Author Archives: wongalus

AMALAN PERLINDUNGAN DAN PENJAGAAN


Fadhilah: Diri dan keluarga kita selalu dalam  penjagaan Allah SWT, dijaga seluruh harta bendanya. Serta dikasihi dalam setiap gerak dan diamnya dari seluruh hal yang menyakiti dengan izin Allah SWT yang Maha Tinggi

Amalannya:

Tawassul/kirim Al Fatihah kepada: Nabi Muhammad SAW, Syekh Hasan Syadzili, orang tua kita.

Baca tiap malam dan siang sebanyak 450 (empat ratus limapuluh) kali sesuai dengan jumlah hurufnya:

HASBUNALLOOHU WA NI’MAL WAKIL.  450 x

lanjutkan baca:

FANQOLABUU BINI’MATIM MINALLOOHI WA FADHLILLAM YAMSASHUM SU’U .  6 x

selanjutnya baca:

WATTABA’UU RIDHWAANALLOOHI WALLOOHU DZUU FADHLIN ‘ADZIIM. 1 x.

Ijasah dari kitab selesai.

Sumber: kitab Sirrul Jalil Syekh Abu Hasan Asy Syadzili

@kwa,2016

Categories: AMALAN PERLINDUNGAN DAN PENJAGAAN | 6 Komentar

ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA


Fadhilah: derajat naik, mata dan telinga jadi tajam, dibukakkan rahasia yang ada di bumi dan langit serta ia akan dipanggil oleh apa yang tersimpan di dalam hati manusia dan ia akan mengetahui kebenarannya.

Caranya: Bersuci lahir batin, berpuasa selama 7 hari dan membaca doa di bawah ini tiap selesai shalat fardhu seribu kali.

Amalannya:

Tawassul kirim Al fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, Syekh Abu Hasan Asy Syadzili, orang tua kita

wiridnya:

YAA HAADII YAA KHOBIIRU YAA MATIINU YAA ‘ALLAAMUL GHUYUUBA  1000 x

Artinya:

Ya Allah, Tuhan yang Maha Penunjuk, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuat, ya Allah, Tuhan Yang Maha  Mengetahui  perkara  ghaib.

Bila Anda menyempurnakan puasa serta tirakatnya selama 21 hari, maka dengan izin Allah SWT Anda menjadi seorang yang awas yang memiliki kemampuan mendapatkan informasi rahasia-rahasia ‘langit dan bumi’.

Ijasah selesai dan sempurna

@@@

Categories: ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA | 66 Komentar

ILMU KAROMAH BURUNG HANTU


FADHILAH: RAHASIA – SIRRULLAH

Bacanya:

HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI
BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI
JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI

Cara pengamalannya:

burhanDuduk menunduk membaca HAQOM HAQOQOM HAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA ROHMANU YA ROHIMU YA ROFI’U

Dilanjut menghadapkan wajahnya ke samping kanannya sambil menunduk membaca BAQOM BAQOQOM BAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YABADI’U YA BA’ISU YA BADDUHU

Kemudian menghadapkan wajahnya ke samping kirinya sambil menunduk membaca JAQOM JAQOQOM JAQOQIQI sambil memaknai dalam hatinya YA QUDDUSU YA SUBBUHU YA SUBHANU kemudian menghadap lagi kedepan dan seterusnya.

Jumlah sebanyak-banyaknya seikhlas Anda. Insya allah fadhilah barokah dan karomahnya berlimpah ruah.

Muasalnya:

Ini merupakan dzikirnya seorang Waliyulloh Syeikh Maulana Jalaluddin ArRuuhi yang di terima dari gurunya Al- Hadroti Syeikh Khowajah Syamsuddin At-Tibrizi yang dinamakan wirid Burung Hantu (Buumah).

Dikisahkan pada suatu hari Syeikh Khowajah Syamsuddin melihat di Arasy seekor burung hantu yang menundukkan kepalanya sambil berzdikir kepada Alloh yang menjadikan Syeikh Khowajah Syamsuddin dengan dzikirnya timbul rasa dan rindu kepada Alloh, maka Syeikh Khowajah Syamsuddin mengambil cara dan Dzikirnya burung hantu tersebut.

Setelah Syeikh Khowajah bersungguh-sungguh  dengan cara Dzikir burung hantu, maka tersingkaplah makna dari Dzikir tersebut. Jadi makna fadhilah dan karomah dzikir ini bersifat SIRRULLOH (rahasia).

@kwa,2016

Categories: ILMU KAROMAH BURUNG HANTU | 19 Komentar

IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH


Fadhilah: semua hajat mulia

Cara: baca sebelum sholat subuh dan setelah sholat ashar 1 x. Usai baca tiupkan ke kedua telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh Anda (tiup 1 x usap 3 x)

Dahului dengan Tawassul/kirim alfatihah kepada:

(1). Nabi Muhammad SAW

(2). Ayah dan ibu kita

(3) kepada siapa saja kita berhajat

Berikut ilmunya:

 1. Robbana taqabbal minna innaka antas Samiiaul Aliim (1:27)
 2. Robbana wa-j’alna Muslimayni laka wa min Dhurriyatina ‘Ummatan Muslimatan laka wa ‘Arina Manasikana wa tub ‘alayna ‘innaka ‘antat-Tawwabu-Rohiim (2:128)
 3. Robbana atina fid-dunya hasanatan wa fil ‘akhiroti hasanatan waqina ‘adhaban-nar (2: 201)
 4. Robbana afrigh ‘alayna sabron wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal-qawmil-kafirin [2:250]
 5. Robbana la tu’akhidhna in-nasina aw akhta’na [2:286]
 6. Robbana wala tahmil alayna isron kama hamaltahu ‘alal-ladhiina min qablina [2:286]
 7. Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa’fu anna waghfir lana wairhamna anta mawlana fansurna ‘alal-qawmil kafiriin [2:286]
 8. Robbana la tuzigh quloobana ba’da idh hadaytana wa hab lana milladunka rohmah innaka antal Wahhab [3:8]
 9. Robbana innaka jami’unnasi li-Yawmil la royba fi innAllaha la yukhliful mi’aad .[3:9]
 10. Robbana innana amanna faghfir lana dhunuubana wa qinna ‘adhaban-Naar [3:16]
 11. Robbana amanna bima anzalta wattaba ‘nar-Rusula fak-tubna ma’ash-Shahidiin [3:53]
 12. Robbana-ghfir lana dhunuubana wa isrofana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ‘alal qawmil kafiriin [3:147]
 13. Robbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina ‘adhaban-Naar [3:191]
 14. Robbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaytah wa ma liDh-dhalimiina min ansar [3:192]
 15. Robbana innana sami’na munadiyany-yunadi lil-imani an aminu bi Robbikum fa’aamanna [3:193]
 16. Robbana faghfir lana dhunoobana wa kaffir ‘ana sayyi’aatina wa tawaffana ma’al Abror [3:193]
 17. Robbana wa ‘atina ma wa’adtana ‘ala rusulika wa la tukhzina yawmal-Qiyamah innaka la tukhliful mi’aad [3:194]
 18. Robbana aamana faktubna ma’ ash-shahidiin .[5:83]
 19. Robbana anzil ‘alayna ma’idatam minas-Samai tuknu lana ‘idal li-awwa-lina wa aakhirna wa ayatam-minka war-zuqna wa anta Khayrul-Roziqiin [5:114]
 20. Robbana zalamna anfusina wa il lam taghfir lana wa tarhamna lana kunan minal-khasiriin .[7:23]
 21. Robbana la taj’alna ma’al qawwmi-dhalimiin [7:47]
 22. Robbanaf-tah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta Khayrul Fatihiin .[7:89]
 23. Robbana afrigh ‘alayna sabrow wa tawaffana Muslimiin [7:126]
 24. Robbana la taj’alna fitnatal lil-qawmidh-Dhalimiin wa najjina bi-Rohmatika minal qawmil kafiriin [10:85-86]
 25. Robbana innaka ta’lamu ma nukhfi wa ma nu’lin wa ma yakhfa ‘alal-lahi min shay’in fil-ardi wa la fis-Sama’ [14:38]
 26. Robbana wa taqabbal Du’a [14:40]
 27. Robbana ghfir li wa li wallidayya wa lil Mu’miniina yawma yaqumul hisaab [14:41]
 28. Robbana ‘atina mil-ladunka Rohmataw wa hayyi lana min amrina roshada [18:10]
 29. Robbana innana nakhafu any-yafruta ‘alayna aw any-yatgha [20: 45]
 30. Robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur Rohimiin [23: 109]
 31. Robbanas-rif ‘anna ‘adhaba jahannama inna ‘adhabaha kana gharoma innaha sa’at musta-qarronw wa muqama .[25: 65-66]
 32. Robbana Hablana min azwaajina wadhurriy-yatina, qurrota ‘ayioni wa-jalna lil-muttaqiina Imaama [25:74]
 33. Robbana la Ghafurun shakur )[35: 34]
 34. Robbana wasi’ta kulla sha’ir Rohmatanw wa ‘ilman faghfir lilladhina tabu wattaba’u sabilaka waqihim ‘adhabal-Jahiim [40:7]
 35. Robbana wa adhkhilhum Jannati ‘adninil-lati wa’attahum wa man salaha min aba’ihim wa azwajihim wa dhuriyyatihim innaka antal ‘Azizul-Hakim, waqihimus sayyi’at wa man taqis-sayyi’ati yawma’idhin faqad rohimatahu wa dhalika huwal fawzul-‘Adhiim .[40:8-9]
 36. Robbana-ghfir lana wa li ‘ikhwani nalladhina sabaquna bil imani wa la taj’al fi qulubina ghillal-lilladhina amanu [59:10]
 37. Robbana innaka Ro’ufur Rohim .[59:10]
 38. Robbana ‘alayka tawakkalna wa-ilayka anabna wa-ilaykal masir [60:4]
 39. Robbana la taj’alna fitnatal lilladhina kafaru waghfir lana Robbana innaka antal ‘Azizul-Hakim. [60:5]
 40. Robbana atmim lana nurona waighfir lana innaka ‘ala kulli shay-in qadir [66:8]

Demikian semoga bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin.

@kwa,2016

Categories: IJAZAH ILMU KALIMAH ROBBANA EMPATPULUH | 9 Komentar

KAWAN YANG TERLUPAKAN


Ia yang berada di sudut sana
Tertutup debu dan terjepit diantara barang lapuk nan usang
Terlupakan seiring nikmatnya gemerlap duniamu

Ia yang hanya tertutup bisu
Tatkala engkau lebih memilih mereka
yang menawarkan mimpi  dan khayalan untuk duniamu

Ia yang engkau pandang remeh
Seolah ia adalah hiasan tak berharga
Engkau perlakukan Ia seolah ajimat pembungkus
kemunafikanmu dimata manusia

Ia yang sering engkau dengar akan keutamaanya dari orang sholeh
Tapi justru Ia pula yang engkau pertama kali tinggalkan
Bahkan Ia pula yang engkau sering kali segan melihatnya

Ia yang tak sehingar bingar syahwat duniamu
Engkau lebih terkantuk-kantuk tatkala Ia diperdengarkan
Tatkala Ia engkau baca dengan acara ritual nan membosankan

Wahai hamba Allah !
Tidakkah engkau menyadari
Ia sejatinya adalah pedoman hidupmu
Ia sejatinya adalah penolongmu
Ia sejatinya adalah petunjukmu

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau mengetahui
Ia sejatinya limpahan keberuntunganmu
Ia sejatinya yang menjadi harta kekayaanmu kelak

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau merasa khawatir
Kelak Ia yang justru menjadi sebab tersungkurnya dirimu
Kelak Ia yang justru akan menjadi penyesalanmu

Wahai hamba Allah
Kenapa Begitu mudahnya air matamu tertumpah ?!
Kenapa Begitu mudahnya kalbumu tersentuh ?!
Tatkala dendangan seruling syaithan yang kau dengarkan !

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau merasa tersentuh ?

Wahai hamba Allah
Tidakkah engkau menangis ?
Tatkala Ia yang menerangkan ancaman dan siksaan ?
Tatkala Ia yang menggambarkan kesengsaraan di akhirat …

Wahai hamba yang telah tertutup kalbunya
Wahai hamba yang terlena gemerlap  kepalsuan dunia
Wahai hamba yang takabur oleh kemegahan mayapada
Khawatirlah ketika engkau melupakannya

Datangi dan sayangi kawan yang kini terkucil sepi di ujung dunia:
 Al Qur’anul Karim 

============================================

oleh : irvan mulya

(Karawang , 5 jan 2013)

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 4 Komentar

MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK KEPALSUAN DUNIA


Suatu hari, Rasulullah Sallahu alaihi wasallam berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum Muslimin. Beliau berkata, “Bersedekahlah kalian, karena saya akan mengirim pasukan ke medan perang.”

Medengar ucapan itu, Abdurrahman bin Auf bergegas pulang dan segera kembali ke hadapan Rasulullah. “Ya, Rasulullah, saya mempunyai uang empat ribu. Dua ribu saya pinjamkan kepada Allah, dan sisanya saya tinggalkan untuk keluarga saya,” ucap Abdurrahman. Lalu Rasulullah mendoakannya agar diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Ketika Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam membutuhkan banyak dana untuk menghadapi tentara Rum dalam perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu pelopor dalam menyumbangkan dana. Ia menyerahkan dua ratus uqiyah emas. Melihat hal itu, Umar bin Khaththab berbisik kepada Rasulullah Sallahu alaihi wasallam, “Agaknya Abdurrahman berdosa, dia tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya.”

Maka, Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman, “Adakah engkau tinggalkan uang belanja untuk keluargamu?” Abdurrahman menjawab, “Ada, ya Rasulullah. Mereka saya tinggalkan lebih banyak dan lebih baik daripada yang saya sumbangkan. “Berapa?” Tanya Rasulullah.Abdurrahman menjawab, “Sebanyak rizki, kebaikan, dan upah yang dijanjikan Allah ..”

Sejak itu, rizki yang dijanjikan Allah terus mengalir bagaikan aliran sungai yang deras. Abdurrahman bin Auf  akhirnya menjadi orang terkaya di Madinah.

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ia termasuk sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Selain itu, ia juga termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah menggantikan Umar bin Khaththab. Ia adala seorang mufti yang dipercaya Rasulullah untuk berfatwa di Madinah.

Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Sallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan di rumah Arqam bin Abil Arqam, kira-kira dua hari setelah Abu Bakar masuk Islam.

Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa’ad bin Rabi’ Al-Anshari, salah seorang kaya yang pemurah di Madinah.

Abdurrahman pernah ditawari Sa’ad untuk memilih salah satu dari dua kebunnya yang luas. Tapi, Abdurrahman menolaknya. Ia hanya minta kepada Sa’ad ditunjuki lokasi pasar di Madinah.

Sejak itu, Abdurahman bin Auf berprofesi sebagai pedagang dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Omset dagangannya pun makin besar, sehingga ia dikenal sebagai pedagang yang sukses.

Kesuksesan tak membuatnya lupa diri. Ia tak pernah absen dalam setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah. Luar biasa!

Suatu hari, iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang terdiri dari 700 ekor unta yang dimuati bahan pangan, sandang, dan barang-barang kebutuhan penduduk tiba di Madinah.

Terdengar suara gemuruh dan hiruk-pikuk, sehingga Aisyah bertanya kepada seseorang, “Suara apakah itu?” Orang itu menjawab, “Iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman.” Aisyah berkata, “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepada Abdurrahman di dunia dan akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.”

Orang itu langsung menemui Abdurrahman bin Auf dan menceritakan apa yang didengarnya dari Aisyah. Mendengar hal itu, ia pun bergegas menemui Aisyah. “Wahai Ummul Mukminin, apakah ibu mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?” “Ya,” jawab Aisyah.

Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf berkata: “Seandainya aku sanggup, aku ingin memasuki surga dengan berjalan. Sudilah ibu menyaksikan, kafilah ini dengan seluruh kendaraan dan muatannya kuserahkan untuk jihad fi sabilillah.”

Sejak mendengar bahwa dirinya dijamin masuk surga, semangat berinfak dan bersedekahnya makin meningkat. Tak kurang dari 40.000 dirham perak, 40.000 dirham emas, 500 ekor kuda perang,dan 1.500 ekor unta ia sumbangan untuk perjuangan menegakkan panji-panji Islam di muka bumi.

Mendengar hal itu, Aisyah mendoakan, “Semoga Allah memberinya minum dengan air dari telaga Salsabil (nama sebuah telaga di surga).”

Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman pernah disuguhi makanan oleh seseorang — padahal ia sedang berpuasa. Sambil melihat makanan itu, ia merendahkan diri dan berkata, “Mush’ab bin Umair syahid di medan perang. Dia lebih baik daripada saya. Waktu dikafan, jika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka. Dan jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sungguh, saya amat takut kalau-kalau pahala untuk kita dikurangi oleh Allah di dunia ini.”

Setelah itu, ia menangis tersedu-sedu.

Abdurrahman bin Auf wafat dengan membawa amalnya yang banyak. Saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata: “Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan anda telah berhasil menundukan kepalsuan dunia!”

@kwa,2016

Categories: MEMBACA ULANG SANG PENAKLUK KEPALSUAN DUNIA | 2 Komentar

IJASAHAN AJI KAPILISAN


AJI KAPILISAN

(By Muride mbah Deling Jati)

Alkisah kemudian Sang Hyang Naga memberikan kepada mbh kuwu sangkan sebuah Ajian, barangsiapa yang mengamalkan menyatukan Ajian ini maka seluruh mahluk akan tunduk dan sayang kepada sipengamal ajian ini.
Ajian ini dinamakan Ajian Kapilisan :

Bismillahirohmanirohim
Kirang mimang ing batuk ingsun
sari sedane ing lambe ingsun
iku wong sekabeh tua gede cilik
pada welas pada asih
kabeh mimang ingsun
kalayan berkahe kalimah Laailaahaillallooh Muhammadarrosuulullooh.

Tatalaku ajian ini cukup istiqomah diamalkan setiap bada solat fardhu sebanyak 7x lalu tiup kedua telapak tangan lalu usap ke muka.

Bagi sedulur yg mau membeli Ajian ini monggo dipuasai 3 hari, baca bada fardhu 7x dan saat tengah malam jgn lupa solat tahajud dan hajat lalu amalkan 113x lalu tiup ke dua telapak tangan lalu usap ke muka badan dan kaki.

Sumonggo semoga bermanfaat.

 

@KWA,2016

Categories: Aji Kapilisan | 30 Komentar

MAHABBAH KAROMAH AWROD


FADHILAH: MAHABBAH KHUSUS

Tata cara:

 • Niatnya ditata untuk ibadah. Jadi mencari jodoh adalah ibadah juga.
 • Rangkaian doa diamalkan bakda sholat fardhu 3 hari atau 7 hari.
 • Selama mengamalkan jaga ucapan dan perilaku. Jauhi maksiyat fisik (jaga pandangan/jaga pendengaran), maksiyat hati, maksiyat perilaku.
 • Adab dan etika berdoa adalah setelah berikhtiar dan berdoa maka kita pasrahkan hasilnya pada Allah SWT dan tunggu hasilnya dengan ikhlas.
 • Jangan pernah mencerca dan mencaci maki Allah SWT karena kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan.
 • Semoga berhasil mendapatkan jodoh segera atas ijin Allah SWT.

TAWASSUL.

