ISMUL A’DHOOM (REVISI)


Rico Endo
rico_endo@yahoo.com

Ismul A’dhoom
Sayyidina Ummarah bin Zaid R.a

Sayyidina Ummarah bin Zaid  R.A adalah salah seorang dari perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna. Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah, dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.

Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu  dan aku ketahui bahwa engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti dikabulkan-NYA.

Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan dikabulkan-NYA.

Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,” Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah, yaitu  :

Ini rincian Asma yang berada didalam surah didalam Al-Qur’anul Kariim   :

 

 •  5 Asma di dalam surat Al-Fatehah :

 • Yaa Allah, Yaa Robbu, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik

 

 • 23 Asma didalam surah Al-BaQorah :

 • Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Yaa Kaafi, Yaa Ro’uufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofuuru, Yaa Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu

 

 •  4 Asma di dalam surah Ali Imran :

 •  Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru

 

 • 6 Asma di dalam surah An-Nisaa  :

 • Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu

 

 • 5 Asma di dalam surah Al-An’am  :

 • Yaa Faathiru, Yaa QooHiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-A’raf  :

 • Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Anfal  :

 • Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru

 

 • 7 Asma di dalam Surah Al-Hud  :

 • Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Ar-Ra’ad  :

 • Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii

 

 • 1 Asma di dalam Surah Ibrahiim  :

 • Yaa Mannaanu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Hijr  :

 • Yaa Kholaaqu


 • 2 Asma di dalam Surah Maryam  :

 • Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Haj  :

 • Yaa Baa’itsu

 

 • 1 Asma di dalam surah Al-Mu’minun  :

 • Yaa Kariimu

 

 • 3 Asma di dalam surah An-Nuur  :

 • Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru

 

 • 1 Asma di dalam surah Al-FurQon  :

 • Yaa Hadii

 

 • 1 Asma di dalam Surah As-Saba’  :

 • Yaa Fattahu

 

 • 1 Asma di dalam Surah Al-Fathir  :

 • Yaa Syakuuru

 

 • 4 Asma di dalam Surah Al-Mu’miin  :

 • Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli

 

 • 3 Asma di dalam Surah Az-Zariyat  :

 • Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu

 

 • 1 Asma di  dalam Surah At-Tuur  :

 • Yaa Barru

 

 • 2 Asma didalam Surah Al-Qomar  :

 • Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru

 

 • 3 Asma di dalam Surah Ar-Rahman  :

 • Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi

 

 • 4 Asma di dalam Surah Al-Hadid  :

 • Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa  Dhoohiru, Yaa Baathinu

 

 • 11 Asma di dalam Surah Al-Hasyr  :

 • Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Buruj  :

 • Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu

 

 • 2 Asma di dalam Surah Al-Ikhlas   :

 • Yaa Ahadu, Yaa Shomadu………

Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat ijabahnya. ”

Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari bahaya itu.”

Kaifiatu ‘amal   :

 • Jika akan membaca Ismul A’dhoom itu berpuasa terlebih dahulu pada hari kamis ( puasa biasa )

 • Asma dibaca setelah lewat tengah malam / sepertiga malam ( waktu sahur )

Tawasul sebelum membaca Ismul A’dhoom   :

Al-fatehah…( niatkan )…nuhdiihaa ilaa hadroti Sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ‘bni Abdullah wa ajwazihi wa dzurriyaatihi wa ahli baytihi wa saa-iril anbiyaa-i wal mursaliin wa ali kulli minhum wa shohhabati ajma’iin. Tsumma nuhdi tsawabahaa ilaa khoodimil yauumi, tsumma ila arwahil malaikatil muqorrobiin, tsumma ilaa arwahi rijalil ghoib ainamaa kaanuu hallat arwaahahum min masyaariqil ardhi ilaa maghooribihaa barrihaa wa bahrihaa.

Tsumma ilaa ruuhi Sayyidina Muhajjir ilallah Ahmad bin Isaa, wa Sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba’alawi, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad As-seqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib, wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,tsumma ilaa ruuhi Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, tsumma ilaa ruuhi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atthas,tsumma ilaa ruuhi shohibul wirid Sayyidina Ummaroh bin Zaid. Ra.

Tsumma ilaa arwaahi amwaatanaa khosh-shoh wa amwaatil muslimiina wal muslimaati ‘ammah.Bi-annallaha yataghosy-syaahum birrohmaati wal maghfirooti wayusak-kinuhumul jannah birohmaatihi.

