SERIBU SATU ASMAK


anginsejuk33@gmail.com

Assalamu’alaikum wr. wb
Saudaraku pengasuh wong alus, ijinkan saya mampir dan mengirim suatu do’a
yang berjudul Seribu Satu Asma ALLAH. Terima kasih.
dengan rendah hati karena belum tahu cara posting di blog KWA
maka saya kirim melalui email.
semoga berguna bagi yang memerlukaknnya.
karena do’a nya yang panjang saya menuliskan dengan huruf latin,
bagi yang berminat teks lengkap huruf arab dan terjemah bebas nya
mohon kirim email ke : anginsejuk33@gmail.com.


JAWSYAN KABIR (1001 ASMA ALLAH)

ALLOOHUMMA INNII AS`ALUKA BISMIKA:

YAA ALLOOHU,    YAA ROHMAANU,             YAA ROHIIMU,

YAA KARIIMU,     YAA MUQIIMU,    YAA ‘AZHIIMU,

YAA QODIIMU,    YAA ‘ALIIMU,      YAA HALIIMU,

YAA HAKIIMU. (1)

YAA SAYYIDAS SAADAAT,              YAA MUJIIBAD DA’AWAAT,                       

YAA ROOFI’AD DAROJAAT,                        YAA WALIYYAL HASANAAT,

YAA GHOOFIROL KHOTHII`AAT,    YAA MU’THIYAL MAS`ALAAT,

YAA QOOBILAT TAWBAAT,            YAA SAAMI’AL ASHWAAT,             

YAA ‘AALIMAL KHOFIYYAAT,          YAA DAAFI’AL BALIYYAAT. (2)

 YAA KHOYROL GHOOFIRIIN,         YAA KHOYROL FAATIHIIN,           

YAA KHOYRON NAASHIRIIN,         YAA KHOYROL HAAKIMIIN,                     

YAA KHOYROR ROOZIQIIN,          YAA KHOYROL WAARITSIIN,

YAA KHOYROL HAAMIDIIN,           YAA KHOYRODZ DZAAKIRIIN,

YAA KHOYROL MUNZILIIN,           YAA KHOYROL MUHSINIIN. (3)

 YAA MAN LAHUL ‘IZZATU WAL JAMAAL,       YAA MAN LAHUL QUDROTU WAL KAMAAL,

YAA MAN LAHUL MULKU WAL JALAAL,         YAA MAN HUWAL KABIIRUL MUTA’AAL,

YAA MUNSYI`AS SAHAABITS TSIQOOL,      YAA MAN HUWA SYADIIDUL MIHAAL,

YAA MAN HUWA SARII’UL HISAAB,                         YAA MAN HUWA SYADIIDUL ‘IQOOB,

YAA MAN ‘INDAHUU HUSNUTS TSAWAAB,    YAA MAN ‘INDAHUU UMMUL KITAAB. (4)

 ALLOOHUMMA INNII AS`ALUKA BISMIKA:

YAA HANNAANU,             YAA MANNAANU,                         YAA DAYYAANU,

YAA BURHAANU,             YAA SULTHOONU,           YAA RIDHWAANU,

YAA GHUFROONU,           YAA SUBHAANU,             YAA MUSTA’AANU,

YAA DZAL MANNI WAL BAYAAN. (5)

 YAA MAN TAWAADHO’A KULLU SYAY`IN LI’AZHOMATIHI,

YAA MANISTASLAMA KULLU SYAY`IN LIQUDROTIHI,

YAA MAN DZALLA KULLU SYAY`IN LI’IZZATIHI,

YAA MAN KHODHO’A KULLU SYAY`IN LIHAYBATIHI,

YAA MANINQOODA KULLU SYAY`IN MIN KHOSY-YATIHI,

YAA MAN TASYAQQOQOTIL JIBAALU MIN MAKHOOFATIHI,

YAA MAN QOOMATIS SAMAAWAATU BI-AMRIHI,

YAA MANISTAQORROTIL ARDHUUNA BI-IDZNIHI,

YAA MAN YUSABBIHUR RO’DU BIHAMDIHI,

YAA MAN LAA YA’TADII ‘ALAA AHLI MAMLAKATIHI. (6)