 • ILAA HADOROTIN NABIYYIL MUSTOFAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM WA ‘ALAA AALIHI WA SHOHBIHII WA AHLI BAITIHI AJMA’IIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMII’IL ANBIYAA’I WAL MURSALIIN WAL MALAAIKATIL MUQORROBIN, WAL AULIYAA’I WAL ULAMAA’I WA SYUHADAA’I WAS SHOOLIHIIN KHUSUSON ABIINA SAYYIDINAA AADAM WA UMMINAA SAYYIDATINAA HAWAA WAMAA TANAASALU BAINA HUMAA ILAA YAUMIDDIIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI KHOLIFATIR ROSIDINAA SADATINAA ABI BAKRIN WA UMAR WA UTSMAN WA ALI RODIALLAAHU ANHUM AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAHI SULTHOONUL AULIYAA’I SAYYIDINAA SYEKH ABDUL QODIR JAELANI RODIALLAHU ANHU AL-FATEHAH.
 • ABI WA UMMI,  MAN AJAZANII ILAL MUNTAHAA.

DOA AWRODnya:

AUDZUBILLAHIMONASYYAITONIRROJIM 3 X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 3 X

ALLAHUMMA SHOLLI SHOLAATAN KAAMILATAN WA SALLIM SALAAMAN TAAMAN ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ALLADZI TANHALLU BIHIL ‘UQADU, WA TANFARIJU BIHIL KURABU, WA TUQDHAA BIHIL HAWAA’IJU
===(SEBUTKAN NAMA ANDA) ==== WA TUNAALU BIHIR RAGHAA’IBU WA HUSNUL KHAWAATIMI WA YUSTASQAL GHOMAAMU BI WAJHIHIL KARIIMI, WA ‘ALAA AALIHI, WA SHAHBIHI ‘ADADA KULLI MA’LUUMIN LAKA 3 X

INNA BATHSYA RABBIKA LASYADIID  3 X.

INNAHU HUWA YUBDI’U WAYU’IID WAHUWAL GHAFFUURUL WADUUD.  DZUL ‘ARSYIL MAJIID  FA ‘AALUN LIMAA YURIID  3 X

HAWANU NAFSIN WAMALAKAT JADI MIN DURRILLAHI, LAILAHAILLALLAH WADARIKUHA MUHAMMADUR RASULULLAH LATAFLAHU MADYA ALLAH KA NA MA LA YA SALAAM, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM  3 X.

YARZUQU MAN YASYAA-UL QUWWAH  3  X .

WALAAHU MIN WARAA-IHIM MUHIITH BAL HUWA QUR-AANUN MAJIID FII LAWHIN MAHFUUZH  3 X

LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATIIFUL KHOBIIR 3 X

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 3 x

DOA MAHABBAHNYA:

ALLAHUMMAJ ‘ALNI MAHBUUBAN FII QULUUBIN ====(SEBUTKAN NAMA TARGET)==== NAASI WABASY SYIRNII WABIL QONNII WAYASY SYIRLII AMRII ILAA MIATIW WA ‘ISYRIINA SANAH FALLAAHU KHOIRON HAFIIDZON WAHUWA ARHAMAR ROOHIMIIN 3 X.

Selesai dan sempurna.

Ijasah selesai dan semoga bermanfaat. terima kasih

@kwa,2016

Categories: MAHABBAH KAROMAH AWROD | 15 Komentar

AWROD KALIMAH TAMJID


Fadhilah: semua hajat terkabul atas ijin Allah SWT

tata cara:

Tawassul biasanya, kpd Nabi Muhammad SAW dan bapak ibu, juga bila ada hajat khusus pada seseorang maka kirimkan alfatihah kpd seseorang tersebut.

Lanjutkan dengan doa:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM SUBHANNALLAHI WAL HAMDULILLAHI WA LAA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, WA LA HAULA WA LA QUW’WATA IL’LA BILLAHIL AALIYIL AAZIIMI.

7 X

SAB’AA MAR’RAT ADADA MA AALIMALLAHU WAZINATA MA AALIMALLAHU WA MIL’AA MA AALIMALLAHU.SALA’SA MAR’RAT.

3 X

TABAR’RAA’TU MIN HAUULI WA QUW’WATI WA QLJATU ILLA HAULILLAHI WA QUWWATIHI FI JAMI’I UUMURI. MAR’RAT WAHIDAT.

1 X

Dilaksanakan selama 7 hari rutin bakda sholat fardhu. Insya allah sangat banyak fadhilah dan karomah yang akan kita dapatkan.

Ijasah selesai dan Semoga bermanfaat. Matur nuwun.

@kwa,2016

 

Categories: ASMAK KALIMAH TAMJID | 13 Komentar

HIZIB NASOR – Ijazah Syekh ABU HASAN ASY SYADZILY


Fadhilah: ini adalah doa pedang kemenangan atas musuh yang dholim.

Dimulai dengan  membaca tawassul:

‘IILAA HADROTI NABIYAAL MUSTAFAA SAYIDUNA WAMAULANA MUHAMMAD SOLLAALLAH ALAIHI WASALLAM WA ALAA ‘ALLAIH WA’ ASHABIHI ‘AJMAIIN  ALFATIHAH.

 SUMMA ‘IILAA HADROTI ASH SHAYKH AL’ IMAMAL SHADHILAA AMABAH SANUSA AMABAHIS AMABAH ‘AHMAD BASHIR QUDS ALLLAH SIRROHUM WANUR DARIHIHIM WAYA ILAA DAROJATIHIM WA’AD ALAYNA MIN BAROKATIHIM LAHUM  AL FATIHAH.

SUMMA ‘IILAA HADROTI SYEKH ABU HASAN ASY SYADZILY AL FATIHAH.

 Inilah hizib Nashor:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLOHUMA BISATWATI JABARUUTI QOHRIKA WABI SURIATII GHATHATI NASRIK, WABIGHAYROTIKAL ANTIHAKI HURUMATIKA, WABI HIMAYATIKA LIMAN’IHTAMAA BI AYATIKA,

NASALUKA YAA ALLAH YA SAMII YA QORIB YA MUJIB YA SARII YA MUNTAQIM YA SHADIDAL BASITH YA JABAAR YA QOHHAAR YA MAN LAA YUIJIZUHU QOHRUL JABABIROTI WALAA YA’DZUMU ALAIHI HALAAKAL MUTAMARODAT,

MINAL MULUUKI WAL AKASIROT, AN TAJAL KAYDA MAN KADANIA FI NAHRIHI WAMAK ROMAN MAKAROBI AYIDANA ALAYH

WAHUFROTA MAN HAFAROLI WAQIIAN FIHA,

WAMAN NASAB LI SHABAKATAL KHIDHAI’J ALHU YA SAYADIA MUSAQON ‘ILAYHA WA MUSADAN FIHAWA SIIRO LADAYHA.

ALLAHUMA BIHAQI KAF HAA YAA AIN SHOD ‘IKFINA HAMMALIIDA, WALLQOHIMUL RODAA. WAJ’ALHUM LIKULLA HABIB FIDAA, WASALLAT ALAYHIM  AJILALNAQMAT FIL YAUMI WALGHADA.

ALLOHUMA BADDID SHAMLAHUM

ALLOHUMA FARROQ JAM’AHUM

ALLOHUMA AQLIL ADADAHUM

ALLOHUMA AJ’ALIL DAAYIROTA ALAIHIM ALLOHUMA AUSILIL ADHABA’ILAYHIM ALLOHUMA ‘AKHRIJHUM AN DAIROTIL HILMI,

WASLUBHUM MADADAL ‘IIMHAL WAGHULA AYDIYAHUM, WARBUT ALAA QULUUBIHIM, WALA TUBALAGH HUMAL’AMALI,

ALLOHUMA MAZAQHUM KULLA MUMAZAQIN MAZAQTAHU MIN A’DAAIKA, ‘INTISARON ILAN BIYAIKA WAROSULIKA WA’AW LIYAIKA,

 (ALLOHUMAAN TASIRLANAA TISAROKAL ‘AHBABIKA ALA  A’DAIKA  3 X )

(ALLOHUMA LAA TUMAKKANIL’A’DAA FIINA WALAA TUSALATHUM ALAYNA BIDHUNUBINA 3X)

HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HAA MIM HUMAAL AMRU WAJA’ AL NASRU FA’ALAYNA LAA YUN SARUN 3  X,

HAA MIM AIN SIN QOF

HIMAYATUNA MIMAA NAKHOFU ALLOHUMA QINA ASHARROL ALASWA’I WALA TAJ’ALANA MAHALLIL BALWAA.

ALLOHUMA ATINA ‘AMALAL ROJAA’I WAFAUQAL ‘AMAL YAAHUU YAAHUU YAAHUU,

YAMAN BIFADLIHI LIFADLIHI NAS’ALUKA, ILAHIIL IJAABATAL IJABAH, YA MAN AJABA NUUHAN FIQOUMIHI, WA YAMAN NASORO ‘IBROHIMA ALAA ADAAIH,

WAYAA MAN RODDA YUSUFA ALAA YA’QUB, YAMAN KASHAFA DURRO AYYUB YAAMAN AJAABA DA’WATA ZAKARIYYA YAMAN QOBILA TASBIHA YUUNUS BIN MATTAA NAS ALUKA BI ASRORI HADHIHIL DA’AWAT,

AN TATAQOBBALA MABIHA DA’AWNAKA, WA AN TU’TIYANA MA SA’ALNAKA ANJIZLANA WA’DAKA ALLADHINA WA’ADTAHU LIIIBADIKAAL MUMININ,

LA’ILAHA ‘ILLA ANTA SUBHANAKA INI KUNTU MINAL DZAALIMIN,

IN QOTO’AT AMALUNA WA’IZATIKA ‘ILAA MINKA, WAKHOBA ROJAUNA WAHAQQOKA ILLAA FIIKA, IN ABTA’AT GHAROTUL ‘ARHAM WABTA’ADAT FA’AQROBU’ASHAYMINAA GHAROTALLAH,

YAGHAROTULLAHI JADDAAL SAYRO MUSRIIATAN FIHALLA ‘UQDATINA YAGHAROTALLAH,

ADATIL ADUUNA WAJARUU, WAROJAUNAALLAH MUJIRON, WAKAFAA BILLAHI WALIYAN, WAKAFA BILLAHI NASIIRON, WAHASBUNALLAH WANIIMAL WAKIL,  WALAA HAWLAA WALA QUWWATA ‘ILAA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM.

SALAAMU ALAA NUHIN FIL ALAMIN, ‘ISTAJIB LANA (AMIN AMIN AMIN) FAQUTII DABIRUL QOUMIL LADHINA DZOLAMUU, WALHAMDULLILLAHI ROBAL IALAMIN. WASSALLALLAH ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ALAA ALIHI WASHOHBIHI WASALLAM.

TERJEMAHANNYA:

Ya Allah, dengan serbuan kekuasaan sifat kemenangan-MU, dengan pertolongan sifat Penolong-MU, dengan kecermatan-MU terhadap perongrongan kehormatan-MU dan dengan perlindungan-MU terhadap orang yang memohon perlindungan dengan ayat-ayat-MU, kami memohon kepada-MU Ya Allah, Duhai Dzat Yang Maha Mendengar, Duhai Dzat Yang Maha Dekat, Duhai Dzat Yang Maha Pengabul, Duhai Dzat Yang Maha cepat berlaku ketentuan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Penyiksa, Duhai Dzat Yang Maha keras siksaan-NYA, Duhai Dzat Yang Maha Pemaksa, Duhai Dzat Yang Maha Menang, Duhai Dzat Yang tidak akan melemahkan-NYA keperkasaan pemaksa dan yang tidak akan mengagungkan pada-NYA kebinasaan raja-raja dan kaisar-kaisar pendurhaka, hendaklah Engkau jadikan tipu daya orang yang menipu dayaku dalam lehernya, hendaklah Engkau jadikan tipuan orang yang menipuku agar kembali kepadanya, dan lubang orang orang yang menggali agar aku terjerumus kedalamnya dan orang yang memasang perangkap tipuan untukku, jadikanlah ia tergiring kepadanya dan terperangkap kepadanya serta tertahan padanya.

Ya Allah dengan kehormatan KAF HAA YAA AIN SHOD semoga Engkau mencukupiku atas musuh-musuhku, dan semoga Kau binasakan mereka dan jadikanlah mereka untuk tiap kekasih sebagai tebusan , jadikanlah untuk mereka kesegeraan siksaan pada hari ini dan esok pagi. Wahai Allah, semoga Engkau porak-porandakan perkumpulan mereka, cerai-beraikanlah persatuan mereka, Wahai Allah sedikitkanlah jumlah mereka.

Ya Allah semoga Engkau jadikan lingkungan siksaan atas mereka, Ya Allah sampaikanlah siksaan kepada mereka, Ya Allah keluarkanlah mereka dari sifat santun Engkau, cabutlah penangguhan siksaan atas mereka, belenggulah tangan-tangan mereka dan ikatlah hati-hati mereka dan janganlah Kau sampaikan angan-angan mereka. Ya Allah robeklah mereka dengan robekan-robekan yang Engkau robekkan musuh-musuh Engkau untuk menolong nabi-nabi Engkau dan utusan-utusan serta kekasih Engkau. Ya Allah berilah kami pertolongan dengan pertolongan yang Engkau berikan kepada kekasih-kekasih-MU terhadap musuh-musuh-MU (3x).

Ya Allah, janganlah Engkau mungkinkan musuh-musuh bagi kami, dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami dan janganlah Engkau kuasakan mereka atas kami karena dosa-dosa kami ( 3x ).

HAA MIM( 7x ) telah pasti perkara dan telah datang kemenangan dan atas kami semoga mereka tidak diberi kemenangan, HA MIM AIN SIN QOF adalah penjaga kami dari ketakutan yang kami takuti. Wahai Allah lindungilah kami dari kejahatan yang menyusahkan dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai tempat ujian. Ya Allah, semoga Engkau beri kami atas harapan kami dan yang diatas harapan kami. Yaa Huu … Yaa Huu…Yaa Huu.

Wahai Dzat yang dengan anugerah-NYA untuk anugerah-NYA kami mohon kepada-MU kesegeraan, kesegeraan, Duhai Tuhan kami kami mohon dikabulkan, Mohon dikabulkan wahai Dzat yang mengabulkan Nuh atas kaumnya, Wahai Dzat yang menolong Ibrahim terhadap musuh-musuhnya, Wahai Dzat yang mengembalikan Nabi Yusuf kepada Ya’kub, Wahai Dzat yang menyingkap kemelaratan Nabi Ayyub, Wahai Dzat yang mengabulkan do’a Nabi Zakaria, Wahai Dzat yang menerima tasbih nabi Yunus bin Matta, kami mohon kepada-MU dengan lantaran doa-doa ini, semoga Engkau menerima perkara-perkara yang kami mohonkan Kepada-MU dan berilah kami apa-apa yang kami mohon kepada-MU ,

Semoga Engkau tunaikan janji –MU seperti yang Kau tunaikan kepada hamba-hamba-MU yang MU’min. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya, telah putus harapan kami, demi kemulyaan Engkau melainkan dari Engkau, dan telah gagal harapan kami, demi kebenaran Engkau melainkan kepada Engkau. Jika bantuan dari kerabat terlambat dan menjauh, maka sedekat-dekat pertolongan adalah pertolongan-MU.

Wahai bantuan Allah, ayunkanlah langkah kami dengan cepat dalam menguraikan keruwetan kami, Wahai Allah, telah melampaui batas orang-orang yang melampaui batas dan mereka durhaka, sedang kami mengharapkan Allah sebagai Penolong kami. Cukuplah bagi kami Allah sebagai Pemelihara, cukuplah bagi kami Allah sebagai Penolong. Allahlah yang mencukupi kami dan Dialah sebaik-baik wakil. Tidak ada daya ( untuk menghindar dari maksiat ) dan tidak ada kekuatan untuk beribadah selain dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Nuh diseluruh alam. Semoga Engkau kabulkan doa kami. Kabulkanlah Ya Allah. 3x. Kemudian babatlah barisan belakang kaum yang dholim.

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga rahmat ta;dzim senantiasa terlimpah atas junjungan kami Nabi Muhammad, atas keluarganya dan semua sahabat beliau”

@Kwa,2016

Categories: HIZIB NASOR - Ijazah Syekh ABU HASAN ASY SYADZILY | 17 Komentar

SAIFI AJAM: KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR


KHODAM PENJAGA SAIFI:  70.000 MALAIKAT

FADHILAH: HAJAT-HAJAT CEPAT TERKABUL, KEKEBALAN, KEKUATAN, KEPERKASAAN, KEMENANGAN, KEJAYAAN, PENAKLUK MUSUH, SAIFI/PEDANG PEMBELA ISLAM, AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR

Tawassul/kirim alfatihah Nb Muhammad, Syekh Abdul Qodir Al Jilani, Sayyid Gus AJAM.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL- MALIQU’L HAQ’QUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTAANT’A RABBI WA ANA ABDUQA AAMIL’TU SU’AW’WA ZALAMTU NAFSI WA’TARAFTU BIZAMBI, FAGHFIRLI ZUNUBI JAMI’AN KUL’LAHA FA’IN’NAHU LA YAGHFIRU’Z’ZUNUBA ILLA ANTA, YA ALLAHU,

YA RAHMANU , YA RAHIMU, YA RABBU, YA GHAFURU, YA SHAKURU, YA HALIIMU, YA KARIIMU, YA HAKIIMU, ALLAHUM’A IN’NI  AHMADUQA WA ANTA LIL HAMDI AHLUN ALA MA KHAS’SASTANI BIHI MIM’MAWAHIBI’RAGHAIBI WA AUSALTA ILAIYA MIN FAZA’ILI’S SANA’I’II  WA AU’LAITANI BIHI MIN IHSANIQA WA BAV’WATANI BIHI MIM’MAZAN’NATI’S SIDQI WA ANAL’TANI  BIHI MIM’MINANIQA ‘L WASILATI ILAI’YA WA AHSANTA ILAI’YA MIN INDI FA’IL BALI’YATI 

AN’NI WAT’TAUFIQI LI WAL’IJABATI LI’DUA‘I HI’NA UUNADIQA DA’IYAN’WA UNAJIQA RAGHIIBAN’WA ADUUQA ZA’RIAN’MUZARIAN’ MUSAFIAN’WA HI’NA ARJUQA RAJI’AN FA’AJIDUQA FIL’ MAWATINA KUL’LIHA LI JA’RAN  HA’ZIRAN HAFIZAN HA’FIYAN BA’RAN’RAUUFAN’WA FIL UMURI  KUL’LIHA LI NASIRAN’WA NAZIRAN WA LIL’KHATA YA WAZ’ZUNUBI GHAFIRAN’WA LIL’UUUBI SA’TIRAN, LAM AADAM AN’NI AUNUQA WA BIR’RUQA WA KHAIRUQA LI WA IHSANUQA AN’NI TAR’FATA

AIN’IN ‘MUNZU ANZAL’TANI DAR’AL IKHTIYARI WAL FIQRI WA’AITIBARI WA’LI TANZURA I’LAIYA FI’MAA UUQAD’DIMU II’LAIQA LIDAR’IL QARARI  FA’ANA ATTIQU’QA YA MAULA’YA MIN JAMI’IL MAZ’AAR’RI  WAL MAZAAL’LI WAL MASAIBI WAL MA’AAIBI WAL’LAWAZIBI WAL’LAWAZIMI WAN’NAWAIBI WASH’SHADAIDI  WAL HUM’MUMI’L LATI QAD SAWARATNI FIHAL GHAMUMU BI MA’AARIZI ASNAFIL BALA’I  WA ZURUBI JUHDIL’QAZA’I WA SHAMA’TATIL AADA’I LA AZKURU MINQA IL’LA’L JAMILA WA LAM ARA MINQA

