Monthly Archives: Juni 2016

ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA


Fadhilah: derajat naik, mata dan telinga jadi tajam, dibukakkan rahasia yang ada di bumi dan langit serta ia akan dipanggil oleh apa yang tersimpan di dalam hati manusia dan ia akan mengetahui kebenarannya.

Caranya: Bersuci lahir batin, berpuasa selama 7 hari dan membaca doa di bawah ini tiap selesai shalat fardhu seribu kali.

Amalannya:

Tawassul kirim Al fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abu Hasan Asy Syadzili, orang tua kita

wiridnya:

YAA HAADII YAA KHOBIIRU YAA MATIINU YAA ‘ALLAAMUL GHUYUUBA  1000 x

Artinya:

Ya Allah, Tuhan yang Maha Penunjuk, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuat, ya Allah, Tuhan Yang Maha  Mengetahui  perkara  ghaib.

Bila Anda menyempurnakan puasa serta tirakatnya selama 21 hari, maka dengan izin Allah SWT Anda menjadi seorang yang awas yang memiliki kemampuan mendapatkan informasi rahasia-rahasia ‘langit dan bumi’.

Ijasah selesai dan sempurna

@@@

Categories: ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA | 116 Komentar

ILMU KAROMAH BURUNG HANTU


FADHILAH: RAHASIA – SIRRULLAH

Bacanya:

HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI
BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI
JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI

Cara pengamalannya:

burhanDuduk menunduk membaca HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA ROHMANU YA ROHIMU YA ROFI’U

Dilanjut menghadapkan wajahnya ke samping kanannya sambil menunduk membaca BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YABADI’U YA BA’ISU YA BADDUHU

Kemudian menghadapkan wajahnya ke samping kirinya sambil menunduk membaca JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA QUDDUSU YA SUBBUHU YA SUBHANU kemudian menghadap lagi kedepan dan seterusnya.

Jumlah sebanyak-banyaknya seikhlas Anda. Insya allah fadhilah barokah dan karomahnya berlimpah ruah.

Muasalnya:

Ini merupakan dzikirnya seorang Waliyulloh Syeikh Maulana Jalaluddin ArRuuhi yang di terima dari gurunya Al- Hadroti Syeikh Khowajah Syamsuddin At-Tibrizi yang dinamakan wirid Burung Hantu (Buumah).

Dikisahkan pada suatu hari Syeikh Khowajah Syamsuddin melihat di Arasy seekor burung hantu yang menundukkan kepalanya sambil berzdikir kepada Alloh yang menjadikan Syeikh Khowajah Syamsuddin dengan dzikirnya timbul rasa dan rindu kepada Alloh, maka Syeikh Khowajah Syamsuddin mengambil cara dan Dzikirnya burung hantu tersebut.

Setelah Syeikh Khowajah bersungguh-sungguh  dengan cara Dzikir burung hantu, maka tersingkaplah makna dari Dzikir tersebut. Jadi makna fadhilah dan karomah dzikir ini bersifat SIRRULLOH (rahasia).

@kwa,2016

Categories: ILMU KAROMAH BURUNG HANTU | 26 Komentar

IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH


Fadhilah: semua hajat mulia

Cara: baca sebelum sholat subuh dan setelah sholat ashar 1 x. Usai baca tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh Anda (tiup 1 x usap 3 x)

Dahului dengan Tawassul/kirim alfatihah kepada:

(1). Nabi Muhammad SAW

(2). Ayah dan ibu kita

(3) kepada siapa saja kita berhajat

Berikut ilmunya:

 1. Robbana taqabbal minna innaka antas Samiiaul Aliim (1:27)
 2. Robbana wa-j’alna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina ‘Ummatan Muslimatan laka wa ‘Arina Manasikana wa tub ‘alayna ‘innaka ‘antat-Tawwabu-Rohiim (2:128)
 3. Robbana atina fid-dunya hasanatan wa fil ‘akhiroti hasanatan waqina ‘adhaban-nar (2: 201)
 4. Robbana afrigh ‘alayna sabron wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qawmil-kafirin [2:250]
 5. Robbana la tu’akhidhna in-nasina aw akhta’na [2:286]
 6. Robbana wala tahmil alayna isron kama hamaltahu ‘alal-ladhiina min qablina [2:286]
 7. Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana wairhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafiriin [2:286]
 8. Robbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rohmah innaka antal Wahhab [3:8]
 9. Robbana innaka jami’unnasi li-Yawmil la royba fi innAllaha la yukhliful mi’aad .[3:9]
 10. Robbana innana amanna faghfir lana dhunuubana wa qinna ‘adhaban-Naar [3:16]
 11. Robbana amanna bima anzalta wattaba ‘nar-Rusula fak-tubna ma’ash-Shahidiin [3:53]
 12. Robbana-ghfir lana dhunuubana wa isrofana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal qawmil kafiriin [3:147]
 13. Robbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina ‘adhaban-Naar [3:191]
 14. Robbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaytah wa ma liDh-dhalimiina min ansar [3:192]
 15. Robbana innana sami’na munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi Robbikum fa’aamanna [3:193]
 16. Robbana faghfir lana dhunoobana wa kaffir ‘ana sayyi’aatina wa tawaffana ma’al Abror [3:193]
 17. Robbana wa ‘atina ma wa’adtana ‘ala rusulika wa la tukhzina yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful mi’aad [3:194]
 18. Robbana aamana faktubna ma’ ash-shahidiin .[5:83]
 19. Robbana anzil ‘alayna ma’idatam minas-Samai tuknu lana ‘idal li-awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta Khayrul-Roziqiin [5:114]
 20. Robbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana kunan minal-khasiriin .[7:23]
 21. Robbana la taj’alna ma’al qawwmi-dhalimiin [7:47]
 22. Robbanaf-tah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta Khayrul Fatihiin .[7:89]
 23. Robbana afrigh ‘alayna sabrow wa tawaffana Muslimiin [7:126]
 24. Robbana la taj’alna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimiin wa najjina bi-Rohmatika minal qawmil kafiriin [10:85-86]
 25. Robbana innaka ta’lamu ma nukhfi wa ma nu’lin wa ma yakhfa ‘alal-lahi min shay’in fil-ardi wa la fis-Sama’ [14:38]
 26. Robbana wa taqabbal Du’a [14:40]
 27. Robbana ghfir li wa li wallidayya wa lil Mu’miniina yawma yaqumul hisaab [14:41]
 28. Robbana ‘atina mil-ladunka Rohmataw wa hayyi lana min amrina roshada [18:10]
 29. Robbana innana nakhafu any-yafruta ‘alayna aw any-yatgha [20: 45]
 30. Robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur Rohimiin [23: 109]
 31. Robbanas-rif ‘anna ‘adhaba jahannama inna ‘adhabaha kana gharoma innaha sa’at musta-qarronw wa muqama .[25: 65-66]
 32. Robbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrota ‘ayioni wa-jalna lil-muttaqiina Imaama [25:74]
 33. Robbana la Ghafurun shakur )[35: 34]
 34. Robbana wasi’ta kulla sha’ir Rohmatanw wa ‘ilman faghfir lilladhina tabu wattaba’u sabilaka waqihim ‘adhabal-Jahiim [40:7]
 35. Robbana wa adhkhilhum Jannati ‘adninil-lati wa’attahum wa man salaha min aba’ihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal ‘Azizul-Hakim, waqihimus sayyi’at wa man taqis-sayyi’ati yawma’idhin faqad rohimatahu wa dhalika huwal fawzul-‘Adhiim .[40:8-9]
 36. Robbana-ghfir lana wa li ‘ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa la taj’al fi qulubina ghillal-lilladhina amanu [59:10]
 37. Robbana innaka Ro’ufur Rohim .[59:10]
 38. Robbana ‘alayka tawakkalna wa-ilayka anabna wa-ilaykal masir [60:4]
 39. Robbana la taj’alna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Robbana innaka antal ‘Azizul-Hakim. [60:5]
 40. Robbana atmim lana nurona waighfir lana innaka ‘ala kulli shay-in qadir [66:8]

Demikian semoga bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin.

@kwa,2016

Categories: IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH | 16 Komentar

KAWAN YANG TERLUPAKAN


Ia yang berada di sudut sana
Tertutup debu dan terjepit diantara barang lapuk nan usang
Terlupakan seiring nikmatnya gemerlap duniamu

Ia yang hanya tertutup bisu
Tatkala engkau lebih memilih mereka
yang menawarkan mimpi  dan khayalan untuk duniamu

Ia yang engkau pandang remeh
Seolah ia adalah hiasan tak berharga
Engkau perlakukan Ia seolah ajimat pembungkus
kemunafikanmu dimata manusia

Ia yang sering engkau dengar akan keutamaanya dari orang sholeh
Tapi justru Ia pula yang engkau pertama kali tinggalkan
Bahkan Ia pula yang engkau sering kali segan melihatnya

Ia yang tak sehingar bingar syahwat duniamu
Engkau lebih terkantuk-kantuk tatkala Ia diperdengarkan
Tatkala Ia engkau baca dengan acara ritual nan membosankan

Wahai hamba Allah !
Tidakkah engkau menyadari
Ia sejatinya adalah pedoman hidupmu
Ia sejatinya adalah penolongmu
Ia sejatinya adalah petunjukmu

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau mengetahui
Ia sejatinya limpahan keberuntunganmu
Ia sejatinya yang menjadi harta kekayaanmu kelak

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau merasa khawatir
Kelak Ia yang justru menjadi sebab tersungkurnya dirimu
Kelak Ia yang justru akan menjadi penyesalanmu

Wahai hamba Allah
Kenapa Begitu mudahnya air matamu tertumpah ?!
Kenapa Begitu mudahnya kalbumu tersentuh ?!
Tatkala dendangan seruling syaithan yang kau dengarkan !

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau merasa tersentuh ?

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau menangis ?
Tatkala Ia yang menerangkan ancaman dan siksaan ?
Tatkala Ia yang menggambarkan kesengsaraan di akhirat …

Wahai hamba yang telah tertutup kalbunya
Wahai hamba yang terlena gemerlap  kepalsuan dunia
Wahai hamba yang takabur oleh kemegahan mayapada
Khawatirlah ketika engkau melupakannya

Datangi dan sayangi kawan yang kini terkucil sepi di ujung dunia:
 Al Qur’anul Karim 

============================================

oleh : irvan mulya

(Karawang , 5 jan 2013)

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 5 Komentar

MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK KEPALSUAN DUNIA


Suatu hari, Rasulullah Sallahu alaihi wasallam berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum Muslimin. Beliau berkata, “Bersedekahlah kalian, karena saya akan mengirim pasukan ke medan perang.”

Medengar ucapan itu, Abdurrahman bin Auf bergegas pulang dan segera kembali ke hadapan Rasulullah. “Ya, Rasulullah, saya mempunyai uang empat ribu. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah, dan sisanya saya tinggalkan untuk keluarga saya,” ucap Abdurrahman. Lalu Rasulullah mendoakannya agar diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Ketika Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam membutuhkan banyak dana untuk menghadapi tentara Rum dalam perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelopor dalam menyumbangkan dana. Ia menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Melihat hal itu, Umar bin Khaththab berbisik kepada Rasulullah Sallahu alaihi wasallam, “Agaknya Abdurrahman berdosa, dia tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya.”

Maka, Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman, “Adakah engkau tinggalkan uang belanja untuk keluargamu?” Abdurrahman menjawab, “Ada, ya Rasulullah. Mereka saya tinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. “Berapa?” Tanya Rasulullah.Abdurrahman menjawab, “Sebanyak rizki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah ..”

Sejak itu, rizki yang dijanjikan Allah terus mengalir bagaikan aliran sungai yang deras. Abdurrahman bin Auf  akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah.

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ia termasuk sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Selain itu, ia juga termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah menggantikan Umar bin Khaththab. Ia adala seorang mufti yang dipercaya Rasulullah untuk berfatwa di Madinah.

Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Sallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam, kira-kira dua hari setelah Abu Bakar masuk Islam.

Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa’ad bin Rabi’ Al-Anshari, salah seorang kaya yang pemurah di Madinah.

Abdurrahman pernah ditawari Sa’ad untuk memilih salah satu dari dua kebunnya yang luas. Tapi, Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta kepada Sa’ad ditunjuki lokasi pasar di Madinah.

Sejak itu, Abdurahman bin Auf berprofesi sebagai pedagang dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Omset dagangannya pun makin besar, sehingga ia dikenal sebagai pedagang yang sukses.

Kesuksesan tak membuatnya lupa diri. Ia tak pernah absen dalam setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah. Luar biasa!

Suatu hari, iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor unta yang dimuati bahan pangan, sandang, dan barang-barang kebutuhan penduduk tiba di Madinah.

Terdengar suara gemuruh dan hiruk-pikuk, sehingga Aisyah bertanya kepada seseorang, “Suara apakah itu?” Orang itu menjawab, “Iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman.” Aisyah berkata, “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada Abdurrahman di dunia dan akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.”

