawab, “Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam).” (Mashabih As-sunnah).
12.Antara Dzuhur dan Ashar
Waktu pada pertengahan dzuhur dan Ashar dimana pada waktu tersebut menyingsingkan hari, maka sangat baik untuk bermunajat kepada Allah dengan di dahului shalat hajat.
13.Selepas Mengkhatamkan Al-Qur’an
Barang siapa ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah, maka khatamkan Al-Qur’an selama 7 hari, bila bacaan Al-quran anda sudah khatam, bersujudlah memohon apa yang menjadi hajat.

14.Ketika Hujan Turun Terutama Selepas Kemarau Panjang
Perhatikan Firman Allah SWT:
Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. (QS.Asy-syura:28).
Dimana pada saat-saat seperti inilah Allah SWT menurunkan segala Rahmat dan kasih sayangnya untuk seluruh makhluknya di alam ini, sehingga saat mustajabah dalam memohon segala sesuatu kepada Allah.
15.Setelah Melakukan Amal Sholeh
Sikap amal sholeh yaitu membantu terhadap orang lain yang sedang kesulitan dan kesusahan, perhatikan Hadist berikut :
“Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah.” (HR. Ath-Thabrani).
Dan dalam Riwayat yang lain menerangkan :
“Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya.” (HR. Asy-syihaab)
Intinya ialah bila anda ingin ditolong oleh Allah segala permohonannya maka tolonglah orang lain dan jangan kau sia-siakan kesempatan tersebut.
16.Sesudah Bersedekah Kepada Fakir Miskin dan Anak Yatim
Perhatikan Hadist berikut:
Allah Tabaraka wata’ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): “Hai anak Adam, infaklah (nafkahkanlah hartamu), niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu.” (HR. Muslim).
“Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain.” (HR. Ahmad).
Sudah sepantasnya bila anda renungkan, Allah senang kepada orang yang giat bersedekah dan membantu sesama saudaranya yang kekurangan atau tidak mampu, maka Allah pun akan membalasnya dari apa yang dia harapkan.
Itulah semua penjelasan secara ringkas tentang saat-saat yang mustajabah dalam berdoa, dan oleh sebab itu sebagai umat islam yang mukmin lebih banyak berdoa kepada Allah SWT, memohon pertolongan dan perlindungan kepadanya.
“Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha murah hati. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepadaNya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa.” (HR. Al-Hakim).
Mudah-mudahan artikel dari saya bisa bermanfaat kita semua untuk memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa agar doa kita di ijabah oleh Allah SWT. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada segenap saudara-saudaraku di KWA. Wassalamu’alaikum Wr’Wb. @@@

BERBAGI PENGALAMAN SPIRITUAL


Nyuwun Pangapunten dumateng poro sesepuh lan pinisepun KWA ugi Nyuwun pangapunten kalian bolo wong alus menawi tulisan ini kurang berkenan di hati poro sesepuh lan pinisepun KWA ugi bolo wong alus. Dalam Penulisan pengalaman pribadi kami ini tidak ada maksud kami untuk menyobongkan diri atau pamer atau suatu ajakan tapi hanya berbagi pengalaman dan membuat kita saling menghargai perbedaan tentang perjalanan spiritual kita. Ini cerita pengalaman saya yang bisa jadi suri tauladan hidup saya sendiri sampai saat ini. Sewaktu kecil keluarga kami hidup sederhana mungkin bisa dibilang hidup dibawah garis cukup sehingga kami perlu prihatin. Setiap malam minimal jam 11 saya melihat bapak bermeditasi diluar rumah dengan menghadap ke Timur. Pernah suatu Waktu saya bertanya karena ya heran aja dengan sikap bapak yang belum pernah kami mendengar tuntunan ato ajarannya. lalu kami mecoba bertanya kepada bapak, ” Bapak nembe nopo ( bapak lg ngapain) ? “. Bapak Menjawab, ” Ngger, Bapak lagi nyuwun dumateng Gusti Sing Akaryo Jagat ( Nak, Bapak lagi meminta pada Gusti ALLAH SWT ).