 YAA GHOOFIROL KHOTHOOYAA,    YAA KAASYIFAL BALAAYAA,           YAA MUNTAHAR ROJAAYAA,

YAA MUJZILAL ‘ATHOOYAA,           YAA WAAHIBAL HADAAYAA,           YAA ROOZIQOL BAROOYAA,

YAA QOODHIYAL MANAAYAA,        YAA SAAMI’ASY SYAKAAYAA,         YAA BAA’ITSAL BAROOYAA,

YAA MUTHLIQOL USAARO. (7)

 YAA DZAL HAMDI WATS TSANAA`I,            YAA DZAL FAKHRI WAL BAHAA`I,

YAA DZAL MAJDI WAS SANAA`I,                YAA DZAL ‘AHDI WAL WAFAA`I,

YAA DZAL ‘AFWI WAR RIDHOO`I,              YAA DZAL MANNI WAL ‘ATHOO`I,

YAA DZAL FADHLI WAL QODHOO`I,           YAA DZAL ‘IZZI WAL BAQOO`I,

YAA DZAL JUUDI WAS SAKHOO`I,                         YAA DZAL AALAA`I WAN NA’MAA`I. (8)

 ALLOOHUMMA INNII AS`ALUKA BISMIKA:

YAA MAANI’U,     YAA DAAFI’U,                  YAA ROOFI’U,

YAA SHOONI’U,   YAA NAAFI’U,                  YAA SAAMI’U,

YAA JAAMI’U,      YAA SYAAFI’U,                YAA WAASI’U,

YAA MUUSI’U. (9)

 YAA SHOONI’A KULLI MASHNUU’IN,           YAA KHOOLIQO KULLI MAKHLUUQIN,

YAA ROOZIQO KULLI MARZUUQIN,                        YAA MAALIKA KULLI MAMLUUKIN,

YAA KAASYIFA KULLI MAKRUUBIN,                         YAA FAARIJA KULLI MAHMUUMIN,

YAA ROOHIMA KULLI MARHUUMIN,            YAA NAASHIRO KULLI MAKHDZUULIN,

YAA SAATIRO KULLI MA’YUUBIN,               YAA MALJA`A KULLI MATHRUUDIN. (10)

 YAA ‘UDDATIY ‘INDA SIDDATII,                 YAA ROJAA`II ‘INDA MUSHIIBATII,

YAA MUU`NISII ‘INDA WAKHSYATII,          YAA SHOOHIBII ‘INDA GHURBATII,

YAA WALIYYII ‘INDA NI’MATII,                  YAA GHIYAATSII ‘INDA KURBATII,

YAA DALIILII ‘INDA HAYROTII,                  YAA GHONAA`II ‘INDAFTIQOORII,

YAA MALJA`II INDADHTHIROORII,                         YAA MU’IINII ‘INDA MAFZA’II. (11)

 YAA ‘ALLAAMAL GHUYUUB,            YAA GHOFFAARODZ DZUNUUB,

YAA SATTAAROL ‘UYUUB,              YAA KAASYIFAL KURUUB,

YAA MUQOLLIBAL QULUUB,          YAA THOBIIBAL QULUUB,

YAA MUNAWWIROL QULUUB,        YAA ANIISAL QULUUB,

YAA MUFARRIJAL HUMUUM,           YAA MUNAFFISAL GHUMUUM. (12)

 ALLOOHUMMA INNII AS`ALUKA BISMIKA:

YAA JALIILU,      YAA JAMIILU,      YAA WAKIILU,    

YAA KAFIILU,      YAA DALIILU,      YAA QOBIILU,

YAA MUDIILU,     YAA MUNIILU,     YAA MUQIILU,

YAA MUHIILU. (13)

