ISMUL A’DHOOM (REVISI)


Rico Endo
rico_endo@yahoo.com

Ismul A’dhoom
Sayyidina Ummarah bin Zaid R.a

Sayyidina Ummarah bin Zaid  R.A adalah salah seorang dari perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna. Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah, dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.

Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu  dan aku ketahui bahwa engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti dikabulkan-NYA.

Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan dikabulkan-NYA.

Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,” Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah, yaitu  :

Ini rincian Asma yang berada didalam surah didalam Al-Qur’anul Kariim   :

 

 •  5 Asma di dalam surat Al-Fatehah :

 • Yaa Allah, Yaa Robbu, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik

 

 • 23 Asma didalam surah Al-BaQorah :

 • Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Yaa Kaafi, Yaa Ro’uufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofuuru, Yaa Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu

 

 •  4 Asma di dalam surah Ali Imran :

 •  Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru

 

 • 6 Asma di dalam surah An-Nisaa  :

 • Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu

 

 • 5 Asma di dalam surah Al-An’am  :

 • Yaa Faathiru, Yaa QooHiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-A’raf  :

 • Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Anfal  :

 • Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru

 

 • 7 Asma di dalam Surah Al-Hud  :

 • Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Ar-Ra’ad  :

 • Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii

 

 • 1 Asma di dalam Surah Ibrahiim  :

 • Yaa Mannaanu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Hijr  :

 • Yaa Kholaaqu


 • 2 Asma di dalam Surah Maryam  :

 • Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Haj  :

 • Yaa Baa’itsu

 

 • 1 Asma di dalam surah Al-Mu’minun  :

 • Yaa Kariimu

 

 • 3 Asma di dalam surah An-Nuur  :

 • Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru

 

 • 1 Asma di dalam surah Al-FurQon  :

 • Yaa Hadii

 

 • 1 Asma di dalam Surah As-Saba’  :

 • Yaa Fattahu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Fathir  :

 • Yaa Syakuuru

 

 • 4 Asma di dalam Surah Al-Mu’miin  :

 • Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli

 

 • 3 Asma di dalam Surah Az-Zariyat  :

 • Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu

 

 • 1 Asma di  dalam Surah At-Tuur  :

 • Yaa Barru

 

 • 2 Asma didalam Surah Al-Qomar  :

 • Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru

 

 • 3 Asma di dalam Surah Ar-Rahman  :

 • Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi

 

 • 4 Asma di dalam Surah Al-Hadid  :

 • Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa  Dhoohiru, Yaa Baathinu

 

 • 11 Asma di dalam Surah Al-Hasyr  :

 • Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Buruj  :

 • Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Ikhlas   :

 • Yaa Ahadu, Yaa Shomadu………

Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat ijabahnya. ”

Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari bahaya itu.”

Kaifiatu ‘amal   :

 • Jika akan membaca Ismul A’dhoom itu berpuasa terlebih dahulu pada hari kamis ( puasa biasa )

 • Asma dibaca setelah lewat tengah malam / sepertiga malam ( waktu sahur )

Tawasul sebelum membaca Ismul A’dhoom   :

Al-fatehah…( niatkan )…nuhdiihaa ilaa hadroti Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ‘bni Abdullah wa ajwazihi wa dzurriyaatihi wa ahli baytihi wa saa-iril anbiyaa-i wal mursaliin wa ali kulli minhum wa shohhabati ajma’iin. Tsumma nuhdi tsawabahaa ilaa khoodimil yauumi, tsumma ila arwahil malaikatil muqorrobiin, tsumma ilaa arwahi rijalil ghoib ainamaa kaanuu hallat arwaahahum min masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa barrihaa wa bahrihaa.

Tsumma ilaa ruuhi Sayyidina Muhajjir ilallah Ahmad bin Isaa, wa Sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba’alawi, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad As-seqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib, wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,tsumma ilaa ruuhi Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, tsumma ilaa ruuhi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atthas,tsumma ilaa ruuhi shohibul wirid Sayyidina Ummaroh bin Zaid. Ra.

Tsumma ilaa arwaahi amwaatanaa khosh-shoh wa amwaatil muslimiina wal muslimaati ‘ammah.Bi-annallaha yataghosy-syaahum birrohmaati wal maghfirooti wayusak-kinuhumul jannah birohmaatihi.

Asta’iinu min barokatihaa bi-annallaha yubal-lighu maqooshidanaa wa yaqdhii hajaatinaa wa yaktubus-salamata ‘alaina min syarril jinni wal insii waman aroodanaa bisuu-in, wa ilaa hadrotin nabiyyi Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi wassallama. Al-Fatihah…..1x

Ma’na tawasul diatas   :

“ Alfatihah…(niat)…kehadirat sayyidina kekasih kami Rasulullah Muhammad SAW bin Abdillah, dan kepada istri-istri beliau, dan anak keturunanya serta seluruh keluarganya dan kepada para Nabi dan Rasul dan semua keluarga mereka dan semua shahabat-shahabatnya.