Lalu saya tanya lagi, ” Kok Nyuwune wonten jawi terus sikape kok silo karo sedakep madepe yo ngetan ( kok, mintanya diluar dengan posisi sedakep dan bersila terus menghadap ke selatan) ?, bapak menjawab, ” Ngger, iki disik sing ngajari simbahmu jarene iki coro jowo sing sering dilakoni karo leluhure dewe ( ini yang ngajari simbahmu katanya ini cara jawa yang sering dilakukan leluhur kita) . Umur 13 tahun aku coba meniru sikap bapak tadi, waktu itu aku punya suatu keinginan setiap malam aku lakukan apa yang dilakukan bapak. Alkhmdulialh keinginanku terkabul dan lagi Selepas kami lulus SMA kami mendaftar kuliah di salah satu universitas negeri, bapak ngendiko ( bilang ), Ngger, kowe duwe gegayuhan ayo bareng – bareng yuwun karo Gusti Singa Akaryo Jagat ben gegayuhanmu kabul ( Nak, kamu punya keinginan ayo bersama-sama minta pada Gusti ALLAH SWT).

Waktu itu setiap malam minimal jam 11 saya dan bapak bermeditasi menghadap ke Timur berdo’a kepada Gusti ALLAH agar apa yang kami inginkan tercapai, Alkhamdulilah walau memakan waktu tapi apa yang jadi keinginan kami terkabul. Mungkin cerita ini hanya sebagai bahan lelucon tapi ini bener-bener nyata, apa yang pernah kami jalani Dan alkhamdulilah hidup kami sekeluarga semakin hari semakin baik. Laku prihatin yang kami tempuh tidak tercantum dalam agama manapun tapi alkhamdulilah apa yang kami inginkan terkabul. sekali lagi kami tidak punya niat menyombonkan diri atau pamer atau ajakan tapi kami hanya ingin berbagi pengalaman dan membuat kita sadar bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin tali silaturahmi atau paseduluran dan juga kami ingin menegaskan bahwa kunci kita agar terkabul keinginan kita adalah Kesungguhan dan kerendahan hati kita dalam Manembah/menyembah marang Gusti ALLAH SWT secara sungguh sesuai dengan keyakinan kita. Kami Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para sesepuh dan pinisepuh juga bolo wong alus jika tulisan ini kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo….Nuwun

Ttd
BAJUL KESUPEN
( 085876205777 / adityadinda45@yahoo.com )

ILMU REZEKI


jabat mahesa
jabatm@yahoo.com

Di Ijazahkan dari kakek kandung tercinta Alm RM Soejoed Sastrasendjaya kepada Saya dan saya ijazahkan kembali kepada para ikhwan sekalian. Bagi yang punya punya hajat tapi masih kurang dananya rezekinya , atau keperluan tetentu seperti untuk segera dapat bayar hutang ini amalannya

Cukup Puasa Senin & kamis
Setiap Abis Shubuh & Habis Ashar
Sholat Hajat lalu baca wiridnya selama 1 minggu
ini amalannya
baca :
1. Al fatihah untuk Nabi Muhammad SAW
2.Al Fatihah untuk Para Malaikat
3.Al Fatihah untuk Para Sahabat Nabi
4.Al Fatihah untuk Syach Abdul Qodir Djaelani
5.AlFatihah untuk Syec Abul Hasan as Syadzili
6.Al Fatihah untuk Imam Ahmad Al Bunni
7.Al Fatihah untuk orang tua yg sudah meninggal
8.Al fatihah untuk orangtua yg masih hidup

Baca istighfar 11 x
Baca Sholawat 3 x
Lalu Baca Ali imron 173 s.d 174 sebanyak 313 x
Lalu baca Ali imron ayat 26 sebanyak 7 x
kemudian Mohon Hajatnya …

perlu di INGAT dalam membeca wirid , berlahan , di hayati datidak terburu2 alias kejar setoran , insya alloh biasanya kalo ikhlas tidak sampe 1 minggu ,akan di beri petunjuk atao jalan keluar . @@@

REPORTASE RAPAT KWA JAKARTA


Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdzim salam rahayu katur sedulur KWA semua, Minggu siang di jalan Baung No. 1C telah terjadi acara pengevaluasian kinerja KWA pada tanggal 25-26 Desember 2010, yang sebelumnya kami dimintai oleh sohibul Bait untuk berdoa bersama demi kelancaran sebuah perusahaan yang kami tempati sebagai tempat Evaluasi kami semua, hitamnya awan dan rintik hujan tak menyurutkan semangat persaudaraan kami, karena kami yakin hujan yang turun menandakan dibukanya pintu rahmat oleh Allah SWT.