 YAA DALIILAL MUTAHAYYIRIIN,                 YAA GHIYAATSAL MUSTAGHIITSIIN,

YAA SHORIIKHOL MUSTASHRIHIIN,           YAA JAAROL MUSTAJIIRIIN,

YAA AMAANAL KHOO`IFIIN,                      YAA ‘AWNAL MU`MINIIN,

YAA ROOHIMAL MASAAKIIN,                     YAA MALJA`AL ‘AASHIIN,

YAA GHOOFIROL MUDZNIBIIN,                  YAA MUJIIBA DA’WATIL MUDHTHORRIIN. (14)

 YAA DZAL JUUDI WAL IHSAANI,                 YAA DZAL FADHLI WAL IMTINAANI,

YAA DZAL AMNI WAL AMAANI,                   YAA DZAL QUDSI WAS SUB-HAANI,

YAA DZAL HIKMATI WAL BAYAANI,                         YAA DZAR ROHMATI WAR RIDHWAANI,

YAA DZAL HUJJATI WAL BURHAANI,           YAA DZAL ‘AZHOMATI WAS SULTHOONI,

YAA DZAR RO`FATI WAL MUSTA’AANI,        YAA DZAL ‘AFWI WAL GHUFROONI. (15)

 YAA MAN HUWA ROBBU KULLI SYAY`IN,                 YAA MAN HUWA ILAAHU KULLI SYAY`IN,

YAA MAN HUWA KHOOLIQU KULLI SYAY`IN,           YAA MAN HUWA SHOONI’U KULLI SYAY`IN,

YAA MAN HUWA QOBLA KULLI SYAY`IN,                 YAA MAN HUWA BA’DA KULLI SYAY`IN,

YAA MAN HUWA FAWQO KULLI SYAY`IN,                YAA MAN HUWA ‘AALIMUN BIKULLI SYAY`IN,

YAA MAN HUWA QOODIRUN ‘ALAA KULLI SYAY`IN,

YAA MAN HUWA YABQOO WA YAFNAA KULLU SYAY`IN. (16)

 ALLOOHUMMA INNII AS`ALUKA BISMIKA:

YAA MU`MINU,               YAA MUHAYMINU,            YAA MUKAWWINU,

YAA MULAQQINU,            YAA MUBAYYINU,            YAA MUHAWWINU,

YAA MUMAKKINU,            YAA MUZAYYINU,            YAA MU’LINU,

YAA MUQOSSIMU. (17)

 YAA MAN HUWA FII MULKIHI MUQIIMUN,               YAA MAN HUWA FII SULTHOONIHI QODIIMUN,

YAA MAN HUWA FII JALAALIHI ‘AZHIIMUN,                         YAA MAN HUWA ‘ALAA ‘IBAADIHI ROHIIMUN,

YAA MAN HUWA BIKULLI SYAY`IN ‘ALIIMUN,           YAA MAN HUWA BIMAN ‘ASHOOHUU HALIIMUN,

YAA MAN HUWA BIMAN ROJAAHUU KARIIMUN,         YAA MAN HUWA FII SHUN’IHI HAKIIMUN,

YAA MAN HUWA FII HIKMATIHI LATHIIFUN,            YAA MAN HUWA FII LUTHFIHI QODIIMUN. (18)

 YAA MAN LAA YURJAA ILLAA FADHLUHU,                 YAA MAN LAA YUS`ALU ILLAA ‘AFWUHU,

YAA MAN LAA YUNZHORU ILLAA BIRRUHU,              YAA MAN LAA YUKHOOFU ILLAA ‘ADLUHU,

YAA MAN LAA YADUUMU ILLAA MULKUHU,               YAA MAN LAA SULTHOONA ILLAA SULTHOONUHU,

YAA MAN WASI’AT KULLA SYAY`IN ROHMATUHU,     YAA MAN SABAQOT ROHMATUHUU GHODHOBAHU,

YAA MAN AHAATHO BIKULLI SYAY`IN ‘ILMUHU,       YAA MAN LAYSA AHADUN MITSLAHU. (19)