IL’AL’T TAFZILA KHAIRUQA LI SHAMILUN’WA SUN’UUQA LI KAMILUN’WA LUTFUQA LI KAFILUN’WA FAZLUQA AALAIYA MUTWATIRUN’WA NI’AMUQA INDI MUT’TASILATUNW’WA AYADIQA LADAI’YA MUTAKASIRATUN’LAM TUKHFIZ JAWARI WA SADAQTA RIJAA’I WA SA’HABTA ASFARI WA AKRAMTA AHZARI WA ASHFAITA AMRAZI WA AA’FAITA AA’ZAA’I  WA AHSANTA MUNQALABI WA MASWAYA WA LAM TUSHMIT BIII AA’DAA’I WA RAMA’I’TA MA’R’RAMANI  BI’SUU’IN’WA KAF’FAITANI  SHAR’RA

MAN AADANI FAHAMDI LAQA WASIBUN’ WASILUN’WA SANAA’I ALAIQA MUTAWATIRUN DAA’IMUM MIN’AD DAHRI ILA’D DAHRI BI ALWANI’T TASBIIHI WA ANWAI’T TAQDISI LAQA KHALISAN’LI ZIKRIQA WA MARZIYAN’LAQA BINASI’I’T TAUHIDI  WAT’TAMHIDI WA IKHLASI’T TAFRIDI WA IMHAZI’L QURBI WA’T TAMJIDI BI’TAULI’T TA’AB’BUDI  WAT’TAA’DIDI LAM TUANU FI QUDRATIQA WA LAM TUSHARAQA FIII IILAHI’YATIQA WALAM TULAM LAQA MAA’IYYATUN’WA LA

MAHI’YAATUN FATAKUNA LIL ASHYAAAI’L MUKHTALIFATI MUJANISAN’WA LAM TU’AAYAN IZ HUBISATI’L ASHYAA’UU ALA’L AAZAA’IMI’L MUKHTALIFATI WA LA KHARAQATI’L AUHAMU HUJUBAL GHUYUBI IILAIQA FAATAQIDA MINQA MAHDUDAN FI AZMATIQA LA YABLUGHUQA BU’DA’L HIMAMI WALA YANALUQA GAUSAU’LFILANI WALA YAN’TAHIII IILAIQA NAZAR’UN NAZIRINA FI MAJDI JABRUUTIQA IRTA’FA’AT AN SIFATI’L MAKHLUQINA SIFATU ZATIQA WA QUDRATIQA WA ALA AN

 ZIKRI’Z ZAKIRINA KIBRI’YAAA’UU AZMATIQA FALA YANTAQISU M’AA AARAD’TA AN’YAZDADA WALA YAZDADU M’AA AARAD’TA AN’YANTAQISA WALA ZID’DUN SHAHIDAQA HI’NA FA’TARTA’L KHALQA WALA NID’DUN HAZARAQA HI’NA BA’RATA’N NUFUSA KAL’LATIL ALSUNU AN TAFSIRI SIFATIQA WANHASARATI’L UUQULU AN KUNHI MA’RIFATIQA WA KAIFA USAFU AN KUNHI SIFATIQA YA RABBI WA ANT’ALLAHU’LMALIQU’L JAB’BARU ‘L QUDUSU’L LAZII LAM TAZAL WA LA TAZALU AAZALIYAN

ABADI’YAN SARMADI’YANN DAIMANN  FI HUJUBIL GHUYUBI WAHDAQA LAA SHARIQA LAQA LAISA FIHAAA AHADUN GHAIRUQA WALAM YAKUN’LAHAA ILLAHUN SIWAQA HARAT FI BIHARI MALAQUTIQA AAMIQATU MAZAHIBI’T TAFKIRI WA TAWAZA’AATI’L MULUQU LIHAIBATIQA WA ANATIL WUJUHU BI ZILLATI’L ISTIKANATI LI IZZATIQA WANQADA KULLU SHAI’IN’LI AZMATIQA WAS’TASLAMA KULLU SHAI’IN’LI QUDRATIQA WA KHAZA’AT LAQA’R RIQABU WA KAL’LA DUUNA ZALIQA TAHBIR’UL LUGHATI

WA ZAL’LA HUNALIQA’T TADBIIRU FI TASARIFI’S SIFFATI FA MAN TAFAK’KARA FI ZALIQA RAJA’AA TARFUHUU ILAIHI HASIIRAN’WA AQLUHU MABHUUTAN’WA TAFAK’KURUHU MUTAHAI’YIRAN ASIIRAN. ALLAHUM’AA LAQA’L HAMDAN KASIIRAN DAA’IMAM’ MUTAWALIYAN- MUTAWATIRAM ‘MUTAQA  RIBBAM’MUT’TASIAM MUSTAUSIQANYA’DUMU WALA YABIDU GHAIRA MAFQUUDIN FIL MALAKUTI WALA MATMUSIN FIL’MA’ALIMI WALA MUNTAQISIN FIL IRFANI. ALLAHUM’AA FA LAQA’L HAMDU ALA MAKARIMIQA’L LATI LA 

TUHSA FIL’LAILI IZZAA ADBARA WAS’SUBHI IZZAA ASFARA WA FIL BAR’RI WAL BIHARI WAL GHUDUV’VI WAL ASALI WAL ISHI’YI WAL IBKARI WAZ’ZAHIRATI WAL ASHARI WA FI KULLI JUZIM MIN AJZA’IL LAILI WAN’NAHARI , ALLAHUM’AA BITAUFIQIQA QAD AHZARTANI’N NAJATA WA JA’ALTANI MINQA FI WALAYATI’L ISMATI FA LAM ABRAH MINQA FI SUBUGHI NA’MAAIQA WA TATABU’I AALAA’IQA MAHRUUSAN’LAQA FIR’RAD’DI WAL IMTINA’I WA MAHFUZAN’LAQA FIL MAN’AATI WAD’DIFA’I AN’NI

WA LAM TUKAL’LIFNI FAUQA TAQATI WA LAM TARZA AN’NI ILLA BITA’AATI FA’INNAQA ANT’ALLAHU’L LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA LAM TA’GHIB WA LA TAGHIBU ANQA GHAA’IBATUN’W WALA TAKHFA ALAIQA KHAFIYATUN’WA LAN TAZIL’LA ANQA FI ZULMIL KHAFI’YATI ZAA’L LATUN IN’NAMAA AMRUQA IZAA ARAT’TA SHAI’AN AN TAQULA LAHU KUN FA YAKUNU. ALLAHUM’AA IN’NII AHMADUQA FA LAQA’L HAMDU MISLA MA HAMIDT’TA BIHI NAFSAQA WA AZ’AAFA MA HAMIDAQA BIHI’L HAMIDUUNA 

WA MAJ’JADAQA BIHI’ MUMAJ’JIDUUNA WA WAH’HADAQA BIHI’L MUWAH’HIDUUNA WA KAB’BARAQA BIHI’L MUKAB’BIRUUNA WA HAL’LALAQA BIHI’L MUHAL’LILUUNA WA AZAMAQA BIHI’L MUAZ’ZIMUUNA WA SAB’BAHAQA BIHI’L MUSAB’BIHUUNA WA QAD’DASAQA BIHI’L MUQAD’DISUUNA HA’TA YAKUNA HAMDI LAQA MIN’NI WAHDI FI KUL’LI TARFATI AIN’NIN AAU AQA’LA MIN ZALIQA MISLA HAMDI JAMI’IL HAMDINA WA TAUHIDI ASNAFI’L MUWAH’HIDINA WAL MUKH’LISINA WA TAQDISI 

AJNASI’L AARIFINA WA SA’NAA’I JAMI’IL MUHAL’LILINA WAL’MUSAL’LILINA WAL MUSAB’BIHINA WA MISLU MA’A ANTA BIHI RAB’BUN AALIMUN AARIFUN’WA HUWA MAHMUDUN’WA MAHBUBUN’WA MAHJU’BUN’M MIN JAMI’I KHALQI’QA KUL’LIHIM ‘MINAL HAYAWANATI WAL JAMADATI WAL BARAYA WAL ANAMI WA AR’GHIB ILAIQA FI BARQATI MA’A ANTAQTANI BIHI MIN HAMDIQA FAMA’A AISARA MA KAL’LAFTANI BIHI MIN HAQ’QIQA WA AAZAMA MA WA’ADTANI BIHI ALA SHUKRIQA IBTADA’TANI BIN’NIAMI FAZLAN’W WA TAULAN

WA AMAR’TANI BISH’SHUKRI HAQ’QAN’WA ADLAN’WA WA’AD’TANI ALAIHI AZ’AAFAN’M MUZA’AA’FATAN’WA  MAZIIDAN-WA AATAITANI BIHI MIR’RIZQIQA WA’SIAN KASIIRAN WA KABIIRAN WA IITIBARAN WA IKHTIYARAN WA RIZAAN WA SA’ALTANI MINHU SHUKRAN’YASIIRAN SAGHIIRAN IZ NAJ’JAITANI WA AAFAI’TANI BIHI MIN JUHDIL BALAA’I WA SU’IL QAZA’I WA LAM TUSAL’LIMNI BI’SUU’I QAZAA’IQA WA BALA’IQA WA JA’ALTA  MALBASI’L AAFIYATI WA TAWA’LAITANI BIL’BASTATI WA AULAITANI’L BASTATA

WAR’RAKHAA’I WA AKRAMTANI BIL’AALAA’I WAN’NAAMAA’I WA SHA’RATA LI MIN’AD DINI AI’SARA ‘L QAULI WAL’FI’ILI WAL’AAMALI WAS’SAWAGHTA LII AI’SARA’L QASDI WA DHA’AFTA LII ASHRAFA’L FAZLI WAL MAZIDI MA’A MA WA’AT’TANI MIN’AL MAHAJ’JATI’SH SHARIFATI WA BASH’SHARTANI BIHI MIN’AD DARAJATI’R RAFI’ATI WAS’TAFAITANI BI NABIYIQA AAZAMI’SH SHANI WA JA’ALTAHU AAZA’MAN NABIYIYNA DAWATAN WA ARAFA’AAHUM DARAJATAN WA AFDHALAHUM LANA SHAFAAATAN

WA AQRABAHUM’MANZILATAN WA AAUDHAHUM HUJ’JATAN MUHAMMADAN SALLALLAHU WASSALAMA WA ALA JAMI’IL AMBIYAA’I WAL MURSALINA. ALLAHUM’AA’GH FIRLI MA YASA’UUHU ILLA MAGHFIRATUQA WA LA YAMHAQUHUU ILLA AFWUQA WA LA YUKAFI’RUHUU ILLA TAJAWUZUQA WA FADLUQA WA HAB LI FI YAUMI HAZA WA LAILATI HAZIHI WA SHAHRI HAZA WA SANATI HAZIHI YAQIINAN SADIQAN’YUHAV’VINU BIHI AALAI’YA MASAAIBA’D DUNIYA WAL AAKHIRATI WA AHZANAHUMA

WA YUSHAV’VIQUNI ILAIQA WA YURAGH’GHIBUNI FIMA INDAQAL MAGHFIRATA WA BAL’LIGHNI’L KARAMATA MIN INDIQA WA AAUZIGHNI SHUKRA MAA AN’AMTA BIHI AALAI’YA WAR’ZUQNI WAN’SURNI AALA’L AADAA’I FA INNAQA ANT’ALLAH-UL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L WAHIDU’L AAHADU’L MUBDI UR RA’FII UL BADI  US SAMIUU ‘L AALIIMU’L LAZII LAISA LIAMRIQA MUDFIUN WA LA AN QADHAA’IQA MUMTANIUN WA ASH’HADU INNAQA ANTA RABBI WA RABBU KULLI SHAI’IN FATIRU’S SAMAWATI

WAL ARDHI AALIMUL GHAIBI WASH’SHAHADATI’L AALI’U’L KABIIRUL MUTAAALI. ALLAHUM’A INNII ASAALUQA’S SABATA FI’L AMRI WAL AAZIMATA ALA’R RUSHDI WASH’SHUKRA ALA NIAAMAQA WA HUSNI IBADATIQA WA ASAALUQA MIN KULLI KHAIRIN TALAMU WA LAA AALAMU WA AAUUDHUBIQA MIN KULLI SHAR’RIN’M MA TA’LAMU WA ASTAGHFIRUQA LIMA TA’LAMU INNAQA ANATA AL’LAMU’L GHU’YUBI. WA AAUUDHUBIQA MIN JURI KUL’LI JAA’IRIN WA BAGH’YI KUL’LI BAGH’IN’WA HASADI KUL’LI

HASIDIN WA MAKRI KUL’LI MAKIRIN WA GHADRI KUL’LI GHADIRIN WA KAIDI KUL’LI KAA’IDIN WA ZULMI KUL’LI ZALIMIN WA KIZBI KUL’LI KAZIBIN WA SIHRI KUL’LI SAHIRIN WA SHAMATATI KUL’LI SHAMITIN WA KASH’HI KUL’LI KASHI’HIM BIQA AASULU ALAL AADAA’I WA IYYAKA ARJU WALAYATAL AAHIB’BAA’I WAL ULIYAA’I WAL QURA’NA’I  WAL QURABAA’I FALAQA’L HAMDU ALA MA LAA AS’TATIUU IHSA’AA’HU WA LA TA’DIDAHU MIN AWAA’IDI FAZLIQA WA AWARIFI RIZQIQA WA ALWANI MAA

AU’LAITANI BIHI MIN ARFADIQA FA’INNAQA ANT’ALLAHUL LAZII LAA ILLAHA ILLA ANTA’L FASHI FIL KHALQI HAMDUQA ALBASITU BIL JUUDI YADAQA LA TUZA’D’DU FI HUKMIQA WA LA TUNA’ZA’UU FI SULTANIQA TAMLIQU MIN’AL ANAMI MA TASH’AA’UU WA LA YAMLIKUUNA MINQA ILLA MA TURIDU. ALLAHUM’A ANT’ALLAHUL MUHSINU’L MUN’IMU’L MUFDHILU’L QADIRUL QAHIRUL MUQTADIRUL QAA’IMUL QUDDUSUL MUQADDISU FI NUURIL QUDSI TARAD’DAI’TA

BIL IZZI WAL UULAA’I.WA TA’AZ’ZARTA BIL AZMATI WAL KIBRI’YAA’I WA TAGH’GHASH’SHAITA BIN’NUURI WAD’DHIYAA’I WA TAJAL’LALTA BIL MAHABATI WAL BAHAA’I. ALLAHUM’A LAQAL MAN’NU’L QADIIMU WAL FAZLUL AAZIMU WAL IZZU’SH SHAMIKHU WAL MULQU’L BAZIKHU WAL JUUDUL WAI’UU WAL QUDRATUL KAMILATU WAL HIKMATUL BALIGHATU FALAQAL HAMDU ALA MA JA’ALTANI MIN UMMATI MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALLAMA WA HUWA AFZALU MIM BANII AADAMA’L LAZINA

KAR’RAMTAHUM WA HAMAL’TAHUM FIL BAR’RI WAL BAHRI WA RAZAQTAHUM’MINAT TAIYIBATI WA FAZ’ZALTAHUM ALA KASIIRIN’M MIMMAN KHALAQTAHUM TAFZI’YAN WA KHALAQTANI SAMI’AN’M BASIIRAN SAHI’HAN SA’WIYAN SALIMAN’M MU’AAFAN’W WALAM TASHGHULNI  BINUQSANIN FI BADANI WA LA BIAAFATIN FI JAWARIHI WA LAM TAM’NAA’NI KARAMATAQA IYYA’YA WA HUSNA SANIAATIQA INDI WA FAZLA MANAYIHIQA LADAIYA WA NA’MAAIQA AALAIYA ANT’ALLAHUL LAZII AU SAA’TA 

AALAIYA FID DUNIYA WAL AAKHIRATI RIZQAN’W WASIAN’W WAFIYAN’W WAFAZ’ZALTANI ALA KASIIRIN’M MIN KHALQIQA TAFZILAN FAJA’ALTA LI SAM’AN’YASMA’UU AAYATIQA WA AQLAN’YAFHAMU IMANAQA WA BASARAN’YARA QUDRATAQA WA FUWA’DAN’YARIFU AZMATAQA WA LISANAN’YANTIQU KALAMAQA WA QALBAN’YATAQIDU IMANAQA WA TAUHIDAQA FA INNI BI FAZLIQA ALAIYA HAMIDUN’W WA BITAUFIQIQA IYYAKA ZAKIRUN’WA LAQA NAFSI SHAKIRATUN’WA BIHAQ’QA SHAHIDATUN FA INNAQA HAI’YUN QABLA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM BA’DA KUL’LI HAI’YIN’WA HAI’YUM

BA’DA KUL’LI MAI’YITIN ‘WA HAI’YUN’LAM TARI’SIL HAYATA MIN KULLI HAIYIN’WA LAM TAQ’TA KHAIRAQA AN’NI FI KUL’LI WAQTIN’WA LAM TAQ’TA RAJAA’I QAT’TU WA LAM TUNZIL BI AAQUBATI’N NIQAMI WA LAM TAM’NA AN’NI DA’QA’IQAL ISAMI WA LAM TUGHAI’YIR AALAIYA WA SAA’IQA’NNIAAMI FALAUU LAM AZKUR MIN IHSANIQA AALAIYA ILLA AFWUQA AN’NI WAT’TAUFIQA LI WAL ISTIJABATA LI DU’AA’I HI’NA RA’FAA’TU SAU’TI BI TAUHIDIQA YAA ALLAHI WA TAHMIDIQA 

WA-TASBIIHIKA WA-MJIIDIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAKBIRIQA WA TAH’LIILIQA WA ILLA FI TAQDIIRIQA KHALQI HI’NA SAW’WARTANI FA AHSANTA SURATI WA ILLA FI QISMATIL ARZAQI HI’NA QAD’DARTAHA LI LAKANA FI ZALIQA MA YASHGHULU SHUKRI AN JUHDI FA KAIFA IZZA FAK’KARTU FIN’NIAAMIL IZAAMIL LATII AATAQAL’LABU FIHA WA LAA ABLUGHU SHUKRA SHAI’IM MINHA FALAQAL HAMDU ALA MAKARAMIQAL LATII LA TUHSA ADADA MA HIFAZAHU ILMUQA

 WA ADADA MA WASIAT’HU RAHMATUQA WA ADADA MAA AHATAT BIHI QUDRATUQA WA ADH’AAFA MA TASTAUJIBUHU MIN JAMI’I KHALQIQA….ALLAHUM’A FATAM’MIM IHSANAQA ILAIYA FIMA BAQIYA MIN UMRI KAMAA AHSANTA ILAIYA FIMA MADHA MINHU …..ALLAHUM’AA INNI ASAALUQA WA AATAWAS’SALU ILAIQA BITAUHIDIQA WA TAMJIDIQA WA TAHMIDIQA WA TAHLILIQA WA TAKBIRIQA WA KIBRIYAA’IQA WA KAMALIQA WA TAA’ZIIMIQA WA TAQDIISIQA WA NUURIQA WA JUUDUQA

WA RAAFATIQA WA RAHMATIQA WA AULUV’VIQA WA WAQARIQA WA ILMIQA WA LIQAA’IQA WA MAN’NIQA WA BAHA’IQA WA JAMALIQA WA JALALIQA WA SULTANIQA WA AZMATIQA WA QUW’WATIQA WA QUDRATIQA WA IHSANAQA WAM’TINANIQA WA AFWIQA WA NABIYIQA MUHAMMADIN SALLALLAHU AALAIHI WASALAMA WA SAA’IRI IKHWANIHI MI’NAL AMBIYAA’I WAL MURSALINA AALAIHIMUS SALAMU WA BI’ITRATIHI’T TAIYIBINAT TAHIRINA AN’LA TAHRIMANI RIFDAQA WA FAZLAQA WA JAMALAQA WA JALALAQA WA FAWAA’IDA KIRAMATIQA FA’INNAHU 