Asta’iinu min barokatihaa bi-annallaha yubal-lighu maqooshidanaa wa yaqdhii hajaatinaa wa yaktubus-salamata ‘alaina min syarril jinni wal insii waman aroodanaa bisuu-in, wa ilaa hadrotin nabiyyi Muhammadin Sholallahu ‘alaihi wa alihi wassallama. Al-Fatihah…..1x

Ma’na tawasul diatas   :

“ Alfatihah…(niat)…kehadirat sayyidina kekasih kami Rasulullah Muhammad SAW bin Abdillah, dan kepada istri-istri beliau, dan anak keturunanya serta seluruh keluarganya dan kepada para Nabi dan Rasul dan semua keluarga mereka dan semua shahabat-shahabatnya.

Kemudian ditujukan kepada semua Malaikat yang menjaga hari, dan kepada semua Malaikat yang dekat kedudukannya kepada Allah, kemudian kepada semua Rijal Ghoib dimanapun berada baik yang berada disebelah timur bumi sampai sebelah barat, baik dilautan maupun didaratan. Kemudian kehadirat Pemimpin kami Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa, juga kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba ‘Alawi, kepada Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asseqaf, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur Ratib, juga untuk Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Kemudian kepada kehadirat Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin. Kemudian juga kepada ……………………( sebut nama yang ingin di Fatehai ).

Al-Fatihah khusus kepada semua mereka yang wafat dari orang-orang muslim seluruhnya, Sesungguhnya Allah menolong mereka dengan Rahmat dan Ampunan dan menempatkan mereka di surga dengan rahmatNYA.Aku meminta pertolongan dengan sebab keberkahan Alfatihah dan mereka yang tersebut karena sesungguhnya Allah menyampaikan maksud kami dan mengabulkan hajat kami serta memberikan keselamatan atas kami dari kejelekan jin dan manusia serta orang-orang yang berniat jelek pada kami.Dan kehadirat Nabi Muhammad SAW. AlFatihah……1x

Bismillahir rahmaanir rahiim.

Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha……..

Yaa Allah, Yaa Robbu, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith, Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Yaa Kaafi, Yaa Ro’uufu, Yaa Syaakiru, Yaa Wahiidu, Yaa Ghofuuru, Yaa Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa Faathiru, Yaa QooHiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa Lathiifu,   Yaa Muhyii, Yaa Mumiitu,Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu, Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu, Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru, Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu, Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa  Dhoohiru, Yaa Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu, Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi maqshuudii……( Hajat kita ).

Allahumma inni as-aluka bijamii’i asmaa-ikal husna maa’alimtu minhaa wa maalam a’lam wa as-aluka bismikal ‘adhiimil a’dhoomul Kabiiril akbar.Alladzii man da’aaka bihi ajabtahu wa man sa-alaka bihi a’thoytahu.

===  Sempurna Revisi,Insya Allah  ===

Catatan  : Saat membaca doa Asmaul A’dhom, lengkapilah dengan adab-adab doanya. 

@@K

Categories: ISMUL A’DHOOM (REVISI) | 195 Komentar

Navigasi pos

195 thoughts on “ISMUL A’DHOOM (REVISI)

 1. Rihlah Rahmatullah

  Pertamaaaaaaaaaxxx

 2. nataurip

  Dua aja….

 3. Rihlah Rahmatullah

  Assalamu’alaykum kang nataurip…

 4. nataurip

  Walikum salam mas Rihlah, silahkan dilanjut, mau baca dulu artilel dulu. salam

 5. 10 GEDE

 6. nataurip

  Dah selesai baca, ada yang sudi menuliskan artinya ????

 7. lumayan dpt 5

 8. ternyata 7 toh oalaaaaah apes2.
  susahnya dpt petromaxxxs

 9. waaah@ustadz rihlah dpet pertamaxxx nich,,
  semangat malam aja ustadz! ! !

 10. tukang ojek

  10 besar

 11. tukang ojek

  ga papa dapat 10 besar.
  yang penting ojekane jalan teruuuuuuuuuuuuusssssssssss

 12. @nataurip:selamat malam kangmas.

 13. @tukang ojek:selamat malam kangmas nggak narik nich???
  bysanya tereak2 nyari penumpang. . . .

 14. asskum wr wb, salm seduluran
  @rihlah rahmatullah
  @nataurip
  @langeit biru
  @tukang ojek
  dan semua sedulur kwa.

 15. @uttamaadhikari:salam kenal mas.

 16. tukang ojek

  td siang kayaknya di tv ada berita merapi siaga lagi ya???
  om arum manis semoga ini merapi,bencananya ga sebesar kemarin ya?
  hehehehhe……….
  kasihan orang yang tinggal di lereng merapi.
  baru mau tenang harus menerima cobaan lagi.