Kemudian ditujukan kepada semua Malaikat yang menjaga hari, dan kepada semua Malaikat yang dekat kedudukannya kepada Allah, kemudian kepada semua Rijal Ghoib dimanapun berada baik yang berada disebelah timur bumi sampai sebelah barat, baik dilautan maupun didaratan. Kemudian kehadirat Pemimpin kami Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, juga kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba ‘Alawi, kepada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asseqaf, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur Ratib, juga untuk Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kemudian kepada kehadirat Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin. Kemudian juga kepada ……………………( sebut nama yang ingin di Fatehai ).

Al-Fatihah khusus kepada semua mereka yang wafat dari orang-orang muslim seluruhnya, Sesungguhnya Allah menolong mereka dengan Rahmat dan Ampunan dan menempatkan mereka di surga dengan rahmatNYA.Aku meminta pertolongan dengan sebab keberkahan Alfatihah dan mereka yang tersebut karena sesungguhnya Allah menyampaikan maksud kami dan mengabulkan hajat kami serta memberikan keselamatan atas kami dari kejelekan jin dan manusia serta orang-orang yang berniat jelek pada kami.Dan kehadirat Nabi Muhammad SAW. AlFatihah……1x

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha……..

Yaa Allah, Yaa Robbu, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Yaa Kaafi, Yaa Ro’uufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofuuru, Yaa Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa Faathiru, Yaa QooHiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu,   Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu,Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu, Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa  Dhoohiru, Yaa Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi maqshuudii……( Hajat kita ).

Allahumma inni as-aluka bijamii’i asmaa-ikal husna maa’alimtu minhaa wa maalam a’lam wa as-aluka bismikal ‘adhiimil a’dhoomul Kabiiril akbar.Alladzii man da’aaka bihi ajabtahu wa man sa-alaka bihi a’thoytahu.

===  Sempurna Revisi,Insya Allah  ===

Catatan  : Saat membaca doa Asmaul A’dhom, lengkapilah dengan adab-adab doanya. 

@@K

Iklan

189 Comments Add yours

 1. Rihlah Rahmatullah berkata:

  Pertamaaaaaaaaaxxx

 2. nataurip berkata:

  Dua aja….

 3. Rihlah Rahmatullah berkata:

  Assalamu’alaykum kang nataurip…

 4. nataurip berkata:

  Walikum salam mas Rihlah, silahkan dilanjut, mau baca dulu artilel dulu. salam

 5. nataurip berkata:

  Dah selesai baca, ada yang sudi menuliskan artinya ????

 6. langeit biru berkata:

  lumayan dpt 5

 7. langeit biru berkata:

  ternyata 7 toh oalaaaaah apes2.
  susahnya dpt petromaxxxs

 8. langeit biru berkata:

  waaah@ustadz rihlah dpet pertamaxxx nich,,
  semangat malam aja ustadz! ! !

 9. tukang ojek berkata:

  10 besar

 10. tukang ojek berkata:

  ga papa dapat 10 besar.
  yang penting ojekane jalan teruuuuuuuuuuuuusssssssssss

 11. langeit biru berkata:

  @nataurip:selamat malam kangmas.

 12. langeit biru berkata:

  @tukang ojek:selamat malam kangmas nggak narik nich???
  bysanya tereak2 nyari penumpang. . . .

 13. uttama adhikari berkata:

  asskum wr wb, salm seduluran
  @rihlah rahmatullah
  @nataurip
  @langeit biru
  @tukang ojek
  dan semua sedulur kwa.

 14. langeit biru berkata:

  @uttamaadhikari:salam kenal mas.

 15. tukang ojek berkata:

  td siang kayaknya di tv ada berita merapi siaga lagi ya???
  om arum manis semoga ini merapi,bencananya ga sebesar kemarin ya?
  hehehehhe……….
  kasihan orang yang tinggal di lereng merapi.
  baru mau tenang harus menerima cobaan lagi.

 16. surip berkata:

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,
  semangat malam buat brother2 smua,,,,nyempil d pojokan sambil nyimak dan berharap barokahnya ismul A’dhoom Asma’ul Husna…amin…

 17. Raden raddin berkata:

  assalamuallaikum bang rico
  idzin copy

 18. langeit biru berkata:

  AYO-AYO PADA NGUMPUUUL DI SINI.