 YAA FAARIJAL HAMMI,      YAA KAASYIFAL GHOMMI,             YAA GHOOFIRODZ DZANBI,

YAA QOOBILAT TAWBI,    YAA KHOOLIQOL KHOLQI,            YAA SHOODIQOL WA’DI,

YAA MUUFIYAL ‘AHDI,      YAA ‘AALIMAS SIRRI,                   YAA FAALIQOL HABBI,

YAA ROOZIQOL ANAAMI. (20)

 

Iklan

77 Comments Add yours

 1. caem(bocah manut) berkata:

  absen

 2. caem(bocah manut) berkata:

  wah pertamaxxxx

 3. genibiru berkata:

  ketigax
  wah jarang2 dapat 5 besar

 4. caem(bocah manut) berkata:

  alhamdulillah dpt ketigaxxx

 5. caem(bocah manut) berkata:

  aaahhh klimaxxxx dahh

 6. Kwa 2884 berkata:

  Sepuluh besar
  lumayan..

 7. Tutut32 berkata:

  Ke 4… Slm knal @bocah manut, @genibiru.. Kok sepi yo??

 8. Ryan berkata:

  5 besar ,absent nyimak aza.m

 9. Tutut32 berkata:

  Eh slh.. Ke 7 kok, keduluan mas kwa 2884. Salam knal mas…

 10. mustaman berkata:

  saya cukup ke delapan yah

 11. luragung atas berkata:

  ikutan kuliah sambil ngabuburit.. Slm kasadayana

 12. absen juga qobiltu juga, mengenai jawsan kabir kita semua bisa download disearch aja di google hehehehehehe

 13. manusia berkata:

  Keutamaan Jawsyan Kabir
  Doa Jawsyan Kabir memiliki banyak keutamaan, antara lain seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Baladul Amîn dan Al-Mishbâh:
  Imam Ali Zainal Abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw, ia berkata: “Ketika Nabi saw berada dalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril (as) kepadanya dan berkata: Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berfirman: ‘Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu.” Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antara lain:
  1. Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatan dari api neraka.
  2. Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai malam Al-Qadar, diciptakan baginya 70 ribu malaikat semuanya bertasbih kepada Allah swt lalu pahala dihadiahkan kepada yang membacanya.
  3. Jika dibaca di bulan Ramadhan (3 kali), Allah swt mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewakilkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah swt.

  Di akhir riwayat tersebut Al-Husein (sa) berkata: “Ayahku Ali bin Abi Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma Allah yang di dalamnya terdapat Ismul A’zham.”

  Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihârul Anwâr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid. Dalam kitabnya Zâdul Ma’âd ia mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam Al-Qadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

  سُبْحَانَكَ يَا لاَ اِلَهَ إلاَّ اَنْتَ اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ
  Subhânaka yâ lâ ilâha illâ Anta alghawts-alghawts khallishnâ minan nâri yâ râbb.
  Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

  Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya. (sumber google juga)

 14. asgar berkata:

  absen siang ngabuburit dulu

 15. pghjmPHM berkata:

  Salam. Facebooknya JAWSYAN KABIR juga ada. Bisa download dengan lengkap.
  Lengkap dengan teks arabnya, terjemahannya dan juga keterangan asal usul JAWSYAN KABIR.

  Satu lagi tempat yang bisa didownload dan dibaca sepenuhnya melalui website: “Duas.org”.

  Salam.

 16. mas haryo penangsang berkata:

  absen, langsung qobiltu
  mbah angker, gmn kbrnya . . .

 17. shuii berkata:

  qobiltu
  dan absent asharan

 18. dm3n_cah_ayu berkata:

  ass
  @mbh WA&Tim
  @all ssepuh n bolo2
  @Ki anginsejuk
  ikut nyimak
  wass

 19. weong berkata:

  Ki anginsejuk ,nunut ngiyop biar adem,ki saya mohon di kirim doanya ya ,

 20. Tutut32 berkata:

  Subhanalloh….. Begitu dasyatnya khasiat doa ini. Andai ku bs mengmalknny walau 1x .hix hix hix…..