 17. surip

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,
  semangat malam buat brother2 smua,,,,nyempil d pojokan sambil nyimak dan berharap barokahnya ismul A’dhoom Asma’ul Husna…amin…

 18. Raden raddin

  assalamuallaikum bang rico
  idzin copy

 19. AYO-AYO PADA NGUMPUUUL DI SINI.

 20. tukang ojek

  salam seduluran kembali
  @uttama adhikari.
  menawi mbetahke ojek sumonggo
  badhe di pun anter tindak pundi?
  menopo sesarengan ngumpul wonten sor tendo angkringan
  sekalian kopi jos(kopi areng)

 21. @surip n @raden raddin:salam persedoloran kangmas,,smg tetap dlam lindungan Allah SWT.

 22. ismul itisi mulut bukan ya ?

 23. @langeit biru, salam kenal juga mas

 24. naga bassia

  assalamu alaikum smuax. Minta izin tuk copas and insya ALLAH dipelajari tuk d amalkan. Qobiltu..sent fatehah buat pangeran sukemilung

 25. ismul itu isi mulut bukan ya ?

 26. Bocah lawu

  Assalamu’alaikum
  semoga semua hajat kita dikabukan Alloh SWT…. Amin.

 27. tukang ojek

  @lengit biru dah lama saya ga mampir kwa
  gimana kabare?
  itu air matanya ko ga berenti2 ngalinya??
  santai wae lho kang mung guyonan.
  mergone wis suwe ra mampir kwa dadi anane mung suntuk
  golek penumpang ora nemu nemu.

 28. tukang ojek

  nuwun sewu sedoyo kabur riyen njiiiiiiiiiiiih

 29. @langit-langit, hehehe

 30. @tukang ojeng:wonten nopo kok kabur kangmas???nembe yahmenten kok.

 31. @utamaadhikari:ada apa toh mas kok manggil2.he5x

 32. Nasir

  Salam Pak Rico: “Saat membaca doa Asmaul A’dhom, lengkapilah dengan adab-adab doanya.”
  Apakah yang dimaksudkan dengan adab-adab doanya pak?

 33. dm3n_cah_ayu

  ass f all,turut nyimak sambil nyalami poro sepuh n dulur smua yg hdr,jg fatihah u/yg hdr n yg blm hdr,n yg cm mantau,was

 34. @utamaadhikari:maaf kangmas sya kira saya,jdi malu nich.ternyata si langit-langit soalnya nggak liat nama2nya.HEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEEE.

 35. @demen-cah-ayu:silahkan memantau mas kalauw ada yg rusuh tangkap aja kang.hehehe

 36. Aku

  Qobiltu
  Qobiltu
  Qobiltu

 37. mukdis

  absen malam…salam bwt smua

 38. @aku&mukdis:semangat malam kangmas,salam kenal.:-)

 39. nedi

  assalamualaikum,wr,wb ..salam sedulur buat semua, mohon izin untuk Asmaul A’dhom dg ridho allah..amin

 40. dm3n_cah_ayu

  @ki langiet biru,slm knal,klo dah dilangit jgn lp yg dibumi njih,he x3,mf bcanda.tp sy g pny kapasitas u/cekal ki,lanjut

 41. ki supo legowo

  Semoga amal ibadah saudaraku Rico mendapat balasan melimpah dari Yang Maha Kuasa

 42. 3 jam baru iso mlebu ni,,angeeelle,,he5x

 43. roni s.w

  wah.. Trlambat absen..
  Salam perdamaian, selamat sejahtera kpd para sesepuh,smua saudaraku dan bolo wongalus yg daku cintai.. Smg tiada putus rahmat Allah pd kt smua.. Amin

 44. maaf dulur2 kl timbul tenggelam nieh,.krn skrg sy dlm perjalan jauuuuh,,maceeeet

 45. Dji8ril

  Qobiltu.

 46. dan maaf jg nl,ga bs nyediain kofi buat lur dulur sedoyo,,,

 47. dewa pengemis

  salam mualaikum…ijin nyimak

 48. salam dan selamat malam dan jg mari kt salam salaman lan salam rahayu semuanya,,trims

 49. Nak bugis

  Absen malam….. Al- fatehah terkirim u/ smua pmbaca blog KWA.

 50. Salam Hormat untuk junjungan kita Rasulullah nabi besar Muhammad Saw
  untuk sohibul blog KWA
  @ki Wong Alus (habib Muhammad Wildan)
  untuk Sohibul Lapak
  @Pangeran Sukemilung
  sesepuh
  @mbah BC
  @Ki selor
  @mbah Wulyojati/khozin
  @mbah Singo Dongso
  @ustad Rihlah
  @nataurip
  @bayan
  @test

  lan sedanten sedulur KWA ingkang mboten kulo sebat
  monggo di lanjut
  nyimak..merenung

 51. @mbah khozin:selamat malam.lama nggak ol mbah,kangen nich.