Orang itu langsung menemui Abdurrahman bin Auf dan menceritakan apa yang didengarnya dari Aisyah. Mendengar hal itu, ia pun bergegas menemui Aisyah. “Wahai Ummul Mukminin, apakah ibu mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?” “Ya,” jawab Aisyah.

Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf berkata: “Seandainya aku sanggup, aku ingin memasuki surga dengan berjalan. Sudilah ibu menyaksikan, kafilah ini dengan seluruh kendaraan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fi sabilillah.”

Sejak mendengar bahwa dirinya dijamin masuk surga, semangat berinfak dan bersedekahnya makin meningkat. Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 ekor kuda perang,dan 1.500 ekor unta ia sumbangan untuk perjuangan menegakkan panji-panji Islam di muka bumi.

Mendengar hal itu, Aisyah mendoakan, “Semoga Allah memberinya minum dengan air dari telaga Salsabil (nama sebuah telaga di surga).”

Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman pernah disuguhi makanan oleh seseorang — padahal ia sedang berpuasa. Sambil melihat makanan itu, ia merendahkan diri dan berkata, “Mush’ab bin Umair syahid di medan perang. Dia lebih baik daripada saya. Waktu dikafan, jika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka. Dan jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sungguh, saya amat takut kalau-kalau pahala untuk kita dikurangi oleh Allah di dunia ini.”

Setelah itu, ia menangis tersedu-sedu.

Abdurrahman bin Auf wafat dengan membawa amalnya yang banyak. Saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata: “Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan anda telah berhasil menundukan kepalsuan dunia!”

@kwa,2016

Categories: MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK KEPALSUAN DUNIA | 2 Komentar

IJASAHAN AJI KAPILISAN


AJI KAPILISAN

(By Muride mbah Deling Jati)

Alkisah kemudian Sang Hyang Naga memberikan kepada mbh kuwu sangkan sebuah Ajian, barangsiapa yang mengamalkan menyatukan Ajian ini maka seluruh mahluk akan tunduk dan sayang kepada sipengamal ajian ini.
Ajian ini dinamakan Ajian Kapilisan :

Bismillahirohmanirohim
Kirang mimang ing batuk ingsun
sari sedane ing lambe ingsun
iku wong sekabeh tua gede cilik
pada welas pada asih
kabeh mimang ingsun
kalayan berkahe kalimah Laailaahaillallooh Muhammadarrosuulullooh.

Tatalaku ajian ini cukup istiqomah diamalkan setiap bada solat fardhu sebanyak 7x lalu tiup kedua telapak tangan lalu usap ke muka.

Bagi sedulur yg mau membeli Ajian ini monggo dipuasai 3 hari, baca bada fardhu 7x dan saat tengah malam jgn lupa solat tahajud dan hajat lalu amalkan 113x lalu tiup ke dua telapak tangan lalu usap ke muka badan dan kaki.

Sumonggo semoga bermanfaat.

 

@KWA,2016

Categories: Aji Kapilisan | 41 Komentar

MAHABBAH KAROMAH AWROD


FADHILAH: MAHABBAH KHUSUS

Tata cara:

 • Niatnya ditata untuk ibadah. Jadi mencari jodoh adalah ibadah juga.
 • Rangkaian doa diamalkan bakda sholat fardhu 3 hari atau 7 hari.
 • Selama mengamalkan jaga ucapan dan perilaku. Jauhi maksiyat fisik (jaga pandangan/jaga pendengaran), maksiyat hati, maksiyat perilaku.
 • Adab dan etika berdoa adalah setelah berikhtiar dan berdoa maka kita pasrahkan hasilnya pada Allah SWT dan tunggu hasilnya dengan ikhlas.
 • Jangan pernah mencerca dan mencaci maki Allah SWT karena kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan.
 • Semoga berhasil mendapatkan jodoh segera atas ijin Allah SWT.

TAWASSUL.

 • ILAA HADOROTIN NABIYYIL MUSTOFAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM WA ‘ALAA AALIHI WA SHOHBIHII WA AHLI BAITIHI AJMA’IIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMII’IL ANBIYAA’I WAL MURSALIIN WAL MALAAIKATIL MUQORROBIN, WAL AULIYAA’I WAL ULAMAA’I WA SYUHADAA’I WAS SHOOLIHIIN KHUSUSON ABIINA SAYYIDINAA AADAM WA UMMINAA SAYYIDATINAA HAWAA WAMAA TANAASALU BAINA HUMAA ILAA YAUMIDDIIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI KHOLIFATIR ROSIDINAA SADATINAA ABI BAKRIN WA UMAR WA UTSMAN WA ALI RODIALLAAHU ANHUM AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAHI SULTHOONUL AULIYAA’I SAYYIDINAA SYEKH ABDUL QODIR JAELANI RODIALLAHU ANHU AL-FATEHAH.
 • ABI WA UMMI,  MAN AJAZANII ILAL MUNTAHAA.

DOA AWRODnya:

AUDZUBILLAHIMONASYYAITONIRROJIM 3 X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 3 X

ALLAHUMMA SHOLLI SHOLAATAN KAAMILATAN WA SALLIM SALAAMAN TAAMAN ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ALLADZI TANHALLU BIHIL ‘UQADU, WA TANFARIJU BIHIL KURABU, WA TUQDHAA BIHIL HAWAA’IJU
===(SEBUTKAN NAMA ANDA) ==== WA TUNAALU BIHIR RAGHAA’IBU WA HUSNUL KHAWAATIMI WA YUSTASQAL GHOMAAMU BI WAJHIHIL KARIIMI, WA ‘ALAA AALIHI, WA SHAHBIHI ‘ADADA KULLI MA’LUUMIN LAKA 3 X

INNA BATHSYA RABBIKA LASYADIID  3 X.

INNAHU HUWA YUBDI’U WAYU’IID WAHUWAL GHAFFUURUL WADUUD.  DZUL ‘ARSYIL MAJIID  FA ‘AALUN LIMAA YURIID  3 X

HAWANU NAFSIN WAMALAKAT JADI MIN DURRILLAHI, LAILAHAILLALLAH WADARIKUHA MUHAMMADUR RASULULLAH LATAFLAHU MADYA ALLAH KA NA MA LA YA SALAAM, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM  3 X.

YARZUQU MAN YASYAA-UL QUWWAH  3  X .

WALAAHU MIN WARAA-IHIM MUHIITH BAL HUWA QUR-AANUN MAJIID FII LAWHIN MAHFUUZH  3 X

LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATIIFUL KHOBIIR 3 X

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 3 x

DOA MAHABBAHNYA:

ALLAHUMMAJ ‘ALNI MAHBUUBAN FII QULUUBIN ====(SEBUTKAN NAMA TARGET)==== NAASI WABASY SYIRNII WABIL QONNII WAYASY SYIRLII AMRII ILAA MIATIW WA ‘ISYRIINA SANAH FALLAAHU KHOIRON HAFIIDZON WAHUWA ARHAMAR ROOHIMIIN 3 X.

Selesai dan sempurna.

Ijasah selesai dan semoga bermanfaat. terima kasih

@kwa,2016

Categories: MAHABBAH KAROMAH AWROD | 16 Komentar

AWROD KALIMAH TAMJID


Fadhilah: semua hajat terkabul atas ijin Allah SWT

tata cara:

Tawassul biasanya, kpd Nabi Muhammad SAW dan bapak ibu, juga bila ada hajat khusus pada seseorang maka kirimkan alfatihah kpd seseorang tersebut.

Lanjutkan dengan doa:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM SUBHANNALLAHI WAL HAMDULILLAHI WA LAA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, WA LA HAULA WA LA QUW’WATA IL’LA BILLAHIL AALIYIL AAZIIMI.

7 X

SAB’AA MAR’RAT ADADA MA AALIMALLAHU WAZINATA MA AALIMALLAHU WA MIL’AA MA AALIMALLAHU.SALA’SA MAR’RAT.

3 X

TABAR’RAA’TU MIN HAUULI WA QUW’WATI WA QLJATU ILLA HAULILLAHI WA QUWWATIHI FI JAMI’I UUMURI. MAR’RAT WAHIDAT.

1 X

Dilaksanakan selama 7 hari rutin bakda sholat fardhu. Insya allah sangat banyak fadhilah dan karomah yang akan kita dapatkan.

Ijasah selesai dan Semoga bermanfaat. Matur nuwun.

@kwa,2016

 

Categories: ASMAK KALIMAH TAMJID | 15 Komentar

HIZIB NASOR – Ijazah Syekh ABU HASAN ASY SYADZILY


Fadhilah: ini adalah doa pedang kemenangan atas musuh yang dholim.

Dimulai dengan  membaca tawassul:

‘IILAA HADROTI NABIYAAL MUSTAFAA SAYIDUNA WAMAULANA MUHAMMAD SOLLAALLAH ALAIHI WASALLAM WA ALAA ‘ALLAIH WA’ ASHABIHI ‘AJMAIIN  ALFATIHAH.

 SUMMA ‘IILAA HADROTI ASH SHAYKH AL’ IMAMAL SHADHILAA AMABAH SANUSA AMABAHIS AMABAH ‘AHMAD BASHIR QUDS ALLLAH SIRROHUM WANUR DARIHIHIM WAYA ILAA DAROJATIHIM WA’AD ALAYNA MIN BAROKATIHIM LAHUM  AL FATIHAH.

SUMMA ‘IILAA HADROTI SYEKH ABU HASAN ASY SYADZILY AL FATIHAH.

 Inilah hizib Nashor:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLOHUMA BISATWATI JABARUUTI QOHRIKA WABI SURIATII GHATHATI NASRIK, WABIGHAYROTIKAL ANTIHAKI HURUMATIKA, WABI HIMAYATIKA LIMAN’IHTAMAA BI AYATIKA,

NASALUKA YAA ALLAH YA SAMII YA QORIB YA MUJIB YA SARII YA MUNTAQIM YA SHADIDAL BASITH YA JABAAR YA QOHHAAR YA MAN LAA YUIJIZUHU QOHRUL JABABIROTI WALAA YA’DZUMU ALAIHI HALAAKAL MUTAMARODAT,

MINAL MULUUKI WAL AKASIROT, AN TAJAL KAYDA MAN KADANIA FI NAHRIHI WAMAK ROMAN MAKAROBI AYIDANA ALAYH

WAHUFROTA MAN HAFAROLI WAQIIAN FIHA,

WAMAN NASAB LI SHABAKATAL KHIDHAI’J ALHU YA SAYADIA MUSAQON ‘ILAYHA WA MUSADAN FIHAWA SIIRO LADAYHA.

ALLAHUMA BIHAQI KAF HAA YAA AIN SHOD ‘IKFINA HAMMALIIDA, WALLQOHIMUL RODAA. WAJ’ALHUM LIKULLA HABIB FIDAA, WASALLAT ALAYHIM  AJILALNAQMAT FIL YAUMI WALGHADA.

ALLOHUMA BADDID SHAMLAHUM

ALLOHUMA FARROQ JAM’AHUM

ALLOHUMA AQLIL ADADAHUM

ALLOHUMA AJ’ALIL DAAYIROTA ALAIHIM ALLOHUMA AUSILIL ADHABA’ILAYHIM ALLOHUMA ‘AKHRIJHUM AN DAIROTIL HILMI,

WASLUBHUM MADADAL ‘IIMHAL WAGHULA AYDIYAHUM, WARBUT ALAA QULUUBIHIM, WALA TUBALAGH HUMAL’AMALI,

ALLOHUMA MAZAQHUM KULLA MUMAZAQIN MAZAQTAHU MIN A’DAAIKA, ‘INTISARON ILAN BIYAIKA WAROSULIKA WA’AW LIYAIKA,

 (ALLOHUMAAN TASIRLANAA TISAROKAL ‘AHBABIKA ALA  A’DAIKA  3 X )

(ALLOHUMA LAA TUMAKKANIL’A’DAA FIINA WALAA TUSALATHUM ALAYNA BIDHUNUBINA 3X)

HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HUMAAL AMRU WAJA’ AL NASRU FA’ALAYNA LAA YUN SARUN 3  X,

HAA MIM AIN SIN QOF

HIMAYATUNA MIMAA NAKHOFU ALLOHUMA QINA ASHARROL ALASWA’I WALA TAJ’ALANA MAHALLIL BALWAA.