 21. santri_one berkata:

  Absent sore

 22. Raden raddin berkata:

  qobiltu

 23. MBAH JATI berkata:

  qobiltu tuan guru, saya simpan dulu, terima kasih.

 24. MBAH ARIFYANTO berkata:

  yarzuqu….la yakh tasiib,

 25. MBAH ARIFYANTO berkata:

  zzzzzzzzzz…..zzzzzzzzzzzzzz….

 26. ABG-Ketuaan berkata:

  absen malem . . . mbah angker ludiarto gimana ? udah mendinga atau dah sembuh sakit nya ? . . .

 27. Hassanasad berkata:

  Assalamualaikum. Ki wong alus.

 28. gunawan78 berkata:

  assalamu’alaikum. ijin nyimak dan mengamalkan.

 29. RIEV HARD berkata:

  Nyimak..jah.:

 30. surya lelana berkata:

  qobiltu ki,ijin suatu saat tuk diamalin.

 31. dewa pelet berkata:

  salam salim
  absen mlm

 32. randys mahesa berkata:

  qobiltu..
  Ndrek deprok
  nympek tlat le absen mlam

 33. wisnu setiawan berkata:

  absen….
  Anak baru,,,,hadiiirr

 34. laskar lembu suro berkata:

  aslkm…..hadir mlm

 35. salam damai berkata:

  hadir absen pagi

 36. Cakji berkata:

  Semangat pagi
  semangat sahuuuuuur

 37. Alex W.D. berkata:

  Salam kerahayoan kwa…
  Met saur tuk semua…

 38. Alex W.D. berkata:

  Sambil nunggu saur aq ikut menyimak yach…….
  Nuwun.

 39. tukangtakon berkata:

  all met pg
  nyimak smbil santap saur
  walo blm 4 sht 5 smpurna
  yg penting niat&smangat.
  Bknkh doa tsb khss u/perlindngn?mf

 40. Masfauzi berkata:

  Alhamdulillah..terimakasih_

 41. tukangtakon berkata:

  dngr2 pngmal,mrasa spt pk jubah tebal.
  silakn testi’y ssepuh/dulur2.
  dawan 1/bbrp asma ja mantap,ni ribuan,wah mantap.

 42. anak nelayan daha berkata:

  subhanallaah.. asma ALLAH sampe ratusan bahkan ribuan.. apa jadinya jika kita sanggup mengetahui seluruh nama ALLAH dan jumlahnya.. lalu mengucapkannya dengan penghayatan..

 43. MBAH ARIFYANTO berkata:

  nawaitu shouma ghodin an-a-da-in fardhi syahri romadhona hadihi sannati fardlol lillahi ta’ala…..

 44. gretongan berkata:

  numpang lewat,bwt smua pnghuni kwa,nuwun

 45. Bajra gini berkata:

  assalamualaikum ikut mbaca

 46. ghazali Alsagoff berkata:

  ya habib,

  syukran ..di izjinkan ana mengamalkan asma yang anta kirimkan…

  moga Allah menrahmati kamu di dunia dan akhirat.

  wasalam

 47. ghazali Alsagoff berkata:

  ya habib,

  kalau di izinkan dapat anta paparkan zikir 2 para rasul, nabi dan wali, untuk ana mngamalkan.

  wasalam

  sghaz_57@yahoo.com

 48. aku berkata:

  makasihhh share ilmunya

  and

  QOBILTU QOBILTU QOBILTU

 49. mbah ipur berkata:

  yah 55,
  ga pa deh
  absen sore ..
  he 😀

 50. wisnu setiawan berkata:

  ngantUK…uarghhh,ni kampus mana orangnya….

 51. An's mr berkata:

  Qobiltu! ijin tuk d amalkn

 52. Adon berkata:

  Qobiltu…jg…

 53. pangeran jaga lautan berkata:

  masih nyimak

 54. Thanmust thepos berkata:

  qobiltu aja deh.
  matur nuwun.