 52. selam buat yg malam ini dapat PERAMAAAAAX,,(KI RIHLAH),JANGAN LUPA BAGI2 HASILNYA LO,,WKWKWKWKWKKK

 53. Salam Hormat, Solawat kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah nabi besar Muhammad Saw
  untuk sohibul blog KWA
  @ki Wong Alus (habib Muhammad Wildan)
  untuk Sohibul Lapak
  @Pangeran Sukemilung
  sesepuh
  @mbah BC
  @Ki selor
  @mbah Wulyojati/khozin
  @mbah Singo Dongso
  @ustad Rihlah
  @nataurip
  @bayan
  @test

  lan sedanten sedulur KWA ingkang mboten kulo sebat
  monggo di lanjut
  nyimak..merenung

 54. @deman-cah-ayu:wah bisa aja mas,,ayo yg mau pesen kopi silahkan hubungi MBAH KHOZIN

 55. weh dobel kirim..punten lah
  nuwun sewu
  am sory

 56. om makruf

  pertamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 57. Abah hikam

  Salam

 58. Laskar Cinta

  Hadirrr
  qobiltu
  kaburrrrrrrrrrrrrr

 59. saya pesen kopasus 1 kompi
  (kopi gula susu) 1 gelas..cepet yo mbah..karo rokok7 bungkus saja

 60. Abah hikam

  Qobiltu, mas rico salam kenal, mbah khozin,mas bajul,gmn kbrny?

 61. Salam & Salim Kenal & Hormat kagem sedoyo
  Qobiltu

  Dherek dasaran warung sego kucing
  Monggo2 ingkang ngersaaken udut, kopi, jahe dengan atao tanpa susu
  langsung kulo sajikan & monggo diunjuk sembari genaonan alias sinau

  Maturnuhun

 62. MBAH SINGO DONGSO

  slmt mlm semua sedulur,
  om ronggo sentot trimakasih dh disenggoll……
  mbah khozin pesen internet indomie telur kornet

 63. salam malam,
  @ abah hikam : alkhamdulilah krn pangestu abah hikam saya baik2 aj.

 64. @ Laskar Cinta : ayo om golek bening2
  @ Mbah sIngo dongso, Ki Ronggo Sentot, Mbah Kozin : salam sungkem
  @ Om BC : pesenanku wis entuk

 65. @ om makruf, Kimas Eko, Ki langit biru : mojok wae ki ak duwe tingwe kro kopi

 66. kromo

  qobiltu

 67. @langit biru
  @Ronggo sentot
  @Abah hikam
  @mbah singo d
  @bajul kesupen
  @om makruf
  @laskar cinta
  salam salim salam cium pipi,e cium tangan deh,he5x.
  Sumonggo di sambi,niki kopinipun sampun nyepak mbah,tinggal ngunjuk kimawon njih.!
  Utk mbah singo d,rokoknya br ada 5 ni mbah,,qiqiqiqi

 68. @om makruf feat laskar cinta,,ni buyut berdua ko senengnya kabur2an to.! Emang lg ngejar2 apa an sih.?qiqiqi

 69. Assalamu’alaikum. Qobiltu mas rico,dan salam kenal buat semuanya

 70. @ki bajul kesupen:injih ki.

 71. mbah bajul kesupen
  salam sungkem kembali mbak,,kumaha damang.?
  Ki wongalus
  ki nico
  salam salim lan salam rahayu slalu ki,,

 72. @ sedulur sedanten monggo di gelar
  kok sami kendel mawon
  menawi wonten sik badhe perkenalan..
  kulo kok pengen ngertos sejatine @mas test
  kulo nginten inten @mas test niku ki Wong Alus
  leres nopo mboten njih??

 73. langit biru
  awas tu ki,kopinya msh panas lo.! Jgn langsung di sruput,ntk malah2 bibir bisa2…..mloncooot,wkwkwkwkwk

 74. Ronggo sentot
  sampean keprinya sebelah pundi,?
  Apa lewat lintas timur njih.kl jln darat.?

 75. laskar lembu suro

  aslkm absen mlm

 76. dulur2 sy absen off rumiyen njih,niki kendaraan da mau naik kapal dan mudah2an kapalnya tdk mogok lagi kayak bulan kemarin,,aneh masak kl sy setiap naik kapal pasti mogok,,swn,wassalam.

 77. hedar ali

  mantap absen

 78. adi

  Mantap
  / I. !!! I. \
  /__’,_ _,’__\
  /( ___)\ /(____ )\
  I ( ___ )). ((_____ ) I
  I ( ___) ). ( (_____) I
  \( ____)/ \(____ )/

 79. Syukran

  Menyimak… Ijin amalkan suatu masa nanti..