 19. tukang ojek berkata:

  salam seduluran kembali
  @uttama adhikari.
  menawi mbetahke ojek sumonggo
  badhe di pun anter tindak pundi?
  menopo sesarengan ngumpul wonten sor tendo angkringan
  sekalian kopi jos(kopi areng)

 20. langeit biru berkata:

  @surip n @raden raddin:salam persedoloran kangmas,,smg tetap dlam lindungan Allah SWT.

 21. ismul itisi mulut bukan ya ?

 22. uttama adhikari berkata:

  @langeit biru, salam kenal juga mas

 23. naga bassia berkata:

  assalamu alaikum smuax. Minta izin tuk copas and insya ALLAH dipelajari tuk d amalkan. Qobiltu..sent fatehah buat pangeran sukemilung

 24. langit-langit berkata:

  ismul itu isi mulut bukan ya ?

 25. Bocah lawu berkata:

  Assalamu’alaikum
  semoga semua hajat kita dikabukan Alloh SWT…. Amin.

 26. tukang ojek berkata:

  @lengit biru dah lama saya ga mampir kwa
  gimana kabare?
  itu air matanya ko ga berenti2 ngalinya??
  santai wae lho kang mung guyonan.
  mergone wis suwe ra mampir kwa dadi anane mung suntuk
  golek penumpang ora nemu nemu.

 27. tukang ojek berkata:

  nuwun sewu sedoyo kabur riyen njiiiiiiiiiiiih

 28. uttama adhikari berkata:

  @langit-langit, hehehe

 29. langeit biru berkata:

  @tukang ojeng:wonten nopo kok kabur kangmas???nembe yahmenten kok.

 30. langeit biru berkata:

  @utamaadhikari:ada apa toh mas kok manggil2.he5x

 31. Nasir berkata:

  Salam Pak Rico: “Saat membaca doa Asmaul A’dhom, lengkapilah dengan adab-adab doanya.”
  Apakah yang dimaksudkan dengan adab-adab doanya pak?

 32. dm3n_cah_ayu berkata:

  ass f all,turut nyimak sambil nyalami poro sepuh n dulur smua yg hdr,jg fatihah u/yg hdr n yg blm hdr,n yg cm mantau,was

 33. langeit biru berkata:

  @utamaadhikari:maaf kangmas sya kira saya,jdi malu nich.ternyata si langit-langit soalnya nggak liat nama2nya.HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEEE.

 34. langeit biru berkata:

  @demen-cah-ayu:silahkan memantau mas kalauw ada yg rusuh tangkap aja kang.hehehe

 35. Aku berkata:

  Qobiltu
  Qobiltu
  Qobiltu

 36. mukdis berkata:

  absen malam…salam bwt smua

 37. langeit biru berkata:

  @aku&mukdis:semangat malam kangmas,salam kenal.:-)

 38. nedi berkata:

  assalamualaikum,wr,wb ..salam sedulur buat semua, mohon izin untuk Asmaul A’dhom dg ridho allah..amin

 39. dm3n_cah_ayu berkata:

  @ki langiet biru,slm knal,klo dah dilangit jgn lp yg dibumi njih,he x3,mf bcanda.tp sy g pny kapasitas u/cekal ki,lanjut

 40. ki supo legowo berkata:

  Semoga amal ibadah saudaraku Rico mendapat balasan melimpah dari Yang Maha Kuasa

 41. mbah khozin berkata:

  3 jam baru iso mlebu ni,,angeeelle,,he5x

 42. roni s.w berkata:

  wah.. Trlambat absen..
  Salam perdamaian, selamat sejahtera kpd para sesepuh,smua saudaraku dan bolo wongalus yg daku cintai.. Smg tiada putus rahmat Allah pd kt smua.. Amin

 43. mbah khozin berkata:

  maaf dulur2 kl timbul tenggelam nieh,.krn skrg sy dlm perjalan jauuuuh,,maceeeet

 44. Dji8ril berkata:

  Qobiltu.

 45. mbah khozin berkata:

  dan maaf jg nl,ga bs nyediain kofi buat lur dulur sedoyo,,,

 46. dewa pengemis berkata:

  salam mualaikum…ijin nyimak

 47. mbah khozin berkata:

  salam dan selamat malam dan jg mari kt salam salaman lan salam rahayu semuanya,,trims

 48. Nak bugis berkata:

  Absen malam….. Al- fatehah terkirim u/ smua pmbaca blog KWA.

 49. Ronggo Sentot berkata:

  Salam Hormat untuk junjungan kita Rasulullah nabi besar Muhammad Saw
  untuk sohibul blog KWA
  @ki Wong Alus (habib Muhammad Wildan)
  untuk Sohibul Lapak
  @Pangeran Sukemilung
  sesepuh
  @mbah BC
  @Ki selor
  @mbah Wulyojati/khozin
  @mbah Singo Dongso
  @ustad Rihlah
  @nataurip
  @bayan
  @test

  lan sedanten sedulur KWA ingkang mboten kulo sebat
  monggo di lanjut
  nyimak..merenung

 50. langeit biru berkata:

  @mbah khozin:selamat malam.lama nggak ol mbah,kangen nich.