Setelah selesai kami melakukan Istighosah Qubro dan diakhiri doa oleh Putra Sapto Argo Al Awwam, akhirnya kita masuk pada Evaluasi kegiatan KWA yang telah diselenggarakan pada tanggal 25-26 Desember 2010, Masuk point pertama Putra Sapto Argo memberikan kesempatan kepada Ketua Panitia yaitu mas Kancil ( sekarang mantan )untuk melaporkan pertanggung jawabanya, selesai itu kemudian ditanggapi oleh ketua umum KWA Jakarta Ki Nur Jati, dan terus ditanggapi oleh para peserta yang intinya adalah memberikan kritik dan saran untuk membangun KWA Jakarta makin SOLID.
Masuk point kedua yaitu menyumbangkan ide-ide kreatif demi kemajuan KWA Jakarta, yang pada akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa kami KWA Jakarta akan melakukan 2 macam kegiatan,
Kegiatan Intern ( kegiatan intern ini hanya untuk anggota KWA Jakarta meliputi Penebalan Energi, Evaluasi Pengijazahan atau tinjau ulang apa yang telah diijazahkan oleh sesepuh, dll. ) kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam 2 bualan.
Kegiatan Eksternal ( adalah kegiatan Sosial Masyarakat seperti pengobatan masal , dll ) kegiatan ini insya Allah akan dilakukan 1 Kali dalam 3 bulan

Berbincang pada point kedua no 1, akhirnya kami KWA Jakarta Sepakat akan mengadakan Pertemuan dalam rangka pengasahan kembali apa yang telah selama ini kami dapatkan di blog tercinta ini, yaitu pada hari tanggal : sabtu, 26 Februari 2011 bertempat di Bumi Perkemahan RAGUNAN, selain dari pada acara yang insya Allah kami akan segera laksanakan yaitu adanya usulan bagus dari saudara kami yaitu mengenai KTA ( Kartu Tanda Anggota ) adapun untuk menunjang hal tersebut kemudian kami selaku team dari KWA Jakarta mengadakan hal kreatif yaitu bagi yang ingin memiliki KARTU TANDA ANGGOTA maka silahkan mengirimkan data via Email kwajakarta@gmail.com, atau bisa mendaftarkan diri langsung dan mengisi formulir di sekertariat, adapun data yang kami butuhkan adalah :

Nama :
TTL :
Agama :
Nama Ibu :
Foto :
Alamat :
Pekerjaan :

Insya Allah kartu dapat diambil pada tanggal, 26 Februari 2011 dalam acara intern KWA Jakarta.
Setelah selesai pada perbincangan tersebut diatas akhirnya acara dilanjutkan santai, dalam kesantaian akhirnya kami melakukan ngobrol ngalor ngidul terus ngulon ngetan,…..Hehehehehe ngga nyampe-nyampe akhirnya jam 05.00 kami pamitan untuk menuju rumah masing-masing dengan membawa kesimpulan seperti tertera diatas…. Salam Hormat dan Salam Mulia Kami

Team KWA Jakarta

@@@

MENYUCIKAN JIWA DALAM MENUJU ILLAHI BAB-1


kiagengjembarjumantoro@yahoo.co.id

“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”

Assalamu’ alaikum Wr. Wb.
Salam pamuji rahayu katur dulur-dulur semuanya
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui seluruh rahasia tersembunyi dan dimana hati mukminin bergetar tatkala mendengar asma-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada penghulu sekalian Rasul, penyempurna risalah Ilahi beserta keluarganya.

Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dulur-dulur aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara dalam kontribusinya pada syiar Islam di bidangnya masing-masing. Dan saya menghaturkan terima kepada para pini sesepuh atas wejangannya yang bermanfaat dalam menuju kehadirat Ilahy.

Monggo kita lanjutkan belajarnya tentang Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-1

Saudara-saudaraku aktivis Kampus Wong Alus di seluruh nusantara, … sementara ini, saya anggap Saudara semua sudah mengerti tetang dasar-dasar agama, … persoalan-persolan furuiyah (khilafiyah/ perbedaan pendapat) mari kita kesampingkan dulu, … kita hadapkan hati kita dan wajah kita kehadirat Allah dengan penuh tawaddhu’ dan rasa ihsan. Seandainya kebetulan saudara adalah seorang yang mahir tentang agama sementara yang lain kurang dalam hal pengetahuan agama.