 80. aslm. salam takzim dan rahayu untuk smua yg hadir,,,,,

 81. @mbah Wulyojati/khozin
  monggo mbah..
  maturnuwun..
  menawi kapale’ mogok njenengan mandhap lajeng dipun surung mawon ngagem becak..
  hehe

  kulo kepri ne (papan pedamelan mawon) kulo tiyang jawi asli mbah merantau ke sumatra (jambi palembang padang bengkulu riau) lajeng kalimantan lajeng niki tg kepri melih
  njenengan mandhap batam nyebrang ngagem sped ting tanjung pinang menuju kec bintan timur (kota kijang)teras nyebrang ngagem kapal kayu ke tepatnya di pulau numbing
  3jam perjalanan
  monggo poro sedulur dipun lanjut

 82. @ mbah Khozin : biasane nitih rajawali kok tumben niki nitih kapal..he…he..
  @ Ki Ronggo : ojo lali yen kondur simo mampir gubukku nggih

 83. Tes nyimak

 84. pencari ilmu

  ♥ !
  ☺/ ¤assalamualaikum ツ
  /▌
  / \salam salim buat smuanya…

 85. Bukan Bang Thoyib

  qobiltu bang rico. Semoga menjadi wasilah tercapainya hajat dunia akhirat. Salam damai dari gubuk sederhana untk semua bolo wongalus.

 86. ok ki bajulkesupen..
  salam cah simo
  aummm

  disanalah leluhur saya berasal
  masa kecil ketika lebaran..ehehehe
  halah malah sedelok neh poso y
  hmmm
  akeh ilmu turun iku

  kan elmune unlimited..stock always full
  no bakal enthek

 87. dan sang pengembara

  89….
  izin menyimak dan mengamalkan….

 88. Qobiltu

 89. papah-

  Absennt….. Ijin Nyimax

 90. pertamaxxxxxxxxxx tapi dari bawah hehehe

 91. SI:GEDIG:BONDOWOSO

  assalamualaikum wr wb……..
  ijin menyimak….salam salim semua

 92. Kangmase CKP

  assalamualaikum
  Untuk semua sesepuh dan semua bolowongalus.

 93. waWAN (WaNDA kusWANda)

  assalamualaikum wr. wb
  qobiltu………. mohon izin untuk mengamalkan semoga memberi banyak manfaat di dunia dan akhirat.aamin

 94. absent pagi sedulur KWA,kok masih sepi tadi malem begadang ya?

 95. absen pagi

 96. Absen pagi…sambil bakar buhur surya 16…

 97. Absen Pagi…

 98. adam

  Ass Wr Wb …

  Terima kasih atas pembabaran ilmunya.
  Qobiltu.
  Saya terima pengijasahan ilmu ini dengan lengkap dan sempurna, semoga diridhoi Allah SWT.
  Mohon ijin utk mengamalkannya bagi saya dan juga bagi keluarga saya.

 99. 100_aza dehhh

 100. ketinggalan jauh….

 101. sanjaya32

  101 angka cantiiik…he3x
  Mohon ijin dan restunya bagi saya dan juga keluarga saya untuk ngamalkannya

 102. wong lamo

  aslmkmwrwb,….bang rico,…
  all,……….met pagi,semoga sehat selalu..
  meyimak pelajaran,dengan cermat,…
  mantabbb………………….

 103. Met pagi @all Kwa kususx yg hadir…salam salim @mbah khozin @bajul kesupen @rihlah @wong lamo @sesepuh smwa…

 104. QOF (FATHAH) BA (KASROH) LAM (SUKUN) TA (DHUMAH)

 105. ericsagita

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

  alfatihah khusushon ila enrico burhan/pangeran sukemilung send

 106. ojibua

  salam salim… dulur smua….. salam karahayon………

 107. Syahid

  Qobiltu,,nyuwun berkah pangestu ijin mempelajari dan mengamalkannya,,,,,

 108. Salam pasuduluran @ki angker ludiro @ajibua @syahid n smwa…

 109. mohamad soleh

  kaya pernah baca….dimana ya…..

 110. Bajul Kesupen

  Salam Siang
  @ Lintang sumirat : salam sungkem kangmas

 111. wong lamo

  pagi menjelang siang,,
  @lintang sumirat :salam hormat,salam sedulur
  @bajul kesupen :met aktifitas,tambah ganteng aj..?
  @all sedulur kwa….semoga sehat selalu
  lanjut menyimak……….

 112. Caps lock

  Assalamu alaikum wr.wb
  Mohon izin untuk mengamalkan
  alfatihah sent buat mas Rico Endo dan sedulur KWA
  maturnuwun……

 113. laskar lembu suro

  aslkm absen menjelang siang!