LA YAA’TARIQA LIKASRATI MA QAD NASHARTA BIHI MI’NAL AATAYA AAWAA’IQIL BUKHLI FATUKDI WA LA TANQUSU JUDAQAT TAQSIIRU FI SHUKRI NIMAATIQA WA LA YANFADU KHAZAA’INAQA MAWAHIBUQAL MUT’TASIAATA WA LA TU’AS’SIRU FI JUDIQAL AZIIMI…..MINAHUQAL FA’IQATUL JAMILATUL JALILATU WA LA TA’KHAFU DHAI’MA IMLAQIN FATUKDIYA WA LA YALHAQUQA KHAUFU UDMIN FAYANQUSU MIN JUDIQA FAIDHU FADHLIQA. YA RABBA JIBRAA’IILA

YA RABBA MIKAA’IILA YA RABBA ISRAFIILA  YA RABBA IZRAA’IILA YA RABBA MUHAMMADIN’R RASULILLAHI SALLALLAHU ALAIHI WA AALIHI WASALAMA MADADI , ALLAHUM’AR ZUKNI QALBAN KHASHIAN KHAFIZAN DHARIAN HAZIRAN’W WA BADANAN SABIRAN’W WA YAQIINAN SADIQAN’W WA LISANAN ZAKIRAN’WA HAMIDAN’WA AI’NAM BAKIYATAN ‘WA RIZQAN HALALAN’WASIAN WA ILMAN’N NAFIAN’WA WALADAN SALIHAN’WA SIN’NAN TAWIILAN’WAMRAAATAM MU’MINATAN SALIHATAN’WA TAUBATAM MAQBULATAN’WA LA TU’MIN’NI MAKRAQA

WA LA TUNSINI ZIKRAQA WA LA TAKSHIF AN’NI SITRAQA WA LA TUQ’QA NITNI MIR’RIHMATIQA WA LA TUBA’IDNI MIN KANAFIQA WA JAWARIQA WA AA’IZNI MIN SA’KHATIQA WA GHAZABIQA WA LA TU’YISNI MIR’RAHMATIQA WA RAUHIQA WA KUN’LI AANISAN’MIN KULLI RAU’AATIN’WA WAHSHATIN’WA JALISAN FI KULLI WAHDATIN’WA GHURBATIN WAA’SIMNI MIN KULLI HALAKATIN’WA NA’JIN’NI MIN KULLI BALI’YATIN’WA AAFATIN’WA AAHATIN’WA IHANATIN ‘WA ZILLATIN’WA ILLATIN’WA QILLATIN’WA

MARADHIN’WA FAQRIN’WA FAQATIN’WA RIYAA’IN’WA WABA’IN’WA BALA’IN’WA ZALZALATIN’WA MIHNATIN’WA SHIDATIN FID’DARAINI WA INNAQA LA TUKHLIFUL MIIYAD. ALLAHUM’AR FAA’NI WA LA TADHAA’NI WAD’FAA AN’NI WA LA TAD’FAA’NI WA AATINI WA LA TAHRIMNI WA IKRIMNI WA LA TUHINI WA ZIDNI WA LA TANQUSNI WAR’HAMNI WA LA TUAZ’ZIBNI WAN’SURNI WA LA TAKH’ZULNI WAS’TURNI WA LA TAFDAH’NI WA AASIRNI WA LA TU’SIR AA’LAIYA AMRID’DUNIYA

WAL AAKHIRATI. ALLAHUM’AA FAR’RIJ HAM’MI WAK’SHIF GHAM’MI WA AHLIQ AADUW’WI WAR’ZUQNI KHAI’RAD DUNYA WAL AAKHIRATI BIRIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMUNA. ALLAHUM’A MA QAD’DARTA LI MIN AMRIN’WA SHARAA’TA FIHI BITAUFIQIQA WA TAI’SIRIQA FA’TAM’MIMHU LI BI AHSANIL WUJUHI KUL’LIHA WA ASLAHIHA WA ASWABIHA FA INNAQA ALA MA TA’SHAA’UU QADIIRUN. WA BIL IJABATI JADIIRUN. YA MAN QAMA’TIS SAMAWATU WAL ARDHUNA BI AMRIHI

YA MAN’YUMSIQU’S SAMAA’AA AN TAQA’AA ALAL ARDHI ILLA BIIZNIHI YA MAN AMRUHUU IZAA ARADA SHAI’AN AN’YAQULA LAHU KUN FAYAKUNU. FASUBHANAL’LAZII BIYADIHI MALAKUTU KUL’LI SHAI’IN’ WA ILAHI TURJA’UUN. WA SALLALLAHU TA’ALA ALA KHAIRI KHALQIHI SAIYIDNA MUHAMMADIN WA AALIHI WA ASHABIHI AJMAA’IINA. AT’TAIYIBINA’T TAHIRIINA WASALAMA TASLIIMAN KASIIRAN KASIIRAN YA ARHAMA’R RAHIIMINA WA YA KHAIRA’N NASIRINA WAL HAMDU LILLAHI RAB’BIL AALAMIN.

@KWA,2016

 

Categories: SAIFI AZAM | 20 Komentar

DOA UNTUK YANG RINDU KEPADA RASULULLAH SAW


Perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad SAW sangat mungkin terjadi dengan banyak cara. Salah satunya melalui mimpi dan Rasulullah SAW menjamin bahwa: BERTEMU DENGAN RASULULLLAH SAW MELALUI MIMPI BERARTI BENAR-BENAR BERTEMU DENGAN RASULULLAH SAW DAN SIAPAPUN TIDAK MAMPU MENYERUPAI RASULULLAH SAW.

Berikut doa yang perlu Anda baca sebelum tidur:

Bismillahirrohmanirrohim. 

ALLAHUMA YA-ROJAAYI YA-MANAAYI YA-GIYAASI YA-MURAADI YA-SHIFAAYI YA-KAMMAAYI KAFIUN YAHYA YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU IGHFIRLI KHATIYYAATI YUMUDDINI YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YAA-ALLAHU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-GAFHUURU YA-RIHMANU YA-RIHMANU YA-RIHMANU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-RAHIIMU YA-KARIIMU YA-KARIIMU YA-KARIIMU WA SALLAHU TA’ALA ALA RASULI KHAIRI KHALQIHI NUURI ARSHI  NABIYNA WASHAFIYNA WASANADINA WAMUULANA MUHAMMADIN WAA A’ALA AALIHI WA ASHABIHI AJMA’INA BI RIHMATIQA YAA ARHAMAR RAHIIMIIN. SUBHANA RABIKA RABBIL IZZATI AAMA YASIFUNA WASALAMUN ALLAL MURSALIINA WALHAMDULILLAHI RABBIL ALLAMIINA FALLAHU KAHIRUN HAFIZA WAHUA ARHAMUR-RAHIIMIN.

doa bertemu rasulullah sebelum tidur

@kwa,2016

 

Categories: INGIN BERJUMPA DENGAN RASULULLAH SAW | 12 Komentar

DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL : DALAIL KHOIROT


Fadhilah: semua hajat

Berikut dzikirannya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

ALLAHUMMA SALLI ALLA RUHI SAYIIDINA MUHAMMADIN FIL ARWAHI WA’ALLA JASADIHI FIL AJSADI WA’ALLA QABRIHI FIL QUUBURI WA’ALLA ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN QULLAMA ZAKARAHUZ ZAKIRUUN ALLAHUMMA SALLAI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN QULLAMA GAFFALA AN ZIKRIHIL QAFILUUN ALLAHUMMA SALLI WASLLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN NABBIYIL UUMMIYI WA’AJWAJIHI UUMMAHATTIL MUMININA WUZRRIYATTIHI WA’AHLLI BAIT’TIHI SALLATUU WASALLAMAL LAA

YUUHSA ADDADU HUMA WALA YUUQTAUU MADDADU HUMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA MAA AHHATA BIHI ILMUKA WA’AHSAHU KITABUKA SALLATAN TQUUNU LAKA RIZAUU WALIHAQQIHI ADDA’AUU WA’ATTIHIL WASILATA WAL’FADILATA WAD’DARAJATIR RAFIATTA WABASHULLAHUMMAL MAQAMAL MAHMUUDAL LAZI WA’ATTAHU WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLUHU WA’ALLA JAMI’II IKHWANIHI MINAN NABBIYYINA WAS’SIDDIQINA WASH’SHUHADAI WAS’SALIHIN ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ANZILHUL MANZILAL MUKARRABA YUUMAL QIYAMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA

MUHAMMADIN ALLAHUMMA TAWIJHU BITAJIL IZZI WAR’RIDDA WALKARAMA ALLAHUMMA AYTTI LI’SYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA SA’AALAKA LINAFSIHI WA AYTI LI’SAYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA SA’AALAKA LAHU AHHADUM MIN KHALQIKA WA’AYTTI LI’SAYIIDINA MUHAMMADIN AFZALA MAA ANTA MASUULAL LAHU ILLA YUUMIL QIYAMA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’SYIIDINA ADAMA WA’SAYIIDINA NUHIUU WA’SAYIIDINA IBRAHIMA WA’SAYIIDINA MUSA WA’SAYIIDINA ISSA WAMA BAINAHUM NINAN NABBIYINA WAL’MURSALINA SALLAWATULLAHI WASALLAMUHU ALLIHIM AJMAIN (SLLASAN)

ALLAHUMMA SALLI ALLA ABBINA SAYIIDINA ADDAMA WA’UMMINA SAYIIDATINA HAWWA’AA SALLATA MALAIKATIKA WA’ATTIHIMA MINAR RIZWANI HATTA TURDIYAHUMA WAJZIHIMAL’LLAHUMMA AFZALA MAA JAZAITA BIHA ABBAUU WAUMMAN AWU WALADAIHIMA (SLLASA) ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA JIBRILA WA’SAYIIDINA MIKAILLA WA’SAYIIDINA ISRAFILLA WA’SAYIIDINA IZRAILLA WAHAMMALATIL ARSHI WA’ALLAL MALAIKATIL MUKARRABINA WA’ALLA JAMI’IIL AMBIYAI WALMURSALINA SALLAWATULLAHI WASALLAMAHU ALLIHIM AJMAIN (SLLASA) ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN

ADDADA MAA ALLIMTA WAMI’AA MAA ALIMTA WAZINATA MAA ALLIMTA WA’MIDATA KALIMATI ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAM MUUSULATAM BILMAZIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATL LAA TANQATIUU ABBADAL LAA BADDI WALA TABIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAKAL LATTI SALLAITA ALLIHI WASALLIM ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLAMAKAL LAZI SALLAMTA ALLIHI WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SLLATAN TURZIKA WA’TURZIHI WA’TURZA BIHA ANNA

 WAJZIHI ANNA MAA HUWA AHLU ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIM BAHRI ANWARIKA WAMAADINI ISRARIKA WA’LISANI HUJJATIKA WA’ARUUSI MAMLUKATIKA WAIMAMI HAZRATIKA WA’TIRAZI MULKIKA WAKHZAINI RAHMATIKA WATARRIKAI SHARI’ATTIKAL MUTTALZZI ZIBITUHIDIKA INSANI AYNIL WUJUUDI WAS’SABBABI FII QULLI MUUJUUDIN AYNI AYANI KHALQIKAL MUTAKADDIMI MIN NUURI DIYAIKA SALLATAN TADUMU BIDAWAMIKA WATABKA BIBAKAIKA LAA MUNTAHA LAHA DUNA ILMIKA SALLATAN TURDIKA WATURDIHI WATARDA BIHA ANNA YAA RABBAL

ALLAMIIN ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ADDADA MAAFI ILMILLAHI SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMI MULKILLAH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLAITA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA BARAKTA ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIIDUN ADDADA KHALQIKA WARIZA’AA NAFSIKA WAZINATA ARSHIKA WAMIDADA KALIMATIKA WA’ADDADA MAA ZAKKARAKA BIHI KHALQUKA FIMA MADAA WA’ADDADA MAA HUM ZAKIRUKA BIHI FIMA BAQIYA FII QULLI

 SANATUU WASHARUU WA’JUMUATTUU WA’YUUMUU WA’LAILATUU WASA’ATTIM MINS SA’ATI WASHAMUU WANAFSIUU WATARFATUU WALAMHATIM MINAL ABBADI ILLAL ABBADI WA’ABBADID DUNNIA WA’ABBADIL AKHIRATI WA’AKHSARA MIN ZALIKA LAA YANQATIUU AWWALUHU WALA YANFADU AKHIRUH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ALLA QADRI HUBBIKA FIH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN ALLA QADRI INAYATIKA BIH ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN HAQQA QADRIHI WAMIQDARI ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAN TUNAJJINA BIHA MIN JAMI’IIL AHWALI

 WAL’AFFATI WALTAQDI LANA BIHA JAMI’AL HAJJATI WATUTAHHIRUNA BIHA MIN JAMI’IS SAYIIATI WATARFAUUNA BIHA AYLAD DARAJATI WATUBALLIQUNA BIHA AQSAL GAYATI MIN JAMI’IL KHAIRATI FIL HAYATI WABADAL MAMAT ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN SALLATAR RIZZA WARZ AN ASHABIHI WARIZZA’AL RIZZA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADINIS SABIQI LIKHALQI NUURUHU WAR RAHMATI LILALAMINA ZUHURUHU ADDADA MAM MDDA MIN KHALQIKA WA’MAM BAQIYA WAMAN SAIIDA MINHUM WAMAN SHAQIYA SALLATAN TASTAGRIQUL

ADDA WATUHITU BIL HADDI SALLATAL LAA GAYATA LAHA WALA MUNTAHA WALAN QIDDA’AA SALLATAN DAIMATAM BIDAWAMIKA WA’ALLA ALLIHI WA’SAHBIHI WASALLIM TASLIIMAM MISLA ZALIK ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADI NILLAZI MALATA QALBAHU MIN JALALIKA WA’AYNAHU MIN JAMALIKA FA’ASBAHA FARIHAM MUAIYADAM MANSURUU WA’ALLA ALLIHI WASAHBIHI WASALLIM TASLIIMAUU WALHUMDULLILAHI ALLA ZALIK ALLAHUMMA SALI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN ADDADA AUURAQIL ZATUUNI WAJAMI’IIS SIMAR ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN

 ADDADA MAA KANA WAMA YAQUNU WA’ADDADA MAA AZLAMA ALLIHIL LAILU WA’AZZA AA ALLIHIN NAHAR ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLIHI WA’AZWAJIHI WA’ZURRIYATIHI ADDADA ANFASI UUMMATI ALLAHUMMA BI’BARAKATIS SALLATI ALLIHIJ’ALNA BIS’SALLATI ALLIHI MINAL’FAIZINA WA’ALLA HUUDIHI MINAL WARIDINASH SHARIBIIN WABI’SUNNATIHI WATA’ATTIHI MINAL AMILIIN WALA TAHUL BAINANA WA’BAINAHU YUUMAL QIYAMATI YAA RABBAL ALAMIIN WAGFIRLANA WALI’WALIDAINA

WALI’JAMIIL MUSLIMINA WAL’HAMDULLILAHI RABBIL ALLAMIN IBTIDA’US SULUSIS SANI ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMI KHALQIKA WASIRAJI UUFUQIKA WA’AFZALI QAIMIM BIHAQQIKAL MABUUSI BITAISIRIKA WARIFQIKA SALLATAI YATAWALLA TAQRARUHA WATALUHU ALLAL’AKWANI ANWARUHA ALLAHUMMA SALLI WA’SALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHMMADIN AFZALI MAMDUHIM

BIQULIKA WA’ASHRAFI DAIL LIITTISAMI BIHABLIKA WAKHATAMI AMBIYAIKA WARUSULLIKA SALLATAN TUBALLIGUNA FID’DARABNI AMMIMA FADLIKA WAKARAMATA RIZWANIKA WAWASLIK ALLAHUMMA SALLI WASALLIM WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN AKRAMIL KURAMA’II MIN IBADIKA WA’ASHRAFIL MUNADINA LITURUKI RASHADIKA WASIRAJI AQTARIKA WA’BILADIKA SALLATAL LAA TAFNA WALA TABIDU TUBALLIQUNA BIHA KARAMATANIL MAZIID ALLAHUMMA SALLI WASALLIM

WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADI NIL’RAFII MAQAMUHUL WAJIBI TAYZIMUHU WAH’TIRAMUHU SALLATAL LAA TANQATIUU ABBADAUU WALA TAFNA SARMADAUU WALA TANHASIRU ADDADA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WA’ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA FIL ALLAMINA INNAKA HAMIIDUM MAJIID WASALLILAHUMMA ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KULLAMA ZAKARAHUZ ZAKIRUUNA WAGAFALA AN ZIKRIHIL GAFILUUN

ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADAUU WARHAM SAYIIDANA MUHAMMADAUU WA’ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WABARIK ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIUU WA’ALLA ALLI SAYIIDINA MUHAMMADIN KAMA SALLITA WARAHIMTA WABARAKTA ALLA SAYIIDINA IBRAHIMA WA’ALLA ALLI SAYIIDINA IBRAHIMA INNAKA HAMIIDUM MAJIID ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIN NABBIYIL UUMMIYIL TAHIRIL MUTAHHARI WA’ALLA ALLIHI WASALLIM ALLAHUMMA SALLI ALLA MAN KHATAMTA BIHIR RISALATA WA’AYYATTAHU BIN’NASRI WAL KUUSARI

WASH’SHAFA AA ALLAHUMMA SALLI ALLA SAYIIDINA WA’MUULANA MUHAMMADIN NABIYYIL HUKMI WAL’HIKMATIS SIRAJIL WAHHAJIL MAKHSUUSI BIL’KHULUKIL AZIIMI WAKHATMIR RUSULLI ZIL MIRAJI WA’ALLA ALLIHI WA’ASHABIHI WA’ATBAIHIS SALIKINA ALLA MANHAJIHIL QAVIIM FA’AZZIMILLAHUMMA BIHI MINHAJA NUJUMIL ISLAMI WAMASABIHIZ ZALLAMIL MUHTADA BIHIM FII ZULMATI LAILISH SHAQQID DAAJI SALLATAN DAIMATAM MUSTAMIRRATAM MAA TALATAMAT FIL ABHURRIL AMWAJU WATAFA BILBAITIL

ATTIQI MIN QULLI FAJJIN AMMIQI NIL’HUJJAJU WA’AFZALUS SALLATI WAT’TASLIIMI ALLA SAYIIDINA MUHAMMADIR RASULLIHIL KARIMI WA’SAFWATIHI MINAL IBBADI WASHAFI’IL KHALAIQI FIL MIADDI SAHIBIL MAQAMIL MAHMUUDI WAL’HUUDIL MAUURUDIN NAHIDI BI’ABAIR RISALATI WAT’TABLIGIL A’AMMI WALMAKHSUSI BISHARAFIS SIAYATI FIS SALLAHIL AZZAM SALLALAHU ALLIHI WA’ALLA ALLIHI SALLATAM MUSTAMIRRATAD DAWAMI ALLA MARRIL LAYALI AL’AYYAM FAHUWA SAYIIDUL’AWALINA WAL’AKHIRINA

WA’AFZALUL AWALINA WAL’AKHIRIN ALLIHI AFZALU SALLATIL MUSALLIN WA’AZKA SALLAMIL MURSALIN WA’ATYABU ZIKRIZ ZAKIRIIN WA’AFZALU SALLAWATILLAH WA’AHSANU SALLAWATILLAHWA’AJALLU SALLAWATILLAH WA’AJMALU SALLAWATILLAH WA’AKMALU SALLAWATILLAH WA’ASBAGU SALLAWATILLAH WA’ATTAMMU SALLAWATILLAH WA’AZHARU SALLAWATILLAH WA’AZZAMU SALLAWATILLAH WA’AZKAA SALLAWATILLAH WA’ATYABU SALLAWATILLAH WA’ABRAKU

SALLAWATILLAH WA’AZKAA SALLAWATILLAH WA’ANMA SALLAWATILLAH WA’AUUFA SALLAWATILLAH WA’ASNA SALLAWATILLAH WA’ALLA SALLAWATILLAH WA’AKSARU SALLAWATILLAH WA’AJMAUU SALLAWATILLAH WA’AA AMMU SALLAWATILLAH WA’ADWAMU SALLAWATILLAH WA’ABQA SALLAWATILLAH WA’AA AZZU SALLAWATILLAH WA’ARFAUU SALLAWATILLAH WA’AZZAMU SALLAWATILLAH ALLA AFZALI KHALQILLAH WA’AHSANI KHALQILLAH WA’AJALLI KHALQILLAH

WA’AKRAMI KHALQILLAH WA’AJMALI KHALQILLAH WA’AKMALI KHALQILLAH WA’ATAMMI KHALQILLAH WA’AZZAMI KHALQILLAHI INDALLAH RASULLILLAH WA’NABIYILLAH WA’HABIBILLAH WA’SAFFIYILLAH WA’NAJJIYILLAH WA’KHLILILLAH WA’WALLIYILLAH WA’AMIINILLAH WA’KHIYARATILLAHI MIN KHALQILLAH WA’NUKHBATILLAHI MIM BARIYATILLAH WA’SAFWATILLAHI MIN AMBIYAILLAH WA’URWATILLAH WA’ISMATILLAH WA’NIYMATILLAH WA’MIFTAHI RAHMATILLAH AL’MUKHTARI

MIR RUSULLILLAH AL’MUNTAKHABI MIN KHALQILLAHIL FAIZI BILMATLABI FIL MARHABI FIL MARGAB AL’MUKHLASI FII MAA WUHIB AKRAMI MABUUS ASDAQI QAIL ANJAHI SAHFII AFZALI MUSHAFFI’II NIL AMIINI FII MAS TUUDIAAS SADIQI FII MAA BALLAGIS SADI’II BIAMRI RABBIHIL MUDTALI’II BIMA HUMMIL AQRABI RUSULLILLAHI ILLALLAHI WASILATAUU WA’AZZAMIHIM GADDAN INDALLAHI MANZILATAUU WA FAZILLA WA’AKRAMI AMBIYAILLAHIL KIRAMIS SAFWATI ALLALLAH

WA’AHHABBIHIM ILLALLAHI WA’AKRABIHIM ZULFA LADALLAH WA’AKRAMIL KHALQI ALLALLAH WA’AHZAHUMWA’ARZAHUM LADALLAH WA’ALLALNNASI QADRA WA’AZZAMIHIM MAHALLAUU WA’AKMALIHIM MAHASINAUU WAFADLAUU WA’AFZALIL AMBIYAI DARAJA WA’AKMALIHIM SHARIATAUU WA’ASHRAFIL AMBIYAI NISABAUU WA’ABYANIHIM  BIYANUN’W WA KHITAABAN’W WA AFZAALIHIM’M MAWALIDAN’W WA MUHAJARAN WA ITRAATAN WA ASHAABAN WA IKRAAMIN NAASI URUMAA TAN WA ASHRAFIHIM JURSU MAATAN WA KHAIRI HIM NAFSAN WA ATHAARIHIM QALBAN WA ASDAAQIHIM

QAUULAN WA AZKAHUM FII’LAN WA ASBATIHIM ASLAN WA AUUFA HUM AHDUN WA AMKAANI HIM MUJDAN WA AKRAAMI HIM TAB’UN WA’AHSANI HIM SUN’UN WA ATYAABI HIM FUR’UN WA AKSAARI HIM TA’AA TAN WA SUM’UN WA ALAA HUM MUQAMUN WA AHLAA HUM KLAA MUN WA AZKAA HUM SALAMUN WA AA JALLIHIM QAD’RUN WA’AZAAMI HIM FAKHRAN WA ASNAA HUM FAJRAN WA ARFA’I HIM FIL MALA’IL ALAA ZIKRUN WA ASDAAQIHIM WA’DUN WA AKSAARI HIM SHUKRAN WA ALAA HUM AMRUN WA AJMAALI HIM SABRAN WA AHSAANI HIM KHAIR’RUN WA AQRAABI HIM YUSRAN WA’ABA DI HIM MAKANUN WA AZAAMI HIM SHAANAN

WA ASBAATI HIM BURHAAN NUN WA’ARJAA HII HIM MIZAAN’NUN WA AWWALI HIM IMAAN’NUN WA AWZA HII HIM BIYAAN NUN WA AFSAA HII HIM LISAAN’NUN WA AZHAARI HIM SULTANA.

@KWA,2016

Categories: DZIKIR MUSTAJABAH POWERFUL : DALAIL KHOIROT | 9 Komentar

DOA AGUNG UNTUK SEMUA HAJAT : DOA AKASAH


FADHILAH: REJEKI LANCAR, KESELAMATAN, PENGOBATAN, SEMUA HAJAT!

Doa ini adalah cara yang paling unggul meminta pengampunan dari Allah SWT. Siapa pun yang berdoa dengan doa akasah pada siang hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan tiba-tiba meninggal pada hari yang sama sebelum malam, maka ia adalah ahli surga; dan jika seseorang mengucapkannya di malam hari dengan iman yang teguh di dalamnya, dan meninggal dunia sebelum pagi hari, ia akan digolongan dari ahli surga. [Sahih al-Bukhari]

Siapa pun yang membaca doa ini setelah Subuh dan Isya akan aman dari setan. Bila membacanya sekali dalam waktu hidup ia akan menyeberangi jembatan sirat dengan mudah, semua dosanya akan diampuni.

Barang siapa membaca doa ini, dia akan aman dari sihir dan setiap bahaya. Membacakan Surah ini dalam doa-doa wajib membuat seseorang aman dari kemiskinan dan Rezeki akan datang ke arahnya. Kematiannya tidak akan bersifat tiba-tiba dan menakutkan.

Berikut doa akasah yang masyhur dan agung tersebut:

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. ALLAHUMA YA KASIIRA ANNAWALI WA YA DAAIMAL WISAALI WA YA AHSANAL FIAALI ALLAHUMA IN DAKHALASH SHAAKU FII IIMANI BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU LAA ILAHA ILL’ALLAH MUHAMMAD-U’R-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KUFRU FII ISLAMII BIKA WA LAM AALAM BIHI TUBTU ANHU  WA AAQULU LAA ILAHA ILLALLAH

ALLAH MUHAMMAD-U’R-RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALASH SHAAKU FI TAUHIIDI  IYYAKA WALAM AALAM BIHI TUBT AANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL UJBU WAL KIBRU WARRIYA’U WAS’SUMAATU FI AAMLI BIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WAA AAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KIZBU WA JARAL GHIIBATU ALAA LISAANI WALAM

AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA IN DAKHALAL KHATRATI WAL WASWASATU FI SADRI IYYKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI.  ALLAHUMA IN DAKHALAT TASHBIHU FI MARIFATI BIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AAQULU  LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMAD UR RASULULLAHI. ALLAHUMA MA QADARTA AALAI’YA MIN

AMRI FALAM ARZIHI WALAM AALAM BIHI TUBTU AANHU WA AQULU LAA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULULLAHI?ALLAHUMA MAA ANAMTA AALAI’YA FAASAITU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI.ALLAHUMA MA’A AATAITANI MIN NAMAAIKA  FAGHAFALTU AN SHUKRIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.ALLAHUMA MA WAL’LAITANI MIN AALAAIKA FALAM UADI HAQ’AHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI AALAI’YA MINAL HUSNA FALAM

UADI HAQ’AHU WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WAAQULU  LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA MANANTU BIHI AALAI’YA MINAL HUSNA FALAM AHMADQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WAAQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI. ALLAHUMA MA ZAI’YATU MIN UMRI BIMA LAM TARZI NIHI WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI. ALLAHUMA MA AU’JABTA AALA MINAN

NAZRI FIQA FAGHAMAZTU WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULAHI ALLAHUMA MA QASARTU AMLI FI RIJAA’IKA MINKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLALLAHI. ALLAHUMA MA’A AAHADTTU AALAI’YA SIWAKA FISH SHADAAIDI WALAM AALAM BIHI TUNTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.  ALLAHUMA INIS TA’ANTU

MIN GHAIRIQA FIN NAWA’IBI WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.  ALLAHUMA IN ZAL’LAT QADAMI FI SIRATIN MIN GHAIRIKA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI. ALLAHUMA MA’A ASLAHTA SAI’YIAATI BIFAZLIKA FARAAITUHU MIN GHAIRIQA WALAM AALAM BIHI TUBTU ANHU WA AQULU LAA ILLAHA ILLALLAHU MUHAMMAD UR RASULLULLAHI.

YA HAI’YU YA QAI’YUMU LAA ILLAHA ILLAA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINA ZALIMIINA. FASTAJABNA LAHU WA NAJ’JAINAHU MIN NAL GHAM’MI WA KAZALIKA NUNJIL MUMININ. WA ZAKARIYAA IZ NADAA RABBAHU RABBI LA TAZARNI FARDAN WA ANTA KHAIRUL WARISIIN. WA SALLAHU TA’ALA ALA RASULI KHAIRI KHALQIHI MUHAMMADIN WAA A’ALA AALIHI WA ASHABIHI WA AZWAJIHI WA ZUR’RIYAATIHHI AJMA’INA BI ROHMATIKA YAA ARHAMAR RAHIIMIIN.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA AKASAH | 17 Komentar

IJAZAH DOA PONDASI DOA SPESIAL RAMADHAN 2016


Nabi Muhammad SAW mengatakan jika seseorang membaca doa ini secara istiqomah maka Allah SWT akan mengampuni kesalahannya dan doa-doa lainnya akan diterima.

Jadi bisa kita sebut bahwa: doa ini menjadi pondasi sebelum berdoa yang lain.”

Doa ini untuk kita semua yang menyadari ada kesalahan dalam hidup kita di masa lalu, dan setiap saat dalam hidup kita senantiasa berbuat kesalahan meskipun kita tidak menyadarinya.

Doa ini sangat bagus dibaca usai sholat fardhu dengan bilangan sesuai dengan keiklhasan hati. Boleh satu kali, tiga kali, tujuh kali atau sesuai keinginan.

Intinya pengamalannya adalah; ucapkan dengan hati yang ikhlas tulus dan penuh kasih mesra. (Mungkin ibaratnya adalah seperti Anda mengucapkan harapan pada kekasih dengan hati yang berdebar-debar karena rasa cinta  (rasa cinta pada Allah kuadrat  sejuta kali !!! ).

Berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM ALHAMDULILLAHI QUBLAA QULI AHADIN WALHAMDULLILAHI BADA QULI AHADIN WALHAMDULILLILAHI AALA NA’ MAAIHI WALHAMDULILLAHI AALA QULI HALIN WASOLLALLAHUTA’ALA AALA ROSUULI KAHYRI KHALQIHI MUHAMMADIN WA ALIHI WA’ASHAA BIHI AJMAIIN BIROHMATIKA YAA ARAHAMAR ROHIMIIN.

doa suci hati dan ijabah

Demikian terima kasih dan salam paseduluran.

@KWA,2016

Categories: IJAZAH DOA PONDASI DOA | 10 Komentar

WIFIK KAROMAH AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT


Berikut ini adalah wifik AL FATIHAH (Surat Al Fatihah ditulis putus-putus) untuk pengobatan SEMUA PENYAKIT.

Caranya cukup mudah:

 1. Berwudhu
 2. Tuliskan di kertas putih wifik berikut ini menggunakan tinta (terserah tinta warna apa/jenis apa silahkan).
 3. Selanjutnya kertas direndam dalam air putih yang matang sampai semua kertas terendam dan minumkan ke orang yang sakit.
 4. Insya allah, akan terjadi karomah berupa kesembuhan pada sakitnya atas ijin Allah SWT dengan cepat. Amin.

Berikut wifiknya>

20160609_011936

Terima kasih dan semoga bermanfaat.

@KWA,2016

Categories: WIFIK AL FATIHAH UNTUK PENGOBATAN SEMUA PENYAKIT | 27 Komentar

DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK JALBUR REZEKI


Dibaca sekali setelah sholat subuh secara istiqomah dengan fadhilah untuk meningkatkan rezeki. Ijasah selesai dan sempurna. Berikut doanya:

ALLAAHUMMA S’UN WAJHII BIL YASAARI WA LAA TUBADDIL JAAHII BIL IQTAARI FAS-TARZIQA T’AALIBII RIZQIKA WAS-TA-TIFA SHIROORO KHOLQIKA WAB-TULIYA BIH’AMDI MAN A’-T’AANII WA UFTAT’ANA BID’AMMI MAN S’ANA -A’NII WA ANTA MIN WAROO-I D’AALIKA KULLIHII WALIYYUL A’T’AA-I WAL MAN-I  INNAKA A’LAA KULLI SHAY-IN QODIIR.

@kwa,2016

Categories: DOA IMAM ALI BIN ABI THALIB UNTUK BANYAK REZEKI | 17 Komentar

Diproteksi: IJAZAH DOA TERKABUL SEGERA SEMUA HAJAT


Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Categories: DOA KABUL SEMUA HAJAT | Masukkan password Anda untuk melihat komentar.

Diproteksi: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR


Konten ini diproteksi dengan password. Untuk melihatnya cukup masukkan password Anda di bawah ini:

Categories: ILMU PENGOBATAN SEKSUAL MENGATASI IMPOTENSI/FRIGID UNTUK PASANGAN SUAMI ISTERI DENGAN MEDIA TELUR | Masukkan password Anda untuk melihat komentar.

SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H


KELUARGA BESAR KWA MENGUCAPKAN SELAMAT BERPUASA RAMADHAN 1437 H – 2016. SEMOGA IBADAH DAN AMAL PERBUATAN KITA DIRIDHOI ALLAH SWT. AMIN

TTD

KI WONGALUS

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 12 Komentar

HIZIB SAIFI SURYANI


HIZIB SAIFI SURYANI

Berikut ini saya ijasahkan doa Hizib Saifi Suryani dengan fadhilah: pertahanan proteksi penyerangan. Bisa dibaca kapan saja dan dimana saja. Semoga bermanfaat.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

ANA’L MAUJUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TATLUB SIWALI LAM TAJIDNI

ANA’L MAQSUUDU LA TAQSUDU SIWA’I

KASIIRUL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII YAKHSHAA AAZABI

JAMII’UL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MUHAI’MINU JAL’LA QODRI

ADHIIMUL MULQI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MA’BUDU LA TA’ABUD SIWA’I

ANA’L JABBARU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA LIL’ABDI ARHAMU MIN AKIHI

WA MIN ABA’WAI’HI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WAHIDAAN SAMADAAN ADHIIMAN

KASIIRO’L BIR’RI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI MUSTA’GHASAAN’LI MUGHIISAN

ANA’L QOH’HARU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA’ARHAMU MIN IBADI MAN AASA’NI

BIJAH’LIN-M- MINHU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAWADI’L LAILI ABDI

QORIIBAN-M-INQO FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI ROHIMAM BAR’RON-R- ROUFAN

BIKUL’LIL KHALQI FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI WASI’AM BIL’KHALQI ABDI

ANA’L MAZKURU FAT’LUBNI TAJIDNI

TAJIDNI FI SAJUDIQO HI’NA TAD’UU

WA HI’NA TAQUMU FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUHQOFI NADANI KAZIIMAN

AAQUL LAB’BAIQO FAT’LUBNI TAJIDNI

IZZA’L MUZTAR’RU QOLA LA TARONI

NAZARTU ILAIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

AAT’TARIFU MAI’UGHIISU’L KHALQO GHAIRI

SARII’UL AKHZI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MUNQIZAAN GHAIRI SARI’AN

MIN’AL HALAKATI FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAI’YAQUL LIL’SHAI’I GHAIRI

YAKUN FAYAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU SAATIRON LILGHAIBI GHAIRI

ANA’S SAT’TARU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’IN TABA AATUBU AALAIHI INDI

ANA’T TAWABU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA MAM’MISLI WA AINA YAKUNU MISLI

WA LAISA YAKUNU FAT’LUBNI TAJIDNI

HALUM’MAA ILAI’YA LA TAQSUD SIWA’I

ANA’L MAQSUDU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATAZKUR LAI’LATAN NA’DAITA SIR’RON

A’LAM ASMA’QO FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’LA YUNJIQO YA ABDI SIWA’I

MI’NAN NIRONI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA LAISA YAMLIQU’L FIRDAUSA GHAIRI

ANA’R ROZZAQU FAT’LUBNI TAJIDNI

 

AAHAL FIL’KHALQI MAI’UTI JAZIILAN

SIWA’I LAISA FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU GHAFIRON’LIZ’ZAMBI GHAIRI

ANA’L GHAF’FARU FAT’LUBNI TAJIDNI

SA’AGHFIRU LIL’IBADI WA LAA UBALI

AZABA’L HASHRI FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAN UURIDU BILA HISABIN

ANA’L WA’HABU FAT’LUBNI TAJIDNI

FA’AZ’ZIZNI WA LAM TARO’QOTU MISLI

WA LASTA TAROHU FAT’LUBNI TAJIDNI

WA AKRIMU MAI’YATUBU ILAIYA KHAUFAN

LIYA’L IKROMU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAL AA’LAAUU WAN’NAMAAUU ABDI

LI’YAL KHAIROTU FAT’LUBNI TAJIDNI

LI’YAD DUNYA WA MA FIHA JAMI’AN

LI’YAL MALAQUTU FAT’LUBNI TAJIDNI

AATARIFU MAN’LAHUU ISMUN KA’ISMI

ANA’R ROHMANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L LLAHU’LAZII LAA SHAI’AA MISLI

ANA’D DA’YANU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L MALIQU’L MAMLUQU WA KUL’LI MULQIN

LI’YAL MIROSU FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L UFNI’D DUHURU WA QOBLA QOBLIN

WA BA’AD’AL BA’ADI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L WAH’ABU YA IBADI SARI’AN

WALI’UL AHDI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’L FARDU’L MUDABIRU FAUQO ARSHI

BIL’AT TAKSIFI FAT’LUBNI TAJIDNI

ANA’R ROBBU’L LAZII LAA ZULMA INDI

WA LASTU UUJURU FAT’LUBNI TAJIDNI

KHALAQTU MUHAMMADAN’NUURON QODIIMAN

LAHU’L BUSHRO FAT’LUBNI TAJIDNI

WA YASH’FA’UU FIL KHAALA’IQI YAUMA HASHRIN

USH’FIUU FIHI FAT’LUBNI TAJIDNI

 

Usai berdoa suryani di atas tambahi dengan doa di bawah ini:

 

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AAJABAN’LIL MUHIBI KAIFA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL JAN’NATI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL LAILI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KHALIQUL KHALQI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARSHU WAL KURSI’U LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL’LAUHU WAL QOLAMU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

KUL’LUL MALAKUTI LA YANAMU

QUM AUM YA HABIBI KAM TANAMU

ASH’SHAMSU WAL QOMARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ARZU  WAS’SAMAAUU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN NAJMU WA’SH SHAJARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL BAR’RU WAL BAHRU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL JANNATU WAN’NARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL HUURU WAL QOSURU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AT’TAIRU WAL WAHSHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AN’NAUMU ALAL MUHIBI HAROMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

TALIBUL MAULA  LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL AASHIQU WAL MASHUUQU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL ISHQU WAL MUHABBATU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AL LAILU WAN’NAHARU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

NAIM AL MAULA ZUL’IKROMA LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

AADAMA SAFIU’ULLAHU LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

IBROHIIMU KHALIILULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUUSA KALIIMULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

ISSA RUUH’HULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU

MUHAMMADAN ROSUULULLAHI LA YANAMU

QUM QUM YA HABIBI KAM TANAMU.

 

ijasah selesai sempurna.

@KWA,20165

 

Categories: HIZIB SAIFI SURYANI | 13 Komentar

ILMU PENGOBATAN MENGGUNAKAN TELAPAK TANGAN: TAPAK SYIFA


Pengobatan alternatif semua penyakit  ada banyak cara dan bentuknya. Salah satu caranya adalah: Menggunakan kekuatan telapak tangan kanan kita. Selanjutnya Pasien diminta minum air putih matang yang sudah didoakan

Berikut caranya.

Baca dalam hati/ boleh juga bersyuara pelan dan dengan KEYAKINAN SEPENUHNYA terhadap KEKUATAN ALLAH SWT!!! (ini kunci semua ILMU)

Bukalah telapak tangan kanan anda dan visualisasikan/bayangkan tangan anda mendapatkan obat langsung dari Allah SWT.

berikut doanya:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. BISMILLAHIS SYAFI’, BISMILLAHIL  KHAFI’, BISMILLAHI MU’AFI, BISMILLAHI ROBBUSSAMAWATI WAL ARDHI, BISMILLAHILLADZI LAA YADURU MA’AS MIHI SYAI-UN FIL ARDHI WALA FISSAMA-I WAA HUWASSAMI’UL ‘ALIM.

Selanjutnya tempelkan telapak tangan ke pasien. Tepatnya di bagian fokus kepada sumber sakit. Dan lanlutkan dengan meniup ke air putih dan di minumkan ke pasien. Maka pasien sembuh atas IJIN ALLAH SWT. Amin YRA.

@kwa,2016

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA, TAPAK SYIFA | 50 Komentar

ILMU INDUK REJEKI DENGAN SHOLAWAT DAN SYAFAAT RASULLAH SAW


Assalamualaikum wr wb. Perkenankan saya mengajak seluruh pembaca KWA untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kita semua masih dapat berjumpa walau hanya melalui blog sederhana ini di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Apa yang akan kita tuliskan disini adalah salah satu amalan sholawat yaitu Miftahu Babil Arzaq  yang awalnya disusun oleh Syekh Muhamad Al Budairi yang bagus untuk Anda amalkan. Dengan Manfaat: Rejeki mampet seret jadi lancar dan bila rejeki sudah lancar maka akan semakin lancar atas ijin Allah SWT. Amin

AMALANNYA:

tawassul kirim Al Fatihah khususnya Nabi Muhammad SAW dan Syekh Muhamad Al Budairi.

Berikut ini Bacaannya:

===ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMAD ABDIKA WA ROSUULIKA NABIYIR ROHMAH, WA ‘ALA AALIHI WA SOHBIHI WA SALLAM. ‘ADADA MAA AHATO BIHI ‘ILMUKA,WA JARO BIHI QOLAMUKA,WA NAFADZA BIHI HUKMUKA. ALLOHUMMA YAA MAMBIYADIHI KHOZA’ INUSSAMAAWATI WAL ARD, WA YAAMAY YAQULUSYAI-IN KUN FAYAKUN, AS ALUKA AN TUSOLLIYA ‘ALA SAYIDINAA MUHAMAD, WA AN TU’AFIYANI MINADDAIIN, WA TUGHNIYANII MINAL FAQRI, WA ANTARZUQONII RIZQONN HALALAN WAA SI’AN MUBAROKAN FIIH,  WA SOLLI ALLAHMUMMA ‘ALA SAYIDINAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAM.===

Dibaca  ba’da sholat Subuh dan Asar 10 x.

Demikian semoga bermanfaat untuk menggapai ridho Allah SWT. Amin YRA.

@kwa,2016

Categories: SHOLAWAT INDUK REJEKI | 37 Komentar

HIZIB TENAGA DALAM, KEKEBALAN DAN PUKULAN JARAK DEKAT – JAUH


Bismillahirrohmanirrohim, dengan meresapi kebesaRan dan kekuatan dari Allah SWT, di pagi yang mulia ini saya ijasahkan Hizib Akbar dengan hak dan sempurna kepada pembaca KWA yang budiman, terutama kepada adik-adik yang sedang giat belajar tenaga-tenaga dalam di perguruan-perguruan.

bacaannya:

hizib akbar 2

YAALLLAH (3 x)  HUWAL JALILUL ‘AKBAR WALMUHIT BI’ALMAHABBATI WALMAWADATI ALAAL MAKHLUUQIIN BI AL’ AJHARI WAKFINA MIN SHARI KULI DHI SHARIN BIHAWLIKA WAQUWATIKA WAQUDRATIKA BIASMIKAL ALIIyiL AKBARI LAA TAQTA JILDI ‘IILAA BI’IIDHNILLAHI WALA TAQTA ASHA’RI ‘ILAA BI’IIDHINILLAHI WALATAQTA AZMI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALA TAQTA URUQI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALATQTA LAHMI ‘IILAA BI’IIDNILLAHI WALATAQTA DAMI ‘IILAA BI’IIDHNILLAHI WALAA HAWLA WALAA QUWWATA ILAA BILLILALIZIL ADZIM.

TATA CARA PENGAMALAN:

 1. Puasa selama 7 hari dan meninggalkan makanan yang bernyawa (puasa bilaruhin)
 2. Malam terakhir melek’an pati geni
 3. Selama puasa, Hizib Akbar ini dibaca sebagai wirid sebanyak 41 kali setelah sholat ashar dan 100 kali setelah sholat isya’
 4.  Untuk keperluan/hajat, hizib akbar ini dibaca 3 kali saja tahan nafas.

FADHILAH  MANFAAT

 1. Untuk mengundang tenaga dalam yang dahsyat
 2. Untuk menambah kekuatan fisik
 3. Untuk kebal dari senjata apapun
 4. Untuk pukulan jarak jauh
 5. Untuk menambah daya tahan tubuh dan pukulan yang kuat
 6. Untuk ditakuti lawan dan untuk kewibawaan
 7. Untuk menundukkan jin (bangsa gaib) dan binatang
 8. Untuk mempermudah menarik rizki
 9. Untuk menimbulkan efek pukulah halilintar.

Ijasah selesai sempurna.

@kwa,2016

Categories: HIZIB AKBAR UNTUK KEKEBALAN | 41 Komentar

UPDATE NAMA MASTER KWA – ALUMNI PROGRAM PRIVATE MASTER KWA s/d 22 MEI 2016


ANGKATAN  I/ 1

 1. KI AGENG BAYU PENANGGUNGAN, Jakarta  0877 7557 3775
 2.  KI AGENG AGUNG PENANGGUNGAN, Kediri    0854 9183 905
 3.  KI AGENG ISLANUDIN PENANGGUNGAN, Indramayu
 4.  KI AGENG AGUS PENANGGUNGAN, Bekasi
 5.  KI AGENG YOHAN PENANGGUNGAN, Cirebon

=============================================

ANGKATAN  II/ 2

 1.  KI AGENG WAN MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Malaysia tokkutan@gmail.com

==============================================


ANGKATAN   III/ 3

 1. KI CAKRA RASYID PENANGGUNGAN, Jakarta 0977 8008 0019
 2. KI CAKRA SARYANTO PENANGGUNGAN, Purworejo 0857 4315 4447
 3. KI CAKRA MELSANOFRI PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7854 474
 4. KI CAKRA WASLAN PENANGGUNGAN, Mimika Papua 0852 4490 0456
 5.  KI CAKRA SAMSUL PENANGGUNGAN, Lampung Timur 0812 6601 4575
 6.  KI CAKRA WIDODO PENANGGUNGAN, Pati Jateng 0856 4085 9477
 7. KI CAKRA AKBAR PENANGGUNGAN, Enrekang Sulsel 0819 4426 0882

======================================


ANGKATAN  IV/ 4

 1. KI NENGGALA DEDY PENANGGUNGAN, Jakarta 021 7169 4925
 2. KI NENGGALA CAHYA PENANGGUNGAN, Palembang 0812 7482 7071

===========================================


ANGKATAN  V/ 5 

 1. KI CAHYANTO PASOPATI TROWULAN, Kalimantan Selatan 0858 1414 7433

ANGKATAN  VI/ 6

 1.  KI ONTOREJO MUHAMMAD PENANGGUNGAN, Jambi 0896 9642 6286
 2.  KI ONTOREJO SONI PENANGGUNGAN, Sidoarjo 0856 4848 4545
 3.  KI ONTOREJO ADI PENANGGUNGAN, Tangerang 0813 8172 4964
 4.  KI  ONTOREJO GATOT PENANGGUNGAN, Magelang 0856 4330 1388

=======================================

 

ANGKATAN VII/ 7 

 1.  KI ANOM ‘INDRIAWAN’ PENANGGUNGAN, Pacitan 0823 3156 0636
 2.  KI ANOM ‘TAHIR’ PENANGGUNGAN, Mimika – Papua 0815 4776 614
 3.  KI ANOM ‘MURSALIM PENANGGUNGAN’, Tanah Merah – Papua 0812 8999 8118
 4.  KI BIMO  SABDA  PENANGGUNGAN, Surabaya

=============================================

ANGKATAN  VIII/ 8 

 1. KI “LU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 2. KI “SU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bali
 3. KI “YU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Yogyakarta
 4. KI “YA” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jakarta 0812 9676 6923
 5. KI “BU” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Timur
 6. KI “DODI” KUSUMO YUDHO NEGORO, Bekasi
 7. KI “RO” KUSUMO YUDHO NEGORO, Jawa Barat

============================================

ANGKATAN IX/ 9 

 1. KI KUSUMO ASHARI MONGROGO, Sumatera
 2. KI KUSUMO EKO  MONGROGO, Jakarta
 3. KI KUSUMO S.S MONGROGO, Sumatra

==============================================

ANGKATAN X/ 10

 1. KI RAINAN  SOERJO MENTARAM, Blitar – Jatim, rainan44@gmail.com
 2. KI SUJONO SOERJO MENTARAM, Sidoarjo – Jatim.

Phone 087702853596

=================================

ANGKATAN XI/ 11

 1. KI NAWAWI SUROPATI, Pasuruan, Phone 082334079399
 2. KI IRVAN SUROPATI, Belitung Timur, Phone  081949200806
 3. KI SIGIT SUROPATI, Sidoarjo, Phone 082245301000
 4. KI ZAKI SUROPATI, Malaysia. Phone +60167762132.

======================================

ANGKATAN XII/ 12

 1. KI GEDE PANEMBAHAN SUNTIKA PENANGGUNGAN – TANGERANG – 085780472021

  2. KI GEDE PANEMBAHAN GANDA PENANGGUNGAN – BEKASI – 081297055737


  3. KI GEDE PANEMBAHAN USEP PENANGGUNGAN – GARUT – 087724957546


  4. KI GEDE PANEMBAHAN ISWANTO “SULING” PENANGGUNGAN – SIDOARJO – 085334991908

=======================================

ANGKATAN XIII /13 

 1. HAMBA ALLAH
 2. HAMBA ALLAH
 3. HAMBA ALLAH
 4. HAMBA ALLAH
 5. HAMBA ALLAH
 6. HAMBA ALLAH
 7. HAMBA ALLAH

====================================


ANGKATAN XIV/ 14

 1. KI AGENG SUWIIN TROWULAN– PASURUAN– 082302103075
 2. KI AGENG DONO TROWULAN– PEKALONGAN– 087733416495
 3. KI  AGENG GUNAWAN TROWULAN– JOGJA
 4. KI AGENG PRASETYA TROWULAN –JAKARTA– 087878600863
 5. KI AGENG SARIJAN TROWULAN — PONOROGO — 081332688199
 6. KI AGENG IRAWAN TROWULAN –TEGAL– 085642620113
 7. KI AGENG RISTIAWAN TROWULAN– SEMARANG– 087876102440
 8. KI AGENG ARGO TROWULAN — SEMARANG — 081372675850

==========================================

ANGKATAN XV / 15

 

 1. KI BACHTARUDIN PENANGGUNGAN, PADANG SUMBAR, 081-1666083
 2. KI SISWANTO PENANGGUNGAN, BANDUNG.

==========================================

ANGKATAN XVI/ 16

 1. KI SURATNO PENANGGUNGAN, LUAR NEGERI (LAOS), 0852054408017 dan CILACAP (081392697466/082242014149)
 2. KI PUJI PENANGGUNGAN, SRAGEN (081226198670).

================================

ANGKATAN XVII/ 17

 1. KI AGENG GIMAN PENANGGUNGAN, Pekanbaru Riau (085272942597)
 2. KI AGENG ANDI PENANGGUNGAN, Jakarta (08111288280)
 3. KI AGENG SUPRIYADI PENANGGUNGAN, Tangerang (0811952698)
 4. KI AGENG HERY PENANGGUNGAN, Sidoarjo (081230008898).

=========================================

ANGKATAN XVIII/ 18

 1. KI AGENG DUNAL JOLOTUNDO, Salatiga (085713339086)
 2. HAMBA ALLAH, Sidoarjo (0816530039)

===========================================

ANGKATAN XIX/ 19

 1. KI AGENG NYOMAN ALIT PENANGGUNGAN, Surabaya (081332332777)
 2. NYAI HAMBA ALLAH

============================================

ANGKATAN XX  / 20    ——    9 AGUSTUS 2014

 1. KI ADI PANATAGAMA JOLOTUNDO, Jombang – Jatim
 2. KI TEDDY PANATAGAMA JOLOTUNDO, Berau – Kaltim
 3. KI ROHMAN PANATAGAMA JOLOTUNDO, Makassar, Sulsel

==============================================

ANGKATAN XXI / 21

 1. KI ANDRI PANATAGAMA PENANGGUNGAN

==============================================

ANGKATAN XXII / 22

 1. KI PUNTODEWO BAGUS PENANGGUNGAN, JAKARTA  08997777717
 2. KI PUNTODEWO  S PENANGGUNGAN, Lampung
 3. KI PUNTODEWO KARYANI PENANGGUNGAN, PAPUA, 082197564321

==============================================

ANGKATAN XXIII/ 23

KI SADEWA NURZAKI PENANGGUNGAN, TEGAL 

==============================================

ANGKATAN XXIV/ 24

KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN, PONOROGO, PHONE 082230107210

==============================================

ANGKATAN XXV/ 25

 1. KI SASTRO HARTONO PENANGGUNGAN –SOLO
 2. KI SASTRO WIRAWAN PENANGGUNGAN — KALIMANTAN
 3. KI SASTRO SUNARKO PENANGGUNGAN– TULUNGAGUNG

==============================================

ANGKATAN XXVI/  26

KI SUNAN ANWAR PENANGGUNGAN –KALIMANTAN

==============================================

ANGKATAN XXVII/ 27

KI SUNAN IRZAN TROWULAN —– SINGAPORE, Phone +6582181612

==============================================

ANGKATAN XXVIII/ 28

 1. KI AGENG WAHYU JENGGALA — (JAKARTA), 08128600892
 2. NYAI AGENG FANNY JENGGALA –(TANGERANG)
 3. KI AGENG RIZA JENGGALA — (BANJARMASIN, KALSEL), 08565184403

=============================================

ANGKATAN XXIX/ 29

 1. KI SAMPANG SUGITO, Purwokerto
 2. KI ALFAN JENGGALA, Makassar

==============================================

ANGKATAN XXX/ 30

KI JAKFAR JENGGALA, LAMPUNG

==============================================

ANGKATAN XXXI/ 31

 1. KI AGENG JOHAN PADJADJARAN — SUKABUMI, PHONE 085759332006
 2. KI AGENG BAMBANG BETAWI — JAKARTA, PHONE 087880632722

==========================================

ANGKATAN XXXII/ 32

 1. KI PANEMBAHAN YUS MATARAM (YOGYAKARTA) 
 2. KI PANEMBAHAN RAMLAN MATARAM (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) 
 3. KI PANEMBAHAN SHYGIT MATARAM (BANJARNEGARA)

==========================================

ANGKATAN XXXIII/ 33

 1. KI WICAKSONO DONI PENANGGUNGAN — BALIKPAPAN— (08115442754)
 2. KI WICAKSONO JAROT PENANGGUNGAN –LAMPUNG (081279951110)
 3. KI WICAKSONO RUDIANTO PENANGGUNGAN –SULAWESI

==========================================

ANGKATAN XXXIV/  34

NYAI SRIKANDI NUSANTARA PENANGGUNGAN —–D.I.Y

==============================================

ANGKATAN XXXV/  35

KI  DAENG ASRUL PENANGGUNGAN ——-MAKASSAR

==============================================

ANGKATAN XXXVI/ 36

KI  SUNAN BAEHAQI PENANGGUNGAN ——- ABU DHABI (UNI EMIRAT ARAB)

=============================================

ANGKATAN XXXVII / 37

KI SULTAN HADI PENANGGUNGAN ———- SINTANG (KALBAR)

=============================================

ANGKATAN XXXVIII / 38

 1. KI JATI AZHAR PENANGGUNGAN — YOGYAKARTA
 2. KI JATI DIMAS PENANGGUNGAN — SIDOARJO
 3. KI JATI WIDIO PENANGGUNGAN — BEKASI
 4. KI JATI ADEN PENANGGUNGAN — BEKASI

=============================================

ANGKATAN XXXIX

RADEN PANGERAN YULIANTO — DEPOK  JABAR (081318005690)

================================

ANGKATAN XXXX / 40

KI WERKUDORO PENANGGUNGAN, DKI JAKARTA

================================

ANGKATAN XXXXI/ 41

KI  EKO SENOPATI BANG WETAN, SURABAYA

=================================

ANGKATAN XXXXII/ 42

KI SUNAN ANOM ABDURRAHMAN,  KUWAIT 

==================================

ANGKATAN XXXXIII/ 43

 1. KI GUSTI NYAWIJI FIAN PENANGGUNGAN – MAKASSAR
 2. KI GUSTI NYAWIJI WAHYU PENANGGUNGAN – BOYOLALI

==================================

ANGKATAN XXXX IV/ 44

KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, — SUMEDANG  — 089679121237

===================================

ANGKATAN XLV / 45

 1. KI SEPTIAN SAWONGGALING  — Sidoarjo 
 2. KI ANDRI SAWONGGALING — Surabaya

====================================

ANGKATAN XLVI / 46

 1. KI AZIZ SAKTI PENANGGUNGAN  –  SAMARINDA
 2. KI TRUNAJAYA SAKTI PENANGGUNGAN  – RIAU

====================================

ANGKATAN  XLVII / 47 

 1. KI JOKO KHOIRUL PENANGGUNGAN (MALANG)
 2. KI JOKO SUTEGO PENANGGUNGAN (KENDAL)
 3. KI JOKO EVAN PENANGGUNGAN (BEKASI)
 4. KI JOKO WACHID PENANGGUNGAN (LUMAJANG)

=====================================

ANGKATAN XLVIII / 48

KI  NURHALIM  WINDU SAKTI  (CIANJUR)  –  085624193655

=========================================

ANGKATAN XLIX / 49

KI BAMBANG  HERJUNO ( JAMBI)

=======================================

SUSUNAN PENGURUS IKATAN ALUMNI MASTER KWA

 

KETUA ALUMNI: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN (PONOROGO) :  PHONE 082230107210

WAKIL KETUA: KI YASIN DAENG PENANGGUNGAN (BEKASI)

SEKJEN: KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, (SUMEDANG). pHONE : 089679121237

Alamat Sekretariat Alumni:
MARKAS BESAR KAMPUS WONG ALUS.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA

ILMU MAKRIFAT TRAWANGAN MATA TERBUKA


mata kwa

TRAWANGAN adalah ilmu untuk melihat (dengan mata jiwa –mata ruhani — mata hati, dan /atau mata fisik). 

Melihat adalah aktivitas arus informasi dari stimulus dari luar diri/bisa jadi di dalam diri dan selanjutnya di teruskan ke otak untuk diproses lebih lanjut menjadi sebuah keputusan tindakan.

Berikut adalah ilmu trawangan dengan mata fisik yang kita buka.

KUNCINYA: KEYAKINAN!

Caranya sebagai berikut:

 1. Baca Audzubillahiminasyyaitonirrojim.
 2. Baca Bismillahirrohmanirrohim. 
 3. Nafas santai, pikiran tenang. Kita kendalikan pikiran dan emosi. Bukan pikiran dan emosi yang mengendalikan kita.
 4. Bukalah mata Anda dan bacalah doa dalam hati: Wahuwa ma’akum ayna maa kuntum waallaahu bimaa ta’maluuna bashiir. 
 5.  Selanjutnya arahkan mata Anda  ke obyek apa yang ingin anda lihat. DALAM HATI WIRIDKAN ALLAH…. ALLAH… ALLAH… ALLAH… ALLAH… ALLAH 
 6.  Selanjutnya pejamkan mata sesaat (sekitar 5 detik saja) untuk menyimpan informasi tersebut. Insya allah informasi yang kita dapatkan itu akan membawa manfaat buat kehidupan kita. Amin Y.R.A.

CATATAN:

Wahuwa ma’akum ayna maa kuntum waallaahu bimaa ta’maluuna bashiir artinya “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al Hadid ayat 4).

Ayat ini juga bagus untuk meminta perlindungan agar kita senantiasa SADAR  (kebanyakan dari kita tidak menyadari)  bahwa:

ALLAH ADA DI SETIAP TEMPAT DAN DI SETIAP SAAT SELALU MENEMANI KITA!

MENJAGA KITA!

MELINDUNGI KITA!

MENGASIHI KITA!

namun INGAT!

ALLAH MENEMANI DENGAN CARA DIA MENEMANI,

ALLAH MELINDUNGI DENGAN  CARA DIA MELINDUNGI,

ALLAH MENYAYANGI DENGAN CARA DIA MENYAYANGI,

ALLAH MENGAJARI KITA DENGAN CARA DIA MENGAJARI.

BUKAN DENGAN CARA KITA… TAPI CARA ALLAH SWT.

AYO KITA RENUNGKAN SEDULUR….

Wassalamualaikum wr wb.

@KWA,2016

Categories: ILMU TRAWANGAN MATA TERBUKA | 113 Komentar

ILMU SINGIR NABI


Mas Kumitir

Ini adalah doa dzikir untuk keselamatan dunia akhirat. Diwiridkan bebas waktunya bebas jumlahnya.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM,

ALLAHU ALLAHU AL-AZIZU AL-HAKIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-MALIKU AL-QUDDUUSU.

ALLAHU ALLAHU AL-GHAFUURU AL-WADUUDU, ALLAHU ALLAHU AL-SYAKUURU AL-HALIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-SHAMADU, ALLAHU ALLAHU AL-HAMIIDU AL-KHABIIRU, ALLAHU ALLAHU SAYYIDU AL-JABBAARU, ALLAHU ALLAHU AL-ILAIKA AL-KHABIIRU, ALLAHU ALLAHU AL-KABIIRU AL-AKBARU, ALLAHU ALLAHU AL-QAADIRU AL-WAHHAABU, ALLAHU ALLAHU AL-WAAHIDU AL-QOHHAARU, ALLAHU ALLAHU AL-AZHIIMU AL-QUDDUUSU, ALLAHU ALLAHU AL-KHAALIQU AL-MUBIINU, ALLAHU ALLAHU AL-„ALIYYU AL-MUTA‟AALI, ALLAHU ALLAHU AL-ZHAAHIRU AL-BAATHINU, ALLAHU ALLAHU AL-AWWALU AL-AAKHIRU, ALLAHU ALLAHU AL-BAARI‟U AL-MUSHOWWIRU, ALLAHU ALLAHU AL-MALIKU AL-QUDDUUSU AL-RAUFU, ALLAHU ALLAHU AL-MUKMINU AL-MUHAIMINU, ALLAHU ALLAHU AL-RAUFU AL-RAHIIMU.

ALLAHU ALLAHU AL-BAA’ITSU AL-WAARITSU, ALLAHU ALLAHU AL-DAYYAANU, ALLAHU ALLAHU AL-SYAHAADATU, ALLAHU ALLAHU AL-QAABIDLU AL-KARIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-KHALLAAQU, ALLAHU ALLAHU AL-HAKIIMU, ALLAHU ALLAHU AL-QAWIYYU AL-MUNIIRU, ALLAHU ALLAHU MUHAMMADU RASULULLAH, LAA ILAAHA ILLALLAHU MUHAMMADU RASULULLAHU SHALLALLAHU „ALAIHI WASALLAMU WA „ALA AALIHI WA ASHHAABIHI AJMA’IINA. AAMIIN. WALLAHU AL-HALIIM.

Terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wr wb.

@kwa,2016

Categories: ILMU SINGIR NABI | 11 Komentar

BILA (TERPAKSA) MENJADI PERAMAL TOGEL


Lima belas tahun yang lalu, tahun 2001, saat saya bekerja sebagai redaktur di sebuah media nasional, saya diminta untuk menulis di satu artikel tetap mingguan yaitu ramalan bintang/zodiak. Meski tidak pernah belajar  ilmu falak yang ada  hubungannya dengan perilaku manusia (astrologi), banyak orang yang membaca artikel tersebut merasa bahwa ramalan saya itu banyak tepatnya. Kok bisa?

Awalnya adalah tidak sengaja. Gara-gara pengasuh tetap rubrik ramalan bintang tidak bisa memenuhi jadwal deadline pada hari Rabu malam, karena Kamis dini hari sudah harus masuk cetak. Tim redaktur kebingungan, sebab rubrik yang panjangnya satu halaman itu menurut survey sangat disukai oleh pembaca dan masuk dalam lima besar rubrik yang paling disukai.

Keempat redaktur dan satu redaktur pelaksana memutuskan keputusan darurat dan strategis: “Pokoknya artikel harus ada dan siap untuk dilayout sehingga besok tidak ada alasan media kami tidak ada ramalan bintang”

Beban menulis ramalan bintang itu jatuh ke pundak saya yang memang diberi amanah mengasuh rubrik tersebut. Tanpa panjang diskusi, jari saya pun mengetuk-ngetuk tuts keyboard komputer dengan kecepatan tinggi. Tidak lebih dari 30 menit, artikel ramalan bintang itu sudah masuk ke layouter dan langsung dicetak sejam kemudian.

Sebagai media nasional dengan oplah ratusan ribu eksemplar, saya yakin bahwa  artikel ramalan bintang yang saya tulis dibaca jutaan orang. Asumsinya satu eksemplar dibaca 5 orang.

Respon pembaca biasanya saya dapatkan dari informasi dari bagian pemasaran. Merekalah garda depan perusahaan media. Baik buruknya isu yang dijual dan apakah tulisan kita itu diminati atau tidak, bagian pemasaran yang paling mengetahui.

Lima hari setelah media terbit, saya mendapatkan informasi bahwa artikel yang saya tulis itu diminati pembaca.  Bahkan dalam artikel tentang jenis ramalan angka keberuntungan untuk masing-masing bintang itu, konon menurut informasi pemasaran, sangat disukai karena banyak  cocoknya dengan angka togel.

Ah.. kok bisa begitu? Dalam batin saya sendiri pun tidak yakin akan kemampuan meramal saya. Soalnya selama ini kalau urusan ramal meramal atau memprediksi sesuatu sebelum kejadian, malah kebanyakan melesetnya. Saya tertawa dalam hati akan kejadian unik ini.

Singkatnya, karena ‘kejadian’ meramal secara  tidak sengaja yang saya tuangkan ke artikel di media tersebut  membuat saya dipercaya untuk ‘memegang’ ramalan  bintang selama sekitar satu tahun. Dan dari kegiatan menulis tetap artikel ramalan bintang itu saya jadi tahu bahwa ramalan itu ada yang benar-benar dapat terjadi atau sebaliknya. Tidak terjadi atau mungkin juga belum terjadi.

Semenjak itu, saya yang sebelumnya awam dengan dunia ramal meramal mulai sedikit demi sedikit belajar tentang dasar-dasar meramal dengan berbagai metode (mimpi, tarot, I’ching, biji-bijian, alquran dan sebagainya).

Satu hal yang patut anda waspadai ketika anda membaca sebuah prediksi/ramalan.  Bahkan misalnya anda ingin mendalami profesi meramal sekalipun. Hindari untuk melakukan dan mempercayai ramalan yang buruk dan waspadalah jangan sampai anda tersugesti olehnya.

Jadikan ramalan itu sebagai ‘permen’ saja, yang derajat kebenarannya bisa jadi “kosong” namun bisa jadi ada “isi”nya. Sebab begini, ramalan pasti bukan  kitab suci yang harus kita yakini kebenarannya seribu persen. Dan sebuah ramalan pun banyak macamnya. Ada ramalan/prediksi ekonomi dengan dasar-dasar argumentasi  berdasarkan kaidah ilmu ekonomi. Ada ramalan/prediksi politik dengan dasar ilmu politik.

Dari pengamatan saya,  masih banyak saja peramal yang memberikan ramalan buruk dan membuat pembaca tersugesti oleh hal-hal buruk yang ia berikan.  Ini berarti sang peramal ini tidak memahami bahwa dengan menyampaikan isi ramalan yang buruk, akan membuat situasi klien bertambah buruk. Membuat klien/pembaca ramalannya semakin tersugesti dan repotnya  justeru dijadikan sarana untuk mencari-cari keuntungan pribadi.

Padahal kita diajari oleh para kyai sepuh yang mata batinnya sudah terbuka dengan sungguh-sungguh: peramalan sangat dimungkinkan bila mata batin kita terbuka dengan sendirinya (otomatis) seiring dengan perbaikan ibadah dan perbaikan perilaku yang kita lakukan. Namun kita harus arif bijaksana dan dewasa untuk menyampaikan kepada pihak lain.

Saya ingat sebuah cerita ketika ada seseorang tamu yang sakit datang ke kyai untuk minta dilihat bagaimana kondisi sakitnya. Kyai itu hanya menjawab dengan memberikan sebuah pisang yang sudah membusuk. Itu bahasa paling santun dari perlambang bahwa sakitnya sudah parah dan tidak bisa disembuhkan lagi.

Itulah kode etik  yang harusnya dipegang oleh peramal. Tidak boleh mengumbar informasi yang nantinya akan memperburuk situasi yang dihadapi oleh klien.

Bila ia tidak memakai kode etik dalam meramal artinya dia tidak peduli akan nasib dari si klien (orang yang diramal) bila ia nantinya jadi ke fikiran atau khawatir terhadap ramalan buruk yang ia peroleh. Peramal yang tidak memakai kode etik dalam meramal sama halnya seorang dokter yang sedang melakukan mal praktik, dimana klien dibuat bahan uji coba saja dalam menentukan benar-tidaknya ramalan yang ia berikan kepada si klien.

Peramal yang tidak memakai kode etik akan selalu meyakinkan si klien kalau ramalannya adalah jitu atau akan benar-benar kejadian dengan gaya meramalnya yang seakan-akan ia memiliki indra ke enam, sementara peramal yang memakai kode etik akan selalu menganggap dan juga mengatakan kepada kliennya bahwa ramalan hanyalah untuk memotivasi dan mengantisipasi bukan untuk dipercaya sepenuhnya.

Banyak peramal dengan sikapnya yang angkuh dan merasa dirinya paling benar lantaran ia merasa dirinya memiliki indera ke enam, meyakinkan klien kalau ramalan buruk yang ia berikan akan menjadi kenyataan, faktanya ramalan adalah masih dapat dipatahkan dan dapat dicari jalan keluarnya juga dengan media ramal tersebut pula.

Menjadi seorang peramal yang handal adalah bukan ditentukan lagi oleh benar-tidaknya ramalan buruk yang ia berikan, melainkan ramalan yang baik yang dapat membawa klien kepada kebaikan, bukankah orang yang datang kepada peramal itu untuk mencari solusi dan jalan keluar?

Maka, jadilah motivator atau spiritual healer bagi setiap klien yang ingin menemukan solusi pada setiap masalah yang dihadapinya. Coba saja tengok beberapa peramal yang tidak memakai kode etik, mereka tidak mencarikan jawabannya atau solusinya untuk klien yang sedang dihadapi masalah, justru terkesan senang dan merasa bangga ketika kliennya mulai panik karena mempercayai ramalannya, bahkan masih saja ada peramal yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan pada diri si klien.

Mungkin itulah mengapa nabi Muhammad SAW melarang umatnya mendatangi seorang ahli nujum atau peramal, karena mungkin memang kebanyakan peramal hanya memberikan sugesti-sugesti yang buruk saja dan tidak memberikan solusinya.

Ingatlah Law of Attraction atau hukum magnetik/ketertarikan  Michael Losier  tahun 1906 dan di popularkan kembali Rhonda Byrnie dalam buku the Secret-nya: apa yang kamu fikirkan (ramalan buruk) akan menarik ramalan buruk yang difikirkan secara terus-menerus ke dalam dirinya sehingga akan menjadi kenyataan.

Itulah mekanisme dari ramalan yang dapat menjadi kenyataan….

Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan jauh sebelumnya hal ini.  Beliau melarang umatnya agar tidak menjumpai peramal dan memberikan ancaman akan tidak diterimanya Sholat selama 40 hari lamanya. Kenapa selama 40 hari? atau sebulan lebih 10 hari?

Mungkin 40 hari itulah orang yang datang kepada peramal akan selalu teringat apa yang dikatakan peramal (ramalan buruk), sehingga pada saat berdo’a selepas sholat yang klien lakukan hanyalah memikirkan atau membayangkan agar hal buruk yang dikatakan peramal agar tidak kejadian. Dan dalam buku the Secret dikatakan “Apa yang kamu coba hindari, akan selalu kamu dapati”.

Fungsi visualisasi amatlah memegang peranan penting untuk menentukan keberhasilan ramalan, baik itu ramalan yang buruk maupun yang baik sekalipun, dan sayangnya banyak peramal yang hanya membuat klien membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal yang buruk saja dan bila benar-benar terjadi menjadi kenyataan maka yang menjadi senang adalah peramalnya sendiri karena merasa hebat ramalannya benar-benar jitu.

Mulai sekarang mari kita belajar dan mencoba untuk menebarkan pikiran positif dengan kekuatan fikiran bersama. Dan bagi sedulur yang memiliki “kelebihan” mata batinnya yang cocok jadi peramal, sudah seharusnya menjadikan ramalan membuat klien menjadi lebih baik dan bukan lebih buruk. Peramal yang dapat memotivasi dan mencarikan solusi untuk si klien dibutuhkan kematangan, kedewasaan pendidikan dan wawasan yang luas, sehingga klien merasa nyaman atau bahagia setelah diramal.

Salam paseduluran.

@kwa,2016

Categories: TERPAKSA JADI PERAMAL TOGEL | 6 Komentar

PENGALAMAN SAAT MENGAMALKAN ILMU DARI BLOG KWA “ALHAMDULILLAH BERHASIL DAPAT PUSAKA”


Alhamdulillah
Semalam saya telah berasil mencoba amalan ini
Tepat 6 mei 2016
Di daerah kaliwungu kab. Kendal jateng
Untuk lokasi maaf tdk bisa d publikasikan
Saya berterima kasih bagi pembuat amalan dan yang berbagi amalan
Al Fateha send

Matur suwun

POINT PENTING BAGIAN 2 AMALAN INI (PENGALAMAN SAYA)

Maaf bukan menggurui cm berbagi saja
Saya akan jabar dr awal sd akhir
1. Pilih tujuan tempat
2. Siapkan barang yg d bawa (senter, tikar, wewangian dll)
3. Berdoa dari rumah agar selamat dan berangkat
4. Sampai tempat ucap salam unggah ungguh dan utarakan niat silaturahmi misal kpd makam mbah ini ato patilasan raden itu dan utarakan niat kita utk apa dlm batin.
5. Pediteksian, penerawangan dimana posisi barang / benda gaib yg mau di ambil. Klo tdk bs nerawang ya bil aja tempat dmn menurut hati anda aja. Bila tempat jauh dr makam / patilasan usahakan ke makam / patilasan dl. (Wudhu dl klo blm usahakan dr rmh aja klo dkt. Berdoa disana diberi kelancaran tahlil biasanya kirim2 doa)
6. Ini tahap ini gelar tiker, bakar hongsua klo mau (tdk jg gpp)
7. Tenangkan hati batin pikiran, STOP ambisi utk berasil. Disini kita meminta kpd Allah jd jgn ambisi bisa dikasih bisa tidak jd iklas dan mengalir aja.
8. Kalo tempat di hutan / rawan ular dan binatang beracun lainnya di cek dl apa ada binatang di dekat kita
9. Kalo semua udh OKE siap2 baca wirid diatas sesuai urusan
10. Di saat baca kunci amalan, klo ada teman disuruh bantu baca al iklas, an nas, al falaq (3 org) masing2 baca 1 surat tnpa berhenti pake mulut aja bc nya ga ush batin
11. Setelah tangan di depan dada dan teman msh baca surat nya masing2 rasakan aja seperti menarik benda sambil baca ALLAHUAKBAR (dlm batin) sekuat tenaga dan fokus, tarik ke dada seolah menarik tali, kadang jg tangan seloah mengumlulkan sesuatu. Pokoknya baca trs Allahuakbar dlm batin terus tnpa napas. Bila ga kuat ambil napas tngan di dpn dada lagi dan terus lakukan proses narik itu.
12. BIsa cepat / lama. Pengalaman ada yg 15 menit dapat ada yg 2 jam baru dapat. Tergantung besar nya barang itu.
13. Bila gagal ulangi lagi , bila 3 x gagal lanjut besok di tempat berbeda.

Klo pernah berasil 1x besok2 akan lebih mudah.
Yg ptg berusaha dg iklas.
Tulus aja .

OIYA SEDIKIT TAMBAHAN PENGALAMAN DENGAN AMALAN DI ATAS

Usahakan tempat untuk ritul benar2 ada pusaka / barang gaib nya jd keberasilan diatas 70% lbh byk brasil d bdg gagal
2. Usahakan wudhu dl
3. Usahakan ijin kpda penunggu tempatnya dg cara ucap salam dan kirim doa
4. Hati bersih / jgn terlalu ambisi utk dpt hasil, ngikuti aja dan rasakan sensasi nya nanti akan dtg sendiri
5. Ke GAGALAN pasti ada bagi yg beru pertama mencoba jadi usahakan point 1-4 harus d taati
6. Saya biasanya minta bantuan 3 teman utk proses, 3 teman saya mintai bantuan membaca al iklas, an nas, al falaq
7. Saya jg memakai wewangian, biasanya kemenyan / hongsua, bukan utk ksh makan goib tp tujuan saya menambah rilek dan fokus saja. Klo tdk jg gpp
8. Pertama coba biasanya ada rasa takut dan rasa akan gagal jd kuat kan hati tetep fokus
9. Jgn meminta kpd djin penunggu utk memberikan barang gaib itu, mnta lah kpd Allah. Penting!
10. Biasanya barang akan terjatuh / terlempar bisa di depan kita bisa jg agak jauh kira2 3-6 meter jd perlu mencarinya bila terdengar siara benda jatuh. Siap2 senter / penerangan.
11. Bila berasil berterima kasihlah kepada Allah YME, niat baik berujung baik dan akan selamat dr awal proses s/d plg d rumah.
12. Bila dapat barang gaib dibalut dg kain putih, biasanya kain mori / kafan dan ada jg kemungkinan msh panas / hangat
13. Smpai rumah bersihkan dl tangan kaki muka dengan air agar yang nempel2 tidak masuk rumah.
14. Apa lg ya iya inti nya amalan ini menurut saya ampuh.

Ini pengalaman saya.
Wahyu semarang

Inilah amalan yang dimaksud: ………………………………

***ILMU TARIK SEDOT PUSAKA***

AUDZUBILLAHIMINASSYAITONIRROJIM

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 21 X Tahan nafas

ASTAGHFIRULLOHALADZIM 7 X Tahan nafas

ASYHADUANLA ILAHA ILALLAH WAASYHADU ANNA MUHAMMADARRASULULLAH 7 X Tahan nafas

ALLAHUMMA SHOLLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WAALA ALI SAYYIDINA MUHAMMAD 7 X Tahan nafas

LAHAWLA WALA QUUWATA ILA BILLAHILALIYYIL ADHIM 7 X Tahan nafas

ALLAHU AKBAR 21X Tahan nafas

Baca Kunci amalan ini.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM. KAF HA YA ‘AIN SHOD.HA MIM ‘AIN SIN QOF.QUWMITU WA QUWMITU 3 X Tahan nafas

Telapak kedua tangan arahkan lurus ke depan dan tarik kearah tubuh kita sambil mengucap ALLOHU AKBAR sebanyak mungkin sampai pusaka ada didepan kita.

NB: Dalam prakteknya, akan lebih mudah menarik benda goib bila kita mencari tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, seperti sungai, kamar yg jarang dimasuki orang atau tempat gelap. Biasanya kita tidak tahu secara pasti dimana benda goib itu berada sehingga perlu dicoba di beberapa tempat. Kalau tempat itu ada benda pusakanya, akan ketarik dengan amalan ini. Dalam beberapa kasus benda itu seperti dilemparkan ke arah kita meskipun tidak sampai kena tubuh. Pada kasus yang lain benda itu tiba-tiba tertangkap tangan kita. Bila nafas tidak kuat, segera bernafas lalu tahan lagi begitu seterusnya. Monggo dicoba atau dilatih sampai bisa menguasai ilmu ini. Ada baiknya energi magnet di tubuh eterik diperkuat dengan melakukan puasa-puasa dan laku tirakat. Ini juga untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Silahkan dipilih yang menurut anda paling bagus. Bila anda sudah pernah sekali saja berhasil melakukan penarikan, maka di lain waktu penarikan akan lebih mudah. Beda bila belum pernah sama sekali. Nuwun. @@@

 

Categories: PENGALAMAN SEDOT PUSAKA DARI AMALAN BLOG KWA | 87 Komentar

PELET PENGASIHAN MAHABBAH KHUSUS


berikut doanya

Bismillahirrohmanirrohim.

“Waaththif quluubal aalamiina biasrihrim alayya waalbisnii qobuulan bisalmahat”

tata cara:

Baca doa 60 x dibaca tengah malam. Sambil pegang foto target. Lakukan selama 7 malam. Maka target akan tunduk patuh terikat pada kita atas ijin Allah SWT. Ijasah selesai sempurna.

@KWA,2016

###

Categories: PELET PENGASIHAN MAHABBAH KHUSUS | 70 Komentar

PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA ANGKATAN XLVII/ 47


PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA ANGKATAN  XLVII / 47 telah dilaksanakan PADA HARI SABTU sd MINGGU, 7 MEI 2016 dan Alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Dengan selesainya Peserta Pelatihan  mengikuti program, maka kami berikan gelar:

 1. KI JOKO KHOIRUL PENANGGUNGAN (MALANG)
 2. KI JOKO SUTEGO PENANGGUNGAN (KENDAL)
 3. KI JOKO EVAN PENANGGUNGAN (BEKASI)
 4. KI JOKO WACHID PENANGGUNGAN (LUMAJANG)

Semoga dengan pelatihan tersebut, kita bisa berkarya di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Amn YRA.

20160507_120545

IMG-20160508-WA0020IMG-20160507-WA0034 (1)IMG-20160507-WA0060 (1)IMG-20160508-WA0030IMG-20160507-WA0029 (1)20160507_113647

 

 

 

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 5 Komentar

SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU.


ALHAMDULILLAH, atas rahmat dan hidayah dari Allah SWT acara SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU pada hari JUMAT 6 MEI 2016 selesai dilaksanakan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sedulur atas dukungannya dan semoga upaya kita ini diridhoi ALLAH SWT.

Dalam IJASAHAN KUBRO ALUMNI KWA, juga diisi dengan pemilihan pengurus baru Alumni KWA yaitu KETUA ALUMNI KWA dari semula yang dijabat KI AGENG BAYU PENANGGUNGAN (JAKARTA), kini terpilih sbb:

KETUA ALUMNI: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN (PONOROGO),

WAKIL KETUA: KI YASIN DAENG PENANGGUNGAN (BEKASI)

SEKJEN: KI AGENG SATRIA HAYUNINGRAT, (SUMEDANG)

====================

KETUA ALUMNI DAN JAJARAN PENGURUS ALUMNI BARU

IMG-20160506-WA0039

IMG-20160508-WA0021

 

 

 

 

DOKUMENTASI IJASAHAN KUBRO UNTUK ALUMNI KWA.

IMG-20160506-WA0029

 

IMG-20160506-WA0041IMG-20160507-WA0007IMG-20160508-WA0025IMG-20160506-WA0019IMG-20160508-WA0037IMG-20160506-WA0012IMG-20160507-WA0008

Categories: IJASAHAN KUBROM ALUMNI MASTER KWA | 6 Komentar

DOA REJEKI SEMULA JADI DARI TANAH MELAYU


Berikut ini doa REJEKI SEMULA JADI dari tanah Melayu untuk mendapatkan rezeki mengalir sebagai pelengkap usaha dan kerja keras Anda.

Caranya mudah yaitu doa dibaca 1 x dengan KEYAKINAN yang mendalam.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ALLOHUMMA NUR HIDAYAH MASUK KE DALAM GEDUNG RUHANI. CAHAYA BERNAMA INSAN KAMIL LIMPAHAN AKU ENAM TITIK.

BOSI BERNAMA SERI NURJANI PADI BERNAMA SERI NUR ALLAH KAPAS BERNAMA SOLAWATULLAH PERAK BERNAMA MANIKAM NUR ALLAH INTAN BERNAMA SERI NURKUNTUM. DI MASYRIK DAN MAGHRIB HU ALLAH.

YA MIKAIL AMBILKAN AKU REJEKI DARI LAUT DI DARAT. YANG DI BUMI YANG DI LANGIT YANG DI TIMUR YANG DI BARAT YANG DI TURSINA YANG DI FARSINA. MASUKKAN DI DALAM GEDUNG ROHANI MASUKKAN DI PINTU TELAPAK TAIM.

YA HU (3X)
LAM (3X)

TAHIYATUL HAK ALHAMDULILLAHI ROBBILALAMIN.

Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin YRA.

@KWA,2016

Categories: DOA REJEKI SEMULA JADI | 51 Komentar

DUA ILMU KANJENG SUNAN KALIJOGO


berikut ini NGELMU PAWANG HUJAN dari Kanjeng Sunan Kalijaga

=Waiyyaka Nasta’in Wujudku Byak Byak Byak. Alamtaro Kaifafa ‘ala Robbuka Byas Byas Byas=

dibaca di depan rumah/gedung yang akan ditolak hujannya sambil membakar kemenyan jawa. Selama anda ingin tidak terjadi hujan, maka anda dilarang untuk mandi.

NGELMU SIREP DURJONO juga dari Kanjeng Sunan Kalijaga

=Sang turonggoning bayu saking dzatulloh lunglunganing Alloh.Ya Latif latif sang durgo menduk. Sang Kolo rep sirep banyune durjono kabeh yo aku Sang kolowaseso=

Dibaca tahan napas ketika terjadi kejahatan dan bahaya  atau dibaca sebelum Anda berangkat pergi ke sebuah tempat yang berbahaya/potensi kejahatannya tinggi.

@KWA,2016

Categories: DUA ILMU KANJENG SUNAN KALIJOGO | 11 Komentar

IJAZAH ILMU PIJAT (PEGEL LINU, REFLEKSI, KESEHATAN, KEBUGARAN, CAPEK-CAPEK, PIJAT TRADISIONAL, PIJAT TULANG PATAH DLL)Pijat TradisionalAssalamualaikum wr wb. Ilmu ini sangat bermanfaat bagi saudara yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk mencari penghasilan. Maupun pijat untuk keperluan pribadi/keluarga di rumah tangga kita sendiri.

Sebelum memiliki ilmu goib, Anda perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang anda dapatkan untuk memiliki keahlian sebagai ahli pijat baik itu pijat urat – pegel linu maupun pijat tulang patah. Anda bisa belajar kursus maupun belajar berguru ke ahlinya. Setelah memiliki pengalaman, maka amalkan ilmu yang langsung dipraktekkana ketika ada pasien.

Setelah memiliki pengalaman meskipun sedikit tidak apa-apa, maka amalkan ilmu ini:

Bismillahirrohmanirrohim  (1 x)

=NAHNU KHOLAQOKUM WA SYADADNA ASROHUM= 

(dibaca berulang terus dalam hati sambil memijat) 

artinya:
“Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka” (Al Insan 28)

Demikian IJASAHAN ILMU PIJAT semoga bermanfaat buat kehidupan anda, wassalamualaikum wr wb, salam paseduluran dan terima kasih.

@KWA,2016

Categories: ILMU PIJAT PEGEL LINU DAN TULANG | 47 Komentar

=AYAT LIMABELAS: LIMABELAS AYAT DALAM ALQURAN YANG MUSTAJABAH=


DI KALANGAN AHLI HIKMAH, amalan dibawah ini disebut Ayat Lima Belas (15). Yaitu ayat-ayat yang diyakini memiliki fadhilah untuk berbagai hajat.

Terkait dengan ayat 15,  saya berpendapat  bahwa semua ayat (jumlah ayat dalam Al Quran ada 6666 dan ada yang menghitungnya dengan metode lain berjumlah 6.236) dalam Al Quran itu memiliki karomah, berkah dan power yang berbeda-beda. Yang Mengetahui tentunya Alla Ta’ala dan kita bisa mengambil manfaatnya dengan keyakinan yang penuh.

Tidak hanya ketika diwiridkan secara berulang-ulang, namun makna dan arti dari ayat-ayat Al Quran itu bila dihayati secara mendalam maknanya (tadabbur) pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam hidup sehari-hari kita.

Berikut ayat-ayat itu:

 1. “ALIF LAAMIM, ALLAHU LAA ILAAHA ILLALLAH HUWAL HAYYUL QOYYUM“
 2. “QAAIMAN BILQISTHI DZAALIKUMULLAAHU FA-ANNAA TUKFAKUUNA“
 3. “WALAU ANNA QUR’AANAN SUYYIROT BIHIL JIBAALU AUQUTHTHI-AT BIHIL ARDHU AU KULLIMA BIHIL MAUTA BALILLAAHIL AMRU JAMII-AN”
 4. “INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI AN AN YAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN”
 5. “ALHAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIIN”
 6. “BALHUM FII LABSIIN MIN KHALQIN JADIIDIN”
 7. “WAHUWA MA-AKUM AINAMAA KUNTUM WALLAAHU BIMAA TA’MALUUNA BASHIIR”
 8. “INNALLAAHA QAWIYYUN AZIIZUN. ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA WA ALALLAAHI FAL YATAWAKKALIL MU’MINUN”
 9. “WAMAYYATAWAKKAL ALALLAAHI FAHUWA HASBUHUU INNALLAAHA BALIGHU AMRIHI QAD JA-ALALLAAHU LIKULLI SYAI-IN QADRAAN”
 10. “WA AHAATHO BIMAA LADAIHIM WA AHSHAA KULLA SYAI-IN ‘ADADAN”
 11. “ROBBUL MASYRIQI WAL MAGHRIBI LAA ILAAHA ILLAA HUWA FATTA KHIDZHU WAKIILA”
 12. “LAA YATAKALLAAMUUNA ILLA MAN ADZINA LAHU RRAHMAANU WAQAALA SHAWAABAN”
 13. “MIN AYYI SYAI IN KHALAQAHUU MIN NUTHFATIN KHALAQAHUU FAQADDARAHUU”
 14. “INDA DZIL ARSYIL MAKIINI”
 15. “WALLAAHU MIN WARAA IHIM MUHITHUN BAL HUWA QUR AANUN MAJIDUN FII LAUU HIN MAH FUDHIN”

Dalam beberapa literature mistik ditulis bahwa FADHILAH SERTA TATA CARA PENGAMALAN MASING-MASING AYAT yaitu:

 1. Ali Imran : 1-2 dan 18.

Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT.

 1. Al-An`am : 95

Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari, maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya.

 1. Ar-Ra`d : 31

Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah akan berhasil.

 1. Yasin : 82

Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim, maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf.Tangan mencincang bahu memikul, barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. 

 1. Al-Fatihah : 2

Dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya

 1. Qaf : 15

Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun, dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat.

 1. Al-Hadid : 4 dan 25

Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun, insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah.

 1. At-Taghabun : 13

Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

 1. Ath-Thalaq : 3

Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu flu lainnya.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.

 1. Al-Jinn : 28

Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana.

 1. Al-Muzzammil : 9

Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk  maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT.

 1. An-Naba : 38

Siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin

 1. Abasa : 18-19.

Mencegah perampokan dan pembunuhan. Caranya ambilllah debu baca  sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika sebuah rumah terbebaskan dari kejahatan.

 1. At-Takwir : 20

Sehari-hari setiap diri pribadi selalu kita temukan arogansi dan kesombongan. Apalagi bila seseorang itu memiliki kekuasaan. Padahal kekuasaan atau jabatan itu tidak langgeng. Untuk mencegah kesombongan dan tindakan sewenang-semang maka Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya.

 1. Al-Buruj : 20-22

Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. Semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. jadi, janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. kemudian taatlah pada hukum allah. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata, barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. Dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai.

Para sedulur yang budiman, Marilah kita jadikan setiap amalan/ilmu itu sebagai bagian dari semangat ghirroh untuk menjadikan Al Quran itu bacaan wajib bagi kita setiap hari.

Sebab kadang tanpa kita sadari, dengan bertambah banyaknya aktifitas keseharian kita, kita sering lupa dengan Al Quran yang kita taruh di atas meja kita, lemari atau munngkin dalam saku kita. Seakan hanya sekedar menjadi hiasan maupun pajangan diantara buku-buku dan majalah lainnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan al quran maka ia seperti halnya rumah yang roboh”

Keutamaan Membaca Al Quran:

 1. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan alquran
Sabda Nabi Muhammad saw: “Sebaik-baik kalian adalah siapa yang memperlajari al-Qur’an dan mengamalkannya.” (HR. Bukhari)

 2. Pahala membaca Al Quran

Sabda Nabi Muhammad saw: “Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur’an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya.” (HR. At-Tirmidzi).

 3. Keutaman membaca Al Quran, Menghafalnya dan pandai membacanya

Sabda Nabi Muhammad saw: “Perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya maka baginya dua pahala.” (Muttafaq ‘alaih).

 4. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al Quran

“Siapa saja membaca al-Qur’an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, ‘bagaimana dipakaikan kepda kami semuanya itu?’ Dijawab, ‘karena anakmu telah membawa al-Qur’an”. (HR. Al-Hakim).

 5. Al Quran memberi syafa’at kepada ahlinya di akhirat

Sabda Nabi Muhammad saw: “Bacalah al-Qur’an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada para ahlinya.” (HR. Muslim) Dan sabda beliau Nabi Muhammad saw: “Puasa dan Al-Qur’an keduanya akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat…” (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

 6. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dn mengkajinya

Nabi Muhammad saw bersabda: “Tidak berkumpul sauatu kaum di salah satu rumah Allah SWT, sedang mereka membaca kitab-Nya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisi-Nya.” (HR. Abu Dawud).

 7. Dapat menentramkan hati

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS.13:28).

 8. Dapat menyembuhkan penyakit

“Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat: madu dan Al-Qur’an” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Mas’ud).

 9. Pembaca Al Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah SWT dan dipeliharanya dari kegelapan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra yang maksudnya: “Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang medengar satu ayat daripada Kitab Allah Ta’ala (al-Qur’an) ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahanya di hari kiamat.”

 10. Pembaca Al Quran memperoleh kemulian dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya

Nabi Muhammad saw bersabda maksudnya: “Siapa yang membaca Al-Qur’an dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya (mahkota) lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu (dipenuhi dengan sinarnya), maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini (al-Qur’an).” (HR. Abu Daud).

 11. Pembaca Al Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam syurga

Bersabda Rasulullah saw yang maksudnya: Dikatakan kepada pembaca al-Qur,an: “Bacalah (al-Qur’an), naiklah (pada darjat-darjat syurga) dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil didunia. Sesungguhnya kedudukan drajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca.” (HR. Ahmad).

 12. Membaca satu huruf Al Quran akan memperoleh sepuluh kebaikan

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidaklah mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi).

 13. Orang yang membaca Al Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan

Rasulullah saw bersabda: “Orang yang membaca Al-Qur’an terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, orang yang membaca Al-Qur’an secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i, lihat shahihul jaami’:3105).

 14. Al Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadistnya “Bacalah Al Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya”

 15. Al Quran adalah cahaya ditengah kegelapan

Sabda Rasulullah saw,”Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al Qur’an sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari maka bacalah dengan sungguh-sungguh.” (HR. Baihaqi)

 16. Ahlul Quran adalah keluarga Allah SWT

Sabda Rasulullah saw,”Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia.’ Beliau saw ditanya,’Siapa mereka wahai Rasulullah.’ Beliau saw menjawab,’mereka adalah Ahlul Qur’an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus-Nya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

 17. Yang mahir membaca dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat dua pahala

Sabda Rasulullah SAW “Orang yang mahir membaca Al-Qur’an kelak (mendapat tempat disurga) bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dan masih terbata-bata, dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan dua pahala.”

Dua pahala ini, salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Qur’an itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya.

Terima kasih dan salam paseduluran.

@kwa,2016

 

Categories: AYAT 15 YANG MUSTAJABAH | 7 Komentar

DUA PENGUMUMAN


UNTUK PEMBACA UMUM:

DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT BAHWA KWA AKAN MENGADAKAN PROGRAM PELATIHAN MASTER KWA PADA HARI SABTU sd MINGGU, 7 MEI 2016.

Tata cara pendaftaran  SMS kan niat anda mengikuti program ini ke 081-234588111 (kiwongalus). Sebutkan nama dan alamat anda. Apabila anda sudah mendapatkan jawaban dari kami silahkan  lanjutkan dengan TRANSFER sebesar 5,7 juta (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke: BANK BNI (kode transfer 009) nomor rekening: 0339523244  atas Nama Muhammad Wildan (KI WONG ALUS). Selanjutnya silahkan datang ke tempat berkumpul di markas KWA, Mushola Diklat Jl Majapahit 5 Sidoarjo.

Keterangan lengkap  bisa buka di https://wongalus.wordpress.com/cs/.

==============================================

UNTUK MASTER KWA (ALUMNI PROGRAM PELATIHAN MASTER)

DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT BAHWA KWA AKAN MENGADAKAN ACARA SILATURAHIM ALUMNI PROGRAM MASTER DAN  IJAZAHAN KUBRO LIMA BELAS (15) ILMU =UNTUK ALUMNI SEMUA IJASAHAN GRATIS= PADA HARI JUMAT 6 MEI 2016 BERTEMPAT DI PPLH SELOLIMAN TRAWAS MOJOKERTO.

KETERANGAN LENGKAP silahkan menghubungi KOORDINATOR ACARA: KI AGENG IMAM PENANGGUNGAN PHONE/WA: 082230107210.

@@

Categories: IJASAHAN KUBRO MASTER KWA | Tinggalkan komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.