Bisakah kiranya kita mencontoh sayyidina Bilal bin Rabah seorang budak berkulit hitam dan sayyidina Salman Alfarisi yang intelektualnya diacungi jempol oleh Rasulullah. Dimana keduanya sangat mencolok mata dari segi fisik dan derajat dimata manusia, namun keduanya duduk sama derajatnya dihadapan Allah tanpa melihat dia sebagai apa. Merekalah contoh orang yang mendapatkan petunjuk dan rasa iman yang tinggi serta kemakrifatan akan Tuhannya.

Saya mengingatkan kembali bahwa setiap tulisan saya, adalah bertujuan mengajak bersama-sama menelusuri kajian ” Dzauq” atau kedalaman rasa iman, yang bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai ” halawatul iman ” (manisnya iman).

Kajian pada bab-bab sebelumnya sudah saya jelaskan secara singkat mengenai syariat, etika Islam, dan hakikat manusia , dimana didalamnya tercantum persoalan dasar untuk menelusuri jalan Allah . Kita tinggal menjalaninya dengan perlahan dan sungguh-sungguh !!

Yang pertama sekali kita perhatikan adalah sosok ” JIWA”

Allah berfirman : “Demi jiwa dan Dia yang menyempurna-kannya dan memperkenalkannya kepadanya keburukannya dan kebaikannya. Sungguh beruntung orang yang dapat mensu-cikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorkannya ( Qs91: 7-10)

Ketahuilah bahwa jiwa adalah musuh dengan wajah seorang teman. Kekejaman dan daya tipunya tidak ada habisnya. Menolak kejahatannya dan menaklukkan-nya merupakan tugas yang paling penting, karena jiwa adalah musuh yang paling buruk lebih buruk dari setan dan kaum kafir……

Untuk melatih jiwa dan membawanya kembali kepada keadaan yang sejahtera dan membuatnya meningkat dari sifat menguasai kejahatan menuju tingkat berdamai dengan Allah merupakan tugas besar. Puncak kebahagiaan manusia terletak pada penyucian jiwa. Sementara puncak kesengsaraan manusia terletak pada tindakan membiarkan jiwa mengalir sesuai dengan tabiat alamiah. Itulah sebabnya Allah befirman : “Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya … ”

Alasannya karena penyucian jiwa dan latihan jiwa mengakibatkan dikenalnya jiwa, dan pengenalan jiwa menimbulkan pengetahuan akan Tuhan, sebab barang siapa yang mengenal jiwanya sendiri akan mengenal Tuhannya.

Pembersihan dari kotoran yang melekat pada jiwa, adalah salah satu fokus kita kali ini, sehingga kita benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya hati kita menjadi bening dan nyaman. Jiwa menjadi tenang dan akan mendapat sapaan Allah seperti dalam ayat-Nya : “Wahai jiwa yang tenang datanglah kehadirat Tuhanmu dengan keadaan ridho dan diridhai ” ( Qs Al fajr 27-28 )

Jiwa yang seperti inilah yang kita tuju. dan tentunya dengan niat dan perjuangan yang sungguh-sungguh.

Bersambung… Menyucikan Jiwa Dalam Menuju Illahi Bab-2

“Ya Allah, Ajari Kami Ingat Kepada-Mu, Bersyukur & Khusyu’ Beribadah”
Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya (kepada kita semua).
Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan kepada poro dulur-dulur di kampus tercinta ini, Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau kurang itu karena ke bodohan saya pribadi ,untuk itu Saya Mohon Maaf yang sebesar-besarnya, Karena Manusia Tidak Luput Dari Kesalahan Atau Kekhilafan.

Billahi taufik wal hidayah .

Wassalamu alaikum wr. Wb.
Ki Ageng JJ

@@@

TERBENTUK KWA SUMUT DAN NAD


Assalamualaikum wr.wb. semoga kita berada dalam lindungan dan naungan Allah,SWT yang kepada-Nya kita berharap ridho, magfiroh,maunah,hidayah dan hikmah.  mohon maaf para sesepuh dan sedulur kabeh kami yang dhoif ini baru mempublish hasil gathering KWA di Medan tanggal 29 oktober 2010.