 114. salam salim semua,,ijin niymak ,,,,

 115. salam rahayu kang lembu suro,,,

 116. Thanmust thepos

  Salam takzim buat poro sedulur semua

 117. salam takzim jg kang Thanmust

 118. qobiltu

 119. Ki Lurah

  hadir……………..nyimakkkkkkkkk

 120. absen siang
  ki lurah, nyuwun dongane mbah
  tukang ojek, belum ada kabar kalau ini besar seperti dulu.

 121. Absen siang

  @salam hormat u ki lurah
  @wong lamo
  dan smwa sedulur sepuh pini sepuh KWA

  Salam kenal dr murid baru

 122. Lintang sumirat : salam takdzim mbah

 123. Bismillah…
  Saya terima ijazah ismul a’dhom dari bang Rico Endo dengan sempurna untuk suatu saat nanti diamalkan…alfatihah ilaa man ajazani bang Rico Endo dan serta sanad keilmuan…

 124. sahabat

  Bismillah…
  Saya terima ijazah ismul a’dhom dari bang Rico Endo dengan sempurna untuk suatu saat nanti diamalkan…alfatihah ilaa man ajazani bang Rico Endo dan serta sanad keilmuan…:)

 125. Joe Iceberg

  Alhamdulillah..

 126. Arifyanto

  ikut nimbrung minum kopi sak sruputz

 127. hekh hekh… mantab manteb …hekh hekh…

 128. semut hitam

  mantaf akhi postingannya ,afwan ana br lht postingan nya nih hhehehe

 129. bang jampang

  Qoobiltu saya trima ilmu ismul a’dhom dari bang rico endo dengan lengkap dan sempurna u/ saya dan kluarga smoga menjadi wasilah jahat dunia dan akhirat…….alfatikhah sent….

 130. bang jampang

  Wah saalh ketik maksud ane hajat dunia dan akhirat….hehehehe
  Salam takzim tuk seseuh smua

 131. qubitu,,,,,,,,

 132. absen maghrib

 133. hakkulyakin

  Ass..kpd semua anggota wong alus…
  Ijin mengamalkan,semoga berkah dunia dan akhirat..Amiin

 134. wong gentur

  Assalamu’alaikum…Absen… Cihuyyyyy.. Asikkkkk.. PERTAAMMMMAAAAXXXXXXXX…. (kl di itung dari blkg…).. Hmmmm…Ga nyangka….Ga nyangka.. ga nyangka…Mudengnx…gkkgkgk.!!!

 135. ki deglu

  asslam mulaikum wrwb…
  tidak saya terima ilmu yg tidak berguna ini….
  semuahnya booh belakang.

 136. wong mbelink

  absen malem.maksud ki Deglu?tolong br pncerahn spy ngerti sy yg bodoh iniu?tolong br pncerahn spy ngerti sy yg bodoh ini

 137. asep

  izin mengamalkan

 138. adank

  ijin mengamalkan….

 139. wahyu

  Qobiltu
  Qobiltu

 140. wong mbelink

  qobiltu…al fatehah utk km Rico.sentqobiltu…al fatehah utk km Rico.sent

 141. ijin nyimak…..

 142. qobiltu..km rico sya minta izin mngamalkan semoga bermanfaat kelak..

 143. kangdin

  Assalamu’alaikum wr wb
  Qobiltu…dengan memohon ridho Alloh, mohon ijin mengamalkan do’a dari bang Rico.Endo… Al-fatehah sent

 144. ki sulaiman

  qobiltu.ijin mengamalkan

 145. Ndaru Cemlorot

  Salam rahayu semua, salam persaudaraan.
  @bib Rico: Muantabz tenan amalan ini, salam salim aj dr kami arek LA…. (lamongan asli) terimakasih ijazah kitab dari Majelis Antum di Palembang, semoga bermanfaat bagi kami sedulur Nur Langit, amiin.
  @all : salam rahayu

 146. Asippu Barkhia

  Assalamualaikum Ki. Qobiltu,mohon ijin mengamalkan amalan ini dengan sempurna dan mohon ijazahnya, semoga menjadi amal dunia dan akhirat amiin. Al-Fatehah.. Alhamdulillah, semoga kita semua termasuk dalam kalangan Orang-orang yang Bersyukur dan dirahmati dan diberkati Allah.

 147. Rihlah Rahmatullah

  Assalamu’alaykum..ada tambahan sedikit mengenai wirid/amalan al asmaul husna ini. Jika mengamalkan/mewiridkan asma/nama Allah dari Asmaul Husna yang mana saja, maka pada awal permulaannya di sunnahkan membaca: HUWALLAHULLADZI^ LA^ ILA^ HA ILLA^ HUWA…(ya Rohmanu ya Rohimu, misalnya). Untuk sama “ROBBUN” jika digabung memakai “Ya nida”, maka dibaca” Ya ROBBI”, bukan Ya RobbU. Maaf, yang di atas salah ketik, sudah saya konfirmasikan dengan Kang Mas Sukemilung…Jazakumullahu khoyron..