ALLOHUMA ATINA ‘AMALAL ROJAA’I WAFAUQAL ‘AMAL YAAHUU YAAHUU YAAHUU,

YAMAN BIFADLIHI LIFADLIHI NAS’ALUKA, ILAHIIL IJAABATAL IJABAH, YA MAN AJABA NUUHAN FIQOUMIHI, WA YAMAN NASORO ‘IBROHIMA ALAA ADAAIH,

WAYAA MAN RODDA YUSUFA ALAA YA’QUB, YAMAN KASHAFA DURRO AYYUB YAAMAN AJAABA DA’WATA ZAKARIYYA YAMAN QOBILA TASBIHA YUUNUS BIN MATTAA NAS ALUKA BI ASRORI HADHIHIL DA’AWAT,

AN TATAQOBBALA MABIHA DA’AWNAKA, WA AN TU’TIYANA MA SA’ALNAKA ANJIZLANA WA’DAKA ALLADHINA WA’ADTAHU LIIIBADIKAAL MUMININ,

LA’ILAHA ‘ILLA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINAL DZAALIMIN,

IN QOTO’AT AMALUNA WA’IZATIKA ‘ILAA MINKA, WAKHOBA ROJAUNA WAHAQQOKA ILLAA FIIKA, IN ABTA’AT GHAROTUL ‘ARHAM WABTA’ADAT FA’AQROBU’ASHAYMINAA GHAROTALLAH,

YAGHAROTULLAHI JADDAAL SAYRO MUSRIIATAN FIHALLA ‘UQDATINA YAGHAROTALLAH,

ADATIL ADUUNA WAJARUU, WAROJAUNAALLAH MUJIRON, WAKAFAA BILLAHI WALIYAN, WAKAFA BILLAHI NASIIRON, WAHASBUNALLAH WANIIMAL WAKIL,  WALAA HAWLAA WALA QUWWATA ‘ILAA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM.

SALAAMU ALAA NUHIN FIL ALAMIN, ‘ISTAJIB LANA (AMIN AMIN AMIN) FAQUTII DABIRUL QOUMIL LADHINA DZOLAMUU, WALHAMDULLILLAHI ROBAL IALAMIN. WASSALLALLAH ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM.

TERJEMAHANNYA:

Ya Allah, dengan serbuan kekuasaan sifat kemenangan-MU, dengan pertolongan sifat Penolong-MU, dengan kecermatan-MU terhadap perongrongan kehormatan-MU dan dengan perlindungan-MU terhadap orang yang memohon perlindungan dengan ayat-ayat-MU, kami memohon kepada-MU Ya Allah, Duhai Dzat Yang Maha Mendengar, Duhai Dzat Yang Maha Dekat, Duhai Dzat Yang Maha Pengabul, Duhai Dzat Yang Maha cepat berlaku ketentuan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Penyiksa, Duhai Dzat Yang Maha keras siksaan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Pemaksa, Duhai Dzat Yang Maha Menang, Duhai Dzat Yang tidak akan melemahkan-NYA keperkasaan pemaksa dan yang tidak akan mengagungkan pada-NYA kebinasaan raja-raja dan kaisar-kaisar pendurhaka, hendaklah Engkau jadikan tipu daya orang yang menipu dayaku dalam lehernya, hendaklah Engkau jadikan tipuan orang yang menipuku agar kembali kepadanya, dan lubang orang orang yang menggali agar aku terjerumus kedalamnya dan orang yang memasang perangkap tipuan untukku, jadikanlah ia tergiring kepadanya dan terperangkap kepadanya serta tertahan padanya.

Ya Allah dengan kehormatan KAF HAA YAA AIN SHOD semoga Engkau mencukupiku atas musuh-musuhku, dan semoga Kau binasakan mereka dan jadikanlah mereka untuk tiap kekasih sebagai tebusan , jadikanlah untuk mereka kesegeraan siksaan pada hari ini dan esok pagi. Wahai Allah, semoga Engkau porak-porandakan perkumpulan mereka, cerai-beraikanlah persatuan mereka, Wahai Allah sedikitkanlah jumlah mereka.

Ya Allah semoga Engkau jadikan lingkungan siksaan atas mereka, Ya Allah sampaikanlah siksaan kepada mereka, Ya Allah keluarkanlah mereka dari sifat santun Engkau, cabutlah penangguhan siksaan atas mereka, belenggulah tangan-tangan mereka dan ikatlah hati-hati mereka dan janganlah Kau sampaikan angan-angan mereka. Ya Allah robeklah mereka dengan robekan-robekan yang Engkau robekkan musuh-musuh Engkau untuk menolong nabi-nabi Engkau dan utusan-utusan serta kekasih Engkau. Ya Allah berilah kami pertolongan dengan pertolongan yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-MU terhadap musuh-musuh-MU (3x).

Ya Allah, janganlah Engkau mungkinkan musuh-musuh bagi kami, dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami karena dosa-dosa kami ( 3x ).

HAA MIM( 7x ) telah pasti perkara dan telah datang kemenangan dan atas kami semoga mereka tidak diberi kemenangan, HA MIM AIN SIN QOF adalah penjaga kami dari ketakutan yang kami takuti. Wahai Allah lindungilah kami dari kejahatan yang menyusahkan dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai tempat ujian. Ya Allah, semoga Engkau beri kami atas harapan kami dan yang diatas harapan kami. Yaa Huu … Yaa Huu…Yaa Huu.

Wahai Dzat yang dengan anugerah-NYA untuk anugerah-NYA kami mohon kepada-MU kesegeraan, kesegeraan, Duhai Tuhan kami kami mohon dikabulkan, Mohon dikabulkan wahai Dzat yang mengabulkan Nuh atas kaumnya, Wahai Dzat yang menolong Ibrahim terhadap musuh-musuhnya, Wahai Dzat yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Ya’kub, Wahai Dzat yang menyingkap kemelaratan Nabi Ayyub, Wahai Dzat yang mengabulkan do’a Nabi Zakaria, Wahai Dzat yang menerima tasbih nabi Yunus bin Matta, kami mohon kepada-MU dengan lantaran doa-doa ini, semoga Engkau menerima perkara-perkara yang kami mohonkan Kepada-MU dan berilah kami apa-apa yang kami mohon kepada-MU ,

Semoga Engkau tunaikan janji –MU seperti yang Kau tunaikan kepada hamba-hamba-MU yang MU’min. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya, telah putus harapan kami, demi kemulyaan Engkau melainkan dari Engkau, dan telah gagal harapan kami, demi kebenaran Engkau melainkan kepada Engkau. Jika bantuan dari kerabat terlambat dan menjauh, maka sedekat-dekat pertolongan adalah pertolongan-MU.

Wahai bantuan Allah, ayunkanlah langkah kami dengan cepat dalam menguraikan keruwetan kami, Wahai Allah, telah melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan mereka durhaka, sedang kami mengharapkan Allah sebagai Penolong kami. Cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara, cukuplah bagi kami Allah sebagai Penolong. Allahlah yang mencukupi kami dan Dialah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya ( untuk menghindar dari maksiat ) dan tidak ada kekuatan untuk beribadah selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh diseluruh alam. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Kabulkanlah Ya Allah. 3x. Kemudian babatlah barisan belakang kaum yang dholim.

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga rahmat ta;dzim senantiasa terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad, atas keluarganya dan semua sahabat beliau”

@Kwa,2016

Categories: HIZIB NASOR - Ijazah Syekh ABU HASAN ASY SYADZILY | 33 Komentar

SAIFI AJAM: KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR


KHODAM PENJAGA SAIFI:  70.000 MALAIKAT

FADHILAH: HAJAT-HAJAT CEPAT TERKABUL, KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Tawassul/kirim alfatihah Nb Muhammad, Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Sayyid Gus AJAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL- MALIQU’L HAQ’QUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAANT’A RABBI WA ANA ABDUQA AAMIL’TU SU’AW’WA ZALAMTU NAFSI WA’TARAFTU BIZAMBI, FAGHFIRLI ZUNUBI JAMI’AN KUL’LAHA FA’IN’NAHU LA YAGHFIRU’Z’ZUNUBA ILLA ANTA, YA ALLAHU,

YA RAHMANU , YA RAHIMU, YA RABBU, YA GHAFURU, YA SHAKURU, YA HALIIMU, YA KARIIMU, YA HAKIIMU, ALLAHUM’A IN’NI  AHMADUQA WA ANTA LIL HAMDI AHLUN ALA MA KHAS’SASTANI BIHI MIM’MAWAHIBI’RAGHAIBI WA AUSALTA ILAIYA MIN FAZA’ILI’S SANA’I’II  WA AU’LAITANI BIHI MIN IHSANIQA WA BAV’WATANI BIHI MIM’MAZAN’NATI’S SIDQI WA ANAL’TANI  BIHI MIM’MINANIQA ‘L WASILATI ILAI’YA WA AHSANTA ILAI’YA MIN INDI FA’IL BALI’YATI 

AN’NI WAT’TAUFIQI LI WAL’IJABATI LI’DUA‘I HI’NA UUNADIQA DA’IYAN’WA UNAJIQA RAGHIIBAN’WA ADUUQA ZA’RIAN’MUZARIAN’ MUSAFIAN’WA HI’NA ARJUQA RAJI’AN FA’AJIDUQA FIL’ MAWATINA KUL’LIHA LI JA’RAN  HA’ZIRAN HAFIZAN HA’FIYAN BA’RAN’RAUUFAN’WA FIL UMURI  KUL’LIHA LI NASIRAN’WA NAZIRAN WA LIL’KHATA YA WAZ’ZUNUBI GHAFIRAN’WA LIL’UUUBI SA’TIRAN, LAM AADAM AN’NI AUNUQA WA BIR’RUQA WA KHAIRUQA LI WA IHSANUQA AN’NI TAR’FATA

AIN’IN ‘MUNZU ANZAL’TANI DAR’AL IKHTIYARI WAL FIQRI WA’AITIBARI WA’LI TANZURA I’LAIYA FI’MAA UUQAD’DIMU II’LAIQA LIDAR’IL QARARI  FA’ANA ATTIQU’QA YA MAULA’YA MIN JAMI’IL MAZ’AAR’RI  WAL MAZAAL’LI WAL MASAIBI WAL MA’AAIBI WAL’LAWAZIBI WAL’LAWAZIMI WAN’NAWAIBI WASH’SHADAIDI  WAL HUM’MUMI’L LATI QAD SAWARATNI FIHAL GHAMUMU BI MA’AARIZI ASNAFIL BALA’I  WA ZURUBI JUHDIL’QAZA’I WA SHAMA’TATIL AADA’I LA AZKURU MINQA IL’LA’L JAMILA WA LAM ARA MINQA

IL’AL’T TAFZILA KHAIRUQA LI SHAMILUN’WA SUN’UUQA LI KAMILUN’WA LUTFUQA LI KAFILUN’WA FAZLUQA AALAIYA MUTWATIRUN’WA NI’AMUQA INDI MUT’TASILATUNW’WA AYADIQA LADAI’YA MUTAKASIRATUN’LAM TUKHFIZ JAWARI WA SADAQTA RIJAA’I WA SA’HABTA ASFARI WA AKRAMTA AHZARI WA ASHFAITA AMRAZI WA AA’FAITA AA’ZAA’I  WA AHSANTA MUNQALABI WA MASWAYA WA LAM TUSHMIT BIII AA’DAA’I WA RAMA’I’TA MA’R’RAMANI  BI’SUU’IN’WA KAF’FAITANI  SHAR’RA

MAN AADANI FAHAMDI LAQA WASIBUN’ WASILUN’WA SANAA’I ALAIQA MUTAWATIRUN DAA’IMUM MIN’AD DAHRI ILA’D DAHRI BI ALWANI’T TASBIIHI WA ANWAI’T TAQDISI LAQA KHALISAN’LI ZIKRIQA WA MARZIYAN’LAQA BINASI’I’T TAUHIDI  WAT’TAMHIDI WA IKHLASI’T TAFRIDI WA IMHAZI’L QURBI WA’T TAMJIDI BI’TAULI’T TA’AB’BUDI  WAT’TAA’DIDI LAM TUANU FI QUDRATIQA WA LAM TUSHARAQA FIII IILAHI’YATIQA WALAM TULAM LAQA MAA’IYYATUN’WA LA

MAHI’YAATUN FATAKUNA LIL ASHYAAAI’L MUKHTALIFATI MUJANISAN’WA LAM TU’AAYAN IZ HUBISATI’L ASHYAA’UU ALA’L AAZAA’IMI’L MUKHTALIFATI WA LA KHARAQATI’L AUHAMU HUJUBAL GHUYUBI IILAIQA FAATAQIDA MINQA MAHDUDAN FI AZMATIQA LA YABLUGHUQA BU’DA’L HIMAMI WALA YANALUQA GAUSAU’LFILANI WALA YAN’TAHIII IILAIQA NAZAR’UN NAZIRINA FI MAJDI JABRUUTIQA IRTA’FA’AT AN SIFATI’L MAKHLUQINA SIFATU ZATIQA WA QUDRATIQA WA ALA AN

 ZIKRI’Z ZAKIRINA KIBRI’YAAA’UU AZMATIQA FALA YANTAQISU M’AA AARAD’TA AN’YAZDADA WALA YAZDADU M’AA AARAD’TA AN’YANTAQISA WALA ZID’DUN SHAHIDAQA HI’NA FA’TARTA’L KHALQA WALA NID’DUN HAZARAQA HI’NA BA’RATA’N NUFUSA KAL’LATIL ALSUNU AN TAFSIRI SIFATIQA WANHASARATI’L UUQULU AN KUNHI MA’RIFATIQA WA KAIFA USAFU AN KUNHI SIFATIQA YA RABBI WA ANT’ALLAHU’LMALIQU’L JAB’BARU ‘L QUDUSU’L LAZII LAM TAZAL WA LA TAZALU AAZALIYAN