Ada beberapa kejadian dan momen yang berhasil kami rekam dan ada juga photo kenang-kenangan yang hanya inilah yang dapat diambil..tidak sempat dan tidak ada tukang photo ataupun kami terlena lupa untuk mengabadikan acara yang diikuti, maklum saja semua ikut pengijazahan dan ritual jadi ya gak sempat lagi jepret-jepret.hehehehe

Acara ini terselenggara setelah beberapa kali cangkrukan saya bersama sesepuh diantaranya ki maghrobi dan ki aria pasma, malah sudah beberapa kali kami cangkruk di Merdeka Walk di lapak Killiney sambil minum teh tarik..amboi maknyus…sempat juga kita cangkrukan di padepokan Ki Aria Pasma ditemani goreng-gorengan di sore hari,lumayan kenyang, shalat maghrib berjamaah kemudian ngalor ngidul untuk mematangkan acara dan bicara keilmuan dibabar lagi….

Agak berbeda dengan di jawa sepertinya animo untuk mengikuti gath KWA Medan tidak semeriah di daerah jawa (kalau disana yang ikut bisa sampai ratusan orang, sementara di acara di Medan yang tercatat di database KWA daerah SUMUT dan NAD hanya 20-an orang, itupun ada juga yang nomornya tidak bisa dihubungi atau tidak ada balasan sms sama sekali) mungkin masih banyak yang malu-malu untuk menunjukkan identitas diri dan ada juga beberapa yang tidak berada ditempat (tugas luar kota) sehingga tidak dapat hadir, semoga acara kedepan bisa lebih banyak lagi dan lebih meriah. Malah yang dari pekanbaru juga mau hadir namun batal.

Setelah berdiskusi untuk menentukan jadwal yang pas akhirnya kita putuskan menyesuaikan dengan jadwal kunjungan ki sabdo sejati yang sedang berada di Medan.

Tanggal : 29 Oktober (malam sabtu)

Jam : 19.00 WIB sampai selesai

Tempat :JL SEI BELUTU 39- Medan Baru – Medan

Krriiinnggg….kringg…..jam 8 pagi tanggal 29 oktober Hape butut saya bergetar, terdengar diujung telpon Bung Herry dari simalungun (sekitar 5 jam perjalanan darat dari medan) yang mengabari akan datang kemedan dan minta dipandu, akhirnya sore beliau sampai tempatku dan berboncengan kami bergerak ke TKP, ada kejadian unik karena gak pakai helm sementara disetiap persimpangan ada razia polisi, akhirnya saya suruh bung Hery tiupkan ASR ke Polantas…alhamdulillah kami bisa lewat, mereka gak liat kita lewat, hehehehhe, (makjang mantap juga ilmu bung herry ini) mungkin pak polisi anggota KWA Juga ya hehehee…..

Sampai di TKP sudah menunggu Ki Aria Pasma dan Ki Ageng Panca (wah padepokannya dah rapi banget, dah dipel dan dah wangi) terima kasih ya Ki aria pasma….

Hape butut saya terus berdering kali ini kabar dari Surip (Lubuk Pakam, sekitar 2 jam dari Medan) yang menanyakan kapan selesai acara…wah acara belum selesai udah nanya kapan selesai hehhehe, saya bilang aja acara selesai jam 12 malam, Surip menawarkan mau bawa ubi rebus goreng dari kampungnya..eh rupanya benar pas nongol bawa ubi yang masih ngebul2,sip mantap, beliau bilang jalan dari lubuk pakam ke medan ngebut aja dan jalannya lurus aja (wah perlu kita minta amalannya nih) padahal jalannya gak lurus-lurus amat, ada belok2nya dikit..nah ini beliau bantai lurus aja…kerren.

Kemudian sedang asyik ngobrol kami kedataangan seorang yang tidak dikenal berperawakan tinggi besar, ganteng kayak photo model dan mengenalkan namanya…….lagi-lagi kami bengong kok belum pernah dengar ini nama di komentar2 KWA, barulah beliau mengklarifikasi bahwa namanya adalah LASKAR CINTA….oalah ini tho orangnya yg sering pertamax, guanteng,necis,berkulit putih wah pokoknya kalau sedulur atau sesepuh pernah baca kho ping ho dalam serial Pendekar mata Keranjang, inilah orangnya hehhehehee, eh kayaknya lebih mirip chou you fa dalam serial king of gambler deh….buat para wanita setia kami persembahkan Ki Laskar Cinta (lihat picnya).