 148. Ping-balik: Ismul A’zhom (Nama Allah yang Agung) | Ilmu Langit

 149. nyimak….bontot lagi…hehehehe

 150. yusuf

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

 151. Bismillah…
  qobiltu, pa ustad pangeran sukemiling
  iziin mengalkan semoga berkah dunia dan akherat.

 152. sedayu

  qobiltu ustad sukemilung, amin

 153. asalamualaikum selamat pagi para sedulurr….mantab ne sambil ngupi pagi…salam ta’zim buat para sesepuh
  dari saya > bulecms@yahoo.com

 154. faruq

  Assalamualaikum,
  semoga Allah selalu mencurahkan rahamatnya kepada Mas rico dan keluarga.
  semoga ilmu yang sudah diberikan baemanfaat bagi kita semua.

  amin

 155. yuni

  artikelnya dari mujarobat ad dayrobi

 156. ryu

  KOREKSI DIKIT,YG BENAR DLM KURUNG:
  bismikal ‘Adhiimu(‘ADHIMI) wa bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii(BUKAN INNI TAPI AN,JD AN TUYASSIRO LII/AN TAYASSARO LII) Haajati wa antaqdhi(BOLEH JUGA WA AN TAQDHIYA) maqshuudii

 157. cong kenik

  Qobiltu, semoga bermanfaat fiddun ya wal akhiroh

 158. Alimudin

  Assalamu’alaikum.
  Qobiltu mas rico,dan salam kenal buat semuanya

 159. Kibuyut Tanggal

  Salam dan keberkahan, smoga ALLOH berikan buat para sesepuh dan para saudaraku dikwa ini…Kami persembahkan doa diwaktu dhuha ini :”ya ALLOH, hiasilah diri kami dgn akhlaq2 hasanahnya para Sholihin, indahkanlah diri kami dgn akhlaq2 mahmudahnya para Kekasih-MU, dan anggunkanlah diri kami dgn akhlaq2 karimahnya para Rosul-MU, dgn Nur cahya asma2-MU yg al husna. Aamiin.”.

 160. Kibuyut Tanggal

  Salam dan keberkahan, smoga ALLOH berikan buat para sesepuh dan para saudaraku dikwa ini…
  Kami persembahkan doa diwaktu dhuha ini :
  “ya ALLOH, hiasilah diri kami dgn akhlaq2 hasanahnya para Sholihin, indahkanlah diri kami dgn akhlaq2 mahmudahnya para Kekasih-MU, dan anggunkanlah diri kami dgn akhlaq2 karimahnya para Rosul-MU, dgn Nur cahya asma2-MU yg al husna. Aamiin.”. “:

 161. karyono

  qobiltu pa ustad pangeran sukemiling, iziin mengamalkan semoga berkah dunia dan akherat, & salam kenal dr saya pengintip yg ingin belajar kebenaran penjabaran AQIDAH MUSLIM

 162. kakaroto

  mohon ijin untuk copy paste dan Insya Allah untuk di amalkan

 163. bantrang

  Qobiltu
  Qobiltu

 164. Atok Bujang

  senyum

 165. Abu Nadhief

  QOBILTU

 166. budy setiawan

  salm kenal buat saudarku semuanya

 167. cah cilik

  qobiltu moga bermanfaat dunia akhirat

 168. sandal

  Qobiltu…Insya Allah saya terima ijazah ismul-a’dhoom sesuai sanad yg tersambung sampai pada Baginda Rosul sebagai sareat, dengan sempurna..Amien

 169. Ping-balik: 'KUMPULAN ILMU'

 170. ikhwan

  qobiltu kang
  mg b’kah

 171. Damar wulan

  qobiltu…..

 172. bram

  assalamualaikum wr wb
  qobiltu saya terima ijazahnya dr bang enrico burhan smoga bermanfaat dunia dan akhirat
  terima kasih
  wassalamualaikum wr.wb

 173. rozak

  qobiltu,izin untuk menyimpan mengamalkan dan mengamalkanya suatu hari ya ki…..moga barokah…amin”

 174. Yusuf

  Assalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,
  saya terima ijazah ismul-a’dhoom sesuai sanad yg tersambung sampai pada Baginda Rosul sebagai sareat, dengan sempurna..Amien
  Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabaaarokatuh,,,,

 175. Yudi

  Qobiltu, saya terima dengan sempurna untuk saya amalkan, semoga diridhoi Allah, amin.

