TUNGGAL RASA KAWULA GUSTI


Sajatine Ingsun Dat kang amurba amisesa, kang kuwasa anitahake sawiji-wiji, dadi padha sanalika, sampurna saka ing kodrating-Sun, ing kono wus kanyatahan Pratandhaning apngaling-Sun, minangka bubukaning iradating-Sun, kang dhingin Ingsun anitahake kayu, aran sajaratul yakin, tumuwuh ing sajroning ngalam ngadam-makdum ajali abadi, nuli cahya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran miratul kayai, nuli nyawa aran roh…