 51. mbah khozin berkata:

  selam buat yg malam ini dapat PERAMAAAAAX,,(KI RIHLAH),JANGAN LUPA BAGI2 HASILNYA LO,,WKWKWKWKWKKK

 52. Ronggo Sentot berkata:

  Salam Hormat, Solawat kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah nabi besar Muhammad Saw
  untuk sohibul blog KWA
  @ki Wong Alus (habib Muhammad Wildan)
  untuk Sohibul Lapak
  @Pangeran Sukemilung
  sesepuh
  @mbah BC
  @Ki selor
  @mbah Wulyojati/khozin
  @mbah Singo Dongso
  @ustad Rihlah
  @nataurip
  @bayan
  @test

  lan sedanten sedulur KWA ingkang mboten kulo sebat
  monggo di lanjut
  nyimak..merenung

 53. langeit biru berkata:

  @deman-cah-ayu:wah bisa aja mas,,ayo yg mau pesen kopi silahkan hubungi MBAH KHOZIN

 54. Ronggo Sentot berkata:

  weh dobel kirim..punten lah
  nuwun sewu
  am sory

 55. om makruf berkata:

  pertamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 56. Abah hikam berkata:

  Salam

 57. Laskar Cinta berkata:

  Hadirrr
  qobiltu
  kaburrrrrrrrrrrrrr

 58. Ronggo Sentot berkata:

  saya pesen kopasus 1 kompi
  (kopi gula susu) 1 gelas..cepet yo mbah..karo rokok7 bungkus saja

 59. Abah hikam berkata:

  Qobiltu, mas rico salam kenal, mbah khozin,mas bajul,gmn kbrny?

 60. Eko Wahyudi berkata:

  Salam & Salim Kenal & Hormat kagem sedoyo
  Qobiltu

  Dherek dasaran warung sego kucing
  Monggo2 ingkang ngersaaken udut, kopi, jahe dengan atao tanpa susu
  langsung kulo sajikan & monggo diunjuk sembari genaonan alias sinau

  Maturnuhun

 61. MBAH SINGO DONGSO berkata:

  slmt mlm semua sedulur,
  om ronggo sentot trimakasih dh disenggoll……
  mbah khozin pesen internet indomie telur kornet

 62. bajulkesupen262 berkata:

  salam malam,
  @ abah hikam : alkhamdulilah krn pangestu abah hikam saya baik2 aj.

 63. bajulkesupen262 berkata:

  @ Laskar Cinta : ayo om golek bening2
  @ Mbah sIngo dongso, Ki Ronggo Sentot, Mbah Kozin : salam sungkem
  @ Om BC : pesenanku wis entuk

 64. bajulkesupen262 berkata:

  @ om makruf, Kimas Eko, Ki langit biru : mojok wae ki ak duwe tingwe kro kopi

 65. kromo berkata:

  qobiltu

 66. mbah khozin berkata:

  @langit biru
  @Ronggo sentot
  @Abah hikam
  @mbah singo d
  @bajul kesupen
  @om makruf
  @laskar cinta
  salam salim salam cium pipi,e cium tangan deh,he5x.
  Sumonggo di sambi,niki kopinipun sampun nyepak mbah,tinggal ngunjuk kimawon njih.!
  Utk mbah singo d,rokoknya br ada 5 ni mbah,,qiqiqiqi

 67. mbah khozin berkata:

  @om makruf feat laskar cinta,,ni buyut berdua ko senengnya kabur2an to.! Emang lg ngejar2 apa an sih.?qiqiqi

 68. Wong Jatuh berkata:

  Assalamu’alaikum. Qobiltu mas rico,dan salam kenal buat semuanya

 69. langeit biru berkata:

  @ki bajul kesupen:injih ki.

 70. mbah khozin berkata:

  mbah bajul kesupen
  salam sungkem kembali mbak,,kumaha damang.?
  Ki wongalus
  ki nico
  salam salim lan salam rahayu slalu ki,,

 71. Ronggo Sentot berkata:

  @ sedulur sedanten monggo di gelar
  kok sami kendel mawon
  menawi wonten sik badhe perkenalan..
  kulo kok pengen ngertos sejatine @mas test
  kulo nginten inten @mas test niku ki Wong Alus
  leres nopo mboten njih??

 72. mbah khozin berkata:

  langit biru
  awas tu ki,kopinya msh panas lo.! Jgn langsung di sruput,ntk malah2 bibir bisa2…..mloncooot,wkwkwkwkwk

 73. mbah khozin berkata:

  Ronggo sentot
  sampean keprinya sebelah pundi,?
  Apa lewat lintas timur njih.kl jln darat.?