 55. rajadiraj4 berkata:

  assalamualaikum…..

 56. Ass.wr.wb salam seiman dan persaudaraan mhn izin Qobiltu ilmu seribu asma dgn lengkap dan sempurna agar bermanfaat buat diri anak keturunan dan keluarga amin.

 57. Ass.wr.wb salam seiman dan persaudaraan mhn izin Qobiltu ilmu asma diatas dgn lengkap dan sempurna agar bermanfaat buat diri anak keturunan dan keluarga amin.serta bmanfaat dunia akherat amin

 58. kang Dullah berkata:

  Qobiltu

 59. lukman berkata:

  Qobiltu ijin menyalin dan mengamalkan suatu saat

 60. rajadiraj4 berkata:

  selamat menjalankan puasa

 61. mazthrei berkata:

  asslmkm..qobiltu..

 62. matamerah berkata:

  qobiltu guru

 63. Alex W.D. berkata:

  kembali hadir menyimak

 64. laila berkata:

  temen2 maaf nih baru sembuh.aku mau minta tolng ma kalian semua untuk memberikan pengalaman saat mengamalkan asr cirebon tingkt 5 krn q berniat mengamalkannya supaya sembuh total.mhon di krmkan email saya :rilata.ta@gmail.com trmksh

 65. bayu putra samudra berkata:

  amin ya ALLAH.. .

  ampuni dosa hambamu ini.. .

 66. Angin Sejuk berkata:

  Assalamu’alaikum wr. wb.

  Bagi yang berminat teks lengkap huruf arab dan terjemah bebas nya mohon kirim email ke : anginsejuk33@gmail.com

  copas atau download doa dari sumber apapun silahkan saja,
  perumpamaan ada suatu benda atau barang yang dapat diambil gratis, siapa saja dapat mengambil dan memdapatkannya.

  Ada satu hal dalam mendapatkan sesuatu apalagi ilmu,
  sampai ada yang disebut guru, suhu, padepokan. mandala, pesantren, sekolahan dan lain-lain…jaman sekarang tidak usah sekolah juga bisa cukup download saja pelajaran dari TK sampai pelajaran doktor…tapi tetap saja ga dapat ijazah kan ?

  Salam rahayu hamemayu…selamat sentosa bagi sedulur yang mudik semoga lancaar selamat dan kembali keaktifitas semula dengan selamat pula.

  Angin Sejuk

 67. Angin Sejuk berkata:

  Angin Sejuk Says:

  27 August 2011 at 20:50
  Assalamu’alaikum wr. wb.

  Bagi yang berminat teks lengkap huruf arab dan terjemah bebas nya mohon kirim email ke : anginsejuk33@gmail.com

  copas atau download doa dari sumber apapun silahkan saja,
  perumpamaan ada suatu benda atau barang yang dapat diambil gratis, siapa saja dapat mengambil dan memdapatkannya.

  Ada satu hal dalam mendapatkan sesuatu apalagi ilmu,
  sampai ada yang disebut guru, suhu, padepokan. mandala, pesantren, sekolahan dan lain-lain…jaman sekarang tidak usah sekolah juga bisa cukup download saja pelajaran dari TK sampai pelajaran doktor…tapi tetap saja ga dapat ijazah kan ?

  Salam rahayu hamemayu…selamat sentosa bagi sedulur yang mudik semoga lancaar selamat dan kembali keaktifitas semula dengan selamat pula.

  Angin Sejuk
  Saya tidak suka dengan icon sebelumnya, munculnya kok gambar barongan begitu ?

 68. syarifudin berkata:

  qobiltu izin mngamalkan.. mdh2n ada manfaatnya

 69. farhansyah berkata:

  saya tertarik do’a jawsan kaber bole tak kiri dg tulisan arab terimakasih
  kirim ke (farhansyah@yahoo.com)
  saya tunggu balasannya

 70. Cepi berkata:

  Qobiltu,,, izin mengamalkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s