ABADI’YAN SARMADI’YANN DAIMANN  FI HUJUBIL GHUYUBI WAHDAQA LAA SHARIQA LAQA LAISA FIHAAA AHADUN GHAIRUQA WALAM YAKUN’LAHAA ILLAHUN SIWAQA HARAT FI BIHARI MALAQUTIQA AAMIQATU MAZAHIBI’T TAFKIRI WA TAWAZA’AATI’L MULUQU LIHAIBATIQA WA ANATIL WUJUHU BI ZILLATI’L ISTIKANATI LI IZZATIQA WANQADA KULLU SHAI’IN’LI AZMATIQA WAS’TASLAMA KULLU SHAI’IN’LI QUDRATIQA WA KHAZA’AT LAQA’R RIQABU WA KAL’LA DUUNA ZALIQA TAHBIR’UL LUGHATI

WA ZAL’LA HUNALIQA’T TADBIIRU FI TASARIFI’S SIFFATI FA MAN TAFAK’KARA FI ZALIQA RAJA’AA TARFUHUU ILAIHI HASIIRAN’WA AQLUHU MABHUUTAN’WA TAFAK’KURUHU MUTAHAI’YIRAN ASIIRAN. ALLAHUM’AA LAQA’L HAMDAN KASIIRAN DAA’IMAM’ MUTAWALIYAN- MUTAWATIRAM ‘MUTAQA  RIBBAM’MUT’TASIAM MUSTAUSIQANYA’DUMU WALA YABIDU GHAIRA MAFQUUDIN FIL MALAKUTI WALA MATMUSIN FIL’MA’ALIMI WALA MUNTAQISIN FIL IRFANI. ALLAHUM’AA FA LAQA’L HAMDU ALA MAKARIMIQA’L LATI LA 

TUHSA FIL’LAILI IZZAA ADBARA WAS’SUBHI IZZAA ASFARA WA FIL BAR’RI WAL BIHARI WAL GHUDUV’VI WAL ASALI WAL ISHI’YI WAL IBKARI WAZ’ZAHIRATI WAL ASHARI WA FI KULLI JUZIM MIN AJZA’IL LAILI WAN’NAHARI , ALLAHUM’AA BITAUFIQIQA QAD AHZARTANI’N NAJATA WA JA’ALTANI MINQA FI WALAYATI’L ISMATI FA LAM ABRAH MINQA FI SUBUGHI NA’MAAIQA WA TATABU’I AALAA’IQA MAHRUUSAN’LAQA FIR’RAD’DI WAL IMTINA’I WA MAHFUZAN’LAQA FIL MAN’AATI WAD’DIFA’I AN’NI

WA LAM TUKAL’LIFNI FAUQA TAQATI WA LAM TARZA AN’NI ILLA BITA’AATI FA’INNAQA ANT’ALLAHU’L LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA LAM TA’GHIB WA LA TAGHIBU ANQA GHAA’IBATUN’W WALA TAKHFA ALAIQA KHAFIYATUN’WA LAN TAZIL’LA ANQA FI ZULMIL KHAFI’YATI ZAA’L LATUN IN’NAMAA AMRUQA IZAA ARAT’TA SHAI’AN AN TAQULA LAHU KUN FA YAKUNU. ALLAHUM’AA IN’NII AHMADUQA FA LAQA’L HAMDU MISLA MA HAMIDT’TA BIHI NAFSAQA WA AZ’AAFA MA HAMIDAQA BIHI’L HAMIDUUNA 

WA MAJ’JADAQA BIHI’ MUMAJ’JIDUUNA WA WAH’HADAQA BIHI’L MUWAH’HIDUUNA WA KAB’BARAQA BIHI’L MUKAB’BIRUUNA WA HAL’LALAQA BIHI’L MUHAL’LILUUNA WA AZAMAQA BIHI’L MUAZ’ZIMUUNA WA SAB’BAHAQA BIHI’L MUSAB’BIHUUNA WA QAD’DASAQA BIHI’L MUQAD’DISUUNA HA’TA YAKUNA HAMDI LAQA MIN’NI WAHDI FI KUL’LI TARFATI AIN’NIN AAU AQA’LA MIN ZALIQA MISLA HAMDI JAMI’IL HAMDINA WA TAUHIDI ASNAFI’L MUWAH’HIDINA WAL MUKH’LISINA WA TAQDISI 

AJNASI’L AARIFINA WA SA’NAA’I JAMI’IL MUHAL’LILINA WAL’MUSAL’LILINA WAL MUSAB’BIHINA WA MISLU MA’A ANTA BIHI RAB’BUN AALIMUN AARIFUN’WA HUWA MAHMUDUN’WA MAHBUBUN’WA MAHJU’BUN’M MIN JAMI’I KHALQI’QA KUL’LIHIM ‘MINAL HAYAWANATI WAL JAMADATI WAL BARAYA WAL ANAMI WA AR’GHIB ILAIQA FI BARQATI MA’A ANTAQTANI BIHI MIN HAMDIQA FAMA’A AISARA MA KAL’LAFTANI BIHI MIN HAQ’QIQA WA AAZAMA MA WA’ADTANI BIHI ALA SHUKRIQA IBTADA’TANI BIN’NIAMI FAZLAN’W WA TAULAN

WA AMAR’TANI BISH’SHUKRI HAQ’QAN’WA ADLAN’WA WA’AD’TANI ALAIHI AZ’AAFAN’M MUZA’AA’FATAN’WA  MAZIIDAN-WA AATAITANI BIHI MIR’RIZQIQA WA’SIAN KASIIRAN WA KABIIRAN WA IITIBARAN WA IKHTIYARAN WA RIZAAN WA SA’ALTANI MINHU SHUKRAN’YASIIRAN SAGHIIRAN IZ NAJ’JAITANI WA AAFAI’TANI BIHI MIN JUHDIL BALAA’I WA SU’IL QAZA’I WA LAM TUSAL’LIMNI BI’SUU’I QAZAA’IQA WA BALA’IQA WA JA’ALTA  MALBASI’L AAFIYATI WA TAWA’LAITANI BIL’BASTATI WA AULAITANI’L BASTATA

WAR’RAKHAA’I WA AKRAMTANI BIL’AALAA’I WAN’NAAMAA’I WA SHA’RATA LI MIN’AD DINI AI’SARA ‘L QAULI WAL’FI’ILI WAL’AAMALI WAS’SAWAGHTA LII AI’SARA’L QASDI WA DHA’AFTA LII ASHRAFA’L FAZLI WAL MAZIDI MA’A MA WA’AT’TANI MIN’AL MAHAJ’JATI’SH SHARIFATI WA BASH’SHARTANI BIHI MIN’AD DARAJATI’R RAFI’ATI WAS’TAFAITANI BI NABIYIQA AAZAMI’SH SHANI WA JA’ALTAHU AAZA’MAN NABIYIYNA DAWATAN WA ARAFA’AAHUM DARAJATAN WA AFDHALAHUM LANA SHAFAAATAN

WA AQRABAHUM’MANZILATAN WA AAUDHAHUM HUJ’JATAN MUHAMMADAN SALLALLAHU WASSALAMA WA ALA JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALINA. ALLAHUM’AA’GH FIRLI MA YASA’UUHU ILLA MAGHFIRATUQA WA LA YAMHAQUHUU ILLA AFWUQA WA LA YUKAFI’RUHUU ILLA TAJAWUZUQA WA FADLUQA WA HAB LI FI YAUMI HAZA WA LAILATI HAZIHI WA SHAHRI HAZA WA SANATI HAZIHI YAQIINAN SADIQAN’YUHAV’VINU BIHI AALAI’YA MASAAIBA’D DUNIYA WAL AAKHIRATI WA AHZANAHUMA

WA YUSHAV’VIQUNI ILAIQA WA YURAGH’GHIBUNI FIMA INDAQAL MAGHFIRATA WA BAL’LIGHNI’L KARAMATA MIN INDIQA WA AAUZIGHNI SHUKRA MAA AN’AMTA BIHI AALAI’YA WAR’ZUQNI WAN’SURNI AALA’L AADAA’I FA INNAQA ANT’ALLAH-UL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L WAHIDU’L AAHADU’L MUBDI UR RA’FII UL BADI  US SAMIUU ‘L AALIIMU’L LAZII LAISA LIAMRIQA MUDFIUN WA LA AN QADHAA’IQA MUMTANIUN WA ASH’HADU INNAQA ANTA RABBI WA RABBU KULLI SHAI’IN FATIRU’S SAMAWATI

WAL ARDHI AALIMUL GHAIBI WASH’SHAHADATI’L AALI’U’L KABIIRUL MUTAAALI. ALLAHUM’A INNII ASAALUQA’S SABATA FI’L AMRI WAL AAZIMATA ALA’R RUSHDI WASH’SHUKRA ALA NIAAMAQA WA HUSNI IBADATIQA WA ASAALUQA MIN KULLI KHAIRIN TALAMU WA LAA AALAMU WA AAUUDHUBIQA MIN KULLI SHAR’RIN’M MA TA’LAMU WA ASTAGHFIRUQA LIMA TA’LAMU INNAQA ANATA AL’LAMU’L GHU’YUBI. WA AAUUDHUBIQA MIN JURI KUL’LI JAA’IRIN WA BAGH’YI KUL’LI BAGH’IN’WA HASADI KUL’LI

HASIDIN WA MAKRI KUL’LI MAKIRIN WA GHADRI KUL’LI GHADIRIN WA KAIDI KUL’LI KAA’IDIN WA ZULMI KUL’LI ZALIMIN WA KIZBI KUL’LI KAZIBIN WA SIHRI KUL’LI SAHIRIN WA SHAMATATI KUL’LI SHAMITIN WA KASH’HI KUL’LI KASHI’HIM BIQA AASULU ALAL AADAA’I WA IYYAKA ARJU WALAYATAL AAHIB’BAA’I WAL ULIYAA’I WAL QURA’NA’I  WAL QURABAA’I FALAQA’L HAMDU ALA MA LAA AS’TATIUU IHSA’AA’HU WA LA TA’DIDAHU MIN AWAA’IDI FAZLIQA WA AWARIFI RIZQIQA WA ALWANI MAA

AU’LAITANI BIHI MIN ARFADIQA FA’INNAQA ANT’ALLAHUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L FASHI FIL KHALQI HAMDUQA ALBASITU BIL JUUDI YADAQA LA TUZA’D’DU FI HUKMIQA WA LA TUNA’ZA’UU FI SULTANIQA TAMLIQU MIN’AL ANAMI MA TASH’AA’UU WA LA YAMLIKUUNA MINQA ILLA MA TURIDU. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL MUHSINU’L MUN’IMU’L MUFDHILU’L QADIRUL QAHIRUL MUQTADIRUL QAA’IMUL QUDDUSUL MUQADDISU FI NUURIL QUDSI TARAD’DAI’TA

BIL IZZI WAL UULAA’I.WA TA’AZ’ZARTA BIL AZMATI WAL KIBRI’YAA’I WA TAGH’GHASH’SHAITA BIN’NUURI WAD’DHIYAA’I WA TAJAL’LALTA BIL MAHABATI WAL BAHAA’I. ALLAHUM’A LAQAL MAN’NU’L QADIIMU WAL FAZLUL AAZIMU WAL IZZU’SH SHAMIKHU WAL MULQU’L BAZIKHU WAL JUUDUL WAI’UU WAL QUDRATUL KAMILATU WAL HIKMATUL BALIGHATU FALAQAL HAMDU ALA MA JA’ALTANI MIN UMMATI MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALLAMA WA HUWA AFZALU MIM BANII AADAMA’L LAZINA

KAR’RAMTAHUM WA HAMAL’TAHUM FIL BAR’RI WAL BAHRI WA RAZAQTAHUM’MINAT TAIYIBATI WA FAZ’ZALTAHUM ALA KASIIRIN’M MIMMAN KHALAQTAHUM TAFZI’YAN WA KHALAQTANI SAMI’AN’M BASIIRAN SAHI’HAN SA’WIYAN SALIMAN’M MU’AAFAN’W WALAM TASHGHULNI  BINUQSANIN FI BADANI WA LA BIAAFATIN FI JAWARIHI WA LAM TAM’NAA’NI KARAMATAQA IYYA’YA WA HUSNA SANIAATIQA INDI WA FAZLA MANAYIHIQA LADAIYA WA NA’MAAIQA AALAIYA ANT’ALLAHUL LAZII AU SAA’TA 

AALAIYA FID DUNIYA WAL AAKHIRATI RIZQAN’W WASIAN’W WAFIYAN’W WAFAZ’ZALTANI ALA KASIIRIN’M MIN KHALQIQA TAFZILAN FAJA’ALTA LI SAM’AN’YASMA’UU AAYATIQA WA AQLAN’YAFHAMU IMANAQA WA BASARAN’YARA QUDRATAQA WA FUWA’DAN’YARIFU AZMATAQA WA LISANAN’YANTIQU KALAMAQA WA QALBAN’YATAQIDU IMANAQA WA TAUHIDAQA FA INNI BI FAZLIQA ALAIYA HAMIDUN’W WA BITAUFIQIQA IYYAKA ZAKIRUN’WA LAQA NAFSI SHAKIRATUN’WA BIHAQ’QA SHAHIDATUN FA INNAQA HAI’YUN QABLA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM BA’DA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM

BA’DA KUL’LI MAI’YITIN ‘WA HAI’YUN’LAM TARI’SIL HAYATA MIN KULLI HAIYIN’WA LAM TAQ’TA KHAIRAQA AN’NI FI KUL’LI WAQTIN’WA LAM TAQ’TA RAJAA’I QAT’TU WA LAM TUNZIL BI AAQUBATI’N NIQAMI WA LAM TAM’NA AN’NI DA’QA’IQAL ISAMI WA LAM TUGHAI’YIR AALAIYA WA SAA’IQA’NNIAAMI FALAUU LAM AZKUR MIN IHSANIQA AALAIYA ILLA AFWUQA AN’NI WAT’TAUFIQA LI WAL ISTIJABATA LI DU’AA’I HI’NA RA’FAA’TU SAU’TI BI TAUHIDIQA YAA ALLAHI WA TAHMIDIQA 

WA-TASBIIHIKA WA-MJIIDIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAKBIRIQA WA TAH’LIILIQA WA ILLA FI TAQDIIRIQA KHALQI HI’NA SAW’WARTANI FA AHSANTA SURATI WA ILLA FI QISMATIL ARZAQI HI’NA QAD’DARTAHA LI LAKANA FI ZALIQA MA YASHGHULU SHUKRI AN JUHDI FA KAIFA IZZA FAK’KARTU FIN’NIAAMIL IZAAMIL LATII AATAQAL’LABU FIHA WA LAA ABLUGHU SHUKRA SHAI’IM MINHA FALAQAL HAMDU ALA MAKARAMIQAL LATII LA TUHSA ADADA MA HIFAZAHU ILMUQA

 WA ADADA MA WASIAT’HU RAHMATUQA WA ADADA MAA AHATAT BIHI QUDRATUQA WA ADH’AAFA MA TASTAUJIBUHU MIN JAMI’I KHALQIQA….ALLAHUM’A FATAM’MIM IHSANAQA ILAIYA FIMA BAQIYA MIN UMRI KAMAA AHSANTA ILAIYA FIMA MADHA MINHU …..ALLAHUM’AA INNI ASAALUQA WA AATAWAS’SALU ILAIQA BITAUHIDIQA WA TAMJIDIQA WA TAHMIDIQA WA TAHLILIQA WA TAKBIRIQA WA KIBRIYAA’IQA WA KAMALIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAQDIISIQA WA NUURIQA WA JUUDUQA

WA RAAFATIQA WA RAHMATIQA WA AULUV’VIQA WA WAQARIQA WA ILMIQA WA LIQAA’IQA WA MAN’NIQA WA BAHA’IQA WA JAMALIQA WA JALALIQA WA SULTANIQA WA AZMATIQA WA QUW’WATIQA WA QUDRATIQA WA IHSANAQA WAM’TINANIQA WA AFWIQA WA NABIYIQA MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALAMA WA SAA’IRI IKHWANIHI MI’NAL AMBIYAA’I WAL MURSALINA AALAIHIMUS SALAMU WA BI’ITRATIHI’T TAIYIBINAT TAHIRINA AN’LA TAHRIMANI RIFDAQA WA FAZLAQA WA JAMALAQA WA JALALAQA WA FAWAA’IDA KIRAMATIQA FA’INNAHU 

LA YAA’TARIQA LIKASRATI MA QAD NASHARTA BIHI MI’NAL AATAYA AAWAA’IQIL BUKHLI FATUKDI WA LA TANQUSU JUDAQAT TAQSIIRU FI SHUKRI NIMAATIQA WA LA YANFADU KHAZAA’INAQA MAWAHIBUQAL MUT’TASIAATA WA LA TU’AS’SIRU FI JUDIQAL AZIIMI…..MINAHUQAL FA’IQATUL JAMILATUL JALILATU WA LA TA’KHAFU DHAI’MA IMLAQIN FATUKDIYA WA LA YALHAQUQA KHAUFU UDMIN FAYANQUSU MIN JUDIQA FAIDHU FADHLIQA. YA RABBA JIBRAA’IILA

YA RABBA MIKAA’IILA YA RABBA ISRAFIILA  YA RABBA IZRAA’IILA YA RABBA MUHAMMADIN’R RASULILLAHI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WASALAMA MADADI , ALLAHUM’AR ZUKNI QALBAN KHASHIAN KHAFIZAN DHARIAN HAZIRAN’W WA BADANAN SABIRAN’W WA YAQIINAN SADIQAN’W WA LISANAN ZAKIRAN’WA HAMIDAN’WA AI’NAM BAKIYATAN ‘WA RIZQAN HALALAN’WASIAN WA ILMAN’N NAFIAN’WA WALADAN SALIHAN’WA SIN’NAN TAWIILAN’WAMRAAATAM MU’MINATAN SALIHATAN’WA TAUBATAM MAQBULATAN’WA LA TU’MIN’NI MAKRAQA

WA LA TUNSINI ZIKRAQA WA LA TAKSHIF AN’NI SITRAQA WA LA TUQ’QA NITNI MIR’RIHMATIQA WA LA TUBA’IDNI MIN KANAFIQA WA JAWARIQA WA AA’IZNI MIN SA’KHATIQA WA GHAZABIQA WA LA TU’YISNI MIR’RAHMATIQA WA RAUHIQA WA KUN’LI AANISAN’MIN KULLI RAU’AATIN’WA WAHSHATIN’WA JALISAN FI KULLI WAHDATIN’WA GHURBATIN WAA’SIMNI MIN KULLI HALAKATIN’WA NA’JIN’NI MIN KULLI BALI’YATIN’WA AAFATIN’WA AAHATIN’WA IHANATIN ‘WA ZILLATIN’WA ILLATIN’WA QILLATIN’WA

MARADHIN’WA FAQRIN’WA FAQATIN’WA RIYAA’IN’WA WABA’IN’WA BALA’IN’WA ZALZALATIN’WA MIHNATIN’WA SHIDATIN FID’DARAINI WA INNAQA LA TUKHLIFUL MIIYAD. ALLAHUM’AR FAA’NI WA LA TADHAA’NI WAD’FAA AN’NI WA LA TAD’FAA’NI WA AATINI WA LA TAHRIMNI WA IKRIMNI WA LA TUHINI WA ZIDNI WA LA TANQUSNI WAR’HAMNI WA LA TUAZ’ZIBNI WAN’SURNI WA LA TAKH’ZULNI WAS’TURNI WA LA TAFDAH’NI WA AASIRNI WA LA TU’SIR AA’LAIYA AMRID’DUNIYA

WAL AAKHIRATI. ALLAHUM’AA FAR’RIJ HAM’MI WAK’SHIF GHAM’MI WA AHLIQ AADUW’WI WAR’ZUQNI KHAI’RAD DUNYA WAL AAKHIRATI BIRIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMUNA. ALLAHUM’A MA QAD’DARTA LI MIN AMRIN’WA SHARAA’TA FIHI BITAUFIQIQA WA TAI’SIRIQA FA’TAM’MIMHU LI BI AHSANIL WUJUHI KUL’LIHA WA ASLAHIHA WA ASWABIHA FA INNAQA ALA MA TA’SHAA’UU QADIIRUN. WA BIL IJABATI JADIIRUN. YA MAN QAMA’TIS SAMAWATU WAL ARDHUNA BI AMRIHI

YA MAN’YUMSIQU’S SAMAA’AA AN TAQA’AA ALAL ARDHI ILLA BIIZNIHI YA MAN AMRUHUU IZAA ARADA SHAI’AN AN’YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU. FASUBHANAL’LAZII BIYADIHI MALAKUTU KUL’LI SHAI’IN’ WA ILAHI TURJA’UUN. WA SALLALLAHU TA’ALA ALA KHAIRI KHALQIHI SAIYIDNA MUHAMMADIN WA AALIHI WA ASHABIHI AJMAA’IINA. AT’TAIYIBINA’T TAHIRIINA WASALAMA TASLIIMAN KASIIRAN KASIIRAN YA ARHAMA’R RAHIIMINA WA YA KHAIRA’N NASIRINA WAL HAMDU LILLAHI RAB’BIL AALAMIN.

@KWA,2016

 

Categories: SAIFI AZAM | 29 Komentar

DOA UNTUK YANG RINDU KEPADA RASULULLAH SAW


Perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad SAW sangat mungkin terjadi dengan banyak cara. Salah satunya melalui mimpi dan Rasulullah SAW menjamin bahwa: BERTEMU DENGAN RASULULLLAH SAW MELALUI MIMPI BERARTI BENAR-BENAR BERTEMU DENGAN RASULULLAH SAW DAN SIAPAPUN TIDAK MAMPU MENYERUPAI RASULULLAH SAW.

Berikut doa yang perlu Anda baca sebelum tidur:

Bismillahirrohmanirrohim. 

ALLAHUMA YA-ROJAAYI YA-MANAAYI YA-GIYAASI YA-MURAADI YA-SHIFAAYI YA-KAMMAAYI KAFIUN YAHYA YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU IGHFIRLI KHATIYYAATI YUMUDDINI YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-RIHMANU YA-RIHMANU YA-RIHMANU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-KARIIMU YA-KARIIMU YA-KARIIMU WA SALLAHU TA’ALA ALA RASULI KHAIRI KHALQIHI NUURI ARSHI  NABIYNA WASHAFIYNA WASANADINA WAMUULANA MUHAMMADIN WAA A’ALA AALIHI WA ASHABIHI AJMA’INA BI RIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMIIN. SUBHANA RABIKA RABBIL IZZATI AAMA YASIFUNA WASALAMUN ALLAL MURSALIINA WALHAMDULILLAHI RABBIL ALLAMIINA FALLAHU KAHIRUN HAFIZA WAHUA ARHAMUR-RAHIIMIN.

doa bertemu rasulullah sebelum tidur

@kwa,2016

 

Categories: INGIN BERJUMPA DENGAN RASULULLAH SAW | 26 Komentar

DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL : DALAIL KHOIROT


Fadhilah: semua hajat

Berikut dzikirannya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLAHUMMA SALLI ALLA RUHI SAYIIDINA MUHAMMADIN FIL ARWAHI WA’ALLA JASADIHI FIL AJSADI WA’ALLA QABRIHI FIL QUUBURI WA’ALLA ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN QULLAMA ZAKARAHUZ ZAKIRUUN ALLAHUMMA SALLAI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN QULLAMA GAFFALA AN ZIKRIHIL QAFILUUN ALLAHUMMA SALLI WASLLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN NABBIYIL UUMMIYI WA’AJWAJIHI UUMMAHATTIL MUMININA WUZRRIYATTIHI WA’AHLLI BAIT’TIHI SALLATUU WASALLAMAL LAA

YUUHSA ADDADU HUMA WALA YUUQTAUU MADDADU HUMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA MAA AHHATA BIHI ILMUKA WA’AHSAHU KITABUKA SALLATAN TQUUNU LAKA RIZAUU WALIHAQQIHI ADDA’AUU WA’ATTIHIL WASILATA WAL’FADILATA WAD’DARAJATIR RAFIATTA WABASHULLAHUMMAL MAQAMAL MAHMUUDAL LAZI WA’ATTAHU WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLUHU WA’ALLA JAMI’II IKHWANIHI MINAN NABBIYYINA WAS’SIDDIQINA WASH’SHUHADAI WAS’SALIHIN ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ANZILHUL MANZILAL MUKARRABA YUUMAL QIYAMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA

MUHAMMADIN ALLAHUMMA TAWIJHU BITAJIL IZZI WAR’RIDDA WALKARAMA ALLAHUMMA AYTTI LI’SYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA SA’AALAKA LINAFSIHI WA AYTI LI’SAYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA SA’AALAKA LAHU AHHADUM MIN KHALQIKA WA’AYTTI LI’SAYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA ANTA MASUULAL LAHU ILLA YUUMIL QIYAMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’SYIIDINA ADAMA WA’SAYIIDINA NUHIUU WA’SAYIIDINA IBRAHIMA WA’SAYIIDINA MUSA WA’SAYIIDINA ISSA WAMA BAINAHUM NINAN NABBIYINA WAL’MURSALINA SALLAWATULLAHI WASALLAMUHU ALLIHIM AJMAIN (SLLASAN)

ALLAHUMMA SALLI ALLA ABBINA SAYIIDINA ADDAMA WA’UMMINA SAYIIDATINA HAWWA’AA SALLATA MALAIKATIKA WA’ATTIHIMA MINAR RIZWANI HATTA TURDIYAHUMA WAJZIHIMAL’LLAHUMMA AFZALA MAA JAZAITA BIHA ABBAUU WAUMMAN AWU WALADAIHIMA (SLLASA) ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA JIBRILA WA’SAYIIDINA MIKAILLA WA’SAYIIDINA ISRAFILLA WA’SAYIIDINA IZRAILLA WAHAMMALATIL ARSHI WA’ALLAL MALAIKATIL MUKARRABINA WA’ALLA JAMI’IIL AMBIYAI WALMURSALINA SALLAWATULLAHI WASALLAMAHU ALLIHIM AJMAIN (SLLASA) ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN

ADDADA MAA ALLIMTA WAMI’AA MAA ALIMTA WAZINATA MAA ALLIMTA WA’MIDATA KALIMATI ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAM MUUSULATAM BILMAZIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATL LAA TANQATIUU ABBADAL LAA BADDI WALA TABIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAKAL LATTI SALLAITA ALLIHI WASALLIM ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLAMAKAL LAZI SALLAMTA ALLIHI WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SLLATAN TURZIKA WA’TURZIHI WA’TURZA BIHA ANNA

 WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIM BAHRI ANWARIKA WAMAADINI ISRARIKA WA’LISANI HUJJATIKA WA’ARUUSI MAMLUKATIKA WAIMAMI HAZRATIKA WA’TIRAZI MULKIKA WAKHZAINI RAHMATIKA WATARRIKAI SHARI’ATTIKAL MUTTALZZI ZIBITUHIDIKA INSANI AYNIL WUJUUDI WAS’SABBABI FII QULLI MUUJUUDIN AYNI AYANI KHALQIKAL MUTAKADDIMI MIN NUURI DIYAIKA SALLATAN TADUMU BIDAWAMIKA WATABKA BIBAKAIKA LAA MUNTAHA LAHA DUNA ILMIKA SALLATAN TURDIKA WATURDIHI WATARDA BIHA ANNA YAA RABBAL

ALLAMIIN ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA MAAFI ILMILLAHI SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMI MULKILLAH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLAITA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA BARAKTA ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIIDUN ADDADA KHALQIKA WARIZA’AA NAFSIKA WAZINATA ARSHIKA WAMIDADA KALIMATIKA WA’ADDADA MAA ZAKKARAKA BIHI KHALQUKA FIMA MADAA WA’ADDADA MAA HUM ZAKIRUKA BIHI FIMA BAQIYA FII QULLI

 SANATUU WASHARUU WA’JUMUATTUU WA’YUUMUU WA’LAILATUU WASA’ATTIM MINS SA’ATI WASHAMUU WANAFSIUU WATARFATUU WALAMHATIM MINAL ABBADI ILLAL ABBADI WA’ABBADID DUNNIA WA’ABBADIL AKHIRATI WA’AKHSARA MIN ZALIKA LAA YANQATIUU AWWALUHU WALA YANFADU AKHIRUH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ALLA QADRI HUBBIKA FIH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ALLA QADRI INAYATIKA BIH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN HAQQA QADRIHI WAMIQDARI ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAN TUNAJJINA BIHA MIN JAMI’IIL AHWALI

 WAL’AFFATI WALTAQDI LANA BIHA JAMI’AL HAJJATI WATUTAHHIRUNA BIHA MIN JAMI’IS SAYIIATI WATARFAUUNA BIHA AYLAD DARAJATI WATUBALLIQUNA BIHA AQSAL GAYATI MIN JAMI’IL KHAIRATI FIL HAYATI WABADAL MAMAT ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAR RIZZA WARZ AN ASHABIHI WARIZZA’AL RIZZA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADINIS SABIQI LIKHALQI NUURUHU WAR RAHMATI LILALAMINA ZUHURUHU ADDADA MAM MDDA MIN KHALQIKA WA’MAM BAQIYA WAMAN SAIIDA MINHUM WAMAN SHAQIYA SALLATAN TASTAGRIQUL

ADDA WATUHITU BIL HADDI SALLATAL LAA GAYATA LAHA WALA MUNTAHA WALAN QIDDA’AA SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMIKA WA’ALLA ALLIHI WA’SAHBIHI WASALLIM TASLIIMAM MISLA ZALIK ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADI NILLAZI MALATA QALBAHU MIN JALALIKA WA’AYNAHU MIN JAMALIKA FA’ASBAHA FARIHAM MUAIYADAM MANSURUU WA’ALLA ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM TASLIIMAUU WALHUMDULLILAHI ALLA ZALIK ALLAHUMMA SALI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN ADDADA AUURAQIL ZATUUNI WAJAMI’IIS SIMAR ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN

 ADDADA MAA KANA WAMA YAQUNU WA’ADDADA MAA AZLAMA ALLIHIL LAILU WA’AZZA AA ALLIHIN NAHAR ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLIHI WA’AZWAJIHI WA’ZURRIYATIHI ADDADA ANFASI UUMMATI ALLAHUMMA BI’BARAKATIS SALLATI ALLIHIJ’ALNA BIS’SALLATI ALLIHI MINAL’FAIZINA WA’ALLA HUUDIHI MINAL WARIDINASH SHARIBIIN WABI’SUNNATIHI WATA’ATTIHI MINAL AMILIIN WALA TAHUL BAINANA WA’BAINAHU YUUMAL QIYAMATI YAA RABBAL ALAMIIN WAGFIRLANA WALI’WALIDAINA

WALI’JAMIIL MUSLIMINA WAL’HAMDULLILAHI RABBIL ALLAMIN IBTIDA’US SULUSIS SANI ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMI KHALQIKA WASIRAJI UUFUQIKA WA’AFZALI QAIMIM BIHAQQIKAL MABUUSI BITAISIRIKA WARIFQIKA SALLATAI YATAWALLA TAQRARUHA WATALUHU ALLAL’AKWANI ANWARUHA ALLAHUMMA SALLI WA’SALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHMMADIN AFZALI MAMDUHIM

BIQULIKA WA’ASHRAFI DAIL LIITTISAMI BIHABLIKA WAKHATAMI AMBIYAIKA WARUSULLIKA SALLATAN TUBALLIGUNA FID’DARABNI AMMIMA FADLIKA WAKARAMATA RIZWANIKA WAWASLIK ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMIL KURAMA’II MIN IBADIKA WA’ASHRAFIL MUNADINA LITURUKI RASHADIKA WASIRAJI AQTARIKA WA’BILADIKA SALLATAL LAA TAFNA WALA TABIDU TUBALLIQUNA BIHA KARAMATANIL MAZIID ALLAHUMMA SALLI WASALLIM

WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADI NIL’RAFII MAQAMUHUL WAJIBI TAYZIMUHU WAH’TIRAMUHU SALLATAL LAA TANQATIUU ABBADAUU WALA TAFNA SARMADAUU WALA TANHASIRU ADDADA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WA’ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID WASALLILAHUMMA ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KULLAMA ZAKARAHUZ ZAKIRUUNA WAGAFALA AN ZIKRIHIL GAFILUUN

ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADAUU WARHAM SAYIIDANA MUHAMMADAUU WA’ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA WARAHIMTA WABARAKTA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WA’ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA INNAKA HAMIIDUM MAJIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN NABBIYIL UUMMIYIL TAHIRIL MUTAHHARI WA’ALLA ALLIHI WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA MAN KHATAMTA BIHIR RISALATA WA’AYYATTAHU BIN’NASRI WAL KUUSARI

WASH’SHAFA AA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN NABIYYIL HUKMI WAL’HIKMATIS SIRAJIL WAHHAJIL MAKHSUUSI BIL’KHULUKIL AZIIMI WAKHATMIR RUSULLI ZIL MIRAJI WA’ALLA ALLIHI WA’ASHABIHI WA’ATBAIHIS SALIKINA ALLA MANHAJIHIL QAVIIM FA’AZZIMILLAHUMMA BIHI MINHAJA NUJUMIL ISLAMI WAMASABIHIZ ZALLAMIL MUHTADA BIHIM FII ZULMATI LAILISH SHAQQID DAAJI SALLATAN DAIMATAM MUSTAMIRRATAM MAA TALATAMAT FIL ABHURRIL AMWAJU WATAFA BILBAITIL

ATTIQI MIN QULLI FAJJIN AMMIQI NIL’HUJJAJU WA’AFZALUS SALLATI WAT’TASLIIMI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIR RASULLIHIL KARIMI WA’SAFWATIHI MINAL IBBADI WASHAFI’IL KHALAIQI FIL MIADDI SAHIBIL MAQAMIL MAHMUUDI WAL’HUUDIL MAUURUDIN NAHIDI BI’ABAIR RISALATI WAT’TABLIGIL A’AMMI WALMAKHSUSI BISHARAFIS SIAYATI FIS SALLAHIL AZZAM SALLALAHU ALLIHI WA’ALLA ALLIHI SALLATAM MUSTAMIRRATAD DAWAMI ALLA MARRIL LAYALI AL’AYYAM FAHUWA SAYIIDUL’AWALINA WAL’AKHIRINA

WA’AFZALUL AWALINA WAL’AKHIRIN ALLIHI AFZALU SALLATIL MUSALLIN WA’AZKA SALLAMIL MURSALIN WA’ATYABU ZIKRIZ ZAKIRIIN WA’AFZALU SALLAWATILLAH WA’AHSANU SALLAWATILLAHWA’AJALLU SALLAWATILLAH WA’AJMALU SALLAWATILLAH WA’AKMALU SALLAWATILLAH WA’ASBAGU SALLAWATILLAH WA’ATTAMMU SALLAWATILLAH WA’AZHARU SALLAWATILLAH WA’AZZAMU SALLAWATILLAH WA’AZKAA SALLAWATILLAH WA’ATYABU SALLAWATILLAH WA’ABRAKU

SALLAWATILLAH WA’AZKAA SALLAWATILLAH WA’ANMA SALLAWATILLAH WA’AUUFA SALLAWATILLAH WA’ASNA SALLAWATILLAH WA’ALLA SALLAWATILLAH WA’AKSARU SALLAWATILLAH WA’AJMAUU SALLAWATILLAH WA’AA AMMU SALLAWATILLAH WA’ADWAMU SALLAWATILLAH WA’ABQA SALLAWATILLAH WA’AA AZZU SALLAWATILLAH WA’ARFAUU SALLAWATILLAH WA’AZZAMU SALLAWATILLAH ALLA AFZALI KHALQILLAH WA’AHSANI KHALQILLAH WA’AJALLI KHALQILLAH

WA’AKRAMI KHALQILLAH WA’AJMALI KHALQILLAH WA’AKMALI KHALQILLAH WA’ATAMMI KHALQILLAH WA’AZZAMI KHALQILLAHI INDALLAH RASULLILLAH WA’NABIYILLAH WA’HABIBILLAH WA’SAFFIYILLAH WA’NAJJIYILLAH WA’KHLILILLAH WA’WALLIYILLAH WA’AMIINILLAH WA’KHIYARATILLAHI MIN KHALQILLAH WA’NUKHBATILLAHI MIM BARIYATILLAH WA’SAFWATILLAHI MIN AMBIYAILLAH WA’URWATILLAH WA’ISMATILLAH WA’NIYMATILLAH WA’MIFTAHI RAHMATILLAH AL’MUKHTARI

MIR RUSULLILLAH AL’MUNTAKHABI MIN KHALQILLAHIL FAIZI BILMATLABI FIL MARHABI FIL MARGAB AL’MUKHLASI FII MAA WUHIB AKRAMI MABUUS ASDAQI QAIL ANJAHI SAHFII AFZALI MUSHAFFI’II NIL AMIINI FII MAS TUUDIAAS SADIQI FII MAA BALLAGIS SADI’II BIAMRI RABBIHIL MUDTALI’II BIMA HUMMIL AQRABI RUSULLILLAHI ILLALLAHI WASILATAUU WA’AZZAMIHIM GADDAN INDALLAHI MANZILATAUU WA FAZILLA WA’AKRAMI AMBIYAILLAHIL KIRAMIS SAFWATI ALLALLAH

WA’AHHABBIHIM ILLALLAHI WA’AKRABIHIM ZULFA LADALLAH WA’AKRAMIL KHALQI ALLALLAH WA’AHZAHUMWA’ARZAHUM LADALLAH WA’ALLALNNASI QADRA WA’AZZAMIHIM MAHALLAUU WA’AKMALIHIM MAHASINAUU WAFADLAUU WA’AFZALIL AMBIYAI DARAJA WA’AKMALIHIM SHARIATAUU WA’ASHRAFIL AMBIYAI NISABAUU WA’ABYANIHIM  BIYANUN’W WA KHITAABAN’W WA AFZAALIHIM’M MAWALIDAN’W WA MUHAJARAN WA ITRAATAN WA ASHAABAN WA IKRAAMIN NAASI URUMAA TAN WA ASHRAFIHIM JURSU MAATAN WA KHAIRI HIM NAFSAN WA ATHAARIHIM QALBAN WA ASDAAQIHIM

QAUULAN WA AZKAHUM FII’LAN WA ASBATIHIM ASLAN WA AUUFA HUM AHDUN WA AMKAANI HIM MUJDAN WA AKRAAMI HIM TAB’UN WA’AHSANI HIM SUN’UN WA ATYAABI HIM FUR’UN WA AKSAARI HIM TA’AA TAN WA SUM’UN WA ALAA HUM MUQAMUN WA AHLAA HUM KLAA MUN WA AZKAA HUM SALAMUN WA AA JALLIHIM QAD’RUN WA’AZAAMI HIM FAKHRAN WA ASNAA HUM FAJRAN WA ARFA’I HIM FIL MALA’IL ALAA ZIKRUN WA ASDAAQIHIM WA’DUN WA AKSAARI HIM SHUKRAN WA ALAA HUM AMRUN WA AJMAALI HIM SABRAN WA AHSAANI HIM KHAIR’RUN WA AQRAABI HIM YUSRAN WA’ABA DI HIM MAKANUN WA AZAAMI HIM SHAANAN

WA ASBAATI HIM BURHAAN NUN WA’ARJAA HII HIM MIZAAN’NUN WA AWWALI HIM IMAAN’NUN WA AWZA HII HIM BIYAAN NUN WA AFSAA HII HIM LISAAN’NUN WA AZHAARI HIM SULTANA.