 74. laskar lembu suro berkata:

  aslkm absen mlm

 75. mbah khozin berkata:

  dulur2 sy absen off rumiyen njih,niki kendaraan da mau naik kapal dan mudah2an kapalnya tdk mogok lagi kayak bulan kemarin,,aneh masak kl sy setiap naik kapal pasti mogok,,swn,wassalam.

 76. hedar ali berkata:

  mantap absen

 77. adi berkata:

  Mantap
  / I. !!! I. \
  /__’,_ _,’__\
  /( ___)\ /(____ )\
  I ( ___ )). ((_____ ) I
  I ( ___) ). ( (_____) I
  \( ____)/ \(____ )/

 78. Syukran berkata:

  Menyimak… Ijin amalkan suatu masa nanti..

 79. dead man berkata:

  aslm. salam takzim dan rahayu untuk smua yg hadir,,,,,

 80. Ronggo Sentot berkata:

  @mbah Wulyojati/khozin
  monggo mbah..
  maturnuwun..
  menawi kapale’ mogok njenengan mandhap lajeng dipun surung mawon ngagem becak..
  hehe

  kulo kepri ne (papan pedamelan mawon) kulo tiyang jawi asli mbah merantau ke sumatra (jambi palembang padang bengkulu riau) lajeng kalimantan lajeng niki tg kepri melih
  njenengan mandhap batam nyebrang ngagem sped ting tanjung pinang menuju kec bintan timur (kota kijang)teras nyebrang ngagem kapal kayu ke tepatnya di pulau numbing
  3jam perjalanan
  monggo poro sedulur dipun lanjut

 81. bajulkesupen262 berkata:

  @ mbah Khozin : biasane nitih rajawali kok tumben niki nitih kapal..he…he..
  @ Ki Ronggo : ojo lali yen kondur simo mampir gubukku nggih

 82. pencari ilmu berkata:

  ♥ !
  ☺/ ¤assalamualaikum ツ
  /▌
  / \salam salim buat smuanya…

 83. Bukan Bang Thoyib berkata:

  qobiltu bang rico. Semoga menjadi wasilah tercapainya hajat dunia akhirat. Salam damai dari gubuk sederhana untk semua bolo wongalus.

 84. Ronggo Sentot berkata:

  ok ki bajulkesupen..
  salam cah simo
  aummm

  disanalah leluhur saya berasal
  masa kecil ketika lebaran..ehehehe
  halah malah sedelok neh poso y
  hmmm
  akeh ilmu turun iku

  kan elmune unlimited..stock always full
  no bakal enthek

 85. dan sang pengembara berkata:

  89….
  izin menyimak dan mengamalkan….

 86. papah- berkata:

  Absennt….. Ijin Nyimax

 87. sehat87 berkata:

  pertamaxxxxxxxxxx tapi dari bawah hehehe

 88. SI:GEDIG:BONDOWOSO berkata:

  assalamualaikum wr wb……..
  ijin menyimak….salam salim semua

 89. Kangmase CKP berkata:

  assalamualaikum
  Untuk semua sesepuh dan semua bolowongalus.

 90. waWAN (WaNDA kusWANda) berkata:

  assalamualaikum wr. wb
  qobiltu………. mohon izin untuk mengamalkan semoga memberi banyak manfaat di dunia dan akhirat.aamin

 91. langeit biru berkata:

  absent pagi sedulur KWA,kok masih sepi tadi malem begadang ya?

 92. Lintang sumirat berkata:

  Absen pagi…sambil bakar buhur surya 16…

 93. Clepoek berkata:

  Absen Pagi…

 94. adam berkata:

  Ass Wr Wb …

  Terima kasih atas pembabaran ilmunya.
  Qobiltu.
  Saya terima pengijasahan ilmu ini dengan lengkap dan sempurna, semoga diridhoi Allah SWT.
  Mohon ijin utk mengamalkannya bagi saya dan juga bagi keluarga saya.

 95. ,,_efull's berkata:

  100_aza dehhh

 96. Anang Wong Cilik berkata:

  ketinggalan jauh….

 97. sanjaya32 berkata:

  101 angka cantiiik…he3x
  Mohon ijin dan restunya bagi saya dan juga keluarga saya untuk ngamalkannya

 98. wong lamo berkata:

  aslmkmwrwb,….bang rico,…
  all,……….met pagi,semoga sehat selalu..
  meyimak pelajaran,dengan cermat,…
  mantabbb………………….