Hape butut saya bergetar lagi kali ini telpon dari Ki maghrobi yang mengatakan dalam perjalan ke TKP dan mau mampir ke rumah makan dulu dan mengphoto copy buku amalan…amalan? wah keren….

Hape butut bergetar kembali dilayar tertera sms dari Ki sabdo sejati yang menyampaikan akan datang 5 menit lagi, sambil seloroh ki aria bilang mari kita hitung berapa menit datangnya hehheeehe, akhirnya ki sabdo hadir walaupun agak meleset waktunya hehehe, namun kami sudah sangat berterima kasih dan bersyukur Ki sabdo berkenan hadir dan sekaligus memberikan wejangan2 bagi KWA sumut.

Kemudian susul menyusul para sedulur datang dan Ki Singa Maranthee yang jauh-jauh dari aceh datang bersama keluarganya (kira-kira 7 jam perjalanan darat) dalam satu mobil akhirnya sampai walaupun harus dipandu untuk sampai dilokasi.

Gak nyangka kok ganteng2 semua yang datang ya apalagi ki singa maranthee wah handsomenya, apalagi kita kenal singa maranthe banyak mewarisi keilmuan dari aceh…..dan sering ijazah keilmuan.

————–cut———————-

Hujan gerimis mengguyur kota Medan….

Acara dimulai dengan terlebih dahulu membaca doa agar diberi kesehatan dan keselamatan dan kirim doa untuk para korban merapi, korban mentawai dan korban wasior.

Acara  dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah Ki aria pasma, yang intinya menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan sedulur semua dan mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan …..

Selanjutnya kata sambutan dari Kisabdo Sejati, beliau mengeluarkan Blackbery dari kantong dan memencet beberapa nomor..tuutt..tuutts…tuuuts..diujung telp ada suara serak-serak basah yang agak kurang kedengaran karena diselingi suara hujan..ternyata diujung telp adalah KIWONG ALUS sendiri..oalah ini tho suara pendiri dan pemilik WongALUS, secara teleconference acara dibuka secara resmi oleh Kiwong alus (tanpa harus meraga sukma terlebih dahulu..hehehe).

Dalam wejangannya ki wong alus memberikan petuah-petuah dan arahan buat sedulur-sedulur semua yang dengan takzim menyimak sambil mengerahkan indra pendengaran dan indra ke-6 untuk memilah mana suara hujan dan mana suara orang…..hehehehehe

Semoga dengan KWA, Indonesia lebih bersatu untuk mencapai cita-cita kita bersama, yaitu ” Titi Tentrem Kerto Raharjo”. Begitu harapan dari sesepuh Ki sabdo Sejati.

Setelah itu kita temu ramah dan silaturahmi dan mengenalkan diri masing-masing.

Acara dilanjutkan untuk pembentukan pengurus, yang menjadi pembahasan adalah apa nama KWA untuk ini? Kalau pakai KWA Medan berarti hanya orang-orang yang di Medan yang ikut, padahal ada yang datang ada yang dari luar kota malah ada yang ada dari propinsi tetangga, akhirnya diputuskanlah nama KWA SUMUT dan NAD sebagai nama.

Susunan anggota KWA Sumut dan NAD adalah sebagai berikut:

 • Penasehat : Ki Aria Pasma, Ki Wong Alus, Ki sabdo Sejati
 • Ketua : Ki Maghrobi
 • Wakil Ketua : Ki Singa Maranthee
 • Sekretaris : Tiang Bungkuk
 • Bidang Humas : Surip dan Bung Herry
 • Laskar Cinta
 • Ki Ageng Panca
 • Dll (mohon maaf dan mohon dilengkapi soalnya catatan saya ilang nih..)

 

akhirnya acara puncak yang ditunggu sedulur dimulai; acara dibagi dalam beberapa 3 tahap: namun sebelum dimulai ada pengantar dari Ki sabdo Sejati tentang keilmuan dan zikir dan sedulur pancer dalam budaya jawa.

tahap pertama adalah pengijazahan afirmasi dan metode zikir nafi isbat dengan tahan napas untuk mencapai makam fana ul fana oleh Ki Maghrobi, semuanya larut dalam keheningan dalam derai gerimis hujan yang tak terdengar lagi.