@KWA,2016

Categories: DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL : DALAIL KHOIROT | 14 Komentar

DOA AGUNG UNTUK SEMUA HAJAT : DOA AKASAH


FADHILAH: REJEKI LANCAR, KESELAMATAN, PENGOBATAN, SEMUA HAJAT!

Doa ini adalah cara yang paling unggul meminta pengampunan dari Allah SWT. Siapa pun yang berdoa dengan doa akasah pada siang hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan tiba-tiba meninggal pada hari yang sama sebelum malam, maka ia adalah ahli surga; dan jika seseorang mengucapkannya di malam hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan meninggal dunia sebelum pagi hari, ia akan digolongan dari ahli surga. [Sahih al-Bukhari]

Siapa pun yang membaca doa ini setelah Subuh dan Isya akan aman dari setan. Bila membacanya sekali dalam waktu hidup ia akan menyeberangi jembatan sirat dengan mudah, semua dosanya akan diampuni.

Barang siapa membaca doa ini, dia akan aman dari sihir dan setiap bahaya. Membacakan Surah ini dalam doa-doa wajib membuat seseorang aman dari kemiskinan dan Rezeki akan datang ke arahnya. Kematiannya tidak akan bersifat tiba-tiba dan menakutkan.

Berikut doa akasah yang masyhur dan agung tersebut:

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUMA YA KASIIRA ANNAWALI WA YA DAAIMAL WISAALI WA YA AHSANAL FIAALI ALLAHUMA IN DAKHALASH SHAAKU FII IIMANI BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU LAA ILAHA ILL’ALLAH MUHAMMAD-U’R-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KUFRU FII ISLAMII BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU  WA AAQULU LAA ILAHA ILLALLAH

ALLAH MUHAMMAD-U’R-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALASH SHAAKU FI TAUHIIDI  IYYAKA WALAM AALAM BIHI TUBT AANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL UJBU WAL KIBRU WARRIYA’U WAS’SUMAATU FI AAMLI BIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WAA AAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KIZBU WA JARAL GHIIBATU ALAA LISAANI WALAM

AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KHATRATI WAL WASWASATU FI SADRI IYYKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI.  ALLAHUMA IN DAKHALAT TASHBIHU FI MARIFATI BIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA MA QADARTA AALAI’YA MIN

AMRI FALAM ARZIHI WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WA AQULU LAA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI?ALLAHUMA MAA ANAMTA AALAI’YA FAASAITU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI.ALLAHUMA MA’A AATAITANI MIN NAMAAIKA  FAGHAFALTU AN SHUKRIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.ALLAHUMA MA WAL’LAITANI MIN AALAAIKA FALAM UADI HAQ’AHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI AALAI’YA MINAL HUSNA FALAM

UADI HAQ’AHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU  LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI AALAI’YA MINAL HUSNA FALAM AHMADQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI. ALLAHUMA MA ZAI’YATU MIN UMRI BIMA LAM TARZI NIHI WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI. ALLAHUMA MA AU’JABTA AALA MINAN

NAZRI FIQA FAGHAMAZTU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI ALLAHUMA MA QASARTU AMLI FI RIJAA’IKA MINKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLALLAHI. ALLAHUMA MA’A AAHADTTU AALAI’YA SIWAKA FISH SHADAAIDI WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.  ALLAHUMA INIS TA’ANTU

MIN GHAIRIQA FIN NAWA’IBI WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.  ALLAHUMA IN ZAL’LAT QADAMI FI SIRATIN MIN GHAIRIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA’A ASLAHTA SAI’YIAATI BIFAZLIKA FARAAITUHU MIN GHAIRIQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.

YA HAI’YU YA QAI’YUMU LAA ILLAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINA ZALIMIINA. FASTAJABNA LAHU WA NAJ’JAINAHU MIN NAL GHAM’MI WA KAZALIKA NUNJIL MUMININ. WA ZAKARIYAA IZ NADAA RABBAHU RABBI LA TAZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WARISIIN. WA SALLAHU TA’ALA ALA RASULI KHAIRI KHALQIHI MUHAMMADIN WAA A’ALA AALIHI WA ASHABIHI WA AZWAJIHI WA ZUR’RIYAATIHHI AJMA’INA BI ROHMATIKA YAA ARHAMAR RAHIIMIIN.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA AKASAH | 37 Komentar

IJAZAH DOA PONDASI DOA SPESIAL RAMADHAN 2016


Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seseorang membaca doa ini secara istiqomah maka Allah SWT akan mengampuni kesalahannya dan doa-doa lainnya akan diterima.

Jadi bisa kita sebut bahwa: doa ini menjadi pondasi sebelum berdoa yang lain.”

Doa ini untuk kita semua yang menyadari ada kesalahan dalam hidup kita di masa lalu, dan setiap saat dalam hidup kita senantiasa berbuat kesalahan meskipun kita tidak menyadarinya.

Doa ini sangat bagus dibaca usai sholat fardhu dengan bilangan sesuai dengan keiklhasan hati. Boleh satu kali, tiga kali, tujuh kali atau sesuai keinginan.

Intinya pengamalannya adalah; ucapkan dengan hati yang ikhlas tulus dan penuh kasih mesra. (Mungkin ibaratnya adalah seperti Anda mengucapkan harapan pada kekasih dengan hati yang berdebar-debar karena rasa cinta  (rasa cinta pada Allah kuadrat  sejuta kali !!! ).

Berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ALHAMDULILLAHI QUBLAA QULI AHADIN WALHAMDULLILAHI BADA QULI AHADIN WALHAMDULILLILAHI AALA NA’ MAAIHI WALHAMDULILLAHI AALA QULI HALIN WASOLLALLAHUTA’ALA AALA ROSUULI KAHYRI KHALQIHI MUHAMMADIN WA ALIHI WA’ASHAA BIHI AJMAIIN BIROHMATIKA YAA ARAHAMAR ROHIMIIN.

doa suci hati dan ijabah

Demikian terima kasih dan salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA PONDASI DOA | 19 Komentar

WIFIK KAROMAH AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT


Berikut ini adalah wifik AL FATIHAH (Surat Al Fatihah ditulis putus-putus) untuk pengobatan SEMUA PENYAKIT.

Caranya cukup mudah:

 1. Berwudhu
 2. Tuliskan di kertas putih wifik berikut ini menggunakan tinta (terserah tinta warna apa/jenis apa silahkan).
 3. Selanjutnya kertas direndam dalam air putih yang matang sampai semua kertas terendam dan minumkan ke orang yang sakit.
 4. Insya allah, akan terjadi karomah berupa kesembuhan pada sakitnya atas ijin Allah SWT dengan cepat. Amin.

Berikut wifiknya>

20160609_011936

Terima kasih dan semoga bermanfaat.

@KWA,2016

Categories: WIFIK AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT | 51 Komentar

DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK JALBUR REZEKI


Dibaca sekali setelah sholat subuh secara istiqomah dengan fadhilah untuk meningkatkan rezeki. Ijasah selesai dan sempurna. Berikut doanya:

ALLAAHUMMA S’UN WAJHII BIL YASAARI WA LAA TUBADDIL JAAHII BIL IQTAARI FAS-TARZIQA T’AALIBII RIZQIKA WAS-TA-TIFA SHIROORO KHOLQIKA WAB-TULIYA BIH’AMDI MAN A’-T’AANII WA UFTAT’ANA BID’AMMI MAN S’ANA -A’NII WA ANTA MIN WAROO-I D’AALIKA KULLIHII WALIYYUL A’T’AA-I WAL MAN-I  INNAKA A’LAA KULLI SHAY-IN QODIIR.

@kwa,2016

Categories: DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK BANYAK REZEKI | 23 Komentar

IJAZAH DOA TERKABUL SEGERA SEMUA HAJAT


Berikut ini saya ijasahkan doa yang spesial ketika kita dalam kondisi terdesak sebuah perkara/masalah. Doa inilah dinamakan Naadi Ali, yaitu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW selama Pertempuran Khaibar.

Tawasul: kirim alfatihah sebagaimana biasanya

BISMILLAHHIR ROHMAANNIR ROHIM.

NAADI ‘ALI YAM MAZHARIL ‘AJAAIBI TAJID HU ‘AWNALLAKA FINNAWAA IBI QULLU HAMINWWA ‘GHAMMIN SAYANJALI BI ROHMATIKA YA ALLAHU WABI NABUWWATIKA YA MUHAMMADU WABI WIL AYAATIKA YA ALIYYU YA ALIYYU YA ALI.

Fadhilah:  Semua hajat, REJEKI LANCAR, JALBUR REZEKI, PELET PENGASIHAN, ASMARA, PUTER GILING SUKMA,  KEKUATAN KEKEBALAN, PENGOBATAN, dll.

Cara pengamalan bisa dipilih

Umum: dibaca usai Fardhu subuh 25 x

Sedang: dibaca 1000 atau 110 atau 400 atau 100 atau 313 atau dll kali sehari

Khusus:  dibaca 12000 kali di Masjid  dalam sekali duduk (Power Full)

=======================

VERSI PANJANG DOA NADI ALI

BISMILLAHHIR ROHMAANNIR ROHIM.

NAADI’ALIYYAN MAZHHAROL AJAA’IB 

TAJHIDU AWNAN LAKA FIN NAWAA’IB

LII ILALLOHI HAAJTII WA ROMAYTU MUNQODHII FII ZHILLILLAAHI

WA YUDHLILILLAHU LII AD’UUKA KULLA HAMMIN WA GHOMMIN SAYANJALII

BI AZHOMATIKA YAA ALLAH BI NUBUWWATIKA YAA MUHAMMAD BI WILAAYATIKA YAA’ALIY

YAA ALIYY ALIYY ADRIKNI BI HAQQI LUTHFIKAL KHOLITY

ALLAHU AKBAR MA’BUDU WA IYYAAKANASTAIN

YA ABAL GHOYTSI AGHITSNII

YA ABAL HASANAINI ADRIKNII

YA SAY-FALLOHI ADRIKNII

YAA BAABALLOHI ADRIKNII

YAA HUJJATULLOHI ADRIKNII BI HAQQI LUTHFIKAL KHOLIYY

YAA QOHHARU TAQHARTA BIL QOHRI WAL QOHRU FII SOHRI QOHRIK

YAA QODHHAARU YAA QOOHIRUL ADUWWI YA WAALIYAL WAIYYI YAA MAZHAROL AJAA’IB YA MURTHADOO ALIYY ROMAYTA MAN BAGHOO ALAYYA BI SAHMILLAHI WA SAYFILLAHIL QOOTIL

UFAW WIDHU AMRI ILLALLOHI INNALLOHA BASHIRUN BIL IBAAD WA ILLAHUKUM ILAAHUN WAAHIDUR LAA ILLAHA ILLAA HUWA ROHMAANURROHIM

ADRIKNII YA GHIYAATSAL MUSTAGHIITSIIN YAA DALIILAL MUTHOYYIRIN YAA AMAANAL KHOO’IFIIN

YAA MU’IINAL MUTAWAKKILIN YA ROOHIMAL MASAAKIN YAA ILAAHAL ‘AALAMIIN

BIROHMATIKA WA SHOLLAALLOHU ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI AJMAIN WAL HAMDULILLAHI ROBBIL AALAMIIN.

Penjelasan:
Nadi ‘Aliyyan dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah Swt kepada Nabi suci saw pada peristiwa Perang Khaybar. Membaca doa singkat ini memiliki banyak manfaat. Berikut di antara manfaat tersebut.