 99. Lintang sumirat berkata:

  Met pagi @all Kwa kususx yg hadir…salam salim @mbah khozin @bajul kesupen @rihlah @wong lamo @sesepuh smwa…

 100. QOF (FATHAH) BA (KASROH) LAM (SUKUN) TA (DHUMAH)

 101. ericsagita berkata:

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

  alfatihah khusushon ila enrico burhan/pangeran sukemilung send

 102. ojibua berkata:

  salam salim… dulur smua….. salam karahayon………

 103. Syahid berkata:

  Qobiltu,,nyuwun berkah pangestu ijin mempelajari dan mengamalkannya,,,,,

 104. Lintang sumirat berkata:

  Salam pasuduluran @ki angker ludiro @ajibua @syahid n smwa…

 105. mohamad soleh berkata:

  kaya pernah baca….dimana ya…..

 106. Bajul Kesupen berkata:

  Salam Siang
  @ Lintang sumirat : salam sungkem kangmas

 107. wong lamo berkata:

  pagi menjelang siang,,
  @lintang sumirat :salam hormat,salam sedulur
  @bajul kesupen :met aktifitas,tambah ganteng aj..?
  @all sedulur kwa….semoga sehat selalu
  lanjut menyimak……….

 108. Caps lock berkata:

  Assalamu alaikum wr.wb
  Mohon izin untuk mengamalkan
  alfatihah sent buat mas Rico Endo dan sedulur KWA
  maturnuwun……

 109. laskar lembu suro berkata:

  aslkm absen menjelang siang!

 110. Khrisna berkata:

  salam salim semua,,ijin niymak ,,,,

 111. Khrisna berkata:

  salam rahayu kang lembu suro,,,

 112. Thanmust thepos berkata:

  Salam takzim buat poro sedulur semua

 113. Khrisna berkata:

  salam takzim jg kang Thanmust

 114. Ki Lurah berkata:

  hadir……………..nyimakkkkkkkkk

 115. om arum manis berkata:

  absen siang
  ki lurah, nyuwun dongane mbah
  tukang ojek, belum ada kabar kalau ini besar seperti dulu.

 116. Ronggo Sentot berkata:

  Absen siang

  @salam hormat u ki lurah
  @wong lamo
  dan smwa sedulur sepuh pini sepuh KWA

  Salam kenal dr murid baru

 117. Lintang sumirat : salam takdzim mbah

 118. tukang angon berkata:

  Bismillah…
  Saya terima ijazah ismul a’dhom dari bang Rico Endo dengan sempurna untuk suatu saat nanti diamalkan…alfatihah ilaa man ajazani bang Rico Endo dan serta sanad keilmuan…

 119. sahabat berkata:

  Bismillah…
  Saya terima ijazah ismul a’dhom dari bang Rico Endo dengan sempurna untuk suatu saat nanti diamalkan…alfatihah ilaa man ajazani bang Rico Endo dan serta sanad keilmuan…:)

 120. Joe Iceberg berkata:

  Alhamdulillah..

 121. Arifyanto berkata:

  ikut nimbrung minum kopi sak sruputz

 122. KAKEK GENIT berkata:

  hekh hekh… mantab manteb …hekh hekh…

 123. semut hitam berkata:

  mantaf akhi postingannya ,afwan ana br lht postingan nya nih hhehehe

 124. bang jampang berkata:

  Qoobiltu saya trima ilmu ismul a’dhom dari bang rico endo dengan lengkap dan sempurna u/ saya dan kluarga smoga menjadi wasilah jahat dunia dan akhirat…….alfatikhah sent….

 125. bang jampang berkata:

  Wah saalh ketik maksud ane hajat dunia dan akhirat….hehehehe
  Salam takzim tuk seseuh smua

 126. Ali Fandy berkata:

  qubitu,,,,,,,,

 127. hakkulyakin berkata:

  Ass..kpd semua anggota wong alus…
  Ijin mengamalkan,semoga berkah dunia dan akhirat..Amiin

 128. wong gentur berkata:

  Assalamu’alaikum…Absen… Cihuyyyyy.. Asikkkkk.. PERTAAMMMMAAAAXXXXXXXX…. (kl di itung dari blkg…).. Hmmmm…Ga nyangka….Ga nyangka.. ga nyangka…Mudengnx…gkkgkgk.!!!

 129. ki deglu berkata:

  asslam mulaikum wrwb…
  tidak saya terima ilmu yg tidak berguna ini….
  semuahnya booh belakang.

 130. wong mbelink berkata:

  absen malem.maksud ki Deglu?tolong br pncerahn spy ngerti sy yg bodoh iniu?tolong br pncerahn spy ngerti sy yg bodoh ini

 131. asep berkata:

  izin mengamalkan

 132. adank berkata:

  ijin mengamalkan….