Tahap selanjutnya adalah pengijazahan kitab hikmah yang didalamnya terdapat berbagai amalan-amalan dan hizib2, kitabnya lumayan tebal, dan ketika itu kita di baiat oleh Ki Maghrobi dan mengucapkan janji untuk menggunakan keilmuan yang ada dalam kitab hikmah ini sebaik-baiknya.semoga

Tahap ketiga adalah pembangkitan kundalini tingkat master:sebelum dimulai affirmasi kami diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu dan melepaskan semua onderdil yang mengandung logam seperti jam,cincin,gelang,dompet,dll termasuk juga CD underwear (kalau memang mengandung logam, kalau saya gak pakai logam entahlah kalau ki Laskar Cinta,hehehe)

Pembangkitan kundalini dengan metode afirmasi oleh seorang grand master kundalini yaitu Ki Maghrobi: membuka jushumna, sampai dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar – membuka ke tujuh cakra utama, yaitu cakra mahkota, cakra dasar,cakra sex,cakra moladara, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna/mata ketiga dan kedua cakra telapak tangan dan kaki – menghubungkan cakra-cakra tersebut dengan jalur sushumna secara sempurna – membangkitkan kundalini, yaitu mengaktifkan api kundalini.  menguatkan dan membuka beberapa cakra seperti  Solar Plexus Chakra Dasar. ”Api” kundalini menjadi lebih kuat dan mencapai keatas dan keluar melalui chakra mahkota-kundalini naik secara penuh

Pada saat affirmasi beberapa dari kami merasakan aura seperti panas,kedutan dan sebagainya.

Selanjutnya Ki maghrobi menyampaikan bahwa untuk afirmasi kundalini jangan gonta-ganti orang, bagi affirmator yang tidak tau bisa mengakibatkan kundalin syndrom- sebaiknya kita harus sering bertanya dan berguru ke beliau supaya terkontrol. Ki Maghrobi menyampaikan juga bahwa nanti akan dikasih affirmasi booster untuk meningkatkan energi kundalini sebanyak 999 biliun kali dari energi semula. Kundalini reiki booster memperkuat penerimaan attunement sebelumnya, pada masin-masing tahap seluruh chakra, saluran/jalur energi utama dan jalur energi ke tangan dilebarkan dan diperkuat. Setelah kundalini, kekuatan anda untuk menyalurkan reiki akan meningkat sekitar 999 biliun kali. (beliau berpesan semua ini tergantung latihan,semakin sering latihan maka kekuatan akan semakin mantap)-setelah 2 minggu affirmasi booster sudah kami dapatkan. Terima kasih tiada terhingga untuk Ki maghrobi semoga Allah mensucikan ruh dan jasadnya, dan diberi kelapangan dan kemudahan rezeki,amin

Disela-sela acara antara tahap 2 dan tahap 3 Ki Maghrobi maka Ki Aria pasma berkenan memberikan amalan ilmu pelet dengan nama ‘pelet sri perkutut’ sepertinya Ki laskar Cinta paling cocok amalan ini (ntah ditest dia ntah nggak), ada satu amalan lagi dari Ki Aria Pasma yang belum diijazahkan yaitu amalan nomor 6: membesarkan dan memperpanjang senjata…sepertinya banyak yang tertarik dengan ilmu mak erot ini..hehehehe

Setelah  acara pengijazahan dilanjutkan acara pengobatan, kali ini pasiennya adalah seorang wanita yang mengalami serangan ghaib. Langsung ditangani oleh Ki Maghrobi sebagai sesepuh.

Akhirnya jam 12 malam acara selesai, dan kita sedikit demi sedikit beranjak dari padepokan Ki Aria, suasana hangat masih menjalar walaupun hujan baru saja reda mengguyur kota Medan, mungkin pengaruh kundalini yang sudah bangkit ataupun juga abis kena ngopi kopiko yang maknyus sodapnyo.hehehehe.

demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon ampun

salam takzim Ki magrobi,ki Aria, Kisabdo,Kiwong Alus, wabillah hitaufik wal hidayah وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

Tiang Bungkuk
tiangbungkuk@hotmail.com