Fadhilah:

 1. Apabila seseorang dikelilingi oleh musuh-musuh, hendaknya ia membacakan Nadi ‘Aliyyan pada tanah, kemudian lemparkanlah ke musuh. Pengaruhnya adalah musuh-musuh tidak bisa mengganggu si pendoa.
 2. Apabila seseorang takut pada musuh-musuh, hendaknya ia membaca Nadi ‘Aliyyan sebanyak 27 kali dalam sehari, musuh-musuh akan tunduk.
 3. Agar selamat dari pengaruh-pengaruh buruk sihir, bacalah tujuh kali Nadi ‘Aliyyan di atas air, minumlah sebagian darinya, sisanya dipakai buat mandi.
 4. Untuk menghilangkan efek-efek buruk dari racun, tulislah Nadi ‘Aliyyan pada piring tanah liat china dengan za’faron, kemudian bacalah 21 kali, dan cucilah piring tersebut dengan air bersih, dan minumkan air tersebut kepada orang yang terkena racun.
 5. Untuk penyakit yang tak dapat disembuhkan, bacalah Nadi ‘Aliyyan sebanyak 21 kali pada segelas air dan minumkanlah kepada orang yang sakit.
 6. Untuk melepaskan kesulitan dan kecemasan yang mengganggu, bacalah Nadi ‘Aliyyan 1000 kali di dalam rumah.
 7. Apabila ada kesalahpahaman atau konflik dengan sejumlah orang, bacalah Nadi ‘Aliyyan 71 kali dan kunjungilah orang yang berkonflik dengan kita, selanjutnya cinta dan pemahaman akan tercinta di antara Anda dan orang tersebut.
 8. Agar bebas dari tuduhan-tuduhan palsu, bacalah Nadi ‘Aliyyan 40 kali di pagi hari, maka Anda akan diperlakukan dengan hormat.
 9. Apabila orang membaca Nadi ‘Aliyyan 25 kali sebelum shalat Jumat, maka penyakit kurang tidur atau insomnia akan sembuh.
 10. Untuk kesejahteraan dan kehormatan, hendaknya orang membaca Nadi ‘Aliyyan 21 kali sehari.
 11. untuk mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan, bacalah Nadi ‘Aliyyan 12 kali setiap hari di pagi hari.
 12. Pembaca Nadi ‘Aliyyan 17 kali sehari, akan menaklukkan musuh.
 13. Bacalah Nadi ‘Aliyyan 34 atau 36 kali untuk memenuhi kebutuhan keinginan-keinginan halal.
 14. Untuk menyembuhkan setiap penyakit, bacalah Nadi ‘Aliyyan 27 kali sehari.
 15. Untuk bisa melihat Nabi saw dalam mimpi, bacalah Nadi ‘Aliyyan 7 kali sehari sebelum tidur.
 16. Agar bebas dari penjara, hendaknya orang membaca Nadi ‘Aliyyan 16 kali sehari.
 17. Untuk mendapatkan solusi atas persoalan penting dalam diri Anda, bacalah Nadi ‘Aliyyan 15 kali sehari.
 18. Untuk memahami rencana Ilahi menyangkut persoalan Anda, bacalah Nadi ‘Aliyyan 16 kali sehari selama 40 hari.
 19. Untuk meningkatkan pengetahuan, bacalah Nadi ‘Aliyyan 17 kali setelah shalat Zhuhur selama 20 hari.
 20. Bacalah Nadi ‘Aliyyan 50 kali sehari selama 16 hari untuk memenuhi keinginan-keinginan halal Anda dan keberhasilan dalam usaha-usaha Anda.
 21. Untuk menghilangkan perselisihan di antara dua orang, bacalah Nadi ‘Aliyyan 30 kali sehari selama 20 hari.
 22. Untuk mendapatkan keberanian dan kekuatan, bacalah Nadi ‘Aliyyan 25 kali.
 23. Membaca Nadi ‘Aliyyan 1000 kali dalam satu kali duduk akan menghasilkan keterpenuhan keinginan-keinginan halal.
 24. dan lain-lain.

@KWA,2016.

Categories: DOA KABUL SEMUA HAJAT | 10 Komentar

ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR


Dalam kehidupan berrumah tangga, sangat penting untuk kita jaga adalah urusan kebutuhan biologis (seksual) suami dan isteri. Perhatikan dan cermati apakah anda sebagai suami/isteri sudah terpuaskan  hasraf dan nafsu seksual anda dan apakah anda mampu melayani/dilayani dengan baik oleh pasangan anda.

Hidup berumah tangga itu bertahun-tahun. Tidak mungkin sehat terus menerus. Pasti ada saja masalah misalnya gangguan fungsi organ-organ tubuh (kelamin) tidak bisa ereksi dan bekerja maksimal.  Hal ini wajar dan normal. Bila anda (berdua maupun salah satu dari anda) sedang mengalami masalah gangguan fungsi seksual ini, jangan panik dan cemas.

Anda berdua sepasang suami-isteri  berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara sebagai berikut:

@Tawassul kirim Al Fatihah masing-masing 1 x untuk Nabi Muhammad,

Malaikat Muqorrobin Qoribin,

Semua Nabi dan Wali,

Syekh Abdul Qodir Jailani,

Syekh Hasan Sadzili,

Leluhur dan Orang tua kita,

pengijasah dan diri kita sendiri. 

Wiridkan terlebih dulu: 

WAILAL JIBALI KAIFA NUSIBAT 100 X.

(ini adalah QS AL GHASIYAH 19 artinya Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?)

SELANJUTNYA…

 1. Sediakan dua telur ayam kampung yang masih baru
 2. Rebus dua telur tersebut
 3. Buka kulit dua telur tersebut
 4. UNTUK SUAMI:Ambil satu telur dan bacakan: WAASSAMAA  BANAY NAAHAA BI AYDIN WA INNAA LAMUUSI’UUN (ADZ DZAARIYAAT 47) yang artinya: “Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa.”  *Baca doa 7 x dan tiupkan ke telur. Selanjutnya telur dimakan suami.
 5. UNTUK ISTERI:Ambil satu telur dan bacakan WAAL ARDHA FARASYNAAHAAFANI’MA  AL MAAHIDUUN  (QS ADZ DZAARIYAAT 48) yang artinya: “Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).”

* Baca doa 7 x dan tiupkan ke telur. Selanjutnya telur dimakan isteri.

Ritual selesai dan  Anda dipersilahkan melakukan hubungan suami isteri sesuai dengan kemauan berdua. Silahkan dimulai dengan bercumbu mesra dan juga melalukan pendahuluan/foreplay secukupnya dan silahkan berhubungan seksual dengan posisi yang anda sukai. 

Demikian ijasah semoga bermanfaat. Amin YRA.

 CATATAN PENTING:

 • Silakan berwudhu sebelum melakukan pengobatan tersebut.
 • Anda bisa sewaktu-waktu melakukan pengobatan ini. Anda dapat melakukannya setiap saat sesuai keyakinan Anda.
 • Jika masih belum berhasil maksimal sebagaimana yang anda harapkan maka ulangi lagi.
 • Khusus untuk isteri/perempuan: jangan melakukan hal ini ketika haid/menstruasi (selama 7 hari).
 • Siapa saja dari suami dan istri dapat melakukan ini untuk pasangan mereka.
 • Menahan diri diri dari kegiatan haram/berzina/selingkuh dengan orang lain. Bila anda berzina maka ada kemungkinan, ritual ini tidak akan bekerja.
 • Saat berhubungan seks: PIKIRAN SANTAI RILEKS dan SENANG.
 • BILA INGIN MEMPERBESAR BATANG PENIS MAKA URUT DENGAN MINYAK “OLIVE OIL” DAN WIRID SAMBIL MENGURUT BATANG PENIS: “WAILAL JIBALI KAIFA NUSIBAT 100 X”. 
 • URUT 3 HARI ATAU 7 HARI DAN RUTIN SEHARI 1 X.

Demikian ijasah semoga bermanfaat. Amin YRA.

@KWA,2016

 

Categories: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR | 33 Komentar

SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H


KELUARGA BESAR KWA MENGUCAPKAN SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H – 2016. SEMOGA IBADAH DAN AMAL PERBUATAN KITA DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN

TTD

KI WONGALUS

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 12 Komentar

HIZIB SAIFI SURYANI


 HIZIB SAIFI SURYANI

Berikut ini saya ijasahkan doa Hizib Saifi Suryani dengan fadhilah: pertahanan proteksi penyerangan. Bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Semoga bermanfaat.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

ANA’L MAUJUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TATLUB SIWALI LAM TAJIDNI

ANA’L MAQSUUDU LA TAQSUDU SIWA’I

KASIIRUL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII YAKHSHAA AAZABI

JAMII’UL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MUHAI’MINU JAL’LA QODRI

ADHIIMUL MULQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MA’BUDU LA TA’ABUD SIWA’I

ANA’L JABBARU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA LIL’ABDI ARHAMU MIN AKIHI

WA MIN ABA’WAI’HI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WAHIDAAN SAMADAAN ADHIIMAN

KASIIRO’L BIR’RI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI MUSTA’GHASAAN’LI MUGHIISAN

ANA’L QOH’HARU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA’ARHAMU MIN IBADI MAN AASA’NI

BIJAH’LIN-M- MINHU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAWADI’L LAILI ABDI

QORIIBAN-M-INQO FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI ROHIMAM BAR’RON-R- ROUFAN

BIKUL’LIL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WASI’AM BIL’KHALQI ABDI

ANA’L MAZKURU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAJUDIQO HI’NA TAD’UU

WA HI’NA TAQUMU FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUHQOFI NADANI KAZIIMAN

AAQUL LAB’BAIQO FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUZTAR’RU QOLA LA TARONI

NAZARTU ILAIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

AAT’TARIFU MAI’UGHIISU’L KHALQO GHAIRI

SARII’UL AKHZI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MUNQIZAAN GHAIRI SARI’AN

MIN’AL HALAKATI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAI’YAQUL LIL’SHAI’I GHAIRI

YAKUN FAYAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU SAATIRON LILGHAIBI GHAIRI

ANA’S SAT’TARU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TABA AATUBU AALAIHI INDI

ANA’T TAWABU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA MAM’MISLI WA AINA YAKUNU MISLI

WA LAISA YAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

HALUM’MAA ILAI’YA LA TAQSUD SIWA’I

ANA’L MAQSUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATAZKUR LAI’LATAN NA’DAITA SIR’RON

A’LAM ASMA’QO FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’LA YUNJIQO YA ABDI SIWA’I

MI’NAN NIRONI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA LAISA YAMLIQU’L FIRDAUSA GHAIRI

ANA’R ROZZAQU FAT’LUBNI TAJIDNI

 

AAHAL FIL’KHALQI MAI’UTI JAZIILAN

SIWA’I LAISA FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU GHAFIRON’LIZ’ZAMBI GHAIRI

ANA’L GHAF’FARU FAT’LUBNI TAJIDNI

SA’AGHFIRU LIL’IBADI WA LAA UBALI

AZABA’L HASHRI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAN UURIDU BILA HISABIN

ANA’L WA’HABU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’AZ’ZIZNI WA LAM TARO’QOTU MISLI

WA LASTA TAROHU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAI’YATUBU ILAIYA KHAUFAN

LIYA’L IKROMU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAL AA’LAAUU WAN’NAMAAUU ABDI

LI’YAL KHAIROTU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAD DUNYA WA MA FIHA JAMI’AN

LI’YAL MALAQUTU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAN’LAHUU ISMUN KA’ISMI

ANA’R ROHMANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L LLAHU’LAZII LAA SHAI’AA MISLI

ANA’D DA’YANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MAMLUQU WA KUL’LI MULQIN

LI’YAL MIROSU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L UFNI’D DUHURU WA QOBLA QOBLIN

WA BA’AD’AL BA’ADI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L WAH’ABU YA IBADI SARI’AN

WALI’UL AHDI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L FARDU’L MUDABIRU FAUQO ARSHI

BIL’AT TAKSIFI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII LAA ZULMA INDI

WA LASTU UUJURU FAT’LUBNI TAJIDNI

KHALAQTU MUHAMMADAN’NUURON QODIIMAN

LAHU’L BUSHRO FAT’LUBNI TAJIDNI

WA YASH’FA’UU FIL KHAALA’IQI YAUMA HASHRIN

USH’FIUU FIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

 

Usai berdoa suryani di atas tambahi dengan doa di bawah ini:

 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AAJABAN’LIL MUHIBI KAIFA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL JAN’NATI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL LAILI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL KHALQI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARSHU WAL KURSI’U LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL’LAUHU WAL QOLAMU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KUL’LUL MALAKUTI LA YANAMU

QUM AUM YA HABIBI KAM TANAMU

ASH’SHAMSU WAL QOMARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARZU  WAS’SAMAAUU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN NAJMU WA’SH SHAJARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL BAR’RU WAL BAHRU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL JANNATU WAN’NARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL HUURU WAL QOSURU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AT’TAIRU WAL WAHSHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN’NAUMU ALAL MUHIBI HAROMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL MAULA  LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL AASHIQU WAL MASHUUQU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ISHQU WAL MUHABBATU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL LAILU WAN’NAHARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

NAIM AL MAULA ZUL’IKROMA LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AADAMA SAFIU’ULLAHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

IBROHIIMU KHALIILULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUUSA KALIIMULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ISSA RUUH’HULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU.

 

ijasah selesai sempurna.

@KWA,20165

Categories: HIZIB SAIFI SURYANI | 23 Komentar