 133. wahyu berkata:

  Qobiltu
  Qobiltu

 134. wong mbelink berkata:

  qobiltu…al fatehah utk km Rico.sentqobiltu…al fatehah utk km Rico.sent

 135. Atri Putra berkata:

  ijin nyimak…..

 136. walangseto berkata:

  qobiltu..km rico sya minta izin mngamalkan semoga bermanfaat kelak..

 137. kangdin berkata:

  Assalamu’alaikum wr wb
  Qobiltu…dengan memohon ridho Alloh, mohon ijin mengamalkan do’a dari bang Rico.Endo… Al-fatehah sent

 138. ki sulaiman berkata:

  qobiltu.ijin mengamalkan

 139. Ndaru Cemlorot berkata:

  Salam rahayu semua, salam persaudaraan.
  @bib Rico: Muantabz tenan amalan ini, salam salim aj dr kami arek LA…. (lamongan asli) terimakasih ijazah kitab dari Majelis Antum di Palembang, semoga bermanfaat bagi kami sedulur Nur Langit, amiin.
  @all : salam rahayu

 140. Asippu Barkhia berkata:

  Assalamualaikum Ki. Qobiltu,mohon ijin mengamalkan amalan ini dengan sempurna dan mohon ijazahnya, semoga menjadi amal dunia dan akhirat amiin. Al-Fatehah.. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk dalam kalangan Orang-orang yang Bersyukur dan dirahmati dan diberkati Allah.

 141. Rihlah Rahmatullah berkata:

  Assalamu’alaykum..ada tambahan sedikit mengenai wirid/amalan al asmaul husna ini. Jika mengamalkan/mewiridkan asma/nama Allah dari Asmaul Husna yang mana saja, maka pada awal permulaannya di sunnahkan membaca: HUWALLAHULLADZI^ LA^ ILA^ HA ILLA^ HUWA…(ya Rohmanu ya Rohimu, misalnya). Untuk sama “ROBBUN” jika digabung memakai “Ya nida”, maka dibaca” Ya ROBBI”, bukan Ya RobbU. Maaf, yang di atas salah ketik, sudah saya konfirmasikan dengan Kang Mas Sukemilung…Jazakumullahu khoyron..

 142. edi bule berkata:

  nyimak….bontot lagi…hehehehe

 143. yusuf berkata:

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

 144. yahuwa berkata:

  Bismillah…
  qobiltu, pa ustad pangeran sukemiling
  iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

 145. sedayu berkata:

  qobiltu ustad sukemilung, amin

 146. edi bule berkata:

  asalamualaikum selamat pagi para sedulurr….mantab ne sambil ngupi pagi…salam ta’zim buat para sesepuh
  dari saya > bulecms@yahoo.com

 147. faruq berkata:

  Assalamualaikum,
  semoga Allah selalu mencurahkan rahamatnya kepada Mas rico dan keluarga.
  semoga ilmu yang sudah diberikan baemanfaat bagi kita semua.

  amin

 148. yuni berkata:

  artikelnya dari mujarobat ad dayrobi

 149. ryu berkata:

  KOREKSI DIKIT,YG BENAR DLM KURUNG:
  bismikal ‘Adhiimu(‘ADHIMI) wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii(BUKAN INNI TAPI AN,JD AN TUYASSIRO LII/AN TAYASSARO LII) Haajati wa antaqdhi(BOLEH JUGA WA AN TAQDHIYA) maqshuudii

 150. cong kenik berkata:

  Qobiltu, semoga bermanfaat fiddun ya wal akhiroh

 151. Alimudin berkata:

  Assalamu’alaikum.
  Qobiltu mas rico,dan salam kenal buat semuanya

 152. Kibuyut Tanggal berkata:

  Salam dan keberkahan, smoga ALLOH berikan buat para sesepuh dan para saudaraku dikwa ini…Kami persembahkan doa diwaktu dhuha ini :”ya ALLOH, hiasilah diri kami dgn akhlaq2 hasanahnya para Sholihin, indahkanlah diri kami dgn akhlaq2 mahmudahnya para Kekasih-MU, dan anggunkanlah diri kami dgn akhlaq2 karimahnya para Rosul-MU, dgn Nur cahya asma2-MU yg al husna. Aamiin.”.

 153. Kibuyut Tanggal berkata:

  Salam dan keberkahan, smoga ALLOH berikan buat para sesepuh dan para saudaraku dikwa ini…
  Kami persembahkan doa diwaktu dhuha ini :
  “ya ALLOH, hiasilah diri kami dgn akhlaq2 hasanahnya para Sholihin, indahkanlah diri kami dgn akhlaq2 mahmudahnya para Kekasih-MU, dan anggunkanlah diri kami dgn akhlaq2 karimahnya para Rosul-MU, dgn Nur cahya asma2-MU yg al husna. Aamiin.”. “:

 154. karyono berkata:

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengamalkan semoga berkah dunia dan akherat, & salam kenal dr saya pengintip yg ingin belajar kebenaran penjabaran AQIDAH MUSLIM

 155. kakaroto berkata:

  mohon ijin untuk copy paste dan Insya Allah untuk di amalkan

 156. bantrang berkata:

  Qobiltu
  Qobiltu

 157. Atok Bujang berkata:

  senyum

 158. Abu Nadhief berkata:

  QOBILTU

 159. budy setiawan berkata:

  salm kenal buat saudarku semuanya

 160. cah cilik berkata:

  qobiltu moga bermanfaat dunia akhirat

 161. sandal berkata:

  Qobiltu…Insya Allah saya terima ijazah ismul-a’dhoom sesuai sanad yg tersambung sampai pada Baginda Rosul sebagai sareat, dengan sempurna..Amien

 162. Ping-balik: 'KUMPULAN ILMU'
 163. ikhwan berkata:

  qobiltu kang
  mg b’kah

 164. Damar wulan berkata:

  qobiltu…..

 165. bram berkata:

  assalamualaikum wr wb
  qobiltu saya terima ijazahnya dr bang enrico burhan smoga bermanfaat dunia dan akhirat
  terima kasih
  wassalamualaikum wr.wb

 166. rozak berkata:

  qobiltu,izin untuk menyimpan mengamalkan dan mengamalkanya suatu hari ya ki…..moga barokah…amin”

 167. Yusuf berkata:

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,
  saya terima ijazah ismul-a’dhoom sesuai sanad yg tersambung sampai pada Baginda Rosul sebagai sareat, dengan sempurna..Amien
  Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,

 168. Yudi berkata:

  Qobiltu, saya terima dengan sempurna untuk saya amalkan, semoga diridhoi Allah, amin.

 169. wong Nom berkata:

  Qobiltu,

 170. narawita berkata:

  qobiltu , saya terima dan diamalkan , semoga mendapat ridho Alloh, amin.

 171. WONG GANTENG berkata:

  ILAHI ANTA MAKSUDI..WARIDHOKA MATLUBI..A’TNI MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA…QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA SEMUA ILMU DI BLOG INI DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

 172. abdul jalil berkata:

  bismillah.qobiltu mohon izin mengamalkan,alfatehah…

 173. Adi berkata:

  Assalamu ‘alaikum Wr.Wb..
  Salam kenal dan Ta’dhim buat mas Rico Endo…mas halilintar serta mas hongmankim,ki wong alus dan para sesepuh, serta semua pecinta kwa,Semoga mas Rico Endo,mas halilintar serta mas hongmankim….dan ki wong alus beserta keluarga dan keturunannya semua selalu dlm naungan dan rahmat dari ALLAH SWT,dan semoga ALLAH SWT memberikan kepd anda semua kemuliaan dan ke Ridloannya didunia dan akherat,aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin.
  Qobiltu ijaazatuka..Ustadz Rico Endo.Saya terima dg sempurna ijaazah semua ismul-A’dhom dr Ustadz Rico Endo dg sanadnya yg tersambung terus tanpa putus sampai Sayyidina Muhajjir ilallah Ahmad bin Isaa, wa Sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba’alawi, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad As-seqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib, wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,tsumma ilaa Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, tsumma ilaa Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atthas,tsumma shohibul wirid Sayyidina Ummaroh bin Zaid. Ra.terus–Sayyidinaa Muhammad bin Abbdullah….terus…ke ALLAH AZZA WA JALLA,Aamiin.
  Izin copas dan mengamalkan utk diriku,anak-anakku dan semua keturunanku,Trimakasih banyak ,kepada Ustadz Rico Endo atas Izinnya dan ki wong Alus,atas Blog yg sangat bermanfaat ini,semoga kwa tetap Jaya,aamiin Yaa ALLAH.

 174. Zacky_aza berkata:

  Assalamu’alaikum…
  mohon izin tuk mengamalkan ismul ‘adzom lisayyidinaa Ummarah ibn Zaid r.a…

 175. bungakusuma berkata:

  Nderek ngamalaken, nuwun

 176. danny berkata:

  Qobiltu ijazahnya halal…amin
  Terimakasih

 177. adit berkata:

  qobiltu

 178. Irmawan berkata:

  Assalamu’alaikum…. mas Rico Endo
  Qobiltu…saya minta izin mengamalkan Ismul A’dhoom Lissayidina Ummarah Ibn Zaid ra.Semoga membawa kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat utk saya sekeluarga. Dan semoga mas Rico Endo sekeluarga senantiasa dlm lindungan dan naungan Alloh SWT… Aamiin Yaa Mujibbassailin.

 179. hamba allah berkata:

  qobiltu kang Rico Endo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s