 176. wong Nom

  Qobiltu,

 177. narawita

  qobiltu , saya terima dan diamalkan , semoga mendapat ridho Alloh, amin.

 178. WONG GANTENG

  ILAHI ANTA MAKSUDI..WARIDHOKA MATLUBI..A’TNI MAHABBATAKA WAMA’RIFATAKA…QOBILTU USTAD..SAYA TERIMA IJAZAHNYA SEMUA ILMU DI BLOG INI DENGAN SEMPURNA…SEMOGA BERMANFAAT…ALFATEHAH WAMANAJAZANI…

 179. Ping-balik: Bacaan Doa Ismul A’Dhoom | Koleksi Mantra Ajian Nusantara Gratis | Pelet Gratis | Bulu Perindu |Ilmu Pelet | Ajian Pelet |Kekebalan | Pengasihan | Pelarisan |

 180. bismillah.qobiltu mohon izin mengamalkan,alfatehah…

 181. Adi

  Assalamu ‘alaikum Wr.Wb..
  Salam kenal dan Ta’dhim buat mas Rico Endo…mas halilintar serta mas hongmankim,ki wong alus dan para sesepuh, serta semua pecinta kwa,Semoga mas Rico Endo,mas halilintar serta mas hongmankim….dan ki wong alus beserta keluarga dan keturunannya semua selalu dlm naungan dan rahmat dari ALLAH SWT,dan semoga ALLAH SWT memberikan kepd anda semua kemuliaan dan ke Ridloannya didunia dan akherat,aamiin Yaa Robbal ‘Aalamiin.
  Qobiltu ijaazatuka..Ustadz Rico Endo.Saya terima dg sempurna ijaazah semua ismul-A’dhom dr Ustadz Rico Endo dg sanadnya yg tersambung terus tanpa putus sampai Sayyidina Muhajjir ilallah Ahmad bin Isaa, wa Sayyidina Al-Faqihul Muqoddam Muhammad bin Ali Ba’alawi, wal Habib Abdurrahman bin Muhammad As-seqaf, wal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad shohibur rotib, wal Habib Alwi bin Ahmad Bahsin,tsumma ilaa Al-Habib Ahmad bin Alwi Bahsin, tsumma ilaa Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atthas,tsumma shohibul wirid Sayyidina Ummaroh bin Zaid. Ra.terus–Sayyidinaa Muhammad bin Abbdullah….terus…ke ALLAH AZZA WA JALLA,Aamiin.
  Izin copas dan mengamalkan utk diriku,anak-anakku dan semua keturunanku,Trimakasih banyak ,kepada Ustadz Rico Endo atas Izinnya dan ki wong Alus,atas Blog yg sangat bermanfaat ini,semoga kwa tetap Jaya,aamiin Yaa ALLAH.

 182. Assalamu’alaikum…
  mohon izin tuk mengamalkan ismul ‘adzom lisayyidinaa Ummarah ibn Zaid r.a…

 183. bungakusuma

  Nderek ngamalaken, nuwun

 184. Qobiltu ijazahnya halal…amin
  Terimakasih

 185. adit

  qobiltu

 186. Irmawan

  Assalamu’alaikum…. mas Rico Endo
  Qobiltu…saya minta izin mengamalkan Ismul A’dhoom Lissayidina Ummarah Ibn Zaid ra.Semoga membawa kebaikan, keberkahan, kebahagiaan dan keselamatan lahir bathin dunia dan akhirat utk saya sekeluarga. Dan semoga mas Rico Endo sekeluarga senantiasa dlm lindungan dan naungan Alloh SWT… Aamiin Yaa Mujibbassailin.

 187. hamba allah

  qobiltu kang Rico Endo

 188. Gus Khoir

  QOBILTU

 189. dhiamuhammadakbar777

  Assalamu Alaikum

  Qobiltu Ijazaka Yang Mengijazahkan Bang Rico Endo

 190. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia ( 64471 )
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhii
  m. Wa”alaikumus-Salaamu’alaikum wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada para Guru dari Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan , dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ); dan kepada Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan , dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) juga. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut tentang pentingnya ISMUL-A’DZOMI REVISI tersebut dari Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) supaya saya berhasil dalam mempelajarinya serta mengamalkan ISMUL-A’DZOM REVISI tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya akan selalu mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz Enrico Endo Burhan, dan Bapak Ustaadz Muhammad Wildan ( Ki Wong Alus ) juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah

 191. farhanan

  QOBILTU……..ALHAMDULILLAH

 192. Fatah

  Qobiltu… Ijin mengamalkan

 193. Qobiltu ijin mengamalkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: