Author Archives: wongalus

KHATM KHAWJAKAN


Sayyid Kahyail , mukasyafah99@yahoo.com

saya di sini akan berbagi suatu keilmuan bagi saudara-sauadaraku sekalian bagi yang berminat silahkan di amalkan dengan niat mengharap ridho allah swt semata-mata….

Khatm Khawjakan

( Dengan Ittifaq para guru Mursyid dari Imam Ja’far Shadiq, Abi Yazid Al-Busthami, Abi Hasan Al-Hirqani dan dari para Mursyid Toriqah Naqsabandiyyah lainnya, Serta menceritakan manfa’at Silsilah Dzahabiyyah ( Silsilah Emas ) umtuk dihasilkannya keinginan – keinginan dan dilaksanakannya semua hajat )

Telah berkata Syeikh Al- Imam As-Sayyid Al- Ustadz Muhammad Haqqi An-Naazili R.A di dalam kitabnya Khozinatul Asraar, ” Ketahuilah sesungguhnya para Mursyid imam Toriqoh seperti Sayyid Ja’far Shadiq, Abu Yazid Al-Busthami, Abu Hasan Al-Hirqani semoga Alloh S.W.T mensucikan Sir nya mereka amin, mereka para guru Mursyid telah bermufakat bahwasanya Untuk di laksanakan Hajat – Hajat, Di hasilkannya keinginan-keinginan, mencegah mara bahaya, mengalahkan musuh, dan orang yg hasud, di angkatnya derajat, sampai nya seseorang pada maqom Muqorrob dan supaya di tampakkannya berbagai Tajalli Alloh S.W.T, Untuk mencapai semua itu mereka para guru Mursyid telah mengamalkan Khatm Khawjakan yg mulia dan rahasia yg sangat langka ini “, Berikut dibawah ini Khatm Khawzakan yg saya terjemahkan dari kitab Khozinatul Asraar :

Inilah Susunan Dzikir Khatm Khawjakan

1. Membaca Istighfar 100 x
2. Membaca Surat Al-Fatihah 100 x
3. Membaca Shalawat Nabi 100 x
4. Membaca Surat Alam Nasyrah 79 x
5. Membaca Surat Al-Ikhlas 1001 x
6. Membaca Surat Alfatihah 7 x
7. Membaca Shalawat Nabi 100 x
8. Memohon kepada Alloh yang menjadi hajatnya ( Do’a )
9. Membaca Silsilah Adz-Dzahabiyyah ( Silsilah Emas )

Maka dengan izin Alloh semua yg menjadi hajat anda Alloh laksanakan, berkata para guru Mursyid ” Tidak akan lebih dari 4 hari setelah pembacaan Khatm Khawjakan, Kecuali Alloh laksanakan semua hajat hajatnya “, Khatm Khawjakan ini di baca rutin selama 7 hari berturut – turut, Khusus untuk Silsilah Dzahabiyyah salah satu khasiatnya dapat membuka ‘Ainul Basyirah ( Mata Hati ), caranya adalah Silsilah Dzahabiyyah di baca rutin tiap Ba’da Shubuh dan Magrib 1x atau setiap hari 7x atau 21 x, untuk di bukakan mata hati, di lapangkan segala kesusahannya, di laksanakan hajatnya , di sembuhkan penyakit, di pancarkan ilmu hikmah di dalam hatinya, di mudahkan segala keinginannya, Di bukakan Alam Malaku Jabarut dan Alam Lahutiyyah dan masih banyak lagi khasiat serta manfa’at dari Silsilah Adz-Dzahabiyyah yg tidak bisa saya tulis pada blog ini, Isi dari Silsilah Dzahabiyyah ini adalah Asma’ Asma’ yg sangat agung dan Silsilah emas 6 tariqoh terkenal di dunia yaitu Naqsabandiyyah, Jasyatiyyah, Kubrawiyyah, Sahruwardiyyah,Qodiriyyah dan toriqoh ilmu batin Khidiriyyah yang semua toriqoh di dunia ini semuanya bersumber dari imam Rabbani, Inilah Silsilah Dzahabiyyah yg di maksud :

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM…

INNAL HAMDA LILLAHI NAHMADUHU WA NASTA’INUHU MAN YAHDIHILAHU PALA MUDILLA LAHU WA MAN YUDLIL FALA HADIYA LAHU WA ANA ASHADU AN LA ILAHA ILLALLOH WAHDAHU LA SYARIKA LAHU WA ANNA MUHAMMADAN ‘ABDUHU WA ROSULUHU AMMA BA’DU FANAS ALUKALLOHUMMA WA NATUBU ILAIKA WA NATAMASSAKU WA NATAWASSALU WA NATAWAJJAHU WA NATADORRO’U WA NATAHFADZU WANATAHASSONU WANATASYFAA WANATASYAFFA’U WANATA’ALLAMU WANATAFAHHAMU WANATADZAKKARU WANATAFAKKARU WANATARIDU WANATARFA’U WANATAWASSOLU WANATAQORROBU BI ASRORIKAL MAWDU’ATI WA ANWARI TAJALIYATIKAL MAWDU’ATI WAL MA’ARIFIL MUQORROBATI FI HADZIHIT TURUQIL ‘ALIYYATI BIBAROKATIL MASAYAYIKHIL MUSALSALIINA BISAYYIDINA WASANADINA WAMIZABI FUYUDOTINA WA MAJROL HIKMATI WA ASRORINA AS SAYYIDI MUHAMMAD HAQQI AN NAZILI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA JALIL ALHILMI QODDASALLOHU SIRROHU WABISAYYIDINA MUHAMMAD JAAN MAKI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA ABDULLOH AD DAHLUWI QODDASALLOHU SIRROHU WABISAYYIDINA HABIBULLOH QODDASALLOHU SIRROHUWABISAYYIDINA NUR MUHAMMAD QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA SAYFUDDIN QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MA’SUM QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA AHMAD ALFARUQ QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MUHAMMAD AL BAQI QODDASLLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MAULAL KARIM QODDASALLOHU SIRROHU WABISAYYIDINA DARWIS MUHAMMAD QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MUHAMMAD AZ-ZAHID QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA UBAIDILLAH QOSDDASALLOHU SIRROHU WABISAYYIDINA YA’QUB ALJARKHI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MUHAMMAD BAHAUDDIN AL AWISY QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA AMIR KALAL QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MUHAMMAD BABAH QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA YUSUF AL HAMDANI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA ABI ALI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA ABIL HASAN AL KHIRQONI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA ABI YAZID ALBUSTHAMI QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA JA’FAR SHODIQ QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA MUHAMMAD AL BAQIR QODDASALLOHU SIRROHU WA BISAYYIDINA ALI JAENAL ‘ABIDIN QODDASALLOHU SIRROHU WABISAYYIDINAL HUSEN R.A WABISAYYIDINA ALI BIN ABI TOLIB R.A WABISAYYIDINA ROSULILLAHI S.A.W WABISAYYIDINAL QOSIM BIN MUHAMMAD BIN ABI BAKAR R.A WABISAYYIDINA SALAMAN ALFARISI R.A WABISAYYIDINA ABU BAKAR SIDDIQ R.A WA BISAYYIDINA MANBA’IL ILMI WAL ASRORI WA MAKHZANIL FAYDI WAL ANWARI WAMALJAIL UMMATI WAL ABRORI WA MAHBATI JIBRIILA FIL LAILI WAN NAHARI WA HABIBILLAHIS SATTARI ALLADZI UNZILA ‘ALAIHI AFDOLUL KUTUBI WAL ASFARI SAYYIDINA WA MAULANA WA SYAFI’INA MUHAMMAD AL MUKHTARI S.A.W WA ALA ALIHI WA ASHABIHIL AKHYARI WA BISAYYIDINA JIBRILA A.S WA BISAYYIDINA MIKAILA A.S WA BISAYYIDINA ISROFILA A.S ILAHI ANTA MAQSUDII WA RIDHOKA MATLUBII A’TINA MAHABBATAKA WA MA’RIFATAKA FANAS ALUKALLOHUMMA BI IZZATIKA WA JALALIKA WA JAMALIKA WAQODROTIKA WAKIBRIYAIKA WA ‘ADZOMATIKA WA BIHAQQI SIRRI SIRRI SIRRI ASMAIKAL ‘IDZOMI WA ANBIYAIKAL KIROMI WA AULIYAIKAL FAKHOMI WA MALAIKATIKAL MUQORROBIINA ALAIHIMUS SALAMU WA BIHAQQI LA ILAHA ILLALLOHU MUHAMMADUN RODULULLOHI WA BIHAQQI HADZAL ISMIL ‘ADZIMI ALLOHU ALLOHU ALLOHU BIL ALIFIL QOIMI ALLADZI LAYSA QOBLAHU SABIQUN WALA BA’DAHU LAHIQUN BIL LAMAINI ALLADZAINI LAMAMTA BIHIMAL ASRORI WA AKHODZTA BIHIMAL ‘AHDAL WATSIQO WA BIL HAI ALMUHITOTIL MUHARROKATI LISSAWAKINI WALJAWAMIDI WAN NAWATIQI AN TUWAFIQONA LIN NADZORI ILA WAJHIKAL KARIMI WA TAQDI HAWAIJA WA TUFTAHU LANA ABWABAL ‘ULUMI WAL ASRORI KAMA AFADTA WA TAJALAYTA ALA QULUBU ANBIYAIKA WA ASFIYAIKA AJMA’IINA BI LUTFIKA WA KAROMIKA YA ARHAMARROHIMIINA LAILAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINADZ DZOLIMIINA FASTAJABNA LAHU MINAL GOMMO WA KADZALIKA NUNJIL MU’MINIINA ALLOHUMMA INNI AQOMTU NAFSI TAHTA HADZAL MIZABIL MUHAMMADI HAQIRON DZALILAN MUDZNIBAN MUSTASYFA’AN PAYASSIR LANA ANWA’A TAJALIYATIKAL ILAHIYYATI WA ASRORI MALAIKATIKAL QUDSIYYATI WA HAMAMI AULIYAIKAR ROBBANIYYATI WA FUYUDHOTI HABIBIKAL MUHAMMADIYYATI WA LAW ANNAHUM IDZ DZOLAMU ANFUSAHUM JAUUKA FASTAGFIRULLOHA WASTAGFIR LAHUMU ROSULA LAWAJADUU ALLOHA TAWWABAN RAHIIMA RABBANA ATINA FID DUNYA HASANATAN WA FIL AKHIRATI HASANATA WA QINA ‘ADZABAN NARI ROBBANA LA TUJIG QULUBUNA BA’DA IDZ HADAYTANA WAHAB LANA MIN LADUNKA ROHMATAN INNAKA ANTAL WAHHABU ROBBIGFIR LII WA LI WA LIDAYYA WA LIL MU’MINIINA YAUMA YAQUMUL HISAB ROBBANA IGFIR LANA WA LI IKHWANINALADIINA SABAQUUNA BIL IMANI WA LA TAJ’AL FI QULUBINA GILLAL LILLADZINA AMANUU ROBBANA INNAKA ROUFUN ROHIM SUBHANA ROBBUKA ROBBUL IZZATI ‘AMMA YASIFUUNA WA SALAMU ‘ALAL MURSALIINA WAL HAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIINA WAL HAMDU LILLAHI ROBBIL ‘ALAMIINA.

Dan inilah Dzikir Asma’ nya :
1. Allah, Allah 100 x
2. Huwa, Huwa’33 x
3. Haqqu, Haqqu’ 33 x
4. Hayyu Hayyu 33 x
5. Allahu, Allahu Haqqu 10 x
6. Allahu Allah Hayyu 10 x
7. Allahu Hayyu Ya Qayyumu 10 x
8. Ya Hu Ya Hu Ya Da’imu 3 x
9. Ya Da’imu, Ya Da’imu, Ya Da’imu Ya Allah 3 x
10. Ya Haliimu, Ya Haliimu, Ya Haliimu, Ya Allah 3x
11. Ya Hafiidhu , Ya Hafiidhu, Ya Hafiidhu , Ya Allah 2x
12. Ya Latiifu, Ya Latiifu, Ya Latiifu, Ya Allah 2 x
13. Ya Ghaffaur, Ya Ghaffaru, Ya Ghaffaru, Ya Allah 2x
14. Ya Sattaru, Ya Sattaru, Ya Sattaru, Ya Allah 2 x
15. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Allah 2 x
16. Ya Mujiibu, Ya Mujiibu, Ya Mujiibu, Ya Allah 2x
17. Ya Mu‘izzu, Ya Mu’izzu, Ya Mu’ izzu, Ya Allah 2 x
18. Ya Mu‘iinu, Ya Mu’iinu, Ya Mu’iinu, Ya Allah 2 x
19. Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Allah 2x
20. Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Allah 2 x
21. Ya Rahiimu, Ya Rahiimu, Ya Rahiimu, Ya Allah 2 x
22. Ya Hannanu, Ya Hannanu, Ya Hannanu, Ya Allah 2 x
23. Ya Mannanu, Ya Mannanu, Ya Mannanu, Ya Allah 2 x
24. Ya Dayyanu, Ya Dayyanu, Ya Dayyanu, Ya Allah 2 x
25. Ya Subhanu, Ya Subhanu, Ya Subhanu, Ya Allah 2 x
26. Ya Sultanu, Ya Sultanu, Ya Sultanu, Ya Allah 2 x
27. Ya Amanu, Ya Amanu, Ya Amanu, Ya Allah
28. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 2 x
29. hasbunallah wa ni’mal Wakiilu, ni’mal Mawla wa ni’man-Nasiiru, la hawla wa la quwwata illa billahil ‘Aliyyil ‘Adhiim
30. Salawat 10 x
31. la ilaha illalloh 100 x
32. La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh, Alayhi Salatul Allah 3 x
33. La ilaha illalloh Muhammadun Habibulllah, Alayhi Salatul Allah 3 x
34. La ilaha illalloh Muhammadun Khalilullah, Alayhi Salatul Allah 3 x
35. La ilaha illalloh Muhammadun Safiyyullah, Alayhi Salatul Allah 3 x
36. La ilaha illalloh Muhammadun Nabiyyullah, Alayhi Salatul Allah 3 x
37. La ilaha illalloh Muhammadun Shafi’ullah, Alayhi Salatul Allah 3 x

ISMUL ‘ADZOM AR-RAHMANU
Asmaul Husna Ar-Rahmanu mempunyai Azimah pemanggil Khodamnya yaitu Sayyid Laukhoyiil A.S, inilah pemanggilnya :

YA ROHMANU YA LAWKHOOYIILU BIHAQQI DAKHONSYA KALIKHO YA GIYATSII INDA SYIDDATI WA MUJIIBI INDA KULLI DA’WATI WA MU’ADZI INDA KULLI SYIDDATIN WA YA ROJAII HIINA TANQITI’U HIILATII.

Tata Cara & Khasiat dari Isim Ar-Rahmanu :

1. Azimah di atas cukup dibaca 313 x pada tengah malam
2. Sebelum membaca Azimah Isim Ar-Rahmanu memberikan Hadiah Fatihah 41 x kepada Nabi Muhammad & Nabi Khidir A.S
3. Azimah Isim Ar-Rahmanu dibaca 1000 x pada malam jum’at, akan membuat badan anda terbang dan melayang, Untuk Toirun fil hawa ( Terbang di udara ), Azimah Isimnya dibaca rutin tiap malam dan sehabis sholat fardu 33 x selama 40 hari berturut turut
4. Melipat Bumi, Azimah Isim Ar-Rohmanu di tulis pada sebatang tongkat dari pohon kapas, kemudian di bacakan pada tongkat tsb azimah nya 313 x tiap malam selama 41 hari, pada hari ke 41 tongkat tersebut akan melayang di hadapan anda, ambillah tongkat tsb, ketika akan mengunakan pegang tongkat tsb kemudian pejamkan kedua mata bacalah Azimah nya 3 x sebutkan dalam hati tujuan anda ingin kemana, maka anda akan sampai pada tempat yg anda tuju seperti kilat menyambar.

dan saya mohon minta bantuannya para sedulur2 semuanya dan juga para sesepuh untuk membahas tentang Asma Raja Rajeh, saya sendiri hanya mengetahui khasiat2nya saja untuk itu saya mohon bantuan semuanya untuk membabar Asma Raja Rajeh dan bagi yang memiliki Asma Raja Rajeh lengkap mohon di babar disini agar bisa di amalkan oleh para sedulur-sedulur semuanya yang mau mengamalkannya ,terimakasih untuk itu saya mohon bantuannya kepada sedulur2 semuanya….

Asma’ Raja Rajeh di baca rutin tiap hari ba’da Fardu 3 x selama 41 hari, Maka semua keinginan nya akan dilaksanakan oleh Alloh S.W.T, Dan anda akan menyaksikan 7000 dari keajaiban dan keanehan langka yg belum pernah orang lain saksikan sebelumnya, Dipancarkan berbagai macam ilmu Hikmah dari dalam hatinya

Apabila Asma’ Raja Rajeh dibaca tiap selesai Sholat Fardu 100 x, Maka anda akan menyaksikan berbagai macam Alam ghaib dan masuk kedalamnya, Di laksanakan semua hajat hajatnya, Tidak akan dapat mencelakakan anda seorangpun dari kalangan Umum, Khusus,Para pemimpin, orang Faqir, dan semua lidahnya manusia akan terkunci dari ucapan jelek terhadap anda baik di depan anda maupun di belakang anda
Dibaca 100 x rutin setiap hari oleh orang yang ditahan/penjara, maka dengan Izin Alloh orang tsb akan di bebaskan

Apabila anda merutinkan secara berturut turut 99 hari dengan membaca Asma’ Raja Rajah diatas pada waktu malam 10 x dan siangnya 5 x, setelah selesai 99 hari maka anda akan menyaksikan semua Rahasia rahasia Alam Ghaib dengan mata kepala anda, Dan tiap tiap ucapan anda akan menjadi kenyataan dan mengandung hikmah, Doa’nya Mustajab, Mendapatkan Ilmu Ladunni dari Alloh S.W.T, Dibukakan baginya Pintu pintu Rizqi baik yg Dzohir maupun Yg batin

Ilmu apa saja yg anda kehendaki dari Hikmah, kanuragan, dan semua ilmu kedigdayaan akan anda kuasai apabila hati anda menginginkannya ( Ladunny )

Apabila anda membuat sebuah bentuk ( Patung dan sejenisnya ) dari Lilin ( Malam ) atau tanah , Kemudian anda bacakan pada patung tsb Asma’ Raja Rajeh 99 x lalu di tiupkan pada Patung tsb, Maka patung tsb akan bergerak dengan sendirinya dan terbang mengikuti si pemilik, hal ini bisa di lakukan apabila anda melaksanakan dawam / rutin selama 99 hari sesuai no. 6

Apabila anda senantiasa membaca Asma’ Raja rajah selama hidup, Maka jasad badan anda di alam kubur tidak akan berubah atau Rusak,Binatang apaupun tidak akan bisa menyentuh kulit anda karena ruh asma’ raja rajah merupakan jasad anda dan jasad Asma’ raja rajah merupakan ruh anda.

Silahkan di amalkan semoga bermanfaat….

Categories: KHATM KHAWJAKAN | 348 Komentar

KESEDIHAN KETIKA BERJUMPA MALAIKAT MAUT


themastersrimudjiati@yahoo.co.id

Assalamu alaikum Wr.wb Bersama tulisan ini izinkanlah saya untuk berbagi dalam pembelajaran diri, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi yang membacanya, saya sarikan dari berbagai kitab kuning dan sumber lainnya, tentang tulisannya.

Asy`ats bin Aslam berkata, “Suatu ketika Ibrahim a.s mengajukan beberapa pertanyaan kepada malaikat maut yang namanya adalah `Izrail. ‘Wahai malaikat maut, apa yang engkau lakukan jika ada seorang manusia (yang sedang sekarat) di timur dan seorang lagi di barat, atau ketika negeri sedang dilanda wabah, atau ketika dua pasukan tentara sedang bertempur?’. Malaikat maut menjawab, ‘Kupanggil ruh-ruh itu dengan izin Allah hingga mereka berada di antara kedua jariku ini.’ Dan Ibrahim a.s berkata, ‘Kemudian bumi diratakan dan kelihatan seperti sebuah hidangan yang dia makan sebanyak yang diinginkannya.’ ” Asy`ats berkata, “Ketika itulah Allah SWT memberinya kabar gembira bahwa beliau adalah Kekasih (khalil) (Q.S. An-Nisaa, 4 : 125) Allah SWT.”

Sulaiman putra Daud a.s bertanya kepada malaikat maut, “Mengapa aku tidak melihatmu bertindak adil kepada umat manusia? Engkau mengambil nyawa seorang manusia tetapi membiarkan yang lain.” “Aku tidak mengetahui hal itu lebih daripada yang kau ketahui,” jawabnya. “Aku hanya diberi daftar dan buku-buku yang berisi nama-nama.”

Wahb bin Munabbih berkata, “Suatu ketika seorang raja berkeinginan pergi ke sebuah provinsi. Dia minta dibawakan seperangkat pakaian, tapi tak ada di antara pakaian itu yang menyenangkan hatinya. Setelah beberapa kali memilih, barulah dia menemukan pakaian yang disukainya. Dengan cara yang sama, dia meminta dibawakan seekor kuda, tapi ketika dibawakan, dia menolak kuda itu. Lalu kuda-kuda yang lain dibawakan kepadanya hingga akhirnya dia menaiki kuda yang paling baik di antaranya. Kemudian setan mendatanginya dan meniupkan sifat takabur ke dalam lubang hidung raja itu. Setelah itu, dia dan rombongannya memulai perjalanan dengan sikap penuh kesombongan. Akan tetapi, kemudian dia didekati oleh seseorang bertampang kusut, kumal, yang mengucapkan salam kepadanya. Ketika raja itu tidak menjawab salamnya, orang itu kemudian merampas tali kekang kudanya. ‘Lepaskan tali kekangku!’ bentak sang raja. ‘Engkau telah melakukan kesalahan besar!’ Namun, orang itu malah menukas, ‘Aku punya sebuah permintaan kepadamu.’ ‘Tunggu sebentar,’ kata raja, ’sampai aku turun dari kudaku.’ ‘Tidak,’ jawab orang itu. ‘Sekarang juga!’ dan dia lalu menarik tali kekang kuda sang raja. ‘Baiklah, katakan apa permintaanmu,’ kata raja. ‘Permintaanku itu rahasia,’ jawab orang itu. Raja pun menundukkan kepalanya kepada orang itu, dan orang asing itu kemudian berbisik kepadanya, ‘Aku adalah malaikat maut!’ Mendengar itu, raja berubah air mukanya. Lidahnya bergetar dan ia berkata, ‘Beri aku waktu agar aku bisa kembali kepada keluargaku untuk mengucapkan selamat tinggal dan membereskan urusan-urusanku.’ ‘Tidak, demi Allah,’ kata malaikat maut. ‘Engkau tidak akan pernah melihat keluarga dan harta kekayaanmu lagi!’ Sambil berkata demikian, malaikat mencabut nyawa raja itu yang tak lama kemudian tersungkur mati, bagaikan sebongkah kayu kering.”

“Kemudian Malaikat meneruskan perjalanannya. Dia berjumpa dengan seorang beriman yang membalas salamnya ketika dia mengucapkan salam kepadanya. ‘Aku punya permintaan yang ingin kubisikkan ke telingamu,’ kata Malaikat. ‘Baiklah, akan kudengarkan,’ kata orang itu. Si malaikat pun membisikkan rahasianya dan berkata, ‘Aku adalah malaikat maut!’ Orang beriman itu menjawab, ‘Selamat datang, wahai siapa yang telah lama kunanti-nantikan. Demi Allah, tak ada siapapun di muka bumi ini yang lebih kunanti daripada dirimu.’ Mendengar itu, malaikat maut berkata kepadanya, ‘Selesaikanlah urusanmu yang telah menjadi maksud keberangkatanmu.’ Namun, orang itu menjawab, ‘Aku tidak mempunyai urusan lain yang lebih penting dan lebih kucintai daripada bertemu dengan Allah SWT.’ Dan malaikat berkata kepadanya, ‘Kalau begitu, pilihlah keadaanmu yang paling kau sukai untuk aku mengambil nyawamu.’ ‘Apakah engkau bisa melakukannya?’ orang itu bertanya. Malaikat menjawab, ‘Ya, demikianlah aku diperintahkan.’ ‘Kalau begitu, tunggulah aku sebentar, agar aku bisa berwudhu dan shalat, lalu ambillah nyawaku selagi aku bersujud.’ Dan Malaikat pun melakukan hal yang diminta oleh orang beriman itu.”

Bakr bin `Abdullah Al-Mazani berkata, “Suatu ketika seorang laki-laki dari Bani Israil mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Ketika dia telah dekat dengan ajalnya, dia berkata kepada anak-anaknya, ‘Perlihatkanlah kepadaku berbagai macam kekayaanku!’ Lalu, dibawakanlah kepadanya sejumlah besar kuda, unta, budak, dan harta benda yang lain. Ketika dia melihat semua itu, dia pun mulai menangis karena tak kuasa berpisah dengannya. Melihat orang itu menangis, malaikat maut pun bertanya kepadanya, ‘Mengapa engkau menangis? Sungguh, demi DIA yang telah memberimu anugerah semua ini, aku tidak akan meninggalkan rumahmu sebelum memisahkan nyawamu dari ragamu.’ ‘Berilah aku waktu sebentar,’ orang itu memohon kepadanya, ‘agar aku bisa membagi-bagikan kekayaanku.’ ‘Alangkah bodohnya!’ kata malaikat maut. ‘Waktumu telah berakhir. Seharusnya engkau telah mengerjakan hal itu sebelum habis waktumu.’ Sambil berkata begitu, dicabutnyalah nyawa orang itu.”

Diceritakan bahwa suatu ketika seorang laki-laki telah mengumpulkan kekayaan yang besar hingga tidak ada satu jenis kekayaan pun yang tidak berhasil diraihnya. Dia membangun sebuah istana dengan dua pintu gerbang yang sangat kuat. Dia membayar sepasukan pengawal yang terdiri dari orang-orang muda. Kemudian dia mengundang seluruh sanak keluarganya dan menjamu mereka dengan makanan. Setelah itu dia duduk di atas sofa sambil mengangkat kaki, sementara sanak keluarganya makan minum.

Setelah mereka selesai makan, dia berkata kepada dirinya sendiri, ‘Bersenang-senanglah selama bertahun-tahun karena aku telah mengumpulkan semua yang engkau butuhkan.’ Akan tetapi, baru saja dia mengucapkan perkataan itu, datanglah malaikat maut dalam wujud seorang laki-laki berpakaian compang-camping seperti seorang pengemis. Laki-laki itu memukul pintu gerbang dengan sangat keras dan mengejutkan orang kaya yang sedang berada di atas tempat tidurnya.

Orang-orang muda yang menjadi pengawalnya melompat dan bertanya, ‘Apa urusanmu di sini ?’ ‘Panggilkan tuanmu,’ kata orang itu. ‘Haruskah tuan kami datang menemui orang semacam engkau ini ?’ tanya mereka. ‘Ya,’ jawabnya. Dan ketika mereka menyampaikan kepada tuan mereka hal yang terjadi, dia berkata, ‘Kalian telah berbuat semestinya.’ Akan tetapi, kemudian pintu gerbang diketuk lagi dengan suara yang lebih keras daripada sebelumnya. Dan ketika para pengawal melompat untuk berbicara kepada orang itu, dia berkata, ‘Katakan kepadanya bahwa aku adalah malaikat maut.’

Ketika mendengar perkataan orang itu, mereka menjadi ngeri dan orang kaya itu juga merasa sangat hina dan rendah. ‘Berbicaralah kepadanya dengan sopan,’ perintahnya kepada mereka. ‘Dan tanyakan kepadanya apakah dia akan mengambil nyawa seseorang di rumah ini.’ Namun kemudian malaikat masuk dan berkata, ‘Berbuatlah sesuka hatimu karena aku tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum aku mencabut nyawamu.’ Lalu orang kaya itu memerintahkan agar semua kekayaannya dibawa ke hadapannya. Setelah semuanya berada di depan matanya, dia berkata (kepada harta bendanya), ‘Semoga Allah mengutukmu sebab engkau telah memalingkan aku dari beribadah kepada Tuhanku dan menghalang-halangi aku dari pengabdian kepada-Nya.’

Allah membuat harta bendanya berbicara, ‘Mengapa engkau menghinaku sedangkan karena akulah engkau bisa diterima para sultan, padahal orang-orang yang bertakwa kepada Allah malah diusir dari pintunya? Karena akulah engkau bisa mengawini wanita-wanita lacur, duduk bersama raja-raja, dan membelanjakanku di jalan keburukan. Namun aku tak pernah membantah. Seandainya saja engkau membelanjakan aku di jalan kebaikan, niscaya aku telah memberi manfaat kepadamu. Engkau dan semua anak Adam diciptakan dari tanah, kemudian sebagaian dari mereka memberikan sedekah, sedang yang lain berbuat keji.’ Malaikat maut pun segera mencabut nyawa orang kaya itu, dan robohlah orang itu ke lantai.

Wahb bin Munabbih berkata, ‘Suatu ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang penguasa tiran yang tidak ada tandingannya di muka bumi. Kemudian malaikat itu naik kembali ke langit. Malaikat-malaikat lain bertanya kepadanya, ‘Kepada siapa di antara orang-orang yang telah kau cabut nyawanya, engkau telah menaruh belas kasihan?’ Malaikat itu menjawab, ‘Suatu ketika aku pernah diperintahkan mencabut nyawa seorang perempuan di padang pasir. Ketika aku mendatanginya, dia baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Aku pun menaruh belas kasihan kepada perempuan itu karena keterpencilannya dan juga kasihan terhadap anak laki-laki perempuan itu, karena betapa dia masih sangat kecil namun tak terawat di tengah buasnya padang pasir.’ Lalu para malaikat itu berkata, ‘Penguasa lalim yang baru saja engkau cabut nyawanya itu adalah anak kecil yang dulu pernah engkau kasihani.’ Malaikat maut kemudian berujar, ‘Maha Suci DIA yang memperlihatkan kebaikan kepada yang dikehendaki-Nya.’

`Atha bin Yasar berkata, “Pada setiap tengah malam bulan Sya’ban, malaikat maut menerima lembaran tulisan dan dikatakan kepadanya, ‘Tahun ini engkau harus mencabut nyawa orang-orang yang namanya tercantum dalam lembaran ini.’ Seorang laki-laki boleh jadi sedang menanam tanam-tanaman, mengawini wanita-wanita, dan membangun gedung-gedung, sementara dia tak menyadari bahwa namanya ada dalam daftar tersebut.”

Al-Hasan berkata, “Setiap hari malaikat maut memeriksa setiap rumah tiga kali dan mencabut nyawa orang-orang yang rezekinya telah habis dan umurnya telah berakhir. Apabila dia telah melakukan hal itu, maka seisi rumah yang bersangkutan akan meratap dan menangis. Sambil memegang gagang pintu, malaikat maut berkata, ‘Demi Allah, aku tidak memakan rezekinya, tidak menghabiskan umurnya, dan tidak memperpendek batas hidupnya. Aku akan selalu kembali dan kembali lagi ke tengah-tengah kalian hingga tak ada lagi yang tersisa di antara kalian!’ “. Al-Hasan berkata, “Demi Allah, seandainya mereka bisa melihatnya berdiri di situ dan mendengar kata-katanya, niscaya mereka akan melupakan jenazah tersebut dan menangisi diri mereka sendiri.”

Yazid Al-Ruqasyi berkata, “Ketika seorang penguasa lalim dari Bani Israil sedang duduk seorang diri di istananya tanpa ditemani oleh salah seorang istrinya, masuklah seorang laik-laki melalui pintu istananya. Penguasa tiran itu marah dan berkata, ‘Siapa engkau? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam rumahku?’ Orang itu menjawab, ‘Yang mengizinkan aku masuk ke dalam rumah ini adalah pemilik rumah ini. Sedangkan aku adalah yang tak bisa dihalangi oleh seorang pengawal pun dan tidak pernah meminta izin untuk masuk bahkan kepada raja-raja sekalipun, tidak pernah takut kepada kekuatan raja-raja yang perkasa, dan tidak pernah diusir oleh penguasa tiran yang keras kepala ataupun setan pembangkang.’

Mendengar itu, penguasa lalim tersebut menutup mukanya, dan dengan tubuh gemetar dia jatuh tersungkur. Kemudian dia bangkit dengan wajah memelas. ‘Jadi engkau adalah malaikat maut ?’ tanyanya. ‘Ya,’ jawab laki-laki itu. ‘Sudikah engkau memberiku kesempatan agar aku bisa memperbaiki kelakuanku ?’ Alangkah bodohnya engkau,’ jawab sang malaikat, ‘Waktumu telah habis, napasmu dan masa hidupmu telah berakhir; tidak ada jalan lagi untuk memperoleh penangguhan.’ Penguasa tiran itu lalu bertanya, ‘Kemana engkau akan membawaku?’ ‘Kepada amal-amalmu yang telah engkau kerjakan sebelumnya. Dan juga ke tempat tinggal yang telah engkau dirikan sebelumnya,’ jawab malaikat. ‘Bagaimana mungkin,’ kata sang tiran, ‘Aku belum pernah mempersiapkan amal baik dan rumah baik yang bagaimanapun.’ Malaikat pun menjawab, ‘Kalau begitu, ke neraka, yang menggigit hingga ke pinggir-pinggir tulang.’ (Q.S. Al-Ma’arij, 70 : 15-16).

“Kemudian Malaikat mencabut nyawa sang tiran, dan dia pun jatuh mati di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah mereka yang kemudian meratap-ratap dan menjerit.” Yazid Al-Ruqasyi berkata, “Seandainya mereka mengetahui bagaimana buruknya neraka itu, tentu mereka akan menangis lebih keras lagi.”

Al-A`masy meriwayatkan dari Khaitsamah, bahwa suatu ketika malaikat maut mendatangi Sulaiman putra Daud a.s dan mulai mengamati salah seorang dari sahabat-sahabatnya. Ketika dia telah pergi, sahabat itu bertanya, “Siapa itu tadi?” Dan dikatakan kepadanya bahwa itu adalah malaikat maut. Berkatalah sahabat itu, “Kulihat dia memandangiku seolah-olah dia mengincarku.” “Lalu, apa keinginanmu?” tanya Sulaiman. “Saya ingin agar Tuanku menyelamatkan saya darinya dengan menyuruh angin membawa saya ke tempat yang paling jauh di India.” (Sulaiman memiliki kemampuan mengatur arah angin, Q.S. Al-Anbiyaa, 21 : 81). Angin pun kemudian melakukan apa yang diperintahkan.

Ketika malaikat maut datang lagi, Sulaiman a.s bertanya kepadanya, “Kulihat engkau menatap terus-menerus ke arah salah seorang sahabatku?” “Ya,” kata Malaikat, “Aku sangat heran sebab aku telah diperintahkan untuk mencabut nyawanya di bagian paling jauh di India dengan segera. Namun melalui engkau, dia malah sedang menuju ke tempat itu. Oleh karena itu, aku heran.” ***
Semoga Dengan hal tersebut Menjadi Renungan Buat saya dan para sedulur. Nuwun.

By : Dewi Sri.

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 86 Komentar

MERAGA SUKMA


Ustad Satyajendra <ustad_satya.jendra@yahoo.co.id

Saya akan berbgi pengalaman sya dan smoga bsa bermanfaat untk sedulor kwa smua. Waktu itu sya pernah blajar ngrogo sukmo oleh seorang aki tua yg bernama ki salam. Beliau dg snang hati mengajar sya,tp sebelum sy d trma menjadi muridnya sy memohon d dpan rumah nya.awalnya tdk mau.tpi sya memang tdak makan dan minum selama 2 hr,dan brada d dpan rumah ki salam,mungkn beliau kasihan.sya d terma jd murid tahun 2007.beliau mengajari sya dr ilmu yg rendah sampai yg tinggi,,saat itu sya pernah di tawari ilmu pelepas sukma,saat itu sy bertanya

sya: " aki untuk apa ilmu pelepasan sukma itu?
Aki: " karena dg ilmu ini kamu bsa menemukan keluarga mu yg pisah dr mu"
(memang saat itu sya tersesat pada saa lburan,di stu sya bsa brtmu aki salam)
sya:"apa bnar..?"
aki:" tergantung niat yg mengamal kan,nak.. Hu allah hu alam..

Dmikian pdato sya dg beliau, kmudian sya belajar hngga 1 bln,dn alhamdulillah sy di berkai oleh gusti allah..wakt praktik yg pertama,sya sangat kaget,krna sya trasa sperti ngambang d langt,dan sya bsa melhat alam astral dan brbgai makhluk ghaib, bhkan sya melhat emas yg begtu melimpah di dalm nya..sya sungguh kaget,krna perasaan kaget scra trus menrus,tba tba sya trsedot k bdan sya lg, selang bbrapa menit sy mencoba lg untk bsa menemukan kluarga ku, sya mencba sya kluar dr bdan sya,dan berniat ingn menuju ke keluarga sya,saya memejamkan mata sjenak.dan tb2 sya melht kluargaku..sya tau d mana mereka tinggal setelah pindah rumah… Dan tdk brtmu 3 th,sya mencri tau nama kota it, dan sya kmbli ke rga sya, dan ke esokan harinya aki meninggal d krnakan berada d alam astral lbh dr 1 jam, sya sangat sdih skali..

Menurut sdulor apa sya harus kmbali pada kluarga saya,dan apa sbaiknya sya ttp tnggl di sini untk menemani nenek,sya kshan trnyata beliau dan nenek,tdk mempunyai anak,anaknya meninggal sama yg d alami aki.. Tolong beri jawabn ? Trimakash untk sdulor kwa yg mau mmbntu. wassalamualaikum..

LATIHAN MERAGA SUKMA

assalamu'alaikum wr.wb. salam takdzim @ki wong alus@poro sesepuh kwa.dan poro sdulor.sdikit saya akan membeberkan ilmu meraga sukma pada sdlor smua dan akan mengjazahkn dg ikhlas.tapi dg bertahap.

MERAGA SUKMA/PELEPASAN SUKMA adalh bila sukma meninggalkan jasad dg sengaja.tetapi itu bukan brarti orangnya mati.krna keluarnya si sukma dr raga itu sifatnya smentara,beberapa saat kmudian sukma akan memasuki raganya kmbali seperti smula.kepergian sukma yg hanya smentara it tergantng pd khendah yg memiliki sukma itu.ia bisa pergi ke alam astral(alam ghaib), alam barzah(alam roh manusia) dan alam nyata seperti jakarta,london,hongkong dll,tergantng niat kita.
Meraga sukma punya bnyak manfaat:
a.bisa mengetahui alam mana sja yg kita khendaki
b.bisa berwisata ke seluruh dunia tanpa menggunakan uang.
C.bsa mengetahui dg jelas keadaan saudara yg kta cntai di berbeda tmpat.
D.dan lain2 yg masih bnyak lg.yg jelas ilmu ngrogosukmo bisa d gunakan untk memayu hayuning bawono,meningkatkan ke jujuran dan kebenaran

SYARAT MERAGA SUKMA:
A.sehat jasmani dan rohani
b.tdk dalm keadaan terlalu kenyang/lapar dan haus
c.bisa berkonsentrasi
d.akan lbih baek lg bla punya tnaga dalam
e.tdak dalam keadaan mengantuk
f.tidak minum minuman keras
g.bertujuan untk kbaikan saja.

Jangan di gunakan sembrangan,misalnya ingn menonton orang yg sdamg mandi tapi anda akan tersdot ketubuh anda lg,siapa yg menarik sisukma? Yaitu roh luhur.

K0NSENTRASI MEMATIKAN RASA
a.duduk dg tenang,
b.pergunakanlah sgenap daya k0nsentrasi anda agar bisa melupakan segala sesuatu
c.pusatkan sgenap pikiran anda,tutup p0ri2 ,mulut, teling.semua suara dr luar jngan d hiraukan.anggaplah suara it tdk ada
d.biarkan nyamuk menggigt anda jangan rasakan ggtanya
e.rasa sakt dan gatal harus bsa anda lupakan

latih lah k0nsentrasi ini hngga 3 hr..

Lakukanlah tahap pertama ini saudaraku,nanti tidak lambt tahap 2 akn sgera ku tulis..bila tahap 1 sdah di p0sting. Smoga bermanfaat bg saudara smua. Wassalamualaikum.wr.wb. @@@

Pengorbanan seorang ibu untuk sang buah hati

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 275 Komentar

DALIL TENTANG ADANYA AL-KASYF


Disarikan dari Kitab Ihya al-Ghazali
Juru Angon

Ada dua dalil (bukti atau argumentasi) yang kuat mengenai adanya kasyf – yang tidak mungkin terbantahkan, yaitu;

1. Keajaiban mimpi yang benar.
Sesungguhnya, lewat mimpi sesuatu yang ghaib bisa diketahui atau tersingkap. Jika itu terjadi dalam keadaan tidur, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pula dalam keadaan jaga, karena sebenarnya yang membedakan antara tidur dan jaga hanyalah panca inderanya saja. Dalam kedaan tidur, panca indera tidak berfungsi, namun tidak sedikit orang yang sedang jaga, tetapi ia tidak mendengar dan melihat karena ia sibuk dengan dirinya sendiri.

2. Informasi yang diberikan Rasulullah Saw mengenai persoalan-persoalan ghaib dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur’an.

Jika itu bisa dilakukan oleh seorang nabi, maka tidak menutup kemungkinan orang lain juga bisa mengalaminya. Karena nabi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang telah dibukakan kepadanya hakikat segala sesuatu (mukasyafah) dan dia bertugas untuk memperbaiki akhlaq manusia. Oleh karena itu, sangat mungkin adanya seseorang yang juga dibukakan kepadanya (mukasyafah) tetapi dia tidak bertugas untuk memperbaiki manusia. Yang terakhir ini tidak disebut dengan istilah nabi tetapi “wali”.

Barang siapa yang beriman kepada para nabi dan meyakini kebenaran mimpi, maka dia harus mengakui pula bahwa hati memiliki dua pintu, satu pintu menghadap ke luar, yakni mengarah ke panca indera, dan satu pintu, yang berada pada hati yang paling dalam, menghadap ke malakut. Inilah pintu ilham dan wahyu. Jika ia telah mengakui adanya dua pintu hati ini, maka ia pun harus mengakui pula bahwa ilmu tidak hanya diperoleh melalui belajar atau sebab-sebab yang “wajar” lainya. Sangat mungkin “mujahadah” juga bisa menjadi jalan diperolehnya pengatahuan. Uraian di atas mengingatkan pada apa yang telah kami bicarakan sebelumnya, yakni tentang keajaiban hati yang mampu berpindah-pindah antara menyaksikan alam nyata (‘alam al-musyahadah) dan menembus alam ghaib atau malakut (‘alam al-malakut).

Tersingkapnya sesuatu di dalam mimpi dalam bentuk “perlambang atau simbol” yang perlu diuraikan maknanya, begitu juga penampakan malaikat kepada para nabi dan wali dalam bentuk yang berbeda-beda adalah contoh-contoh dari rahasia keajaiban hati. Semua itu tidak akan bisa dicerna atau difahami kecuali dengan ilmu mukasyafah yang bisa didapatkan melalui “mujahadah” dan berusaha untuk mendapatkan kasyf dalam mujahadanya itu.

Salah seorang yang pernah mengalami kasyf berkata: “Ada malaikat yang menampakkan diri di hadapanku. Dia meminta kepadaku agar aku mendiktekan kepadanya sebagian dari dzikir khafi (dzikir rahasia)-ku dan musyahadah-ku. Malaikat tadi berkata: “Kami tidak bisa mencatat amal perbuatanmu, sedangkan kami ingin melaporkan amal perbuatanmu yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Aku pun bertanya kepadanya: “Bukankah kalian telah mencatat shalat wajibku?” Malaikat menjawab: “Ya.” Aku berkata: “Kalau begitu, itu saja sudah cukup bagi kalian.”

Kisah di atas menunjukkan, bahwa malaikat al-kiram al-katibin (malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia) tidak mampu melihat rahasia-rahasia hati. Mereka hanya mampu melihat amal perbuatan yang nampak kelihatan saja. @@@

Categories: ARTIKEL KI JURU ANGON | 60 Komentar

MOHON MASUKAN SOAL AKTIFASI OTAK TENGAH


Akhir-akhir ini banyak dibicarakan munculnya metode ‘Aktifasi Otak Tengah’. Metode ini mengklaim mampu meningkatkan kemampuan anak setelah otak tengahnya diaktifasi. Menurut situs otaktengah.com, seorang anak yang sudah diaktifasi otak tengahnya mampu ‘melihat’ dengan mata ditutup, misalnya dapat menebak angka-angka di kartu bridge, berjalan dengan melewati rintangan, ataupun dapat mengenali ayahnya diantara kerumunan orang-tua lainnya, tanpa menyentuh dan mendengar suaranya.

Sungguh luar biasa memang. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Apalagi kemampuan seperti itu bisa didapat hanya dengan 2 hari.

Sebagai seorang muslim, saya berfikir, apakah metode semacam itu sesuai atau bertentangan dengan Syariat Islam? Jujur saya belum tahu dengan detail bagaimana metode ini dijalankan kecuali hanya membaca dari literatur yang beredar di internet dan pengalaman teman saya yang sudah melihat langsung metode ini dan menerapkan untuk anaknya. Dan saya juga bukan seorang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang bisa menetapkan suatu perbuatan itu sesuai atau bertentangan dengan syariat.

Namun sebagai orang awam, kadang saya khawatir hal ini menyalahi syariat. Sikap kehati-hatian tentunya harus selalu kita miliki, jangan sampai kita melihat kelebihan tanpa melihat efek samping yang mungkin terjadi. Dan saya khawatir lagi efek samping justru terjadi di kemudian hari. Apalagi ini menyangkut anak kita.

Artikel ini bukan untuk menguraikan “Aktifasi Otak tengah menurut Syariat Islam” karena saya bukan ahli dan tidak memiliki hak untuk itu. Tapi sesuai judulnya ini adalah pertanyaan pribadi dan mungkin pertanyaan banyak orang yang menunggu jawaban dari ahlinya. Sehingga bagi mereka yang memiliki kapabilitas ilmu dalam masalah ini silakan share melalui komentar di bawah? Atau bagi yang mempunyai rujukan link ke web lain yang membahas ini silakan berbagi. Wallahu ‘Alam

MONGGO KEPADA PARA SESEPUH DAN BOLO KWA UNTUK MEMBERIKAN KOMENTAR / PENDAPATNYA MENGENAI PERMASALAHAN DIATAS, ATAS ATENSI DAN PARTISIPASINYA KAMI SAMPAIKAN BANYAK TERIMA KASIH…..WASSALAM

WONG MBOHOL

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 61 Komentar

APAKAH TUHAN ITU ADIL?


ADA KIRIMAN EMAIL DARI SEDULUR BERINISIAL HAND DAN SAYA MOHON BANTUAN SEDULUR SEMUA UNTUK MEMECAHKAN PERSOALAN INI BERSAMA-SAMA.

Salam rahayu. ijin memperkenalkan diri Ki, saya anggota KWA No.XXX. pada kesempatan ini saya mohon ijin bertanya, mengenai “keadilan Tuhan”.

Saya lahir di pulau sumatera dari keluarga yang serba kekurangan, pada umur 10 tahun saya sudah dititipkan/diasuh oleh paman saya di jawa. Sesuai kata pepatah “lebih baik hujan batu di negeri sendiri dari pada hujan emas di negeri orang” itulah juga yang saya alamai selama tinggal dengan paman saya, dari umur 10 th itu saya diajari dengan kehidupan yang penuh perjuangan, hinaan, dan penderitaan. sejak itu juga saya dilarang mengeluh, dan menangis,… saya hampir tidak pernah menceritakan keadaan saya di jawa kepada orang tua saya di sumatera pada saat itu. Setelah saya lulus sma saya mendapat pekerjaan dan tinggal mandiri, sejak itu saya seperti orang merdeka…benar benar merdeka hingga perbuatan dosa-dosa saya lakukan semua…seperti orang yang tak bertuhan

Karena semua yang saya alami itulah saya mulai bertanya pada diri dan hati saya “dimana keadilan Tuhan?”. dari kecil saya coba ikut mencari ilmu kanuragan bersama teman teman, hingga berumur 30 tahun, namun hati ini belum juga menemukan jawaban, ilmu ilmu dari kejawen, kebhatinan, atau amalan kiai saya lakukan tapi saya merasa belum tentram. Semua ilmu yang saya lakukan kebanyakan mengenai keduniawian jarang menyibak rahasia Tuhan.

Saya bertanya pada diri saya, banyak orang mengatakan hidup ini cuma sekali…hidup ini cuma cobaan… hidup ini cuma pilihan, …..bila hidup ini sekali dan memilih…. , siapa yang mau lahir dari keluarga miskin ?, siapa mau yang lahir dalam keadaan cacat yang tidak bisa menikmati keindahan alam atau tidak bisa mendengar indahnya ayat ayat ALLAH ?dsb…kalau hidup ini pilihan dan saya disuruh milih, saya ingin lahir dari keluarga kaya, dari seorang kiyai, tidak cacat, hidup kecukupan dsb…

Apa lagi orang orang yang lahir di luar agama Islam…..orang yang lahir lahir di pedalaman….bagaimana hukumnya?

Itu semua yang selalu menjadi renungan saya, oleh sebab itulah dengan memberanikan diri saya yang bodoh dan hina ini mohon pencerahan dan petunjuk agar saya semakin mantab bahwa “Tuhan itu Adil ” dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalam.

==HAND ==

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 198 Komentar

DO’A MELEPASKAN DIRI DARI BORGOL/BELENGGU


by. ki satya
ustad_satya.jendra@yahoo.co.id

assalamu’alaikum.poro sederek ku.bila sdulor di borgol,belenggu,dan di ikat.jangan takut,smua bsa lepas dr padanya.saya ikhlas mengjazah kan ilmu ini.

Melalui amalan ini:
1. puasa 3 hari sunah
2. Bacalah surat Al fatihah 121x. Pada saat puasa 1x sehari
3.bila anda di borgol/d jerat. Baclah Alfatihah 3x tahan nafas, ludahilah borgol/benda yg menjerat sedulor 10x.dg penuh permohonan pada allah..

Pengalaman saya waktu pentas seni sya melakukan hal ini.alhamdulillah bisa.

@@@

AJIAN MELUMPUHKAN MUSUH

By. Ki satya

Assalamu’alaikum, poro sdulor.bgi sdulor yang mempunyah musuh yg jahat yg mengancam keselamatan sdulor,sesakti apa pun dia,insya allah dpat di lumpuh kan dg amalan ini:

1. Bacalah surat yasin secara rutin sesudah sholat subuh selama 40 hri.
2. Hari pertama hingga hari ke 27 stiap harinya di baca 2x sesudah subuh.
3. Hari ke 28 hingga hari ke 40 setiap harinya di bca 3x sesudah sholat subuh.
4. Kalau d jumlah semuanya, bacaan surat yaasin menjadi 93x.

Dengan amalan d atas insya allah musuh anda akan tunduk pda sedulor yg mengamalkan,bahkan pergi jauh/sakit..shingga ia tdk akan dpt mengancam anda/mencelakakan anda lagi.sesudah mengamalkan sampai 11 hari saja,sdulor bsa menghancurkan musuh sdulor,dg hanya membatin namanya.dg niat yg pasti.. Tpi jangan d gunakan sembarangan za.

SEM0GA BERMANFAAT UNTUK SEDULOR KWA. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 48 Komentar

SIRRUL AL-IHLAS


Didik Mulyono

mr_sengkreng242@yahoo.com

Bissmillahirrohmaanirrohiim. assalaamualaikum wr…wb….mari sedulur kita sama2 mengirim alfatehah 7x kepada yai asrori al ishaki(kedinding),semoga mendapat rahmat Illahi Robbi, Sir Al Ihlas….sebelum kita ingin meraih keajaiban sir Al Ihlas,diharuskan tata niat…mental…..dan segalanya…kita taruh dulu,segala Ilmu yang kita miliki untuk sementara,hingga kita benar2 menjadi Insan yang kosong dari nafsu

apapun..tata niat,mengamalkan hanya yntuk mencari ridho Alloh…dan mencari perjumpaan dengan Alloh di alam jiwa kita yang suci,dan juga untuk mencari ilmu kesempurnaan hidup. rendahkan diri kita serendah-rendahnya,kosongkan dari segala keinginan yang bersifat keduniawian,kalau perlu,kita musnahkan segala ilmu yang kita miliki,baik itu ASR,ALR,AKR dan RDRpun..dan ilmu lain2,cari hari weton lahir…mandi keramas,lalu niat puasa mutih,membersihkan jiwa kita yang selama ini selalu menuruti nafsu hewani kita. Selama puasa baca surat Al_Ihlas sebanyak2nya,disetiap usai sholat fardhu dan sunat,setelah usai puasa,besoknya,istikomahkan setiap malam, Al Ihlas sebanyak 3000/7000/10000x. setiap usai sholat isya dengan tata cara sebagai berikut:

1.usahakan selama 41 hari selalu mandi keramas dan tidak putus dari wudhu.

2.usahakan menjaga mulut,dari berbicara yang gak perlu,kalau perlu puasa bisu

selama 41 hari(tidak wajib puasa bisu).

3.jaga hati agar selalu sabar,walau apapun yang terjadi,hadapi dengan bijak

4.selama 41 hr,usahakan jangan putus sholat jamaah

5.menjaga dari pandangan yang mengundang syahwat

6,hindari berbohong(Dusta)

7.Selama melakukan wirid Al ihlas harus kuat dengan cobaan yang datang baik itu

dhohir maupun bathin

8.pada saat wirid usahakan sepasrah-pasrahnya jangan tergesa2.

dan istikomahkan wirid al ihlas setiap usai sholat isya,dengan urutan sebagai

berikut:

baca:SUBHANALLOH WALHAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLALLOH WALLOHU AKBAR 100X “BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLOHUMMA INNI AS’ALIKA BISMIKAL AHADI A’AZZI WA’AD’UKALLOHUMMA BISSMIKAL AHADISSOMADI,WA AD’UKALLOHUMMA BISSMIKAL AZIIMIL WITRI,WA ADUKALLOHUMMA BISSMIKAL KABIIRIL MUTA’ALI,ALLADHII MALA’ AL ARKAANA KULLAHA ,AN TAKSIFA ‘ANNI MAA ‘ASBAHTU WAMAA AMSAITU FIIHI” 7/11X tahan nafas

lalu BACA SURAT AL IHLAS,3000/7000/10,000x, ditutup dengan ayat diatas 11x tahan nafas,diteruskan membaca sholawat istighosa:”ASHOLAATU WA SSALAAMU ‘ALAIKA YAA SYAIDI YAA ROSULULLOH,KHUD BIYADI QOLLATS KHII LATI ADRIGNI” 100X. Kemudian diteruskan dengan permohonan do,a sesuai hajat kita,Dan setiap usai sholat subuh dan maghrib,baca:”HASBUNALLOH WA NI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULAA WA NI’MANNASIIR”100/1000X.

Demikian sir Al Ihlas,yang pernah saya dapat,dari Al Magfurlloh YAI ASRORI AL

ISHAKI(kedinding),jika ada salah dalam tulisan mohon sedulur2 membetulkan, jujur,saat saya menulis artikel ini saya menangis, teringat beliau…..dengan mengharap ridho Alloh semoga wirid ini bisa bermanfaat bagi sedulur2 yang membutuhkan.Al-fateha 7x buat Gus RORI..jangan mengharapkan sesuatu terjadi saat mengamalkan wirid ini,karna itu akan semakin menjauhkan kita dari Rahmat-Nya,dengan segala kerendahan diri dan Kedhoifan saya,saya mohon maaf kepada sedulur semua jika ada salah baik yang disengaja maupun tidak. Saya telah menepati janji saya kepada sedulur2 yang sering SMS,dan kirim lewat email…dan juga lewat coment.semoga bisa mengobati penantian sedulur2,dan semoga menjadikan sedulur lebih dekat dengan ALLOH SWT,Amin. ahir kata ASSALAAMUALAIKUM WR>>WB>>>Didik Mulyono Abi Rowo. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 82 Komentar

REFRESHING YUK… ke PANTAI KARANGBOLONG SAJA


Sugeng ndalu,
Ki WA, Ki Ageng JJ, Ki Nurjati, Ki Abdul jabbar, Ki Abie, Ki Thepos, Ki Dead Man, Ki Candhu, Ki Wisanggeni, Ki Sri dan poro sepuh sadoyo,

Dengan restu dari poro leluhur , dan atas ijin saking Ingkang Murbeng Dumadi , monggo lenggah kanti ikhlasing manah.

” INI SEMUA UNTUK APA DAN UNTUK SIAPA?”

Saya percaya poro sepuh sangatlah wicaksono, ” yen ono goro-goro, iku awale rejo” Dan saya percaya, poro sepuh bisa melihat hari yang sangat baik untuk pertemuan kita, hari ke enam ditanggal enam malem ke tujuh.
Enam itu sama dengan Genap, Tujuh itu Pitu ( Pitutur ). Hari itulah di genapkan pitutur. Hari itulah saatnya diberikan pelajaran Yang terlengkap( geneping pitutur).

Marilah kita saling Rendah Hati, bersama berkumpul dan mencari tempat yang terbaik, mungkin di Pantai Karang Bolong, mungkin di petilasan Banten lama. Kita tinggalkan angka tigapuluh, kita tinggalkan angka tigapuluhsatu, walau kita tahu itu tanggal” MAYA” tertinggi, kita ganti hari “PADA”, tetapi membawa “cahaya”.

Kita tinggalkan Taman Mini, Kita tinggalkan Padepokan Ki Ageng Jembar Jumantoro. Kita mencari “Jumantoro yang lebih luas lagi”, kita mencari “Taman yang lebih Maxi lagi”, yaitu Ketulusan dan Keikhlasan hati. Ini lebih luas dari segala yang ada.

Sekian sekedar roso pangroso dari saya, yang oleh para leluhur baru boleh di tulis setelah pk.24.00. Seperti nama sayapun, poro leluhur mengijinkan menjadi Ki Sabdo Sejati, setelah umur saya 65 thn. Masih 10 tahun lagi.
Nuwun. (KI SABDO SEJATI)

 

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 274 Komentar

PENGUMUMAN


PERKULIAHAN DI KAMPUS WONG ALUS DILANJUTKAN KEMBALI….


Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 156 Komentar

ARGUMENTASI SYAR’IYAH PEMBELAJARAN KAUM SUFI


Disarikan dari pemikiran al-Ghazali dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin

Oleh Juru Angon
agilfatih@yahoo.co.id

Ketahuliah, bahwa seseorang yang mengetahui sesuatu – walaupun sesuatu yang sangat sederhana – dengan melalui ilham yang tiba-tiba saja ada dalam hatinya tanpa pernah menyadarinya, maka berarti ia telah mengetahui kebenaran jalan tersebut. Dan barang siapa yang belum pernah mendapatkan pengetahuan ilhami semacam ini, hendaklah dia mempercayai tentang kebenaran adanya, karena pengetahuan semacam ini merupakan pengetahuan yang sangat tinggi tingkatannya. Hal ini diperkuat dengan dalil-dalil syara’ dan pengalaman atau kisah-kisah mereka yang mengalaminya.

Di antara dalil-dalil itu adalah firman Allah Swt: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik” (Qs. Al-Ankabut; 69).

Semua hikmah itu muncul dari hati lantaran ketekunannya dalam beribadah dan bukan disebabkan karena belajar, dengan kata lain, melalui ilham dan kasyf.

Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan apa yang diketahuinya, maka Allah Swt akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum pernah diketahuinya dan memberikan petunjuk atas apa yang dikerjakannya sehingga ia berhak mendapatkan surga. “Barang siapa yang tidak berbuat sesuai dengan apa yang diketahuinya, maka Allah Swt akan menyesatkan apa yang telah diketahuinya itu dan (Allah Swt) pun tidak memberikan petunjuk atas apa yang dikerjakannya, sehingga ia pantas masuk neraka.”

Allah Swt berfirman: “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Swt, Allah Swt akan memberikan jalan keluar baginya (dari semua kesulitan dan ketidaktahuan), dan menganugerahkan rizki kepadanya dari jalan yang tidak terduga” (Qs.Al-Thalaq; 2-3). Maksudnya adalah; Allah Swt menganugerahkan ilmu tanpa melalui belajar dan memberikannya kecerdasan tanpa harus berlatih.

Allah Swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan” (Qs. Al-Anfal; 29).

Yang dimaksud dengan “furqan” dalam ayat diatas adalah cahaya atau nur yang bisa membedakan antara yang haq dan yang batil serta dapat mengeluarkankannya dari hal-hal yang syubhat atau tidak jelas status halal-haramnya. Oleh karena itu, Rasulullah Saw dalam do’anya selalu memohon diberikan cahaya atau nur, sebagaimana nampak dalam do’a beliau berikut ini:

“Ya Allah, berilah aku nur, tambahilah aku nur dan jadikanlah nur berada dalam hatiku, dalam kuburku, dalam pendengarnku, dalam penglihatanku, dalam rambutku, dalam kulitku, dalam dagingku, dalam darahku dan dalam tulangku.”

Rasulullah Saw pernah ditanya tentang maksud kata “syaraha” dalam ayat: “Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (Qs. Al-Zumar; 22).

Jawab Rasulullah Saw: “Yakni “meluaskan atau melapangkan”, karena jika Allah Swt menempatkan nur dalam hatinya, maka dadanya akan menjadi luas dan lapang.”

Rasulullah Saw juga pernah mendo’akan Ibn Abbas:“Ya Allah, fahamkanlah ia dalam persoalan agama dan ajarkanlah ia ta’wil (kemampuan untuk menafsiri al-Qur’an-pen).”

Ali (semoga Allah Swt meridlainya) berkata: “Tidak ada sesuatu pun di sisi kami yang bisa mebuat Rasulullah Saw senang kepada kami, kecuali Allah Swt memberikan seorang hamba yang faham betul terhadap kitab suci-Nya.” Dan ini bukan diperoleh karena belajar.

Diriwayatkan, bahwa yang dimaksud dengan “hikmah” dalam ayat (“Barang siaa yang telah diberi hikmah, maka sesunggunya ia telah dikaruniai kebaikan yang sangan banyak”- Qs. Al-Baqarah; 269) adalah “pemahaman terhadap kitabullah”. Sedangkan maksud ayat (“Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); Qs. Al-Anbiya; 79) adalah Allah Swt telah memberikan kasyf kepada Sulaiman ‘alaihi salam.

Abu Darda berkata: “Seorang mukmin adalah orang yang melihat dengan nur Allah Swt dari belakang hijab yang tipis. Demi Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt telah menempatkan cahaya atau nur kebenaran dalam hati mereka dan lidah mereka.”

Salah seorang salaf berkata: “Seorang mukmin sering disangka sebagai “kuhan” atau paranormal.”

Rasulullah Saw bersabda: “Berhati-hatilah dengan “firasat” orang yang beriman, karena ia melihat dengan “nur” Allah Swt.”

Hal itu juga diisyratkan oleh Allah Swt dalam firmannya: “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda” (Qs. Al-Hijr; 75); dan dalam ayat:“Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami kepada kaum yang yakin” (Qs. Al-Baqarah; 118).

Al-Hasan meriwayatkan dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda: “Ilmu itu ada dua. Ilmu batin itu ada di dalam hati, dan itulah ilmu yang bermanfaat…”

Ketika salah seorang ulama ditanya tentang ilmu batin, dia menjawab: “Ilmu batin adalah salah satu rahasia Allah Swt yang diberikan ke dalam hati para kekasih-Nya. Allah Swt bahkan tidak memberikannya kepada malaikat dan manusia biasa”.

Rasulullah Saw bersabda: “Di antara umatku ada yang menjadi “muhdisin” guru dan mukallimin (ahli kalam). Sedangkan Umar adalah salah satu dari mereka.” Yang dimaksud dengan al-muhdis adalah al-mulham (orang yang diberi ilham), yakni orang yang hatinya telah dibukakan (al-kasyf) oleh Allah Swt, sehingga bisa mengetahui sesuatu tanpa menggunakan perantaraan panca indera sebagaimana orang kebanyakan.

Sedangkan al-Qur’an telah menjelaskan bahwa taqwa adalah kunci dari hidayah dan al-kasyf, yang berarti bahwa al-kasyf diperoleh tanpa harus belajar. Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs. Yunus; 6).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa hanya orang yang beriman saja lah yang diberi keistimewaan untuk mengetahui semua yang diisyaratkan dalam ayat di atas.

Dalam ayat lain, Allah Swt juga berfirman: “(Al Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs. Ali Imran; 138).

Abu Yazid al-Busthami berkata: “Bukanlah dinamakan ‘alim orang yang menghafalkan kitab, karena jika ia lupa maka ia menjadi orang yang bodoh. Yang disebut ‘alim yang sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan ilmunya langsung dari Allah Swt tanpa menghafal atau belajar. Inilah ilmu rabbani yang diisyaratkan Allah Swt dalam firmanya (“Lalu mereka (Musa dan pembantunya) bertemu dengan seorang hamba (Nabi Khidlir) di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” – Qs. Al-Kahfi; 65).

Meskipun semua ilmu adalah berasal dari Allah Swt, tetapi ada sebagian ilmu yang diperoleh harus dengan belajar-mengajar dan ini tidak disebut dengan ilmu ladunni. Adapun ilmu ladunni adalah ilmu yang ada dengan sendirinya di dalam hati tanpa sebab-sebab yang wajar, sebagaimana biasanya pengetahuan masuk dari luar.”

Itulah beberapa uraian tentang dalil-dalil naqliyah mengenai persoalan di atas. Sekiranya kami kumpulkan semua ayat, hadits dan perkataan sahabat atau tabiin niscaya akan sangat banyak.

Adapun bukti-bukti yang berupa pengalaman juga sangat banyak, dan itu banyak dialami oleh para sahabat, tabiin dan generasai sesudahnya. Abu Bakar Ashidiq, menjelang wafatnya, pernah berkata kepada puterinya, ‘Aisyah :”Engkau akan mempunyai adik perempuan.” Pada saat itu isteri Abu Bakar sedang hamil dan ternyata memang kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Abu Bakar telah mengetahui sebelumnya bahwa anak yang dikandung isterinya adalah perempuan.

Umar bin Khatab juga pernah berteriak di tengah-tengah khutbahnya: “Awas, berlindunglah kalian di balik bukit itu!” Umar saat itu mengalami kasyf, yakni mengetahui bahwa di atas bukit, musuh sedang mengawasi pasukan Islam, sehingga Umar memperingatkan pasukan Islam yang saat itu sedang berperang di suatu tempat, padahal beliau sedang berada di atas mimbar masjid, tetapi suara beliau terdengar sampai ke tengah-tengah pasukan Islam. Hal ini tentu merupakan salah satu bukti karamah beliau.

Anas bin Malik menceritakan pengalamannya: “Saya bertamu ke rumah Usman bin Afan. Sebelumnya, di tengah jalan, saya bertemu dengan seorang wanita. Saya sempat meliriknya dan membayangkan kecantikannya. Ketika saya masuk ke rumah Usman, beliau berkata: “Ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke rumahku dan sisa-sia zina nampak di matanya! Tidakkah kamu tahu bahwa zina mata adalah memandang (pada sesuatu yang dilarang)? Kamu mau bertaubat, atau saya hukum kamu?” Saya bertanya kepadanya: “Adakah wahyu setelah nabi? Jawab beliau: “Tidak, tetapi saya tahu (kejadian tentangmu) berdasarkan firasat yang benar.”

Abu Said al-Harraz berkata: “saya memasuki masjidil haram dan melihat serang faqir yang mengenakan pakaian sobek-sobek. Aku pun berkata dalam hati: “Orang ini mungkin pura-pura miskin.” Lalu dia mengundangku dan berkata: “Sesungguhnya Allah Swt mengetahui apa yang ada di hatimu, maka takutlah kepada-Nya” (Qs. Al-Baqarah; 235). Kemudian, aku pun beristighfar dalam hati dan dia berkata lagi: “Sesungguhnya Allah Swt menerima taubat dari hamba-hamba-Nya” (Qs. Al-Syura; 25), lalu dia menghilang dan aku tidak pernah melihatnya lagi.

Zakariya bin Daud berkata: “Abu al-Abbas bin Masruq berkunjung ke rumah Abu al-Fadl al-Hasyimi yang sedang sakit. Al-Hasyimi mempunyai keluarga yang banyak dan Abu al-Abbas tidak mengetahui darimana al-Hasyimi menghidupi keluarganya. Al-Hasyimi berkata: “Ketika aku bertanya dalam hati, darimana laki-laki ini bisa memberi makan keluarganya, tiba-tiba al-Hasyimi menghardikku: “Hai Abu al-Abbas, hilangkanlah pikiran yang rendah itu, karena sesungguhnya Allah Swt memiliki rahasia yang tersembunyi.” @@@

Categories: ARTIKEL KI JURU ANGON | 84 Komentar

AGENDA KWA JAKARTA


ASSALAMUALAIKUM.WR.WB.

SEDULUR KWA JAKARTA,… DALAM RANGKA MENSUKSESKAN ACARA SILATURAHIM KWA JAKARTA TANGGAL 31 OKTOBER MAKA KAMI MENGHARAPKAN KEHADIRAN SAUDARA UNTUK MEMBAHAS ACARA DIMAKSUD PADA:

HARI/ TANGGAL: MINGGU/ 24-10-2010

JAM : 12.00.

TEMPAT: KAMPUNG JATI RT 01/ RW 01 NO 26. KEL. JATINEGARA KAUM. KEC. PULO GADUNG. JAKARTA TIMUR. (THANMUS THEPOS)

AGENDA: PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYUSUNAN AGENDA SILATURAHIM

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA. WASSALAMUALAIKUM. WR.WB.

Kontak person

WONGITEM RAWA MANGUN 085674991459
THANMUS THEPOS 08128671411
DEADMAN 02132345408/085696789797

WASSALAMUALAIKUM WR WB. MAJU TERUS PANTANG MUNDUR…. PERTAMAAAAAAXXXXXX KWA JAKARTA!!!!

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 57 Komentar

PENGIJAZAHAN ASMA’ NURUL QOLBU


Pengijazah: Ki Sudadi

Assalamu’alaikum, salam hormat dan takzim kepada Ki Wongalus dan Ki Ajar Celse, pengasuh Redaksi KWA serta salam persaudaraan pada mahasiswa di KWA, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang-Nya, Amin. Mohon maaf sebelumnya Ki Wongalus dan para sesepuh/pinisepuh KWA, saya tidak bermaksud untuk PROMOSI ATAU KOMERSIAL. Amalan ini telah saya berikan ke mas suwandi untuk membantunya pada waktu ada masalah, setelah itu mas suwandi mengirimkan pengalamannya kepada Redaksi KWA mungkin sudah kehendak Allah alhamdulillah para sesepuh/pinisepuh menanggapi dan memberikan komentar amalan ini diberi nama ” ASMA’ NURUL QOLBU “ serta Ki Wongalus membuka rahasia makna arti yang terkandung di dalam surat An-nur ayat 35 .

Tata Cara Mengamalkan ASMA’ NURUL QOLBU

1. Tawasul kepada : Nabi Muhammad saw, Nabi Sulaiman as, Nabi Khidir as, Shohabat Nabi : Abu Bakar, umar, Ustman, Ali. Syekh Abdul qodir jailani, Syekh Abil Hasan Asy-syadzilly, Syekh Ahmad Ali Al-Bunni, Sunan kalijogo, Kedua orang kita.

2. Membaca : Syahadat > 3x, Sholawat Al-Fatih > 7x, Istighfar > 3x

3. Puasanya selama 41 hari / 7 hari

4. Pada waktu puasa tidak boleh bersentuhan dengan seorang wanita yang sudah baligh ( dewasa) apabila bersentuhan sengaja atau tak sengaja puasanya batal.

5. Dibaca habis sholat fardhu.

Inilah Ayat dan do’a lengkapnya yang saya wiridkan:

BISMILLAHIIRRHMAANIRRAHIIM. ALLAAHU NUURUSSAMAAWAATI WAAL-ARDH , MATSALU NUURIHI KAMISYKAATIN FIIHAA MISHBAAH, ALMISHBAAHU FII ZUJAAJAH, AZZUJAAJATU KA-ANNAHAA KAWKABUN DURRIYUI YUUQODU MIN SYAJARATIN MUBAARAKATIN ZAYTUUNATIN LAA SYARQIYYATIU WALAA GHARBIYYATIN YAKAADU ZAYTUHAA YUDHII-U WALAW LAM TAMSAS-HU NAAR, NUURUN ‘ALAA NUUR YAHDIILLAAH LINUURIHI MAIYASYAA WAYADHRIBU-LLOOHU AL-AMTSAALA LILNNAAS WALLOOHU BIKULLI SYA-IN ‘ALIIM > 1000x

Artinya: Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca,(dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang di nyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hamper-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

 

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM.ALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIIN.ARRAHMAANIR RAHIIM. MAALIKI YAUMIDDIIN. IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAAKA NASTA’IIN. IHDINASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM. SHIRAATHAL LADZIINA AN-AMTA ‘ALAIHIM GHAIRL MAGHDHUUBI ALAIHIM WALADH-DHAALLII. > 1000x

Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang menguasai hari kemudian. Hanya Engkaulah yang kami sembah . Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, sedang mereka itu bukan orang-orang yang dimurkai dan bukanpula orang-orang yang sesat.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. ALLAHUMMAJ’AL FII QOLBII NUURON WAFII BASHORII NUURUN WAFII SAM’II NUURON WA’AN YAMIINI NURURON WAKHALFII NUURON WAFII ASHABII NUURUN WAFII LAHMII NUURON WAFII SYA’RII NIUURON WAFII BASYORII NUURON > 7x

Artinya : Ya Allah Tuhan kami, berikanlah aku penyuluh/cahaya dalam hatiku, curahkanlah cahaya dalam pandanganku, curahkanlah cahaya dalama pendengaranku, curahkanlah dalam sisi kananku, curahkanlah cahaya dibelakangku, curahkanlah cahayadalam saraf-sarafku, curahkanlah dalam dagingku, curahkanlah cahaya dalam rambutku dan curahkanlah cahaya dalam hatiku.

ALLAHUMMA ANTAL AWWALU FALAISA QOBLAKA SYAIUN WA ANTAL AAKHIRU FALAISA BA’DAKA SYAIN-UN WA ANTAL AALIMUL GHOIBI WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QODIIRUN, WA ANTA ALLAAMUL QHUYYUB WA ANTA ‘ALAA KULLI SYAIN-IN ALIIM BIRAKHMATIKA YAA ARKHAMAR ROOKHIMIIN. > 7x

Artinya : Wahai Tuhanku Engkau terdahulu tiada sesuatupun sebelummu dan Engkau terakhir tiada sesuatupun sesudahmu dan Engkau mengetahui yang ghaib (yang semua makhluk tiada dapat mengetahui) dan Engkau kuasa atas segala sesuatu dan Engkau maha mengetahui perkara yang ghaib dan Engkau waspada atas segala sesuatu. Berkat Rahmatmu Wahai Tuhan paling Rakhim.

Di akhir membaca wirid :

– YA QAWIYYU YA MATINU > 325 x Wahai Yang Mahakuat, Wahai Yang Mahakokoh

– HASBUNAALLAH WANI’MAL WAKIL > 1000x Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik pelindung

Sholawat Al-Fatih :

BISMIILAAHIRRAH MAANIRRAHIIM. ALLAHUMMA SHOLLI WA SALLIM WABAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN NIL-FAATIHI LMAA UGHLIQA WALKHAATIMI LIMAA SABAQA WANNAASHIRIL HAQQI BILHAQQI WAL-HAADII ILAA SHIRAATIKAL MUSTAQIIMI. SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA ‘ALAA AALIHI WA-ASH-HAABIHIL HAQQA QADRIHI WAMIGDAARIHIL ‘AZHIIMI

Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat takzim, salam sejahtera serta keberkahan kepada junjungan kita Muhammad saw. Sebagai pembuka sesuatu yang terkunci (tertutup) dan penutup sesuatu (para utusan) yang terdahulu, dialah penolong yang benar dengan kebenaran dan petunjuk menuju jalan-Mu yang lurus. Semoga Allahmelimpahkan (memberikan) rahmat takzim atau shalawat kepadanya beserta keluarganya (yang beriman dan mengikuti petunjuknya) dan para sahabat-sahabatnya dengan sepenuhnya atau dengan sebenar-benarnya qudrah dan miqdrarnya yang tinggi.

• Keterangan untuk therapy bacalah : YA QAWIYYU YA MATINU IKFINA SYARRAZH-ZHALIMIN > 325x Wahai Yang Mahakuat, Wahai Yang Mahakokoh, tolonglah kami mengatasi kejahatan kaum yang zalim.

Shohibul ijazah mengucapkan semoga amalan ini bermanfaat didunia maupun akhirat untuk Anda dan keluarga yang mengamalkannya, amiin 3x.

Wa’alaikum salam Wr.Wb. @@@

Categories: ASMA’ NURUL QOLBU | 60 Komentar

MEMBACA ULANG CAHAYA


Kepada Guruku Al Ghazali, Terima kasih 39756 x…..

ALLAH ADALAH CAHAYA LANGIT DAN BUMI. PERUMPAMAAN CAHAYA-NYA ADALAH IBARAT SEBUAH MISYKAT. DALAM MISYKAT ITU ADA PELITA. PELITA ITU DI DALAM KACA. KACA ITU LAKSANA BINTANG BERKILAU. DINYALAKAN DENGAN MINYAK POHON YANG DIBERKATI, YAITU POHON ZAITUN YANG BUKAN DI TIMUR MAUPUN DI BARAT. YANG MINYAKNYA NYARIS MENYALA SENDIRI-NYA WALAU TIDAK DISENTUH API. CAHAYA DI ATAS CAHAYA! ALLAH MENUNTUN KEPADA CAHAYA-NYA SIAPA SAJA YANG IA KEHENDAKI DAN ALLAH MEMBUAT PERUMPAMAAN BAGI MANUSIA. SUNGGUH ALLAH MENGETAHUI SEGALA SESUATU. (QS AN NUR: 35)

Itulah satu ayat di dalam Surat An Nur: 35. Entah kenapa, saya sangat senang dengan ayat yang di kalangan ahli hikmah disebut sebagai ASMAK NURUL QOLBU ini. Sejak lama saya begitu menyukai keindahan bahasa ayat tersebut sekaligus penasaran dengan makna kata “Cahaya.” Tentu Tuhan tidak membuat perumpamaan secara sembarangan, sebagaimana juga dia membuat perumpamaan-perumpamaan lain di dalam Kitab Suci. Tentu ada makna dan hikmah yang besar bila kita mau bertafakkur, memikirkan dan merenungkan kandungan-kandungannya secara mendalam dan intensif.

Selain di ayat tersebut, kata “Cahaya” juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya: “Allah mempunyai tujuh puluh ribu hijab (tirai penutup) cahaya dan kegelapan. Seandainya IA menyibakkannya niscaha cahaya-cahaya wajah-NYA akan membara siapa saja yang memandangnya”

Saya yakin meskipun belum memulai, begitu kita masuki tabir-tabir rahasia di dalamnya, kita akan mendapati sebuah pengertian dimana kita akhirnya merasa bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sedang memberi pembelajaran pada kita agar senantiasa mensyukuri berkah dan karunia untuk memikirkan bahasa-bahasa simbolik dengan akal budi. Kita akan memasuki sebuah pendakian spiritual hingga memasuki persada ketuhanan yang berseluk beluk dan sangat tinggi. Tentu saja, kita terkadang tidak diperkenankan untuk menceritakan kepada mereka yang “belum sampai.” Tidak setiap hakikat boleh dijelaskan karena nanti akan membuat kebimbangan dan kekeruhan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh seorang yang arif: “Mengungkapkan rahasia Ilahi adalah kekufuran”

Namun, bila rahasia Ilahi itu disampaikan pada saat yang tepat, saya kira tetap mendatangkan manfaat sebagaimana disampaikan oleh seorang penyair: “Barangsiapa memberikan ilmu kepada yang tidak patut menerimanya, sama saja dengan menyia-nyiakannya. Siapa saja yang menutup ilmu dari yang berhak mengetahuinya, sungguh ia telah berbuat aniaya yang sebesar-besarnya.” Semoga ini saat yang tepat untuk memohon pada-NYA agar membuka kunci-kunci rahasia tersebut.

Apakah itu CAHAYA? Cahaya adalah sebuah dzat yang darinya segala sesuatu itu tampak oleh mata kita. Kita menganggap sebuah benda misalnya daun memiliki warna tertentu. Namun sesungguhnya, kalau tidak ada dzat yang bernama cahaya apakah daun itu tetap berwarna hijau? Tentu saja warnanya hilang dan gelap tidak terlihat. Jadi syarat utama penampakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah adanya CAHAYA. Karena kenyataan ini sebenarnya bertingkat-tingkat sesuai dengan wujud kesempurnaannya masing-masing maka kita bisa merumuskan bahwa ada satu-satunya syarat agar semua itu ada dan tidak ada syarat lagi bagi keberadaannya. Syarat itu adalah CAHAYA MAHA CAHAYA, Cahaya Tertinggi dan Terakhir, Cahaya Hakiki dan tiada cahaya lain di atasnya. Sang Causa Prima-nya Cahaya.

Penampakan segala sesuatu adalah NISBI karena tergantung pada sebab-sebab yang lain. Penampakan daun itu nisbi, penampakan manusia itu nisbi, penampakan dunia ini nisbi. Semuanya nisbi, relatif dan tidak absolut. Keberadaan semua yang ada ini bergantung pada sesuatu yang lain. Kita bisa melihat dan mendengar karena kita punya mata dan telinga (audio-visual), itu tingkat dasar. Tingkat selanjutnya, kita bisa memastikan segala sesuatu karena kita punya alat-alat untuk merasa (kinestetik) dan rasa lebih tinggi derajat kepastiannya dari mata dan telinga. Darimana indera rasa ini terletak dan berasal?

Akhirnya, kita akan sampai pada pemahaman tentang JIWA atau RUH melihat dan merasakan segala sesuatu. Sifatnya tidak terlihat namun menjadi sumber pengelihatan dan sumber kepastian-kepastian segala sesuatu. Jadi yang menentukan gelap terangnya dunia ini, yang menentukan luas sempitnya dunia, yang menentukan ada dan tidaknya dunia ini termasuk anda dan saya adalah RUH kita. Segala sesuatu itu terwujud bila RUH kita menghendaki untuk terwujud dan bila RUH kita tidak menghendaki, maka segala sesuatu termasuk dunia inipun tidak ada! RUH adalah CAHAYA SEJATI yang tidak memiliki daya cerap dan tidak pula mewujudkan pencerapan, tetapi ia menyimpan potensi KEHENDAK untuk mewujudkan segala sesuatu.

Jadi di dalam diri kita ini, ada CAHAYA SEJATI yang memiliki sifat sempurna yang tidak pernah keliru. Kebenaran absolut yang sesungguhnya. Ada kalanya ia dinamakan AQL, RUH atau NAFS. Namun sebaliknya kita lewati saya istilah-istilah ini agar tidak menimbulkan kebingungan saat membahas tentang cahaya ini. Bila mata kita tidak bisa melihat mata, maka RUH bisa melihat dirinya sendiri. CAHAYA yang bisa mencerap CAHAYA, pengetahuan tentang pengetahuan dan seterusnya. Bila mata tidak bisa melihat sesuatu yang terlalu jauh atau dekat, maka AQL atau RUH bisa terbang kemanapun yang dikehendaki, bisa terbang ke langit manapun dan turun ke langit manapun yang dikehendakinya. Hingga mampu memaknai HAKIKATNYA HAKIKAT, sampai pada hakikat segala sesuatu, samudra yang luasnya meliputi sifat-sifat-NYA, puncaknya puncak dan dasarnya dasar segala sesuatu. Pada titik penghayatan ini, kita akan memahami bahwa sesungguhnya manusia adalah CERMIN TUHAN… Innallaha kholaqo aadama alaa suurotini… Allah menciptakan Adam menyerupai citra-NYA.

Masalahnya adalah ruh, nafs dan akal yang bagaimana yang sesungguhnya bebas dari sifat relatif dan terbatas? Kita sadar bahwa diri kita yang sejati ini merupakan limpahan DZAT-NYA, namun kok dalam kehidupan sehari-hari kita masih diliputi oleh keterbatasan dan tidak mencerminkan khalifah di muka bumi ini? Jangankan khalifah, yang terjadi malah sering berbuat kerusakan dan melanggengkan kemunkaran. Menjadi manusia yang tidak tahu SANGKAN PARANING DUMADI, seperti tersesar di hutan belantara problem dunia fana, tidak tahu asal termasuk kebingungan jalan untuk pulang.

Kita ini ya Fir’aun sebagaimana yang disebut Tuhan di dalam kitab suci. Tuhan pada hakikatnya sedang menuding diri kita ini. Jangan sampai terlambat untuk menyadari kesalahan diri kita dan masukilah senantiasa kesadaran ruh kita. Jangan sampai ketika air laut kematian merangsek ke sungsum dan sel sel darah, dan nyawa kita tinggal sejumput kita baru terbangun…. lah kemana saja kita selama ini, ohoi … Firaun abad 21?

Saat nanti kita sekarat akan meninggal dunia disanalah kita kemudian baru memasuki wilayah kesadaran ruh. Oh….. betapa sia-sia hidupku selama ini…..aku telah mempertuhankan diriku yang palsu…. tidak mempertuhankan DIRIKU YANG SEJATI…Kesadaran sejati yang selama ini tertimbun di dalam diri dan tidak pernah kubangunkan. Sungguh celaka dan sia-sia…. Ampun Gusti….Aku telah menyembah berhala yang tidak lain diriku sendiri, nafsu-nafsuku, keinginan-keinginanku, isteri dan anakku, harta bendaku, syahwatku, kesenangan-kesenanganku, kehormatanku, kemuliaanku, pangkat derajatku…. Wahai Tuhan Kami, kini kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar dapat beramal sholeh.. kini kami telah menjadi orang-orang yang yakin…. dan Tuhan bersabda: Telah Kami singkap tirai yang menutupimu, kini pengelihatanmu amat tajam!

Kita sampai pada pemahaman bahwa cahaya itu sesungguhnya tidak hanya bersifat fisik namun sumber cahaya itu justeru hal yang bersifat metafisik. Al Qur’an sebagai cahaya, tentu saja memiliki dimensi metafisik. Bukan hanya buku yang bisa dibakar dan aus, namun memiliki ruh yaitu Al Quran yang bersifat metafisik berupa hakikat pergelaran alam semesta ini. Kalau kita menyebut pergelaran alam semesta… maka jangan hanya diartikan bumi dan langit saja. Itu semua hakikatnya justeru merupakan JAGAD CILIK (Mikrokosmos) sementara pergelaran alam semesta yang hakiki adalah DIRI SEJATI yang merupakan JAGAD GEDE (makrokosmos). Itulah Al Qur’an hidup yang harus kita jelajahi kedalaman semestanya. Kenapa manusia makrokosmos? Sebab yang menentukan besar kecilnya alam semesta bukan alam semesta itu sendiri, melainkan diri kita. Ya Akal kita, Ya Ruh kita. Bukankah kita yang membuat meteran, penggaris, penentu dan pencipta ukuran bagi segala sesuatu? Jadi yang menentukan besar kecilnya “Tuhan” ya anggapan diri kita masing-masing. Cantik mana Luna Maya dengan Cut Tari? Tentu saja tergantung persepsi. Bagi Ariel Peterpan mungkin cantik Luna Maya, namun bagi saya mungkin lebih cantik Cut Tari. Besar mana “Tuhanmu” dengan “Tuhanku?” Tentu saja tergantung pada penghayatan masing-masing orang.

Susunan, sifat, asma/nama dan perbuatan Tuhan (pada diri-NYA sendiri) tetap tidak mampu diketahui kecuali mereka yang sudah mendapat petunjuk atau hidayah dan bagi kebanyakan orang awam benar-benar menjadi misteri sampai kapanpun. Kita hanya bisa melihat FENOMENA-NYA. Sementara NOUMENA-nya jelas tidak bisa kita ketahui. Kita hanya bisa melihat aksidensia-NYA, sementara SUBSTANSI/ESENSI-NYA wallahu a’lam. Kita hanya bisa melihat Miss Universe dari jauh, melihatnya dari luar.. warna kulitnya, bajunya, rambutnya, bibirnya… sementara wujud aslinya apakah seperti itu? Ya silahkan dikira-kira sendiri.

Itu sebabnya, kita tidak boleh sedkitpun mengaku dan merasa tahu tentang diri-NYA. Yang merasa kita tahu tentangnya, 99 asma-NYA yang kita kenal selama ini sebenarnya hanyalah seperti peta penunjuk jalan agar kita tidak tersesat. MAP IS NOT THE TERRITORY: Peta tentu beda dengan wilayah yang sesungguhnya. Apalagi tentang Allah SWT??? Apalagi bahasa dan akal kita sangat terbatas. Dimana batasnya bahasa dan akal? Disinilah batasnya. Yaitu tidak mampu menggapai Susunan, sifat, asma/nama dan perbuatan Tuhan (pada diri-NYA sendiri). Mereka yang awam adalah mereka yang masih belum tersingkap pemahamannya akan alam hakikat. Dia tidak bisa lepas dari alamul hiss was-syahadah… alam kasat mata dan belum mampu memasuki pintu alam malakut yaitu pintu alam yang bisa dimasuki oleh mata batiniah. Mata batin mendapatkan cahaya yaitu RUH Al QUR’AN dan PETUNJUK-NYA yang diturunkan dalam hidup kita sehari-hari, detik ini, disini…

Ketersingkapan pintu alam malakut secara sempurna sungguh mempesonakan hati. Sebuah alam penuh keajaiban dimana kita merasa tidak bisa tidak kecuali HARUS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, sujud sukur tanpa pernah berhenti untuk bertasbih memuji-NYA. Betapa aneh diri kita ini, kok bisa-bisanya tiba-tiba ada di dunia ini. Opo tumon??? Siapa yang menciptakan aku??? Apakah ini perbuatan yang disengaja atau iseng? Pasti disengaja. Bukan iseng. Padahal aku mengisi hidupku dengan iseng, menghabiskan waktuku untuk main domino, mencolek gadis-gadis bahenol di lokalisasi, dan bergaul dengan para preman? Betapa hinanya diriku yang setelah menyadari hal ini kemudian melanjutkan hidup di alam-alam rendah yang sesat… pantas aku lebih sesat dari hewan yang tidak bisa terbang ke alam malakut. Aku tuli dan buta dari sapaan mesra kekasih….

“MEREKA SEPERTI BINATANG, BAHKAN MEREKA LEBIH SESAT LAGI. MEREKALAH ORANG-ORANG YANG LALAI” (QS 7: 179)

Siapa yang telah terbuka pintu alam malakut? Dialah berhak menyandang gelar menjadi hamba Allah SWT. Yaitu mereka yang menghamba kepada-NYA. Bukan kepada yang lain. Mereka ini kemudian menjadi bagian dari alam malakut itu sendiri, dimana kesadaran kosmik-nya telah berubah total, final dan eternal. Indera dan khayalnya, imajinasinya, bukan menjadi bumi tempat tinggalnya lagi, termasuk langit (samaawaat…) serta segala yang terjauh dan ter-ada yang pernah dipikirkannya.

Setiap hari baginya merupakan sebuah pendakian atau Mi’raj. Hidupnya ya suluk itu sendiri. Senantiasa menghampiri hadirat Yang Maha Pecinta bahkan selalu menempel pada Hadhrat Al Quds (Hadirat Kesucian Allah SWT) dimana semua kunci gaib digenggamannya. Yaitu hanya dari sisi-NYA jua semua penyebab adanya maujudat di alam syahadah ini diturunkan dengan perkenaan-NYA. Sebab alam syahadah adalah akibat dari alam malakut yang merupakan sebab. Kalau sekarang ini banyak banjir, tanah longsor, kereta api terbakar, kemacetan di mana-mana, dan keruwetan-keruwetan hidup.. maka itulah akibat dari sebab utama yaitu alam batin kita semua yang kisruh, ruwet dan amburadul!

TALI SIMPUL
Nur artinya cahaya. Muhammad artinya kualitas diri yang terpuji. Muhammad sebagai sosok pribadi telah kembali ke sisi-NYA, namun sebagai kualitas diri maka ia akan tetap hadir pada diri-diri yang mampu menunjukkan derajatnya sebagai Pelita yang Menerangi (SIRAJ MUNIR) sepanjang jaman. Nur Muhammad ada sebelum alam semesta ini ada, sebab cahaya yang mampu menerangi dan meng-ada-kan alam semesta ini ya KEHENDAK, dan KEHENDAK AWAL PENCIPTAAN alam semesta ini adalah KEHENDAK BAIK. Nur Muhammad nanti juga akan mengakhiri pergelaran dan penggulungan alam semesta dengan makna hakikat yang sama. Dan setelah itu, dunia ini diisi dengan cahaya dari semua nabi yang juga merupakan cahaya sepanjang masa, termasuk diri anda, diri saya, diri kita semua. Semua punya satu keping mosaik kebenaran yang harus dikumpulkan agar kebenaran itu menyatu sempurna. Salam paseduluran….@WONGALUS,2010

@@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 289 Komentar

TAREKAT IMAM AL-GHAZALI


Disarikan dari Kitab Ihya Ulumiddin
Oleh Juru Angon

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa: “Jalan tasawuf bisa ditempuh dengan cara; melakukan mujahadah atau menghilangkan sifat-sifat tercela, memutuskan semua keterkaitan dengan sifat-sifat tercela tersebut dan menggantungkan harapannya dengan sepenuh hati kepada Allah Swt. Jika ia berhasil melakukan semua itu, maka Allah Swt akan “menguasai” hatinya dan menyinarinya dengan cahaya ilmu-Nya. Jika Allah Swt yang menjadi “penguasa” hati seorang hamba, maka ia akan selalu diliputi oleh rahmat-Nya. Allah Swt akan menerbitkan cahaya dalam hatinya, melapangkan dadanya dan membukakan kepadanya rahasia malakut, cakrawala Tuhan.
Allah Swt akan menghilangkan hijab yang menutupi hatinya dengan kelembutan rahmat-Nya, sehingga dalam hatinya bersinar hakikat Ilahiyah. Manusia hanya diharuskan untuk mempersiapkan diri saja dengan mensucikan hati dan mengencangkan cita-citanya disertai keinginan yang benar, tekad yang bulat dan penuh harap menanti Allah Swt membukakan rahmat-Nya kepadanya. Para nabi dan wali-Nya telah mengalami semua itu. Hati mereka dipenuhi dengan cahaya ilmu, bukan lantaran mereka belajar atau menulis buku, tetapi karena ke-zuhud-an mereka terhadap dunia. Mereka mampu membebaskan diri dari segala hal yang berhubungan dengan keduniawian dan mengosongkan hatinya dari hiruk pikuk dunia serta mampu mengantungkan harapannya semata-mata kepada Allah Swt. Barang siapa yang (menyerahkan dirinya) untuk Allah Swt, maka Allah Swt akan bersamanya.
Banyak orang yang berpendapat bahwa jalan (tarekat) tasawuf yang dimaksud adalah; Pertama, dengan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keduniawian, mengosongkan hati dari hiruk pikuk duniawi dan memutuskan pikirannya dari isteri, anak, harta, kampung halaman, ilmu, kedudukan dan pangakt. Ia harus berusaha agar hatinya mampu menganggap keberadaan semua itu sama dengan ketiadaannya. Kemudian, ia menyepikan diri dalam sebuah zawiyah (tempat yang bisa digunakan kaum sufi untuk ber-khalwat). Di tempat itu, ia cukup melakukan shalat wajib dan sunah rawatib saja. Kemudian, ia duduk dengan hati dan pikiran penuh konsentrasi. Konsentrasi pikiran dan hatinya jangan dipecahkan dengan membaca al-Qur’an, merenungkan makna atau tafsirnya, atau dengan sesuatu apapun yang membuat konsentrasinya buyar. Usahakan agar jangan ada yang terbersit dalam hatinya kecuali Allah Swt.
Di saat duduk – dalam khalwat-nya – bibirnya tidak henti-hentinya mengucapkan lafal “Allah, Allah, Allah” disertai dengan ke-hudlur-an hati. Hal itu terus dilakukan sampai bibirnya tidak perlu digerakkan lagi karena seolah-olah lafal “Allah” telah mengalir begitu saja dalam bibirnya. Teruslah bertahan, sampai akhirnya hanya hatinya saja yang terus disibukkan dengan dzikir. Setelah itu, upayakan agar hatinya mampu menghilangkan gambaran dan huruf-huruf pembentuk lafal “Allah”.
Yang ada dalam hatinya sekarang adalah makna substantif dari lafal “Allah” tersebut, seolah-olah telah melekat dan menyatu dalam hatinya. Ia harus berusaha untuk mencapai keadaan (tahap) ini dan mempertahankannya terus menerus dengan menghilangkan segala was-was yang ada. Ia tidak perlu berusaha “mamaksa” rahmat Allah Swt datang kepadanya, bahkan, jika ia telah mampu mencapai tahap ini, dengan sendirinya ia telah siap menerima “hembusan” rahmat-Nya. Ia hanya perlu menunggu saatnya rahmat Allah Swt dilimpahkan kepadanya sebagaimana Allah Swt telah berikan kepada para nabi dan wali-Nya, karena mereka juga menempuh jalan (tarekat) seperti ini.
Oleh karena itu, jika ia telah memurnikan dan meluruskan keinginannya, melaksanakan semua yang dipaparkan di atas dengan baik, tidak terpengaruh lagi oleh keinginan syhawatnya, serta tidak lagi tergoda untuk memikirkan semua yang ada kaitannya dengan urusan duniawi, maka cahaya Allah Swt akan bersinar dalam hatinya.
Pada awalnya, cahaya itu datang hanya sekejap bagaikan kilat yang menyambar, kemudian lenyap, lalu kembali lagi dan kadang juga berakhir. Jika cahaya tadi datang kembali, maka kadang menetap dan kadang juga berkelebat saja. Jika cahaya atau sinar tadi menetap, kadang bertahan lama dan kadang hanya sebentar. Seringkali juga diikuti berturut-turut dengan cahaya-cahaya yang lain dan kadang juga hanya satu jenis cahaya saja. Kedudukan para wali Allah Swt dalam hal ini berbeda-beda dan tidak terbatas sebagaimana halnya dengan perbedaan tingkatan akhlaq mereka. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa jalan (tarekat) di atas tidak lain adalah penyucian diri dan hati dari segala yang ada di sekitarnya dan bersiap diri serta menunggu apa yang akan diberikan Allah Swt kepadanya. Itu saja.
Mereka yang berpandangan luas dan berpikiran jernih, tidak akan mengingkari adanya jalan atau metode ini dan kemungkinan tercapainya tujuan yang dikehendaki, karena semua itu adalah metode yang ditempuh oleh para nabi dan auliya. Namun demikian, ada di antara mereka yang menganggap jalan ini terlalu sukar untuk ditempuh, karena bagi mereka, menghilangkan semua rintangan yang menghalagi jalan ini sangat sulit untuk dilakukan. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 44 Komentar

MEMASUKI ALAM RASA


risang mukti
risang.mukti@gmail.com

Assalamu alaikum.Kepada wongalus dan semua pembaca yang saya hormati. Menjawab email salah satu pembaca yang mengirim email kepada saya tentang kurang pahamnya yang dia alami maka saya menulis posting ini agar pembaca yg lain juga bertambah wawasan.Tapi maaf artikel ini jangan dipandang dari segi ilmu tasawuf tapi kita pandang dari segi ilmu hikmah atau ilmu pengetahuan.Walaupun ada beberapa point yg saya kutipkan dari khasanah tasawuf.Dalam tradisi jawa mempelajari ilmu metafisik itu ada 3 tahapan yaitu:

ILMU KANURAGAN yaitu ilmu yang mempelajari tentang tehnik melindungi diri termasuk ilmu kebal. ILMU KADIGDAYAAN yaitu ilmu yang mempelajari lebih dari sekedar ilmu bela diri tapi sudah merambah ke ilmu penyembuhan ilmu menarik rejeki ilmu pengasihan dll. ILMU KESEMPURNAAN yaitu ilmu yg khusus mempelajari tentang cara menghadap dan kembali kepada illahi. Dalam khasanah jawa ilmu kesempurnaan inilah puncak dr ilmu karena sesakti apapun orang itu bila berhadapan dg orang yg memiliki ilmu kesempurnaan kesaktianya akan tawar,khodamnya akan kabur. Ilmu kanuragan menggali sumber ilmunya dengan mengolah potensi raga atau fisik walau fisik kadang juga memancarkan energi metafisik. Ilmu kadigdayan menggali sumbernya dengan olah cipta.Konsentrasi,visualisasi dll.Ilmu kesempurnaan menggali sumbernya dengan olah rasa.Tapi bukan rasa manis asin pahit sedih dll.Maka ilmu ini sering juga disebut ilmu olah rasa agar manusia bisa merasa tapi tidak merasa bisa.

Bagaimanapun sebenarnya ilmu ini sulit dijelaskan dengan bahasa. Kecuali orang yang menginginkan terjun langsung dan mengalami. Maka tak ayal berbagai uraian dari guru atau wacana lain sulit dipahami.Bukan berarti guru
itu berbelit2 tp dia mau mengungkapkan dg bahasa sulit. BAGAIMANA MENJELASKAN RASA PEDAS KEPADA ORANG YANG BELUM PERNAH MAKAN PEDAS.Paling bisanya cuma mengira2.Ilmu ini tidak ada puncaknya.Puncaknya adalah samudra tak bertepi,telapak kaki burung yg melayang.Dalam mendalami ilmu ini akan dibawa kedalam keadaan batiniah dan rasa yg berubah2.

Hari ini rasanya ini yg anda temui ini tp besok anda praktekan mengharap ketemu seperti sebelumnya tidak bisa. Dengan memperdalam ilmu ini memungkinkan orang mendapatkan ilham berupa ilmu yg belum diketahui manusia.Tp saya tdk menyebutnya ilmu laduni.Seandainya ada diantara saudara ada yg pernah ditemui nabiyulloh khidir as.Dan anda pernah diajari ilmu oleh beliau berarti ilmu itu sebelumnya pernah dikuasai oleh nabiyulloh khidir anda hanya berguru.Tapi ilham orang yang gemar mengolah rasa kalau memang berupa ilmu baik yg berupa metafisik atau non metafisik pasti ilmu tersebut belum pernah ada yg mengetahuinya.Puncak ilmu adalah ilmu selamat. Menurut berbagai sumber yang saya dapatkan ilmu selamat bukan berupa bacaan atau mantra.

Ilmu selamat adalah pemahaman orang jawa asli sebelum mereka mengenal surga dan neraka.Mereka memahami dan berusaha agar selamat dari berbagai malapetaka baik malapetaka fisik maupun malapetaka hati dan rasa.Ilmu selamat juga bersumber dari ilmu olah rasa dan diterapkan dalam kehidupan bukan hanya diterapkan dlm bentuk ritual saja.Dengan ilmu selamat para leluhur jawa berusaha agar hidupnya selamat didunia dan hidup dlm alam abadi. Dengan ilmu selamat mereka mampu melakukan SELAMAT TINGGAL DUNIA ATAU MATI SAK JERONING URIP.Bagi para sedulur yang lain silahkan dilengkapi uraian saya ini agar saudara yg sedang mendalami olah rasa semakin paham. Jangan dilemahkan semangat dia dalam pencarian.Mungkin dia sebenarnya ingin berguru mungkin karena situasi entah ekonomi atau harus berguru kemana dia bingung semoga uraian saya dan uraian saudara yg lain bisa menjadikan kefahaman dia.Insya alloh bersambung tentang pemahaman saya ttng hal ini juga akan saya ulas tentang belajar tanpa guru syetanlah pembimbingnya.BERSAMBUNG…. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 60 Komentar

SHOLAWAT SAYYID AHMAD BIN IDRIS AL MAGHROBI


arhom erwin rachman tayib
arhom_ert@hotmail.com

Assalamualaikum ww kpd KWA mania saya coba berbagi bacaan, tawasul bebas ditambah sesuai nama solawatnya, didawamkan secara rutin, moga bermanfaat. Nuwun.

SHOLAWAT SAYYID AHMAD BIN IDRIS AL MAGHROBI:
ALLAHUMMA INNI AS ALUKA BI NUURI WAJHILLAHIL ADHIIM,ALLADZI MALAA ARKAANA ARSYILLAHIL ADHIM,WAQOOMAT BIHI AWAALIMULLOHIL ADHIM,ANTUSHOLLIYA ALA MAWLAANAA MUHAMMADIN DZIL QODRIL ADHIM,WA ALA ALI NABIYILLAHIL ADHIM,BI QODRI ADHOMATI DZATILLAHIL ADHIM,FII KULLI LAMKHATIW WA NAFASIN ADADA MA FI ILMILLAHIL ADHIM,TA’DHIIMAL LI KHAQQIKA YAA MAWLAANAA YAA MUHAMMAD YAA AHMAD YAA ABAL QOSIM,YAA DZAL KHULUQIL ADHIM,WA SALLIM ALAYHI WA ALA AALIHI MITSLA DZALIKA,WAJMA’BAYNII WA BAYNAHUU KAMAA JAMA’TA BAYNAR RUUKHI WAN NAFSI,DHOHIROW WA BAATHINA,YA QODHOTAW WA MANAAMAN,WAJ ALHU YA ROBBI RUUKHAN LIDZAATII MIN JAMI’IL WUJUWHI FIID DUN YAA QOBLAL AAKHIROTI,(yaa adhim3x). @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 29 Komentar

KAWAH CANDHRA DIMUKA SURAH AL FATEHAH


sigit kurniawan
denjati@yahoo.co.id

Assalamualaikum wrwbkt.. Salam hormat bwt ki alus, para sesepuh dan sedulur kwa, ijinkan kami yg fakir ilmu ini tuk berbagi sedikit pengetahuan. Kenapa judul ini kami namakan kawah candhra dimuka /pendidikan Dasar (dalam pengertian kami) surah al fatehah, karna surat ini menjadi awal, dasar, tiang, benteng dan pondasi bagi kita yg terjun kedalam dunia spiritual menuju ridho illahi…

Tata laku :
1. Niat/ikhlas
2. Shalat hajat (lebih bagus dimulai pd malam hari)
3. Amalkan surah al fatehah sebanyak 41 x selama 41 hari tanpa putus (kalo putus 1 hr saja harus diulang dr awal lagi)
4. Selesai laku amalan adakan tawasulan

Manfaat :
– Sebagai awal, dasar, tiang, benteng dan pondasi bagi si pengamal
– Sebagai pembuka hijab/rahasia qolbu
– Sebagai pengantar/mendatangkan guru gaib
– Sebagai ilmu puter giling
– Dan lain lain, banyak yg tdk dpt kami sbutkan satu persatu

Demikian sedikit pengetahuan yg bs kami babarkan, mohon maaf atas sgala kekhilafan/kekurang pengetahuan kami. Semoga dapat bermanfaat di duniat dan akhirat kelak… Amin. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 86 Komentar

HIZIB AL JAYLANI


by.ki satya
ustad_satya.jendra@yahoo.co.id

hizib al jaylani …
-bacalah surat
Al-fatihah untk;
a.nabi muhammad 1x
b.syekh muhyiddin
abdul qodir
al jaylani 1x
c.kpada guru saya
syekh mahfuzh
sya’roni 1x
-lalu baca hizib
dbwah ini;
“BISSMILLAHIRROHMAANIRROHIM.ROBBI INNII MAGHLUUBUN FANTASHIR.WAJBUR QALBIL MUNKASIR.WAJMA’ SYAMLIL MUNDATSIR.INNAKA ANTAR RAHMAANUL MUQTADIR.IKFINII YAA KAAFII WA ANAL ‘ABDUL MUFTAQIR.WAKAFAA BILLAAHI WALIYYAN WA KAFAA BILLAAHI NASHIIROO.INNASY SYIRKALAZHULUMUN ‘AZHIIM.WAMALLAAHU YURIIDU ZHULMALIL’IBAAD.FAQUTHI’A DAABIRUL QAWMILLADZIINA ZHALAMUU WAL HAMDU LILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN.”

bagi yang mengamalkan amalan di atas,insya allah di samping akan di beri anugerah kesaktian ia juga akan mendapat ketentraman,dipersatukan kelompoknya dan di penuhi kebutuhanya oleh Allah. @@@

Categories: >>PERPUSTAKAAN UTAMA | 42 Komentar

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.